Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv. ) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésének b) pontjában, 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében valamint 132. (4) bekezdésében a)-d) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A rendelet személyi hatálya 1. (l) E rendelet személyi hatálya azokra a Szoctv. 1. (1) (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki, akik az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek ideértve azt a hajléktalant is, akinek lakóhelyeként a személyi adat- és lakcímnyilvántartás csak Varbó község megnevezését és a lakcím nélküli megjelölést tartalmazza. (2) A szociális hatáskört gyakorló szerv különös méltánylást érdemlő körülmény esetén e rendeletben meghatározott szociális ellátást nyújthatja a Varbó községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személynek is. 2. RÉSZ A szociális ellátások közös szabályai I. Fejezet A szociális ellátás helyi rendszere 2. (1) E rendelet alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli illetve természetbeni szociális ellátások nyújthatók: 1. pénzbeli szociális ellátások: a) lakásfenntartási támogatás; b) a Szoctv. 43/B (1) bekezdésében foglalt ápolási díj; c) átmeneti segély; d) átmeneti kölcsön; e) temetési segély. 2. természetben nyújtott szociális ellátások: a) köztemetés; b) közgyógyellátás. (2) Az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók: a) rendszeres szociális segély a Szoctv. 47. (2) bekezdés szerinti feltételek fennállta esetén; b) lakásfenntartási támogatás; c) átmeneti segély; d) temetési segély.

2 (3) Amennyiben a jelen rendelet alapján az adott ellátás tekintetében eljáró szerv megállapítja, hogy a pénzben megállapított ellátás felhasználása nem rendeltetésszerűen történik, a támogatást amennyiben a megállapítására vonatkozó feltételek egyébként továbbra is fennállnak - a továbbiakban természetbeni ellátásra kell átváltoztatni. 3. Varbó Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak ellátása érdekében a személyes gondoskodás keretében a következő szociális alapszolgáltatásokat nyújtja: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés; d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; e) támogató szolgáltatás. II. Fejezet Eljárási szabályok 4. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás iránti kérelmet Varbó-Kondó Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének (továbbiakban: Körjegyzőség ) varbói hivatalában lehet előterjeszteni. (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a 4: a) pontja szerinti ellátás esetén a Körjegyzőséghez, a 4. b)-e) pont szerinti szolgáltatás esetén az azt nyújtó intézményhez, illetve annak képviselőjéhez kell benyújtani. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet szerinti ellátások ügyében az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére. III. Fejezet A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése 6. A Szoctv.-nek a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó 17. (1)-(3) és (5) bekezdéseit az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátásokra is megfelelően alkalmazni kell. 3. RÉSZ Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokra valamint szociális szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok I. Fejezet Pénzbeli ellátások 1. Bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó szabályok 7. (1) Bérpótló juttatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti: a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartja, és b) az ingatlan állagát rendben tartja, annak rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus állapotát biztosítja. (2) Amennyiben a körjegyző bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem vagy már megállapított bérpótló juttatásra való jogosultság esetén szociális hatósági eljárásban megállapítja, hogy a kérelmező illetve a jogosult az (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesíti az erre vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén - a kérelmet elutasítja, illetve a jogosultságot megszünteti.

3 2. Rendszeres szociális segély 8. (1) A Szoctv. 37. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy részére a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha nyilatkozatában az e szerinti együttműködési kötelezettséget vállal az önkormányzat által erre kijelölt, a Területi Szociális Központ (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Zrínyi u. 3.) családsegítő szolgálatának családgondozójával (3778 Varbó, Hősök tere 1. szám) (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv ). (2) Az együttműködésre kijelölt szerv a beilleszkedést segítő programot a jogosulttal folytatott személyes megbeszélés és a jogosult lakókörnyezetének megismerése alapján dolgozza ki. (3) A beilleszkedést segítő programok típusai különösen: a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítő szervezetekkel; b) az egyéni képességeket fejlesztő vagy olyan életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, személyes megbeszélésen való részvétel, amelyek egyes életvezetési problémák (pl.: alkoholizmus, depresszió, drog, játékszenvedély) feltárására, kezelésére, megoldások bemutatására, illetve a személyi higiénia javítására, a lakókörnyezet rendben tartására irányul; c) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel; e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében; g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés; vagy h) munkaadóknál történő rendszeres jelentkezés. (4) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a jogosulttal. (5) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban meg kell határozni a jogosult számára előírt kötelezettségeket és meg kell határozni azok teljesítésének határidejét. 9. A rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a Szoctv. 25. (4) bekezdése alapján történő felülvizsgálata során az ügyfélnek csatolnia kell az együttműködésre kijelölt szerv igazolását a beilleszkedést segítő programon való részvételről. 3. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani csatolva az ott megjelölt mellékleteket. (2) Amennyiben a közüzemi díjakra vonatkozó számla, bizonylat alapján a kérelmező nem igazolja, hogy a közüzemi díjfizetési kötelezettségének eleget tesz, a lakásfenntartási támogatást a jogosultsági feltételek fennállta esetén - természetben kell folyósítani. (3) Amennyiben az eljáró hatóság ellenőrzési eljárás keretében megállapítja, hogy a jogosult a közüzemi díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátásra kell módosítani. 4. Ápolási díj 11. A képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át.

4 5. Átmeneti segély 12. (1) A Szoctv. 45. (1) bekezdése szerinti átmeneti segély iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni az ott írt mellékletek csatolásával. (2) Az átmeneti segély adható egyszeri alkalommal illetve többszöri alkalomra vonatkozó döntéssel mely esetben meg kell határozni az alkalmankénti összegek mértékét és esedékességét. (3) Amennyiben a kérelmező a megelőző egy éves időszakon belül már részesült átmeneti segélyben, részére átmeneti segély csak különös méltánylást érdemlő körülmény fennállta esetén nyújtható. (4) Nem nyújtható átmeneti segély annak a kérelmezőnek, akinek vagy aki esetében a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának az önkormányzat felé lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége (pl. adótartozás, hulladékszállítási díj) áll fenn. E rendelkezés alól a képviselőtestület egyedi méltányosság alapján adhat felmentést. (5) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen az előre nem látható természeti csapás, tartós vagy súlyos betegség bűncselekménnyel okozott kár, amely miatt a kérelmező kiadásai megnövekedtek vagy jövedelemkiesés lépett fel. Az átmeneti segély iránti kérelemhez a különös méltánylást érdemlő körülmény fennálltát valamint az abból következő megnövekedett kiadásokat vagy jövedelemcsökkenést igazolni kell. 13. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az olyan átmeneti segély iránti kérelem elbírálására, amelyet a kérelmező halasztást nem tűrő rendkívüli és sürgős ok miatt terjeszt elő, azzal, hogy a polgármester a feltételnek megfelelő kérelem esetén is legfeljebb 5.000,- Ft összegig - természetbeni juttatás esetén 5.000,- Ft-os értékig dönthet átmeneti segély nyújtásáról. 6. Átmeneti kölcsön 14. (1) A képviselő-testület a Szoctv. 45. (1) bekezdésében meghatározott személy részére kérelmére pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt (átmeneti kölcsön) nyújthat, amennyiben a kérelmében megjelölt és igazolt rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartási gondok megoldásához szükséges jelentősebb kiadás (pl. téli időszakban fűtőkészülék, bojler váratlan meghibásodás miatti cseréje) viselését az átmeneti segély helyett ez az ellátási forma megfelelőbben biztosíthatja, feltéve, hogy az átmeneti kölcsön jelen címben foglaltak szerinti visszafizetése a kérelmező körülményei alapján alappal várható. (2) A kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (3) Az átmeneti kölcsön összegét maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni havi egyenlő részletekben. A törlesztést a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni. (4) Ugyanaz a személy vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozó három éven belül csak egyszer részesülhet átmeneti kölcsönben. (5) Az átmeneti kölcsön iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet előterjeszteni és ahhoz mellékelni kell az ott megjelölt iratokat. (6) Egyebekben az átmeneti kölcsönre az átmeneti segélyre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 7. Temetési segély 15. (1) A Szoctv. 46. (1) bekezdése szerinti temetési segély nyújtható az eltemettető részére. (2) A helyben szokásos temetés legalacsonyabb költsége: Ft. (3) A temetési segély összege legfeljebb ,- Ft.

5 16. A 15. -ban meghatározott temetési segély iránti kérelem tekintetében a képviselőtestület az eljárás lefolytatására a döntés meghozatalát is beleértve - a polgármestert hatalmazza fel. 17. Amennyiben az elhalt személy eltemettetéséről hozzátartozója gondoskodni akar, de szociális helyzetére való tekintettel nem képes azt teljes egészében egy összegben megfizetni, a képviselő-testület engedélyezheti, hogy az önkormányzat az eltemettetés költségét vagy annak egy részét kamatmentes kölcsönként - előlegezze meg. A kérelem elbírálásánál vizsgálni kell azt, hogy a kamatmentes kölcsön visszafizetése alappal várható-e. A kérelmező a megelőlegezett összeget a képviselő-testület által meghatározott részletekben és esedékesség szerint köteles visszafizetni. A kamatmentes kölcsönben részesült személy a kamatmentes kölcsön átvételét követő 15 napon köteles benyújtani a temetési költségek megfizetést igazoló bizonylatokat. 18. A 15. és a 17. szerinti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, mellékelve az ott megjelölt iratokat. II. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 1. Köztemetés 19. A Szoctv. 48. (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a képviselőtestület jogosult. 2. Közgyógyellátás 20. (1) A képviselő-testület méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a személynek a részére, aki esetében a havi rendszeres igazolt gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri és az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetén 200%-át nem haladja meg. III. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 1. Házi segítségnyújtás 21. (1) A Szoctv a alapján a házi segítségnyújtás keretébe tartozó feladatok ellátását Varbó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ útján biztosítja. A Területi Szociális Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a házi segítségnyújtás feladatait. 2. Családsegítés 22. Az Szoctv ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatok ellátását Varbó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ Családsegítő Szolgálat munkatársán keresztül biztosítja. A Területi Szociális Központ Családsegítő Szolgálat a Területi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait.

6 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 23. (1) Az Szoctv ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátását Varbó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ munkatársán keresztül biztosítja. A Területi Szociális Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait. 4. Támogató szolgáltatás 24. A Szoctv. 65/C. -ában meghatározott támogató szolgálat feladatainak ellátását Varbó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ munkatársán keresztül biztosítja. A Területi Szociális Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait. 4. RÉSZ Záró rendelkezések I. Fejezet Hatályba léptető rendelkezések 25. (1) E rendelet április 1-én napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2007. (VI. 06.) rendelete. II. Fejezet Átmeneti rendelkezés 26. Az e rendelet hatálybalépésekor a Szoctv. 38. (1) bekezdés a) pontja alapján már folyósított lakásfenntartási támogatás tekintetében a rendelet hatálybalépését követően az eljáró hatóság felhívhatja a jogosultat a legutóbbi szolgáltatási időszakra vonatkozó közüzemi díjak befizetését igazoló bizonylat benyújtására. Amennyiben a jogosult a felhívásnak nem tesz eleget vagy a benyújtott számlák, bizonylatok alapján megállapítható, hogy a jogosult a közüzemi díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a lakásfenntartási támogatás természetbeni formában történő nyújtásáról kell rendelkezni. Üveges Géza s.k. polgármester dr. Czipa Zoltán s.k. körjegyző

7 1. számú melléklet LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott családi és utónév: születési hely: születési idő: anyja születési családi és utóneve: belföldi lakóhelye: belföldi tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre lakásfenntartási támogatást biztosítani szíveskedjenek: A kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíme: tulajdonos/haszonélvező/bérlő/szívességi használó /egyéb, éspedig: A k száma:. Annak a lakásnak a nagysága, amelyre tekintettel a támogatást igényli :.. m 2. A háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék került-e felszerelésre: igen/nem. A megfelelő aláhúzandó. A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell.

8 Jövedelemnyilatkozat A kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelme: Név Születési hely, idő Jövedelem összege Jövedelem formája Összes jövedelem: Egy főre jutó jövedelem: A kérelemhez mellékelni kell: - a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást; - a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell (használatbavételi engedély, alaprajz); - a kérelem beadását megelőző utolsó időszakra vonatkozó közüzemi díjakra (vezetékes gáz-, áram-, víz- és csatornahasználati, illetve szemétszállítási díj) vonatkozó számla, bizonylat. Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Varbó,. aláírás

9 2. számú melléklet ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott családi és utónév: születési hely: születési idő: anyja születési családi és utóneve: belföldi lakóhelye: belföldi tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre átmeneti segélyt biztosítani szíveskedjenek: Az ellátás megállapításához családi és szociális körülményeimről az alábbiakban szolgáltatok adatot: A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni): Név Születési hely, idő Jövedelem összege Jövedelem jogcíme Összes jövedelem: Egy főre jutó jövedelem: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

10 A család kiadásaira (pl. rezsiköltségek, banki kölcsön) vonatkozóan az alábbiakban szolgáltatok adatot 1 : típusa Kiadás összege A fenti nyilatkozat kitöltése esetén mellékelni kell a kiadásra vonatkozó, a kiadás típusának megfelelő igazolást. Az átmeneti segély megállapítását egyszeri/többszöri alkalomra, utóbbi esetben....-ig kérem. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Varbó,. aláírás Hozzájárulok ahhoz, hogy az eljáró hatóság a fenti kérelem elbírálásához adatot kérjen arról, fennáll-e az önkormányzat felé lejárt esedékességű fizetési kötelezettségem (pl. adótartozás, hulladékszállítási díj). kérelmező vagy fizetésre kötelezett kiskorú törvényes képviselője 1 Nem kötelező kitölteni.

11 3. számú melléklet ÁTMENETI KÖLCSÖN IRÁNTI KÉRELEM Alulírott családi és utónév: születési hely: születési idő: anyja születési családi és utóneve: belföldi lakóhelye: belföldi tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre átmeneti kölcsönt biztosítani szíveskedjenek: Az ellátás megállapításához családi és szociális körülményeimről az alábbiakban szolgáltatok adatot: A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni): Név Születési hely, idő Jövedelem összege Jövedelem formája Összes jövedelem: Egy főre jutó jövedelem: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást, továbbá foglalkoztatási jogviszonyban álló kérelmező esetén az erre vonatkozó munkaszerződést, kinevezést, illetve egyéb jogviszony létesítését igazoló okiratot.

12 A család kiadásaira (pl. rezsiköltségek, banki kölcsön) vonatkozóan az alábbiakban szolgáltatok adatot: típusa Kiadás összege A kérelemhez mellékelni kell a kiadásra vonatkozó, a kiadás típusának megfelelő igazolást. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Varbó,. aláírás Hozzájárulok ahhoz, hogy az eljáró hatóság a fenti kérelem elbírálásához adatot kérjen arról, fennáll-e az önkormányzat felé lejárt esedékességű fizetési kötelezettségem (pl. adótartozás, hulladékszállítási díj). kérelmező vagy fizetésre kötelezett kiskorú törvényes képviselője

13 4. számú melléklet TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott családi és utónév: születési hely: születési idő: anyja születési családi és utóneve: belföldi lakóhelye: belföldi tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre temetési segélyt biztosítani szíveskedjenek: Az elhunyt személy adatai: családi és utónév: születési hely: születési idő: anyja születési családi és utóneve: belföldi lakóhelye: belföldi tartózkodási helye: Esetleges hozzátartozói kapcsolata az eltemettetővel:

14 Az ellátás megállapításához családi és szociális körülményeimről az alábbiakban szolgáltatok adatot: A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni): Név Születési hely, idő Jövedelem összege Jövedelem formája Összes jövedelem: Egy főre jutó jövedelem: A kérelemhez mellékelni kell: - a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást; - a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát (kivéve az alábbi b) pont szerinti kérelem esetén). A temetési segélyt 1 a) a mellékelt számlák alapján, vagy b) kamatmentes kölcsönként kérem. A b) pont szerinti kérelem esetén vállalom, hogy a temetés költségei megfizetését igazoló bizonylatot 15 napon belül bemutatom. aláírás 1 A megfelelő aláhúzandó.

15 A család kiadásaira (pl. rezsiköltségek, banki kölcsön) vonatkozóan az alábbiakban szolgáltatok adatot 2 : típusa Kiadás összege A fenti nyilatkozat kitöltése esetén mellékelni kell a kiadásra vonatkozó, a kiadás típusának megfelelő igazolást. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Varbó,. aláírás 2 Nem kötelező kitölteni.

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. ( VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben