Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.."

Átírás

1 Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a módosított 1997 évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet célja Kétsoprony község közigazgatási területén azoknak az alapvető jogszabályoknak a megállapítása, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 2.. A rendelet hatálya kiterjed Kétsoprony közigazgatási területén tartózkodó gyermekekre, fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. Gyermekek védelmének rendszere 3.. A gyermekek védelmét a képviselőtestület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében biztosítja. (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - beiskolázási támogatás - életkezdési támogatás, 1 - óvodáztatási támogatás Módosította: a 9/2010.(VII.16.) ör. 1

2 (2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása 4.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatnál terjesztheti elő. (2) A 4.. (1) bekezdésében foglalt ellátások megállapítását a nevelési- okta tási intézmény, a gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó- intézmény, illetve a gyermekek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (3) A képviselőtestület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását a polgármesterre ruházza át. (4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása a jegyző hatásköre. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5.. (1) A jogosultság megállapításának célja: annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, - évi kétszeri pénzbeli támogatásnak július- és november hónapban- - egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. (2) A jegyző megállapítja a rendszeres kedvezményre való jogosultságot amennyiben a) a gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 140 %-át 3, - ha tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, - ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza, - ha a gyermek nagykorúvá vált, de tanulmányokat folytat, 3 Módosította: a 9/2010.(VII.16.) ör. 2

3 b) a nyugdíjminimum összegének 130 %-át 4, az a)pont alá nem tartozó esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálatának alapján a vagyon értéke nem haladja meg a meghatározott mértéket. (3) Az évi kétszeri pénzbeli támogatás összegét a költségvetésről szóló törvény állapítja meg. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6.. (1) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban vagy rendszeres pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. (2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege a nyugdíjminimum 22 %-a. (3) A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultága a tárgyév július ill. november hónapban fennáll, a kiegészítő összeg mellett pótlékot folyósít. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7.. (1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve ha a család 1 főre jutó havi átlag jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 3 szorosát. (2) A rendkívüli támogatás összege nem meghatározott, azt úgy kell meghatározni, hogy a rászorulóknak hathatós segítséget nyújtson, de annak mértéke nem haladhatja meg az Önkormányzat SZMSZ-ének 48. -ában meghatározott mértéket. 4 Módosította: a 9/2010.(VII.16.) ör. 3

4 (3) A rendkívüli támogatás természetbeni támogatásként is nyújtható. (4) Természetbeni ellátást akkor lehet megállapítani, ha alaposan feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. (5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente legfeljebb 5 alkalommal adható. Beiskolázási támogatás 8. (1) Beiskolázási támogatásban részesíti az önkormányzat azokat a nappali rendszerű oktatási intézményekben tanulókat, akik a 25. életévüket még nem töltötték be, s rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek. (2) A tanulói, hallgatói jogviszonyt - a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt számára az oktatási intézmény által kiállított igazolással kell bizonyítani. (3) A támogatást az oktatási év elején szeptember hónapban kell kifizetni, melynek összege 2006 évben Ft gyermekenként. A 2006 évet követően a képviselőtestület a helyi költségvetési rendeletben határozza meg az évi keretösszeget. (4) A beiskolázási támogatás a családgondozó javaslata alapján természetbeni ellátásként is megállapítható. Életkezdési támogatás 8/A.. (1) Az önkormányzat január 1-jétől minden megszülető gyermek javára, születésének évében egyszeri támogatást biztosít. (2) A támogatás feltétele; hogy a szülők a községben állandó lakcímmel rendelkezzenek és életvitelszerűen itt is tartózkodjanak. 4

5 (3) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás összege 2009-ben gyermekenként Ft, ezt követően a Képviselőtestület minden évben a költségvetésről szóló helyi rendeletében állapítja meg az összeget. (4) A támogatást a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával, személyesen igényelheti. Óvodáztatási támogatás 8/B.. (1) A jegyző óvodáztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szülő részére, amennyiben; - gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, - gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, - önkéntesen nyilatkozik arról, hogy legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (2) A támogatás formája: - pénzbeli vagy - természetbeni ellátás. (3) A természetbeni ellátás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése. Formája különösen: utcai ruházat, váltó cipő, tisztasági csomag, tornacsomag biztosítása. (4) Első alkalommal megállapított jogosultság esetén, - a családgondozó javaslatára és személyes közreműködésével a pénzbeli ellátás helyett természetben kell az ellátást nyújtani. (5) Természetben nyújtott ellátás esetén a családgondozó a szülővel közösen szerzi be a gyermek részére szükséges dolgokat, s a támogatás felhasználásáról 15 napon belül köteles elszámolni. (6) A támogatás összege 2009-ben első alkalommal Ft/gyermek, ezt követően esetenként és gyermekenként Ft. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások 5

6 Gyermekjóléti Szolgálat 9.. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a szolgáltatást a Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítja. Záró rendelkezések 10.. (1) E rendelet hatályba lépésével az 5/2006(VI.27.) számú rendelet 10. -a, 11. -a, 12. -a, valamint 13. -a hatályát veszti, s a 14. -ának száma, - értelem szerűen 10. -ra változik. (2) E rendelet kihirdetése napján március 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Kétsoprony, július 15. Surinné Szász Margit Völgyi Sándor jegyző polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve 2010.július 16-án. Kétsoprony, 2010.július 16. Surinné Szász Margit jegyző 6

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III.19.) RENDELETE. a gyermekvédelem helyi szabályairól

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III.19.) RENDELETE. a gyermekvédelem helyi szabályairól Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III.19.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi szabályairól Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben