1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E"

Átírás

1 Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet 2 Módosította a 7/2004.(IV.27) rendelet

2 Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazása alapján, a gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 7/2005. (IX.15.) rendeletével összhangban a következő rendeletet alkotja: 3 Általános rendelkezés 1.. (1) 4 a.) A rendelet hatálya kiterjed - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Marcalgergelyi község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. b.) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. c.) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. d.) A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó. (2) A rendelet alkalmazásában jövedelem : a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Szóló évi III. törvény 4. (1) bek. a.) pontjában meghatározottak. (3) 5 A gyermekek védelmét a helyi önkormányzat, a polgármester és a körjegyző e rendelet alkalmazásával a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva jár el. Pénzbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Módosította a 7/2005.(X.29.) rendelet 32. -a 4 Módosította a 7/2004.(IV.27.) rendelet 5 Módosította a 7/2005.(X.29.) rendelet 33. -a 6 Módosította a 7/2005.(X.29.) rendelet 34. -a

3 (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: rendszeres támogatás) célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. (2) A települési önkormányzat képviselőtestülete január 1.-től a körjegyző - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a kérelmezőt, akinek jogosultsága az évi XXXI. törvény /A.. alapján megállapítható. (3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt A rendszeres támogatás iránt benyújtott kérelmeket december 31.-ig a polgármester - a képviselőtestülettől átruházott hatáskörben - bírálja el. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.. (1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (1) 8 A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként ,-Ft lehet. (2) 9 (3) Természetben nyújtott ellátások (1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt a gyermek családi körülményei indokolják. 6.. (2) A természetbeni ellátások formája különösen az alábbi lehet: - vásárlási utalvány - intézményi étkeztetés térítési díjának részleges vagy teljes átvállalása 7 Módosította a 7/2005. (X.29.) rendelet 35. -a 8 Módosította a 7/2003. (VII.10.) rendelet, hatályos 2003.VII.10-től. 9 Hatályon kívül helyezte a 7/2003. (VII.10.) rendelet 10 Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II.15.) rendelet 1. -a. Hatályát vesztette: én

4 - a gyermek ellátásához nélkülözhetetlen napi fogyasztási cikk, ruházat, stb. átvállalása - tankönyv, tanszerellátás - étkezési utalvány Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat (1) A képviselő-testület a Gyvt ában meghatározott szolgáltatást mint alapellátást biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a védőnői szolgálattal szervezési, szolgáltatási gondozási feladatokat végez. (3) 11 A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulása útján biztosítja. 7.. Gyermekek napközbeni ellátása 8.. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói, munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani. a.) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c.) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 11 Módosította az 5/1999.(IV.21.) rendelet, hatályos 1999.IV.21-től.

5 (3) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a.) Napköziotthonos óvodában ( Marcalgergelyi, Kossuth u.48.) b.) Közös Fenntartású Általános Iskolában ( Nemesszalók, Szabadság tér 14.) biztosítja. 9.. (1) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat évente legfeljebb kétszer, külön rendeletben állapítja meg. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Eljárási szabályok 10., (1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszüntetése és a Gyvt a szerinti megtérítési kötelezés ügyében a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el. (2) A polgármester az átruházott hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testületnek rendszeresen beszámol. (3) A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést a Képviselő-testület bírálja el (1) E rendeletben meghatározott ellátások általában kérelemre biztosítandók. A kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője terjesztheti elő a nemesszalóki Körjegyzőségnél a rendelet 1.számú mellékletében rendszeresített formanyomtatványon. (2) A polgármester hivatalból jár el, ha bárki javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeiről tudomása van. (3) Szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A kérelmezőt szóban előterjesztett kérelem esetén a kérelem előterjesztésekor, írásban benyújtott kérelem esetén 8 napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére, igazolások csatolására. (4) A kérelemhez csatolni kell a rendelet 2.számú melléklete szerinti nyilatkozatot a kérelmező jövedelmi viszonyairól.

6 (5) 12 A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. (6) 13 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege a kérelem benyújtásának hónapjában, amennyiben a kérelmező az egyéb feltételeknek megfelel a) a támogatás teljes összege, ha a kérelmet a tárgyhó 15-ig nyújtották be b) a támogatás teljes összegének 50 %-a, ha a kérelmet a tárgyhó 15-ét követően nyújtották be. (7) 14 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetésekor a.) a támogatás teljes összegének 50 %-át kell folyósítani, ha a jogosultság a tárgyhónap 15-ig szűnik meg b.) a támogatás teljes összegét kell folyósítani, ha a jogosultság a tárgyhónap 15-ét követően szűnik meg (1) A kérelem elbírálása előtt a Körjegyzőség környezettanulmányt készít kérelmező családi és jövedelmi viszonyairól, életkörülményeiről. (2) A pénzbeni és természetbeni ellátás-jogerős megállapítása esetén- a kérelem benyújtásától esedékes. (3) Ha a család illetve a gyermek körülményei vagy a bekövetkezett rendkívüli helyzet azt indokolja, s támogatás azonnali kifizetése is elrendelhető. Ilyen esetben a környezettanulmány elkészítése, a jövedelmi viszonyok igazolása mellőzhető (1) A támogatás felvételére a törvényes képviselőn kívül a gyermek gondozója, pártfogója, illetőleg a 14. életévét betöltött gyermek is feljogosítható. (2) A pénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban megadott időn belül a segély felhasználásáról számoljon el (1) Ha a gyermek tanulói jogviszonya megszűnt, illetve a kiskorú házasságot kötött, vagy a család jövedelmi viszonyai kedvezően változtak, azt 15 napon belül be kell jelenteni a Körjegyzőségnél, illetve megszüntetése indokolt. 12 Módosította a 10/2003.(VII.10.) rendelet, hatályos január 1-től. 13 Beiktatta a 5/1999.(IV.21.) rendelet, hatályos 1999.IV.21-től 14 Beiktatta a 5/1999.(IV.21.) rendelet, hatályos 1999.IV.21-től

7 (2) Amennyiben a kötelezett a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére kell kötelezni (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a polgármester évente egyszer felülvizsgálja (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik, kivéve a Gyvt. 31..(2) bekezdésében és ezzel összefüggésben a 68..(2) bekezdése a.) és b.) pontjában foglaltakat. Záró rendelkezés (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Marcalgergelyi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/1997.(IV.23.) sz. ÖK. rendelet és az azt megelőző cím. (3) A rendelet kihirdetéséről - helyben szokásos módon - a körjegyző gondoskodik. Léránt Károlyné polgármester Vadas László körjegyző

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak 2/2006. ( 1.26.) szamu RENDELETE A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli es termeszetbeni ellatasarol

Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak 2/2006. ( 1.26.) szamu RENDELETE A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli es termeszetbeni ellatasarol Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak 2/2006. ( 1.26.) szamu RENDELETE A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli es termeszetbeni ellatasarol Kereki Kozseg Kepviselo -testuiete a gyermekek vedelmerol

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben