Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Átírás

1 Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 157. /5/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a törvény és végrehajtási rendeletei figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, a hiányzó szülői gondoskodást pótolja. 2. /1/ A rendelet hatálya a Szigliget községben élő, állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a községben tartózkodásra jogosító letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire terjed ki, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. /2/ E rendelet szerint kell eljárni az /1/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül Szigliget községben tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a rendelet kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. /3/ E rendelet szerint kell eljárni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében az /1/-/2/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül Szigliget községben tartózkodó de lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha késedelem a gyermek életét testi épségét veszélyeztetné. 1

2 3. A törvényen meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja. 1. Pénzbeli ellátások: a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2. Természetbeni ellátások: a) általános és középiskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, b) gyermekintézmények étkeztetési, térítési díjának átvállalása, c) közép- és felsőfokú oktatási intézmények tandíjának támogatása d) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása, e) egyéb ellátások (pl. kollégiumi ellátás, élelmiszerutalvány stb.) biztosítása, díjának fedezése. 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti típusú alapellátásokat biztosítja a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek részére: a) gyermekjóléti szolgáltatás, b) gyermekek napközbeni ellátása Hatásköri szabályok 4. /1/ A Képviselő-testület a gyermekek védelmére és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben előírt feladatai ellátásának a biztosítására a hatásköri szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A képviselő-testület évente rendeletben szabályozza a helyi önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját 2. A Képviselő-testület a polgármesterre átruházza hatáskörét rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, a gyermek veszélyeztetettségének közvetlen fennállása esetén, ha a késedelem a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét gátolná. A polgármester e hatáskörében eljárva Ft-ig állapíthat meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és döntéséről a képviselő-testületet következő ülésén köteles beszámolni. 2

3 II. Az egyes ellátási formák szabályai Pénzbeli ellátások 5. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: /1/ a.) A Képviselő-testület rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít meg kérelemre azon gyermekeket gondozó családok részére, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. A támogatás megállapításának célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. b.) A támogatás az elbírálásra jogosult szerv döntésétől függően természetben is nyújtható, a pontjában foglalt ellátásokkal. Amennyiben a támogatás összege meghaladná a természetbeni ellátásért fizetendő havi összeget, a különbözetet a gondozószülőnek ki kell fizetni. Az iskolai, óvodai szünet időtartamára esedékes rendszeres gyermekvédelmi támogatást az étkezési térítési díj helyett pénzbeli ellátásként kell folyósítani a gondozószülő részére. /2/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-ával, melyet havonta a tárgyhónapot követő hónap 5- ig a Körjegyzőség folyósít az érdemi döntést tartalmazó határozat szerint. A támogatást megállapító és megszüntető határozatban a támogatás tárgyhavi összegét a Gyvt ban foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. /3/ A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a gyermek a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. évének betöltéséig, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek 25. életévének betöltéséig. Házasságkötés esetén a rendszeres támogatás csak akkor szüntethető meg, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a Gyvt. 19. /2/ bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét. /4/ Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres támogatást saját jogán kell folyósítani. /5/ A támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőséghez lehet benyújtani a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65. /1/ bekezdésében foglalt mellékletekkel felszerelve. 3

4 /6/ Ha a Képviselő-testület hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a benyújtott jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra. /7/ Ha a /6/ bekezdésben leírt eljárás nem vezetett eredményre, akkor a Képviselő-testület a Gyvt. 19. /6/-/7/ bekezdései alapján vagyoni helyzet vizsgálatát rendeli el. /8/ A kérelem elbírálására jogosult szerv a támogatást a jogosultság fennállásáig állapítja meg, melyet évente köteles felülvizsgálni. /9/ A kérelmező a jogosultság megváltoztatását az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Körjegyzőségnek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. /1/ E rendelet alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került saját hibájából vagy attól függetlenül. A Gyvt /2/ bekezdésében foglaltak szerint a támogatás elsősorban a gyermek eltartásához, iskoláztatásához, gyógyításához, az alkalmanként jelentkező, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolat tartásának elősegítéséhez, illetve megszűnést követő visszahelyezéssel járó többletkiadásokhoz nyújtott támogatás. /2/ a) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege: esetenként maximálisan: Ft b) A képviselő-testület méltányosságra okot adó élethelyzetben (betegség, haláleset, ellátatlan munkanélküliség, elemi kár) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az a.) pontban foglalt keretösszegén felül is eseti döntéssel támogatást nyújthat. c) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének meghatározásánál az igény elbírálás során figyelembe kell venni a család részére a szociális törvény alapján folyósított ellátásokat. /3/ A támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőséghez lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni szükséges a család jövedelmének 6 havi átlaga alapján kiszámított jövedelem nyilatkozatot a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a jövedelemigazolással együtt, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére okot adó körülményekkel összefüggő igazolást. /4/ A támogatás természetben is nyújtható a kérelem elbírálására jogosult szerv döntésétől függően, amely az ellátások megállapítását a felhasználás igazolásához kötheti. 4

5 Természetben nyújtott ellátások 7. /1/ A természetben nyújtott ellátások igénylésére és a kérelem elbírálására e rendelet. 5. /1/ bekezdésében, a kérelem mellékletére az 5. /5/ bekezdésében foglaltak az irányadók. /2/ A pontjában felsorolt természetbeni ellátások értékének meghatározásánál e rendelet 6. /2/ bekezdés a.)-c.) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni, ha azt természetben nem rendszeres gyermekvédelmi támogatásként nyújtják. /3/ Az intézmények étkezési térítési díjának, illetve a gyermekek napközbeni ellátását térítés ellenében igénybevevők térítési díjának átvállalásánál, támogatásánál figyelmet kell fordítani a Gyvt /1/ bekezdésében foglaltak alapján ingyenesen nyújtandó ellátásokra, valamint a gyermekétkeztetéshez a Gyvt /5/ bekezdésében felsorolt normatív kedvezményekre is. A normatív kedvezményeken felül - a gyermek egyéni rászorultsága alapján különösen akkor nyújtható további gyermekenkénti kedvezmény, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a Gyvt. 19. /4/ bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat is figyelembe véve. III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás 8. /1/ Szigliget község önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötött szerződéssel látja el. /2/ A gyermekjóléti szolgálat tevékenységére, igénybevételére a Gyvt ban foglaltak az irányadók. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, illetve a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek a hatáskörébe utalnak. /3/ A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gyvt. 17. /1/ bekezdésében felsorolt szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a további intézkedéseket megtenni, illetve a körjegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági eljárást kezdeményezni. Gyermekek napközbeni ellátása 9. /1/ A gyermekek napközbeni ellátásának célja, biztosítani a gyermekek korának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését különösen azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 5

6 /2/ Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását és étkeztetését - napközi otthonos óvodában - általános iskolai napköziben biztosítja. /3/ Az étkeztetés rendjére igénybevételének módjára az intézményi térítési díj mértékére, megfizetésének módjára külön önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 10. /1/ A rendelet július 1-én lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szigliget község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/1998. (V.25.) Kt. sz. rendelete hatályát veszti. Balassa Balázs sk. polgármester Lutár Mária sk. körjegyző A rendelet kihirdetve: június 15. Lutár Mária sk. körjegyző 6

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben