Mórahalom Város Képviselőtestülete 18/1997.(XI.12.) Ör rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom Város Képviselőtestülete 18/1997.(XI.12.) Ör rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról *"

Átírás

1 Mórahalom Város Képviselőtestülete 18/1997.(XI.12.) Ör rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról * Mórahalom Város Képviselőtestülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint az évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya kiterjed: /1/ Mórahalom város illetékességi területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a város területén élő bevándorolt személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert, a településen élő gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire /2/ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 1 /3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az /1/ és /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően a rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról magyarországi tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen a város illetékességi területén tartózkodó gyermekeire is. 2. (1) A gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezheti a nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családsegítő szolgálat, illetve természetes személy. (2) 2 (3) A kérelemhez mellékelni kell a 149/1997.(XI.10.) Korm.sz. rend ában felsoroltakon túl a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott adatlapot, az őstermelői tevékenység során szerzett nettó jövedelemről szóló nyilatkozatot 1 évre vonatkozóan. 3 (4)A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban, valamint adatlapon feltüntetett adatok valódisága az eljárás során szükség esetén környezettanulmány készítésével ellenőrizhető. * Az november 12-én hatályos szövegnek az 1/1998.(I.30.) KT. sz. rendelettel. a 8/1998.IV.16.) KT.sz. rendelettel, a 15/1998.(X.7.) KT.sz. rendelettel, a 2/1999.(II.1.) KT. sz. rendelettel, az 5/1999. (III. 25.) KT.sz. rendelettel, az 5/2000. (II. 16.) Kt. sz. rendelettel, a 6/2001. (II. 15.) Kt. sz., valamint a 9/2001. (III. 30.) Kt. sz., a 21/2003. (X. 30.), a 3/2004. (I. 29.) Kt. sz., az 5/2005. (II. 17.), 21/2005. (IX. 1.), a 18/2006. (VI. 22.), 6/2007. (II. 22.), 45/2007. (XII. 30.), 37/2008. (XII. 22.), 2/2010. (I. 28.), 3/2011.(I.27.), 41/2011.(XII.30.) Ör számú rendelettel módosított szövege. 1 Módosította a 37/2008. (XII. 22.) Ör 2 Hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör 3 A 4/2000. (II. 16.) Kt. sz. rendelet 1. -ának megfelelően módosított szöveg.

2 Amennyiben a környezettanulmányozás során megállapítást nyer, hogy a kérelmező számlákkal igazolható kiadásai meghaladják az általa bevallott nettó jövedelmet, a kérelmet a nyilatkozatban, illetve a jövedelemigazolásban foglalt adatok valótlansága miatt el lehet utasítani. 4 A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal illetve megbízása alapján a családsegítő szolgálat készíti el, és javaslatot tesz a hatáskör gyakorlójának a támogatás módjára és mértékére. (5) 5 (6) 6 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 3. (1) Az önkormányzat által nyújtott támogatások: a./ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7 b./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás c./ szünidei gyermekfelügyelet és étkeztetés támogatása 8 (2) Az /1/ bekezdésben felsorolt támogatások pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. (3) Természetbeni ellátások különösen a gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, az iskolába járáshoz szükséges bérlettérítési díj támogatása, a gyermekintézmények térítési díjának támogatása, tanulmányi kirándulások támogatása, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve gyógykezelésből adódó többletköltség támogatása. (4) A Képviselőtestület az (1) bekezdés b.) pontjában foglalt támogatásokra vonatkozó hatáskörei gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 9 (5) A pénzbeli ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatalban történik, míg a természetbeni ellátásként megállapított gyermekintézményi térítési díj az ellátó intézmény számlájára utalandó. (6) Amennyiben a természetbeni ellátásként megállapított gyermekvédelmi támogatás összege adott időszakban meghaladja a megállapított gyermekintézmény térítési díj összegét, a különbözetet az ellátó intézmény a törvényes képviselő részére havonta, a tárgyhót követő 10-ig 10 készpénzben kifizeti. A kifizetés tényéről az ellátó intézmény ellátást megállapítót haladéktalanul értesíti. (7) A pénzbeli gyermekvédelmi támogatás felvételére a törvényes képviselő jogosult. a pénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban megadott időn belül a segély felhasználásáról számoljon el. 11 (8) A három vagy többgyermekes családok gyermekei nyári szünidei felügyeletére és étkeztetésére a költségvetési keret erejéig terjedő támogatási összeg az ellátó intézmény számlájára utalandó Az 5/1999. (III.25.) KT.sz. rend. 1. -nak megfelelően módosított szöveg. 5 A 18/2006. (VI. 22.) számú rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés 6 Hatályon kívül helyezte a 41/2011. (XII.30.) Ör. 7 A 18/2006. (VI. 22.) számú rendelettel módosított szöveg. 8 A 6/2001. (II. 15.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg 9 A 18/2006. (VI. 22.) Ör-rel módosított szöveg. 10 A 23/2003. (X. 30.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 11 A 8/1998.(IV.16.) KT.sz. rendelet 1. és 2. -nak megfelelően módosított szöveg. 12 A 6/2001. (II. 15.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

3 RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 5. (1) Amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapítása alapján gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem-nyilatkozatban szereplő adatoknak a Rendelet 1. sz. melléklete akkor vagyoni helyzet vizsgálatát kell elvégezni. (2) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. (3) A vizsgálata elrendelését követő 8 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell a Rendelet 2. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (4) Amennyiben a gyermeket gondozó családban a vagyon egy főre jutó értéke meghaladja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon összegét és azok hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének feltételeit, akkor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasításra kerül. 14 (5) Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, a hatáskör gyakorlója rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. (6) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást elsősorban betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulónak kell megállapítani. (7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum másfélszeresét. (8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás havi összegének felső határa, ha az egy főre jutó nettó havi jövedelem a.) a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege alatt van: 4000 Ft/hó/gyermek b.) a mindenkori öregségi nyugdíj összegénél nagyobb, de annak másfélszeresét nem haladja meg: 3000 Ft/hó/gyermek SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBEN NYUJTOTT ALAPELLÁTÁSOK 6. (1) Az alapellátás formái: -gyermekjóléti szolgálat -gyermekek napközbeni ellátása - helyettes szülői hálózat 15 (2)A gyermekjóléti szolgálat Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 16 keretében működik, tevékenységi körét az évi XXXI. törvény rögzíti. (3)- (7) Hatályon kívül helyezte a 18/2006. (VI. 22.) Ör július 1. napjával. 14 A 18/2006. (VI. 22.) Ör-nek megfelelően módosított szöveg. 15 A 32/2000. (XI. 30.) Kt. sz. rendeletnek megfelelően módosított szöveg. 16 Módosította a 37/2008. (XII. 22.) Ör

4 (8) 18 A gyermekek napközbeni ellátása Mórahalom város közigazgatási területén - a bölcsödében, - családi napköziben - a napköziotthonos óvodában, -és az általános művelődési központ napközi otthonában vehető igénybe. 6/A Óvodai, iskolai napközis foglalkozás 19 (1) 20 (2) Amennyiben az ellátás iránti igény meghaladja az önkormányzat által fenntartott intézmény befogadóképességét, akkor az ellátásban elsőbbséget élvez az a gyermek, -akinek mindkét szülője kereső tevékenységet folytat és a felügyelete másként nem biztosítható, -akit szülője egyedül nevel, -ahol az egyik vagy mindkét szülő beteg, vagy a családban állandó ápolásra szoruló családtag ellátásáról gondoskodik, -a védelembe vett kiskorú, ha a családban tartása ezzel biztosítható. (3)-(4) 21 6/B 22 Családi napközi, bölcsöde 23 (1) 24 (2) 25 A gyermekek napközbeni ellátása elsősorban 20 hetes kortól 7 éves korig - családi napköziben a Móra-Partner Kft. intézményi fenntartásában valósul meg. (3) A családi napköziben és bölcsődében való elhelyezésre irányuló kérelem az intézmény fenntartójánál nyújtható be. (4)-(5) 26 (6) A családi napközi és bölcsőde igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a alapján kerül megállapításra. 27 INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 7. (1) Az ellátást igénybevevő nagykorú, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő a napközbeni ellátást biztosító intézményekben a gyermekétkeztetésért az önkormányzat hatályos rendeletében foglalt térítési díjat köteles fizetni. 17 (3)-(7) bekezdést hatályon kívül helyezte a 41/2011 (XII.30.) Ör 18 A (8) bekezdést módosította a 41/2011.(XII.30.) Ör. 19 Fejezetcímet módosította a 41/2011.(XII.30.) Ör. 20 Az (1) bekezdést hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör. 21 A (3)-(4) bekezdést hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör. 22 A 21/2005. (IX. 1.) Ör. rendelettel módosított szöveg 23 Fejezetcímet módosította a 41/2011.(XII.30.) Ör. 24 Az (1) bekezdést hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör. 25 A (2)-(3) bekezdést módosította a 41/2011.(XII.30.) Ör 26 A (4)-(5) bekezdést hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör. 27 Módosította a 41/2011.(XII.30.) Ör

5 (2) 28 A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül 29 ): a./ 30 (2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül): b. / óvodánál: napközi ellátás tízórai ellátás tízórai + ebéd c./ általános iskolánál: napközis ellátás menza tízórai + ebéd ebéd és uzsonna tízórai d./ középiskolás korosztály: Egész napos Tízórai Ebéd Tízórai + ebéd Ebéd + uzsonna e./ diákotthoni ellátás /15-18 éves korosztály/ Háromszori étkezés esetén: /19-60 éves korosztály/ Háromszori étkezés esetén: 316 Ft /nap 63 Ft /nap 268 Ft /nap 417 Ft/nap 271 Ft /nap 354 Ft/nap 354 Ft/nap 83 Ft/nap 432 Ft /nap 87 Ft /nap 272 Ft /nap 359 Ft /nap 345 Ft /nap 539,-Ft/nap 539,-Ft /nap (3) Az intézményi étkezési térítési díj előlegét havonként, a mindenkori tárgyhónap 12. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény pénztárába. A következő havi térítési díj fizetésekor korrigálni kell az előleget a hiányzásokkal, és azt a következő hónapban túlfizetésként kell figyelembe venni. 31 (4) a (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola tekintetében az étkezési, térítési díj előlegét havonként a mindenkori tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 5 munkanapján kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény pénztárába. 32 (5) A Képviselőtestület önálló támogatási formaként térítési díj csökkentést, vagy elengedést nem állapít meg, a térítési díj fedezéséhez természetbeni ellátásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatással nyujt segítséget. (1) Módosította a 41/2011. (XII.30.) Ör. 29 Módosította a 4/2013. (I. 31.) Ör 30 Hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör. 31 A 15/1998.(X,7.) KT.sz.rendelettel módosított szöveg. 32 A 9/2001. (III. 30.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 8.

6 (2) ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az november 1-e után indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti: a.)a 11/1993.(V.7.) KT.sz rendelet a szociális és rendszeres nevelési segély mértékéről b.)a 10/1993.(V.7.) KT.sz.rendelet -1. (2) bek. a.) pontja, -2. (1) bekezdéséből a "gyermekek napközbeni ellátásánál az intézmény vezetőjének" szövegrész -4. -a, -5. (2) bekezdéséből "az iskolai napközi, az óvoda" szövegrész, -a 11. (2) bekezdéséből "a gyermekétkeztetés kivételével" szövegrész, -a 12. (1) bekezdése, -a 13. (1) bekezdéséből a "a gyermekétkeztetés kivételével" szövegrész hatályát veszti, -5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. számozása 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 -ra módosul. (3)A rendelet hatálybalépése előtt megállapított rendszeres nevelési segélyek december 31-ig hatályban vannak, e rendelet hatálybalépését követően beadott kérelmekre a rendszeres nevelési segély összege a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegére kiegészíthető. Mórahalom, december 30. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Szántó Mária sk. jegyző 33 Az (1)-(2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 41/2011.(XII.30.) Ör

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben