Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről"

Átírás

1 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (továbbiakban Gyvt.) évi XXXI. törvény (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy az önkormányzat megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek a közigazgatási területén segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, a fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez. A rendelet hatálya 2.. (1) a.) A rendelet hatálya kiterjed a község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttekre és szüleire. b.) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról szóló évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 2 A gyermekek védelmének rendszere 3.. (1) A gyermekek védelme, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselőtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájárulást. (3) A gyermekek védelmét a képviselőtestület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása Eljárási rendelkezések 4.. (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18.. (1) bekezdés a.) pontjában szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. (2) E rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelmet a ket a szerint Zalacsány Körjegyzőségén lehet előterjeszteni, melyhez csatolni kell a rendelet 1. sz. mellékletében lévő formanyomtatványt. (3) E rendelet 3..-ának (3) bekezdésében meghatározott ellátások megállapítását a nevelési-oktatási intézmény, védőnő, háziorvos, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (4) Ha olyan személy, vagy szervezet javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeiről tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni. (5) A pénzbeni és természetbeni ellátások iránti kérelemhez a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 65. -ában szereplő nyilatkozatot, igazolásokat csatolni kell.

3 3 (6) Nem kérhető az ügyféltől olyan adat igazolása, amely a közigazgatási hatósági jogszabállyal rendszeresített nyilvántartás tartalmaz. Köteles továbbá csatolni mindazon bizonyítékokat, melyeket a törvény, a törvény végrehajtására hozott rendeletek, az önkormányzat rendelete az egyes ellátási formáknál előír, továbbá, amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (7) A jövedelemszámításnál a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig 12 hónap átlagát kell figyelembe venni. (8) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának megállapítása érdekében a döntéshozatalt megelőzően indokolt esetben környezettanulmányt kell végezni. Amennyiben a környezettanulmány megállapításai, vagy az önkormányzat hivatalos tudomása szerint a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak, akkor vizsgálni kell a család vagyoni körülményeit is, a Gyvt (5) bekezdése szerint. Pénzbeni és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1)A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a.) a (5) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b.)a 20/A..-ban meghatározott egyszeri támogatásnak, c.)a külön jogszabályban meghatározott, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. (2)Az önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, aa.) ha a gyermekét egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab.) ha tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac.) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, b.) Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre utó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttesen számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. (3)Az önkormányzat jegyzője a Gyvt aiban foglaltak alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg 1 év időtartamra. (4)Az önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 1 Módosította: 10/2007.(X,24)sz. rendelet Hatályos:

4 4 gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-én fennáll, a tárgyév július hónapjában egyszeri támogatást folyósít. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6.. (1) Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételi nem állnak fenn. (2) 1 Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: - valamely családtag tartós betegsége, vagy munkanélküliség miatt bekövetkezett nagymértékű jövedelem kiesés, feltéve, hogy így a családban az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, gyermeket egyedül nevelő szülő esetén 150 %-át. - Elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli, jelentősebb mértékű kiadás. (3)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum Ft, maximum Ft-ig terjedhet. (4)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igény a Körjegyzőségen nyújtható be, melyhez mellékelni kell a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint megjelölni a rendkívüli körülményt, amely a kérelem benyújtását indokolta. (5)A támogatás felvételére jogosulton, törvényes képviselőn kívül a gyermek gondozója, pártfogója, más családvédelemmel foglalkozó személy utólagos elszámolási kötelezettség mellett is felhatalmazható. Ez esetben a segély megállapításáról szóló határozatban a felhasználás célját, az elszámolásra vonatkozó határidőt konkrétan meg kell jelölni. (6)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a jogosultságot megállapító döntés jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül kerül kiutalásra. (7)Ha a gyermek, illetve a család körülményei vagy a bekövetkezett rendkívüli helyzet Indokolja, a támogatás azonnali kiutalása is elrendelhető. (8)A képviselőtestület hivatalból jövedelemvizsgálat nélkül a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a településen állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai, középiskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében anyagi támogatást biztosíthat. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege azonos a (3) bekezdésben 1 Módosította: 10/2007.(X,24)sz. rendelet Hatályos:

5 5 foglaltakkal. Természetben nyújtott ellátások 7.. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben vagy teljes egészében természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha a jogosult családi körülményei indokolják. (2) A természetbeni ellátás történhet: - iskolai tankönyv, tanszer, élelmiszer vásárlással, - napköz, menza, óvodai étkezési személyi térítési díj átvállalásával, - egészségügyi szolgáltatásáért fizetendő térítési díj átvállalásával, - tandíj, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére kollégiumi díj, albérleti díj, vagy annak egy része átvállalásával. 3) Különösen akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni formájában megállapítani, ha: - a kérelem a gyermek tanszerellátásnak támogatására, illetve térítési díj támogatására irányul, - a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátralék keletkezett, - az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó törvényes képviselő a pénzeli támogatást nem a gyermekre fordítja. (4) Ha természetbeni ellátás értéke nem éri el a kiváltott pénzbeli ellátás értékét, akkor a támogatás fennmaradó részét pénzben kell kifizetni. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 8.. (1) A személyes gondoskodást igénybevétele a (2) bekezdésben foglalt kivétellel önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (kérelmező) kérelmére történik. (2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembe vétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el. (3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a.) gyermekjóléti szolgálat b.) gyermekek átmeneti gondozása c.) gyermekek napközbeni ellátása keretében: - óvoda - iskolai napközis foglalkozás.

6 6 Gyermekjóléti szolgálat 9.. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 39..-ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást biztosítja. (2) A képviselőtestület a gyermekjóléti szolgáltatást külön megállapodás alapján, több települési önkormányzat által létrehozott intézményi társulás keretében biztosítja. (3) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. (4) A szolgálat feladatait, működésének részletes szabályait a társulási megállapodás tartalmazza. (5) A gyermekjóléti szolgálat térítésmentes. 9/A.. A gyermekek átmeneti gondozása (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal történő ellátásával, mentálhigiéniás és egészségügyi ellátásról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátás) kell gondoskodni. (2) A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat más szervvel kötendő egyedi megállapodás alapján (szükség esetén helyettes szülő, illetve kistérségi intézmény) biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátása 10.. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek részére kell biztosítani -akiknek a testi, illetve a szellemi fejlődése érdekében állandó napközben ellátásra van szüksége -akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt az esetet,

7 7 amikor eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül. -akinek szülője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. (3) A képviselőtestület a gyermeke napközbeni ellátását saját intézményében általános iskola napközi otthonában és az óvodában biztosítja. Térítési díj 11.. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni, melyet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz. 2.) A képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját évente felülvizsgálja. (3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. (4) A Napközi Otthonos Óvodában és az Általános Iskolában gyermekétkeztetési kedvezményeket a Gyvt (5) (6) bekezdéseiben foglaltak szerint kell biztosítani. (5) A rendelet szerinti térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg. Ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja, vagy annak elengedését kéri, a döntés a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Záró rendelkezések 12.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen módosított 4/1998.(IV.14.) sz. önkormányzati rendelet. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. Törvényben, valamint e törvény végrehajtására hozott 133/1997.(VII.29.) számú és a 149/1997.(IX.10.) számú Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Zalacsány, március 01. Nagy Lászlóné Polgármester Hencsei Istvánné ig. előadó

8 8 Körjegyző helyett A rendelet kihirdetve: Zalacsány, március 02. Hencsei Istvánné Ig. előadó Körjegyző helyett

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL A módosításokkal: 13/2004. (VI. 16.) 10/2005. (IX. 16.)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (A módosításokkal: 10/2004. (VI. 16.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben