KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról."

Átírás

1 KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát tartalmazó 1949.évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, a 29. (1)-(2) bekezdésében és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeni és természetbeni, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai 1. A rendelet célja, hogy a Gyvt. Által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és az eljárásokat szabályozza valamint a gyermekek védelméről szóló törvénnyel összhangban azon intézkedések kidolgozása, melyek segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről és a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról. E rendelet és a Gyvt-ben leírt gyermeki jogok ismeret és védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre. (2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település közigazgatási területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermekek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 2. (3) Az önkormányzat lakóhelytől függetlenül rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a település közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelme a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.

2 (1) A gyermekvédelem olyan a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére, és megszüntetésére, valamint a szülői vagy hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, melyet az önkormányzat pénzbeni, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosít az alábbiak szerint: a.) pénzbeni és természetbeni ellátások: a.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. - tankönyvtámogatás b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: b.) gyermekjóléti szolgáltatás, c.) gyermekek napközbeni ellátása érdekében, működtetett, óvoda, általános iskolai napközi, d.) gyermekek átmeneti gondozása (2) A rendeletben meghatározott a gyermekek védelmét biztosító feladat és hatásköröket: a.) az önkormányzat képviselő-testülete b.) a gyermekjóléti szolgálat vezetője gyakorolja (3) A megelőző tevékenységhez kapcsolódó feladatokhoz a hatékonyabb munka érdekében a feladat és hatásköröket ellátók figyelembe veszik az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a közoktatási intézményekben dolgozók, a rendőrség, a védőnők, a társadalmi szervezetek részéről érkezett észrevételeket. Pénzbeni és természetbeni támogatások A pénzbeni ellátások megállapítását a nevelési oktatási intézmény, a gyámhatóság, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet, és természetes személyek kezdeményezhetik. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének kétszeresét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akinek az ellátásról más módon nem lehet gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások gyermek tartós betegsége, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása, egyik szülő elhalálozása miatt anyagi segítségre szorulnak.

3 - 3 - (2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép.- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj %-ig terjedhet. (4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 3 alkalommal részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. (5) Sürgős szükség esetén, illetve, ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve (3)-(4) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Természetben nyújtott ellátások 5. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Természetbeni ellátások különösen a megállapított támogatás, illetve segély összegének erejéig-: - gyermekintézményi étkeztetési térítési díj átvállalása; - élelmiszerutalvány biztosítása; - gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása; - tandíj, kollégiumi díj átvállalása; - tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha - a kérelem a gyermekeke étkezetési térítési díjának (díjhátarlékának) tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díjának támogatására irányul vagy - az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. A pénzbeni és természetbeni ellátások eljárási szabályai 6. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítása iránt kérelem írásban Kerta község körjegyzőségén terjeszthető elő. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához, a hivatal által rendszeresített, a központi jogszabályi rendelkezések alapján készített nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő és családjának az átlagjövedelmet tartalmazó igazolásokat. (3) E rendelet alkalmazásánál a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év.(gyvt /2/). Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül kerül kifizetésre a Körjegyzőség házipénztárából. Erről a határozatban tájékoztatni kell a támogatás felvételére jogosultat. (2) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a tandíjat, a kollégiumi díjat, a gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjat, a tankönyv, tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (1) bekezdésben foglaltak szerint. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha természetbeni támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani (pl.: az étkeztetést biztosító gyermekintézmény zárva tartása, betegség stb.). A fentiekről a kérelmezőt tájékoztatni kell. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 8. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele a (2) bekezdésben foglalt kivétellel önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a körjegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el. (3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat, b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás. c) gyermekek átmeneti gondozása. Gyermekjóléti szolgálat 9. (1) A gyermekjóléti szolgálat az önkormányzat társulás keretén belül a Devecser-i Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálata Intézménye keretén belül biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a körjegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár gyerek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a szolgálat vezetőjénél lehet. (3) A gyermekjóléti Szolgálat feladatait Karakószörcsök község területén a társulási megállapodás alapján, a Devecser Város területfelelős családgondozója látja el. (4) Az ellátás biztosítását a szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg. (5) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg.

5 - 5 - Gyermekek napközbeni ellátása 10. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását, étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek a napközbeni ellátásáról szüleik, gondozóik munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását az olyan gyermek számára kell biztosítani különösen: a.) akinek testi, szellemi fejlődése érdekében napközbeni ellátásra szüksége van, b.) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, c.) akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve az eltartója: ca.) gyermekgondozási segélyben, cb.) gyermekgondozási díjban, vagy cc.) ápolási díjban részesül, d.) akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt, napközben más módon gondoskodni nem tud. (3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: e.) óvoda, f.) általános iskolai napközi. (4) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. (5) Az ellátás igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezi. (6) A gyermekek napközbeni ellátása során : a.) gondozás, foglakozás, nevelés, felügyelet térítés mentes. b.) az étkezésért - képviselőtestület külön rendeletében meghatározott mértékű intézményi térítési díjat kell fizetni. Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit - amennyiben az a kérelmező számára hátrányos helyzetet nem teremt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6 - 6 - (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Karakószörcsök Község Önkormányzatának 4/2004.(III.22.), 6/2004.(VI.22.) és 23/2004.(IX.15.) valamint az ezt módosító 7/2005.(III.25.) önkormányzati rendelete. Zabó Ferenc polgármester Regös József körjegyző A rendelet kihirdetésének napja: Karakószörcsök, február 10. Regös József körjegyző

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben