Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól"

Átírás

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati rendelet módosításával Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselôtestülete a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 29. (1) (2) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembevéve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Kozármisleny Város Önkormányzatának közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik- a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, b) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire. (3) Kozármisleny Város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (4) Az önkormányzat lakóhelytől függetlenül rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a Város közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. 3. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: a) pénzbeli és természetbeli ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - beiskolázási segély - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgálat - gyermekek napközbeni ellátása érdekében, mûködtetett bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi. 4. Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1) A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20..(3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt 19..(7).bekezdésében meghatározott értéket. 1 (2) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap átlagát kell figyelembe venni, a rendszeresen nem mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző év jövedelmét. (3) A jövedelem számításánál a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (4) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának megállapítása érdekében a döntéshozatalt megelőzően környezettanulmányt kell végezni. Amennyiben az önkormányzat - hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján - a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, a Gyvt (4).bekezdésében foglaltak szerint jár el. (5) A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. (6) A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus és november hónapjában egyszeri támogatást folyósít. 2 (7) Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege évben 5500 forint. A évet követően az egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (1) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 1 Módosította a 18/2012.(VI.05.) Önkormányzati rendelet 1. -a 2 Módosította a 18/2012.(VI.05.) Önkormányzati rendelet 2. -a 2

3 a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. (2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a. (3) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a jegyző évente legalább egyszer felülvizsgálja. 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon gondoskodni nem lehet, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy iskoláztatás, szülők munkanélkülivé válása, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként 1.000,-Ft-tól 5.000,-Ftig terjedhet. 7. Beiskolázási segély (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetôvé teszi kérelemre a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezô, általános- és középiskolában tanuló gyermekek részére beiskolázási segélyt biztosít. A támogatás összegének éves keretét a képviselô-testület az éves költségvetésrôl szóló rendeletben határozza meg. (2) A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 8. Természetben nyújtott ellátások (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Természetbeni ellátások különösen a megállapított támogatás, illetve segély összegének erejéig : gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása; élelmiszerutalvány biztosítása; gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendô díj átvállalása; kollégiumi díj átvállalása; tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása. 3

4 (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsôsorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj támogatására irányul vagy az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetô, hogy a szülô (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 9. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elô a szülô vagy más törvényes képviselô, az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon. (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásához kérelmező köteles csatolni a 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet (továbbiakban: Gyer.) 65..(1) bekezdésében foglalt igazolásokat. A jövedelem igazolásához csatolni kell: havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, vagy az utolsó havi bankszámlakivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. Amennyiben a kérelmező által benyújtott igazoló szelvényen nem szerepel a kérelmező neve, úgy köteles igazolni, hogy a szelvényen az Ő jövedelme szerepel.(pl: nyugdíjas igazolvány, NYUFIG által kiállított éves elszámolás, családi pótlék, GYES összegének igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány, stb ), vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 32/1993.(II.17.) Korm. számú rendelet 1. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. (3) Nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek. (Pl: ápolási díj, rendszeres szociális segély összegének igazolása, stb ). (4) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére, a megfelelő határidő alatt nem pótolja, kérelmét el kell utasítani. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához az (1) bekezdés a) pontjában foglalt nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, illetve fiatal felnőtt kérelme esetén az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolást is be kell csatolni. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások valóságtartama tekintetében. 4

5 10. A képviselő-testület, az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, az ellátás összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe vett támogatás, segély megtéríttetésére és annak méltányosságból történő elengedésére, illetőleg a megtérítendő összeg csökkentésére vonatkozó hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. 11. (1) Ha rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, természetbeni ellátás formájában kerül megállapításra, úgy a támogatást, a segély összegét az önkormányzat az illetékes intézménynek utalja át. (2) Amennyiben a támogatás, segély összege nem fedezi az étkezésért fizetendô díjat, a kollégiumi díjat, a gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendô díjat, a tankönyv, tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendô díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (1) (2) bekezdésben foglaltak szerint. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha természetbeni támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani (pl.: az étkeztetést biztosító gyermekintézmény zárva tartása, betegség stb.). A fentiekrôl a kérelmezôt tájékoztatni kell. 12. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok (1) A személyes gondoskodás igénybevétele a (2) bekezdésben foglalt kivétellel önkéntes, az ellátást igénylô vagy törvényes képviselôje (továbbiakban: kérelmezô) kérelmére történik. (2) (2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyzô a védelembe vétel során az ellátás kötelezô igénybevételét rendelheti el. (3) Az önkormányzat a következô gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat, b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde, óvoda, iskolai napközis foglalkozás. 13. Gyermekjóléti szolgálat (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata keretén belül biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülô, más törvényes képviselô kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyzô, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet elôterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családsegítô központ vezetôjénél lehet. 5

6 (3) Az ellátás biztosítását a családsegítô központ vezetôjének intézkedése alapozza meg. (4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg Gyermekek napközbeni ellátása (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munka erőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani: a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási, ápolási díjban részesül, vagy c) akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (3) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott bölcsőde, óvoda, általános iskola napközi keretében szervezi meg. 14/A. 4 Bölcsőde (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. (2) A bölcsődei ellátás megszűnésére a Gyvt. rendelkezései az irányadóak. 14/B. 5 Térítési díjak (1) E rendelet hatálya alá eső gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. (2) Az önkormányzat a fenntartásában álló Janikovszky Éva Általános Művelődési központ Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait és a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozási térítési díját a 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 3 Módosította a 18/2012.(VI.05.) Önkormányzati rendelet 3. -a 4 Beiktatta a 18/2012.(VI.05.) Önkormányzati rendelet 4. -a 5 Beiktatta a 18/2012.(VI.05.) Önkormányzati rendelet 5. -a 6

7 15.. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit amennyiben az a kérelmezô számára hátrányos helyzetet nem teremt a folyamatban lévô ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület a március 31-i ülésén fogadta el. Völgyesi Gyula s.k. polgármester dr. Bíró Károly s.k. jegyző A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, augusztus 31. P.H. Dr. Máté Zsolt jegyző 7

8 1. számú melléklet a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2008. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 6 1. Oktatási intézmények 1.1. Óvodai ellátás (3-6 éves korig): Gyermekintézmények Intézményi térítési díjának mértéke (Áfát nem tartalmazza) A B intézményi térítési díj (Ft/fő/nap) 1. tízórai, ebéd, uzsonna 285, Általános iskolai ellátás (6-14 éves korig): a) napközis ellátás: A B intézményi térítési díj (Ft/fő/nap) 1. tízórai, ebéd, uzsonna 370,- b) menzás ellátás: A B intézményi térítési díj (Ft/fő/nap) 1. Ebéd 240,- 2. Gyermekjóléti intézmények 2.1. Bölcsődei ellátás (2-3 éves korig): A B Intézményi térítési díj (Ft/fő/nap) 1. Étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 350,- 2. A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás térítési díja 0,- " 6 Módosította a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati rendelet 1. -a 8

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben