I.fejezet A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.fejezet A rendelet hatálya"

Átírás

1 Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: I.fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a) a Bőcs Község vonatkozásában a Bőcs, Berzék, Köröm, Sajóhidvég Önkormányzatok által fenntartott intézmény, a Bőcsi Családsegítő Központ által nyújtott étkeztetés szociális alapszolgáltatásra b) a Bőcs, Berzék, Köröm, Sajóhídvég Önkormányzatok Társulása által fenntartott intézmény, a Családsegítő Szolgálat által biztosított családsegítés szociális alapszolgáltatásra, c) a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosított házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásra és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra terjed ki (2) A rendelet személyi határa kiterjed a) Bőcs község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárra, b) állandó bőcsi tartózkodásra jogosító okirattal rendelkező nem magyar állampolgárra, c) Bőcs Község közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyre, d) magyar hatóság által menekültként elismert, Bőcs község közigazgatási területén tartózkodó személyre, e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 3. (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre. II. fejezet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások I. Cím Az ellátások formái 2. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái az alábbi szociális alapszolgáltatások: a) étkezés, b) családsegítés c) házi segítségnyújtás, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Megjegyzés: Módosult a rendelet 1. (1) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.) Megjegyzés: Módosult a rendelet 2. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.) önkormányzati rendeletével.

2 II.Cím Alapszolgáltatás 3. (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Kora miatt étkeztetésre jogosult, aki 60. életévét betöltötte. (3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül álló esetében a 300 %-át nem haladja meg. 4. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (2) a házi segítségnyújtás igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. (3) Az étel házhoz szállítása a házi segítségnyújtás keretében is történik (TAM). 5. (1) Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok személyek részére biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájárulás megszervezését, c) a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémákkal küzdők és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló és nehéz helyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat. 6. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes személyek a) jelzőkészülékkel való ellátását, b) segélyhívása esetén a gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, Megjegyzés: Kiegészült a rendelet 4. (3) bekezdéssel Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VIII.16.)

3 c) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges intézkedések azonnali megtételét, d) szükség esetén egészségügyi vagy további szociális ellátás kezdeményezését. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak a Szt. 60. (4) bekezdésében meghatározott személyeket kell tekinteni. 7. Hatályon kívül helyezve. 8. Hatályon kívül helyezve. 9. Hatályon kívül helyezve. III. Cím Szakosított ellátás IV. Cím Az ellátások igénybevétele és megszüntetése 10. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kérelem alapján biztosítható. (2) A jogosult kérelme nélkül az intézményvezető döntése alapján hivatalból, illetőleg egészségügyi szolgálat, más szociális intézmény, szolgáltató kezdeményezésére biztosítható a) az étkeztetés b) a házi segítségnyújtás feltéve, hogy jogosult az ellátásra a megállapodást megköti. 11. Az ellátás iránti kérelem az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez, a) étkeztetés és családsegítés igénylése esetén Családsegítő Központ vezetőjéhez, b) házi segítségnyújtás igénylése esetén a Miskolc Megyei Jogú Város Iránytű Szociális Szolgálat vezetőjéhez c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Területi Gondozószolgálat vezetőjéhez nyújtható be. 12. (1) Az ellátás iránti kérelem írásban terjeszthető elő a 11. -ban meghatározott intézményeknél. Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 7., 8., 9. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.) Megjegyzés: Módosult a rendelet 11. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.) önkormányzati rendeletével.

4 13. (1) A kérelemnek tartalmaznia kell, a) igényelt ellátási formát, b) az igénylő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait, c) az igénylő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyait, (2) A kérelemhez mellékelni kell a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók 6 havi nett átlagjövedelméről az igazolást, b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén amennyiben a jogosultság alapja nem az életkor az egészségi állapot igazolásra a háziorvos igazolása, vagy kórházi zárójelentés, c) fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, vagy orvosi javaslat, d) pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség igazolására szakorvosi igazolás, szakvélemény. 14. Hatályon kívül helyezve. 15. Hatályon kívül helyezve. 16. Hatályon kívül helyezve. 17. Hatályon kívül helyezve. 18. Hatályon kívül helyezve. 19. Hatályon kívül helyezve. 20. Hatályon kívül helyezve. 21. Hatályon kívül helyezve. 22. Hatályon kívül helyezve. III. fejezet A térítési díj I. Cím Az intézményi térítési díj 23. (1) Az alapszolgáltatások intézményi térítési díját a képviselő-testülete évente kétszer rendelettel állapítja meg. (2) Az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.)

5 (3) Az 1. mellékletben meghatározott intézményi térítési díjak adómentesek, a szociális étkezés kivételével. II. Cím A szakosított ellátásért fizetendő személyi térítési díj 24. Hatályon kívül helyezve. 25. Hatályon kívül helyezve. 26. Hatályon kívül helyezve. 27. Hatályon kívül helyezve. III. Cím Az alapellátásokért fizetendő személyi térítési díj 28. (1) Az étkeztetés és az étel házhozszállításának személyi térítési díját a (2) bekezdés rendelkezési alapján a Szt (3) bekezdés a) pontja figyelembevételével a Családsegítő Központ vezetője állapítja meg. (2) Az étkezés, valamint az étel házhozszállításának személyi térítési díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. A Ft-ban kifejezett jövedelemsávok és napi térítési díjak alapja az öregségi nyugdíjminimum (2009. évben: Ft) (3) Az 2. mellékletben meghatározott intézményi térítési díjak adómentesek. Megjegyzés: Kiegészült a rendelet 23. (3) bekezdéssel Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II.5.) Megjegyzés: Módosult a rendelet 23. (3) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008. (IV.30.) Megjegyzés: Módosult a rendelet 23. (1) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.) Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 24., 25., 26., 27. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2009. (IV.16.) Megjegyzés: Módosult a rendelet 28. (1) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.16.) Megjegyzés: Módosult a rendelet 28. (2) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/200. (IV.16.) Megjegyzés: Kiegészült a rendelet 28. (3) bekezdéssel Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II.5.)

6 29. (1) Az étkeztetés és a házhozszállítás esetében fizetendő térítési díjat az ellátott által meghatározott napokra, de a tényleges igénybevétel alapján utólag kell megfizetni. (2) Ha az eltátott a szolgáltatási valamely okból nem kívánja igénybe venni, azt az intézmény vezetőjének az étkezési napot megelőző munkanap 12 óráig be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az adott napra a térítési díjat meg kell fizetni. A lemondott napokra az ellátott mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. (3) Amennyiben a lemondás alapján az adott hónapra fizetendő térítési díj kevesebb, mint a már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő befizetés alkalmával be kell számítani. (4) Az (1) bekezdésbe nem tartozó szolgáltatások esetén a személyi térítési díjat a tényleges igénybevétel alapján utólag kell megfizetni. 30. (1) A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető az ellátás megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat. (2) Amennyiben az ellátott a megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslatért. A Képviselő-testület az Egészségügyi és a Szociális Bizottság előzetes állásfoglalását figyelembe véve dönt. 31. (1) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal felülvizsgálható. 32. (1) A felülvizsgálatra e rendelet felhatalmazása alapján az intézmény vezetője jogosult. 33. (1) Köteles az intézményvezetője a személyi térítési díjat felülvizsgálni a) minden év április 30. napjáig, az év eleji nyugdíjközlések alapján b) az intézményi térítési díjak változása esetén, a tárgyban alkotott önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül c) ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a fizetési kötelezettségének a Szt (3) a)-c) pontok rendelkezéseit figyelembe véve nem tud eleget tenni d) az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 33./A Az alapellátásokért fizetendő térítési díj esetén a jövedelemmel nem rendelkező, az alapellátást igénybe vevő személy esetében térítésmentesen biztosítható az alapellátás. Megjegyzés: Módosult a rendelet 29. (1) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (IX.11.) Megjegyzés: Kiegészült a rendelet 33./A -sal Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VIII.28.)

7 Záró rendelkezés 34. (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/1997.(IV.21.) önkormányzati rendelet ai, b) a Bőcsi Gondozási Központ keretében igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 10/2006.(VII.26.) önkormányzati rendelet. (3) a rendelet mellékleteit képezi: 1.számú melléklet az intézményi térítési díjak összege ezen belül a házi segítségnyújtás összege 2.számú melléklet a szociális szolgáltatás térítési díja Megjegyzés: Módosult a rendelet 34. (3) bekezdése Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.25.)

8 1. sz. melléklet Az intézményi térítési díjak összege április 1-től (1) Étkeztetés intézményi térítési díja: 220 Ft + ÁFA / ebéd (2) A szociálisan nem rászorult által igénybevett étkeztetés díjaként az önköltségnek megfelelő díjat 484 Ft + ÁFA /ebéd köteles megfizetni az igénybe vevő. Szociálisan nem rászorult által igénybevett étkeztetés házhozszállítás díja 62 Ft + ÁFA (3) Házi segítségnyújtás: a) ,- Ft jövedelem esetén 130 Ft/óra térítési díj b) ,- Ft-tól ,- Ft-ig 220 Ft /óra térítési díj c) ,- Ft-tól 300 Ft /óra térítési díj 2. számú melléklet Jövedelmi sávok Étkezés térítési díja Étkeztetés házhoz szállítási díja Öregségi évben Napi egyszeri Napi egyszeri A szociális nyugdíjminimum %-ában érvényes öregségi étkezés díja az alapdíj %-ában étkezés intézményi étkeztetés házhoz szállítási nyugdíjminimum térítési díja Ftban díja Ft-ban alapján (kerekítve) (kerekítve) Ft-ig Ft 37 Ft Ft 65 Ft Ft-ig Ft 65 Ft Ft-ig Ft 65 Ft Ft-ig Ft-tól Ft 65 Ft

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben