MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I /2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Mell.: 1 db rendelet-tervezet 1 db összehasonlító táblázat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény határozza meg azon szociális szolgáltatások körét, amelyeket az önkormányzatnak biztosítania kell. Ezek az alábbiak: - szociális alapellátások: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás hajléktalan és saját otthonukban élő személyek része egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt pszichiátriai betegség, illetve szenvedélybetegség miatt fogyatékosok, illetve autisták részére - szakosított ellátások: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: időskorúak gondozóháza. A szociális törvény foglalt felhatalmazás alapján Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotta 4/2000.(III.30.) Makó ör. rendeletét, amely szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák igénybevételének módját, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjakat. Makó Város Önkormányzata jelenleg az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja a következő kötelező ellátásokat: - alapellátásként a szociális információs szolgáltatás, szociális étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás keretében idősek klubja és a hajléktalanok nappali melegedője, - szakosított ellátásként működik az időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli menedékhelye.

2 Kistérségi ellátásként működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a hajléktalanok nappali melegedője és a támogató szolgáltatás. Az önkormányzat december 31-ig köteles megszervezni: - közösségi ellátásokat, amelynek célja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetben való ellátása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése (Háziorvos, kezelőorvossal kapcsolattartás. A személy állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. A kezeléseken való részvételre ösztönzés. Programok szervezése az ellátásra szorulók elérése érdekében.) - pszichiátriai beteg, illetve szenvedélybetegek nappali ellátását, - fogyatékosok, illetve autisták nappali ellátását. Térítési díj fizetése nélkül lehet igénybe venni a tanyagondnoki szolgáltatást, a szociális információs szolgáltatást, a családsegítés, a jelzőrendszert, a hajléktalanok nappali melegedőjét, valamint éjjeli menedékhelyét. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a szociális törvényben, valamint a helyi rendeletben foglaltak alapján a képviselő-testület minden év december 31-ig, valamint június 30. napjáig állapítja meg. A jelenleg alkalmazott térítési díjak január 1. napjától kerültek megállapításra, évközi emelés nem történt. - A szociális étkeztetés térítési díja eltér a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjától. A szociális törvény alapján az étkezésért fizetendő térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségén felül az étkezéssel kapcsolatosan felmerült költségeket (rezsi + szállítás) és az általános forgalmi adót is tartalmazza. - A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. - Idősek klubja esetén kizárólag az ebédért kell fizetniük a klubtagoknak. Ingyenesen vehetik igénybe a mosatást, fürdést, szabadidős programokat és különböző ismeretterjesztő előadásokat. - Időskorúak gondozóháza esetén az intézményi térítési díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. - Támogató szolgálat keretében biztosított ellátás térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj, valamint fogyatékos személy szállítása esetén a szállítási kilométerdíj. (A szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben való ellátása. Lakáson kívüli közszolgáltatások elérése /személyi szállítás, tanácsadás, fejlesztő tevékenységhez hozzájutás, munkavégzés elősegítése stb./ és lakáson belüli speciális segítségnyújtás.) Az Egyesített Népjóléti Intézmény elvégezte az intézményi térítési díj alapjául szolgáló számításokat. Ennek alapján az étkeztetés esetén 4,5%, házi segítségnyújtás esetén 9,6%, idősek klubja esetén 4,5%, időskorúak gondozóháza esetén 17% emelésre tett javaslatot. Támogató szolgáltatás esetében az óradíjat 360 forintban javasolta meghatározni, a szállítási kilométerdíjat a korábbiaktól eltérően több tarifa meghatározására tett javaslatot. Makó határán belüli szállítás esetén 80 Ft/km, Makó határán kívül 25 Ft/km, rendszeres igénybevétel esetén Ft/hó. Rendszeres igénybevétel esetén a fizetendő összeg a teljes árú autóbuszbérlet díjával azonos. Ilyen például gyógypedagógiai intézetbe járó gyermekek oda-vissza szállítása, ilyen esetben a szülők a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól útiköltség térítést igényelhetnek. Az ellátásért fizetendő térítési díj a szociális törvény alapján nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének: étkeztetés esetén 25%-át, házi segítségnyújtás esetén 20%-át, házi segítségnyújtás keretében biztosított étkezés esetén 30%-át, nappali ellátás esetén (idősek klubja keretében biztosított étkezés) 30%-át, időskorúak gondozóháza esetén 60%-át. Makó Város Önkormányzata helyi rendeletében az ellátást igénybe vevő makói lakosoknak még kedvezőbben állapította meg a szolgáltatásért fizetendő térítési díj maximális összegét. A szociális szolgáltatás személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének étkeztetés esetén 20%-át, házi segítségnyújtás esetén 15%-át, házi segítségnyújtás keretében biztosított étkeztetés esetén 25%-át.

3 Jelenleg 173 fő részesül szociális alapellátásban, ebből 137 fő, aki házi segítségnyújtás keretében biztosított étkeztetésben, 23 fő házi segítségnyújtásban és 13 fő szociális étkeztetésben részesül. Havonta kb. 47 fő vesz igénybe a házi segítségnyújtás keretében biztosított étkeztetésen kívül házi segítségnyújtást is. Idősek klubjában - 90 férőhelyes jelenleg 96 fő az ellátottak száma. Az Egyesített Népjóléti Intézmény számításai szerint a következő jövedelmek, vagy ezeknél magasabb összegű jövedelmek esetén kell a szolgáltatásokért a teljes térítési díjat megfizetni: - házi segítségnyújtás keretében biztosított étkeztetés ,-Ft - az ebéd kiszállítás időtartamán túli házi segítségnyújtás ,-Ft - házi segítségnyújtás egy hónapban 20 munkanap napi 1 órai gondozás ,-Ft, - szociális étkezés ,-Ft. A térítési díjakra vonatkozó javaslatot a rendelettervezet melléklete tartalmazza. A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban a helyi rendelet rendelkezéseinek módosítására teszek javaslatot a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendelet módosítást vitassuk meg és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeletünket a mellékelt tervezet alapján alkossuk meg. Makó, november 28. Dr. Buzás Péter polgármester T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2006.(...) Makó ör. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000.(III.30.) Makó ör. rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. a.) pontja és 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 92. -ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2000.(III.30.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: Az Ör. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 1.

4 (2) Makó Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja. 2. Az Ör. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Amennyiben az Sztv. másként nem rendelkezik szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a másfélszeresét nem haladja meg. (2) Személyes gondoskodásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek is, akinek az egészségi állapota súlyosan és tartósan oly mértékben megromlott, hogy önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud, akkor is ha az (1) bekezdésben meghatározott feltétel nem áll fenn. 3. Az Ör. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet az Egyesített Népjóléti Intézményhez lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat. b) a háziorvos javaslatát (3) A kérelem elbírálása előtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 4. -ában foglaltaknak megfelelően előgondozást kell végezni, melyet az Egyesített Népjóléti Intézmény lát el. (4) Ha a kérelmező jövedelmi viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére a Sztv.17. -ában meghatározottak szerint. 4. Az Ör. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az önkormányzathoz fordulhat. 5. Az Ör. 7. -a helyében a következő rendelkezés lép: Soron kívüli eljárás szabályai 7. (1) Ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélyben kerül, az intézményvezető döntése alapján azonnali ellátás biztosítható. 6. Az Ör. 8. -a helyében a következő rendelkezés lép: 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a Sztv. 115/A. -ában meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat a Képviselő-testület minden év december 31. napjáig, valamint június 30. napjáig állapítja meg. Az intézményi térítési díj alapján fizetendő személyi térítési díjat minden év január 1. napjától, valamint július 1. napjától kell alkalmazni.

5 (4) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat Sztv-ben meghatározottakat figyelembe véve az alábbi eltéréssel kell meghatározni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének a) szociális étkeztetés esetén 20 százalékát b) házi segítségnyújtás esetén 15 százalékát c) házi segítségnyújtás során étkeztetés biztosításával 25 százalékát. Az Ör a hatályát veszti Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (1) Ha a Sztv. és e rendelet másként nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik: a) a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmére a megállapodásban foglaltak szerint, b) a szociális szolgáltatást a jogosult szándékosan akadályozza, c) a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti, d) a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti, b) a jogosultnak a településről történő elköltözésével, c) a jogosultsági feltételek megszűnésével, d) jogosult halálával. 9. Ör. rendelet 15. címe helyébe a következő cím lép: Időskorúak Gondozóháza 10. Ör. rendelet melléklete helyébe e rendelet szerinti melléklet lép Záró rendelkezések E rendelet január 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Dr.Buzás Péter polgármester Dr.Bánfi Margit jegyző melléklet

6 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2006. (...) Makó ör. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000.(III.30.) Makó ör. rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai: 1./ Szociális étkeztetés ebéd 394,-Ft/fő/nap 2./ Házi segítségnyújtás 732,-Ft/óra 3./ Nappali ellátást nyújtó intézmény Idõsek klubja csak ebéd 394,-Ft/fő/nap 4./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Idõskorúak gondozóháza: ebéd egy ellátottra jutó önköltség 394,-Ft/fő/nap 1.267,-Ft/fő/nap 5./ Támogató szolgáltatás Óradíj Szállítási kilométerdíj település belterületén belül Szállítási kilométerdíj az előzőhöz nem tartozó esetekben 360,-Ft/óra 80,-Ft/km 25,-Ft/km Rendszeres szállításra a következő szállítási kilométerdíj az érvényes: A településtől számított 35 kilométeren belül ,-Ft/hó

7 Összehasonlító táblázat A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Ellátási formák Jelenlegi díj Javasolt díj Emelés mértéke %-ban szociális étkeztetés ebéd 377,-Ft/adag 394,-Ft/adag 4,5 házi segítségnyújtás 668,-Ft/óra 732,-Ft/óra 9,6 nappali ellátást nyújtó intézmény idősek klubja: csak ebéd 377,-Ft/adag 394,-Ft/adag 4,5 átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény időskorúak gondozóháza: egy ellátottra jutó önköltség 1.083,-Ft/fő/nap 1.267,- Ft/fő/nap 17

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben