I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a 92. (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete 21. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági izottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a almazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott almazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Humán Szolgáltató Központ) ellátási területére, az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint. (2) A rendeletben meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás ellátási területe almazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege közigazgatási területe. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái 2. (1) A Társulás a Humán Szolgáltató Központ által gondoskodik a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról és szakosított ellátásról. (2) A Humán Szolgáltató Központ a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, e) közösségi ellátások ea) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapelllátás eb) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás e) támogató szolgáltatás, f) nappali ellátás 1

2 fa) idősek nappali ellátása (idősek klubja) fb) demens személyek nappali ellátása fc) pszichiátriai betegek nappali ellátása fd) fogyatékos személyek nappali ellátása fe) szenvedélybetegek nappali ellátása (3) A Humán Szolgáltató Központ a szakosított ellátások közül ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásként biztosítja az idősek otthona ellátást. 3. Az ellátás igénybevételének módja 3. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igényt a) családsegítés esetén önálló szakmai egységeként működő családsegítő szolgálat családgondozójánál, b) az étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás, nappali ellátás iránti igényt a szolgáltatók vezetőjénél, c) az idősek otthona esetében a Humán Szolgáltató Központ almazújváros, Veres P. u. 57. szám alatti székhelyén az egységvezetőnél kell benyújtani. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivéve a családsegítést - igénybevételére irányuló kérelmeket a 9/1999. (XI.24) SzCsM. rendelet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivéve a (4) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat - igénybevételéről az intézményvezető által átruházott hatáskörben az alapszolgáltatás-vezető és az idősek otthona egységvezetője dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. (5)Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az alapszolgáltatás vezetőjének és az idősek otthona egységvezetőjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézményvezetőhöz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket az igények beérkezésének sorrendjében kell teljesíteni, illetve a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. számú rendelet aiban foglaltak alapján soron kívüli ellátást kell biztosítani. 4. (1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor kivéve a családsegítést az alapszolgáltatás vezetője, illetve az idősek otthona egységvezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. (2) A megállapodás tartalmát az Szt. 94/. (2) bekezdése, valamint a szolgáltatásokat nyújtó intézmény Szakmai Programjának melléklete határozza meg. 2

3 5. (1) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható azonnal az ellátás, ha a rászorult élete, testi épsége, egészsége bármely okból veszélyeztetve van. (2) Külön eljárás keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást igénybe vevők esetében vizsgálni kell a szociális rászorultságot: a) étkeztetés igénybe vétele esetén e rendelet, b) a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén az Szt. vonatkozó szabályai alapján kell a szociális rászorultságot vizsgálni. (3) A szociálisan nem rászoruló személy részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybe vehető, az 1-4. mellékletben meghatározott térítési díj megfizetése mellett. 4. Az ellátási jogviszony megszűnése 6. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítására fennálló intézményi jogviszony megszűnik az Szt (1) bekezdésében meghatározottak eseteken kívül: a) ha arra tovább nem tart igényt a jogosult vagy törvényes képviselője és ezt írásban kéri, b)ha az ellátásban részesülő kéthavi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve ha az alapszolgáltatás-vezető felszólítására 8 napon belül azt nem teljesíti. (2)Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetése során az Szt ában foglaltak alapján köteles eljárni. 5. Térítési díj (1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat kell fizetni. 7. (2)Az ellátást igénybe vevő, illetve a kötelezett a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles megfizetni. (3) Térítési díjat köteles fizetni: a) az ellátást igénybe vevő jogosult, b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 3

4 d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, e) jogosult tartására bíróság által kötelezett személy. (4) A családsegítő szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás igénybevétele térítésmentes, továbbá a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, (5) Az intézményi térítési díjakat településenkénti megbontásban a rendelet 1-4. mellékletei tartalmazzák. 8. (1) A szociális szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető által átruházott hatáskörben az egységvezető és az alapellátást nyújtó szolgáltató vezetők az Szt foglalt szabályok szerint állapítják meg. (2) Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (idősek otthona) biztosított ellátás esetén az ellátott hozzátartozója (Szt (2)bek. c)pontja) az egységvezető előtt tett írásos nyilatkozatában vállalhatja ( tartási képesség vizsgálata nélkül) az ellátott jövedelme szerint megállapítható személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetését. (3) A személyi térítési díjak alapját képező intézményi térítési díjak összegét a szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója, a almazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa évente egy alkalommal, tárgyév április 1. napjáig állapítja meg az Szt. rendelkezéseinek megfelelően. A Társulási Tanács döntéséről haladéktalanul értesíti almazújváros Város Önkormányzatát. Az új intézményi térítési díj rendeletben való megállapításáról almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden év április 30-ig dönt. (4) A személyi térítési díjat a bentlakásos intézmény egységvezetője és az alapszolgáltatás vezető az intézményi térítési díj módosítását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. A megállapított új személyi térítési díjat első ízben a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni. (5) Amennyiben a tartós elhelyezést nyújtó ellátás esetén az ellátást igénybe vevő nem képes az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetésére, akkor a személyi térítési díj megállapításáról a fenntartó, almazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa határozattal dönt. (6) A Társulási Tanács a személyi térítési díjat kérelemre csökkentheti, vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett a) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd és b) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (7) Egyedi méltánylást igénylő esetben a Társulási Tanács kérelemre akkor is csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat, ha a (6) bekezdésben megállapított feltételek nem állnak fent. 4

5 6. Szociálpolitikai kerekasztal 9. (1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különösen a) a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, b) a szociálpolitika helyi szereplői közötti együttműködés, párbeszéd koordinálására. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai az Szt. 58/. (2) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szervezetek képviselői: a) almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ügyekért felelős bizottságának elnöke, b) almazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője, egységvezetői c)almazújvárosi Református Egyházközség Idősek Otthonának képviselője d) települések polgármesteri hivatalainak szociális ügyekért felelős osztályok vezetői. (3) A szociálpolitikai kerekasztalban a települési önkormányzatokat a polgármester képviseli. (4) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az alakuló ülés dönt a szociálpolitikai kerekasztal ügyrendjéről. (5) A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. II. Fejezet Szociális szolgáltatások 1. Étkeztetés 10. (1) A rászorult személyek részére és kérelmére napi egyszeri meleg étkezést kell biztosítani. (2) Életkora miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki az étkezés igénybevételekor a 62. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a) súlyos mozgáskorlátozott, vagy mozgásában korlátozott személy, b) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy szakorvos által kiállított szakvélemény szerint magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek, illetőleg fogyatékosságok valamelyikében szenved, vagy c) aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy egészben - nem tud gondoskodni. (4) Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, valamint pszichiátriai betegsége miatt rászorultnak azt kell tekinteni, aki az egészségügyről szóló törvény szerint olyan pszichiátriai betegnek minősül, akinek a gyógykezelése családi, illetőleg lakókörnyezetében történik és személyes szabadságában 5

6 semmilyen korlátozó intézkedés alatt nem áll. (5) Szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki szakorvos (orvos szakértő) által megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer-függősége miatt fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő, de az alkoholizmusát, kábítószer-függőségét gyógyító igazolt kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett, vagy vesz részt. (6) Az étkeztetést az alábbiak szerint biztosítja az intézmény: a) elviteli lehetőséggel, b) indokolt esetben házhoz szállítással. (7) Étkeztetés házhoz szállítással szolgáltatás kérelemre azon személy részére biztosítható, aki: a) 75. életévét betöltötte, b) 65.életévét betöltötte és egyedül él, c) akinek előgondozása alapján az egészségi állapota indokolja és az ellátást háziorvosa vagy szakorvos javasolja, d) akinek fogyatékossága indokolja. (8) Egyedi méltánylást igénylő esetben az intézmény vezetője más személy szociális rászorultságát is megállapíthatja. Előgondozás, környezettanulmány, orvosi igazolás, javaslat valamint jövedelemvizsgálat alapján. 2. Házi segítségnyújtás 11. (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Szt ában meghatározottak szerint biztosítja. (2) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát. 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 12. (1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan rászorultak számára biztosítja. Amennyiben nincs szociálisan rászoruló az ellátásra várakozók között, abban az esetben szociálisan nem rászoruló személy számára is biztosítható az ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociálisan rászorultak körét az Szt. 65. (4)-(5) bekezdése határozza meg. A szociális rászorultság fennállását a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22. -ában foglaltak szerint kell igazolni. (3) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint a szociális rászorultságot megállapítja, és gondoskodik a jelzőkészülékek kihelyezéséről és működtetéséről. 6

7 4. Támogató szolgáltatás 13. (1) A támogató szolgáltatás keretében a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását kell biztosítani. (2) A támogató szolgáltatás keretében elsősorban az Szt. 65/C. -ában meghatározott szolgáltatásokat kell biztosítani, ezeken kívül a szolgáltató szerint a szakmai programjában meghatározott további szolgáltatást is nyújthat. 5. Nappali ellátások 14. (1) Az önkormányzat a nappali ellátás keretében időskorúak és demens személyek nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosítja. 15. (1) Az idősek nappali ellátása (idősek klubja) keretében kell biztosítani a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni tartózkodásának lehetőségét. (2) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az a rászoruló, aki a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvényben meghatározottak alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, illetőleg a 62. életévét betöltötte, b) egyedülálló, c) több igénylő esetén alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik vagy szociálisan hátrányos helyzetű. (3) Nem vehető fel az idősek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. 16. A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása keretében kell biztosítani a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek napközbeni tartózkodásának, igény szerint étkeztetésének lehetőségét. III. Fejezet Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet október 11-én lép hatályba. 7

8 (2) Hatályát veszti almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2009. (IX.09.) számú rendelete. almazújváros, október 9. Dr. Tiba István polgármester jegyző Záradék Kihirdetve: október 9. napján. jegyző 8

9 1. számú melléklet 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja ALMAZÚJVÁROS településen A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 1 0 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 0.- Ft/óra 11 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 12 J e l z ő r e n d s z e r e s h á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 13 Szociális rászorultság esetén 30,-Ft/nap 14 Szociális rászorultság hiányában 100,-Ft/nap 15 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 16 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 17 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 18 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 19 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 20 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 21 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 22 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 23 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 2 4 N a p p a l i e l l á t á s i d ő s e k k l u b j a 0.-Ft/nap 25 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat az idősek nappali intézményi ellátása keretében étkeztetést is biztosít Ft/nap 26 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 27 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 28 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 29 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 30 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ő k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 31 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 9

10 A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 32 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 33 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap 34 Ápolást-gondozást nyújtó ellátása (idősek otthona) ,-Ft/hó( 2450,-Ft/nap) 35 Demens személyek bentlakásos intézményi ellátása ,-Ft/hó (2450,-Ft/nap) 2. számú melléklet a 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 10

11 EGYEK településen A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 1 0 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 0.- Ft/óra 11 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 12 J e l z ő r e n d s z e r e s h á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 13 Szociális rászorultság esetén 30,-Ft/nap 14 Szociális rászorultság hiányában 100,-Ft/nap 15 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 16 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 17 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 18 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 19 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 20 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 21 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 22 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 23 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 2 4 N a p p a l i e l l á t á s i d ő s e k k l u b j a 0.-Ft/nap 25 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat az idősek nappali intézményi ellátása keretében étkeztetést is biztosít Ft/nap 26 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 27 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 28 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 29 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 30 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ő k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 31 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/na 32 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 33 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap 34 ápoló-gondozó otthoni ellátást vesznek igénybe ,-Ft/hó (2350,-Ft /nap) 11

12 A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 35 Demens személyek bentlakásos intézményi ellátása ,-Ft/hó (2350,-Ft/nap) 3. melléklet a 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja HORTOÁGY településen 12

13 A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 13

14 A 1 ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + k e r é k p á r o s s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 10 É t k e z t e t é s + k e r é k p á r o s s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 11 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 12 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 650,-Ft/adag 700,-Ft/adag 750,-Ft/adag 1 4 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 0.- Ft/óra 15 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 16 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 17 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 18 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 19 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 20 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 21 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 22 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 23 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 24 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 25 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 26 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 27 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 28 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 29 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ő k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 30 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 31 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 32 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap 14

15 4. melléklet a 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja TISZACSEGE településen A ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 2 É t k e z t e t é s ( á f á s á r ) 3 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum Ft/adag 15

16 A 150 %-át nem éri el ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE 4 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 5 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 6 É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s ( á f á s á r ) 7 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 8 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. 9 - a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 1 0 H á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 1 1 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 1 2 a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. Intézményi térítési díj Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 0,-Ft/óra 200,-Ft/óra 13 C s a l á d s e g í t é s térítésmentes 14 J e l z ő r e n d s z e r e s h á z i s e g í t s é g n y ú j t á s 15 Szociális rászorultság esetén 30,-Ft/nap 16 Szociális rászorultság hiányában 100,-Ft/nap 17 T á m o g a t ó s z o l g á l t a t á s 18 Szociális rászorultság esetén a személyi segítés díja 0 Ft/óra 19 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén belül 70,-Ft/km 20 Szociális rászorultság esetén a település közigazgatási területén kívül 55,-Ft/km 21 Szociális rászorultság hiányában a személyi segítés díja 1500,-Ft/óra 22 Szociális rászorultság hiányában település közigazgatási területén belül 150,-Ft/km 23 Szociális rászorultság hiányában a település közigazgatási területén kívül 150,-Ft/km 24 K ö z ö s s é g i p s z i c h i á t r i a i e l l á t á s térítésmentes 25 K ö z ö s s é g i sz e n v e d é l y b e t e g e l l á t á s térítésmentes 2 6 N a p p a l i e l l á t á s i d ő s e k k l u b j a 27 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat időskorúak nappali ellátását biztosít 28 - Azon ellátottaknak akik részére a települési önkormányzat az idősek nappali intézményi ellátása keretében étkeztetést is biztosít 0.-Ft/nap Ft/nap 29 S z e n v e d é l y b e t e g n a p p a l i e l l á t á s térítésmentes 30 -szenvedélybeteg nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 31 D e m e n s b e t e g e k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 32 -demens személyek nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 33 F o g y a t é k o s s á g g a l é l ő k n a p p a l i e l l á t á s a térítésmentes 34 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés 0.- Ft/nap 16

17 A ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE Intézményi térítési díj 35 P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k n a p p a l i i n t é z m é n y i e l l á t á s a térítésmentes 36 - Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása keretében igénybe vett étkezés 0,-Ft/nap 17

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete, a 16/2017. (VII.3.), valamint a 10/2018. (IV.4.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a Humánszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Kihirdetve: június 16. Kifüggesztve: június július 1. Dr. Kelemen Henrietta jegyző

Kihirdetve: június 16. Kifüggesztve: június július 1. Dr. Kelemen Henrietta jegyző 1 Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/017. (VI.16.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., az 5/2016. (II.25.) Ör., a 7/2017. (II.23.) a 7/2018.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., az 5/2016. (II.25.) Ör., a 7/2017. (II.23.) a 7/2018.

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.28.), a 9/2017. (VII.26.), a 4/2018. (II.21.) és a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. 1. A személyes gondoskodás formái

RENDELETTERVEZET. 1. A személyes gondoskodás formái RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (VII..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya 1.

1. A rendelet célja és hatálya 1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(III. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet Személyes gondoskodás formái. 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központja 2.

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet Személyes gondoskodás formái. 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központja 2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület szeptember 4-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület szeptember 4-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2018. szeptember 4-én tartandó ülésére. Tárgy: A települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához.

Részletesebben

1. Hatásköri és eljárási szabályok. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni kell:

1. Hatásköri és eljárási szabályok. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni kell: Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe.

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe. Vaja város képviselő testületének 7/2018 (VI.14..) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. 2

1. A rendelet hatálya 1. 2 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2015. (IV. 24.) és a 10/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelettel] I. Fejezet. Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2015. (IV. 24.) és a 10/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelettel] I. Fejezet. Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Viplak Tibor polgármester. Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. Enying, június.. Kihirdetve: június.

Viplak Tibor polgármester. Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. Enying, június.. Kihirdetve: június. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (VI..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 20/2004. /XII.15./ KT rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról.

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 20/2004. /XII.15./ KT rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról. Mód: 6/2015; 6/2017; Kartal Nagyközségi Önkormányzat 20/2004. /XII.15./ KT rendelete a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról. Kartal Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2015. (IV. 24), a 10/2016. (V. 23.) és a 8/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletekkel] I. Fejezet. Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2015. (IV. 24), a 10/2016. (V. 23.) és a 8/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletekkel] I. Fejezet. Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról

Részletesebben

Hatályos: tól

Hatályos: tól Hatályos:2017-08-04 -tól Bakonyszombathely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete. Bakonyszombathely Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok áról

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról [egységes szerkezetben]

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/20 2. oldal c)1 II. fejezet Ellátási formák 3. Önkormányzati fenntartású

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/20 2. oldal c)1 II. fejezet Ellátási formák 3. Önkormányzati fenntartású Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/20 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1 a személyes

Részletesebben