Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebéd térítési díj/adag (Ft)"

Átírás

1 Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló LXV. Törvény 16. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás területén a csornai kistérség lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központja által Bezi Község számára is biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, azok igénybevételének módját, valamint a fizetendő térítési díjainak összegét. 2. A képviselő-testület rendeletét a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által hozott alábbi határozatok mint a térítési díjak összegére tett ajánlás alapján hozza meg. 1. a) 9/2010. (II. 10.) T. számú határozat: A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarkeresztúri Idősek Átmeneti gondozóházának intézményi térítési díját március 01-től napi Ft ill. havi térítési díját Ft fogadja el. b) 10/2010. (II. 10.) T. számú határozat: A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Bágyogszováti Idősek Gondozóházának intézményi térítési díját március 01-től napi Ft ill. havi térítési díját Ft fogadja el. c) 12/2010. (II: 10.) T. számú határozata: 1. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Csornai Fogyatékosok Napközi Otthonának intézményi térítési díját március 01-től napi Ft ill. havi térítési díját Ft fogadja el. 2. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Csornai Fogyatékosok Napközi Otthonában az étkezési térítési díjat március 01-től fogadja el. Jövedelemhatárok Ebéd térítési díj/adag Reggeli, uzsonna térítési díj > < d) 13/2010. (II. 10.) T. számú határozata: A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támogató Szolgáltatás személyi segítés és szállító szolgáltatás térítési díját az alábbiak szerint fogadja el: évben személyi segítségnyújtás térítési díja 0.- Ft/óra

2 2010. évben szállító szolgáltatás térítési díjai: - rendszeres napi szállítás esetén: 20.-Ft/km - eseti szállítás esetén: 30.-Ft/km e. **/2010. (VIII. 26.) T. számú határozata: Bősárkány térítési díjairól 3. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központja által személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: - Támogató Szolgálat: 9300 Csorna, Szent István tér 7.: támogató szolgáltatás. - Fogyatékosok Nappali Ellátása: 9300 Csorna, Sziget u. 4.: fogyatékossággal élők nappali ellátása. - Idősek Átmeneti Gondozóháza: 9346 Magyarkeresztúr, Kossuth u : átmeneti elhelyezést biztosító ellátások. - Idősek Gondozóháza: 9145 Bágyogszovát, Szabadság u. 79.: átmeneti elhelyezést biztosító ellátások, és tartós bentlakásos szociális intézmény. - Idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok: 9167 Bősárkány, Kossuth u A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele ha törvény eltérően nem rendelkezik önkéntes. A ellátás igénybevétele iránti kérelmet a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ vezetőjéhez (továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 5. Az intézményvezető döntését az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Szoc. tv. rendelkezéseinek megfelelően a kézhezvételtől számított 8 napon belül vitathatja, melynek érdekében a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Bizottságán keresztül a CSTKT. Tanácsához fordulhat. A Tanács a Szociális Bizottsága véleményét mérlegelve határozattal dönt a soron következő tanácsülésen. 6. Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, kivéve, ha a Szoc. tv. értelmében azonnali elhelyezésről gondoskodik. 7. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz, azaz a CSTKT. Szociális Bizottságán keresztül a CSTKT. Tanácsához fordulhat, aki soron következő tanácsülésén határoz. A személyi térítési díj összege akkor csökkenthető, illetve engedhető el, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül. A személyi térítési díjak megállapításánál a Szoc. tv-ben foglalt jövedelmet kell figyelembe venni.

3 8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony (időskorúak átmeneti, illetve tartós elhelyezése) keletkezését a Szoc. tv. 94. (1) bekezdés alapozza meg. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 9. Az intézményi jogviszony (idősek átmeneti, illetve tartós bentlakása) a Szoc. tv-ben foglaltak szerint szűnik meg. A többi szociális szolgáltatás ellátása pedig az ellátás igénybevételének lemondásával, illetve a térítési díj megfizetésének elmaradásával szűnik meg. 10. A térítési díjat a Szoc. tv-ben foglaltak így elsősorban az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy törvényes képviselője köteles megfizetni. 11. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás ingyenes ellátásban részesíti azaz nem kell térítési díjat fizetnie azt az ellátottat, aki étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik. 12. A települési önkormányzat a törvény erejénél fogva, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak az étkezést biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. A CSTKT. Szociális Központja által nyújtott valamennyi egyéb szociális ellátás esetén is kötelező az ellátás biztosítása, amennyiben annak elmaradása a rászorult életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, amíg a közvetlen veszélyhelyzet meg nem szűnik. 13. A személyi térítési díjakat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni az intézményvezető által közölt tájékoztatásban meghatározott módon. 14. A CSTKT Szociális Központjában nyújtott szociális ellátások személyi térítési díjainak március 1-től hatályos összege: Támogató Szolgálat: a.) Szállító szolgáltatás térítési díja rendszeres napi szállítás esetén: 20.- Ft/km b.) Szállító szolgáltatás térítési díja eseti szállítás esetén: 50.- Ft/km c.) Személyi segítségnyújtás térítési díja: 0.- Ft/km Fogyatékosok Nappali Ellátása: a.) Napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési napi díja: Ft/fő b.) Napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési havi díja: Ft/fő c.) Étkezési térítési díjak jövedelem szerinti alakulása: Jövedelemhatárok Ebéd térítési díj/adag Reggeli, uzsonna térítési díj >

4 < Idősek Átmeneti Gondozóháza Magyarkeresztúr: a.) Napi térítési díj: Ft b.) Havi térítési díj: Ft Idősek Gondozóháza Bágyogszovát: a.) Napi térítési díj: Ft b.) Havi térítési díj: Ft Idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, és házi segítségnyújtás: 9167 Bősárkány. A szociális étkeztetés térítési díja meghatározásánál a szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: 746,- Ft/adag, kiszállítással: 876,- Ft/adag. Az önköltség és az állami normatíva alapján a szociális étkeztetés térítési díjai a következők. Kategória kiszállítás nélkül Ft/adag kiszállítással Ft/adag 420,- 530,- 200 %-át nem éri el. 470,- 590,- 200 %-át eléri, de 300 %-át nem haladja meg. 300 %-át meghaladja. 520,- 650,- A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az intézmény alanyi mentes. A házi segítségnyújtás térítési díja meghatározásánál a szolgáltatási önköltség: 2.747,- Ft/óra. Az önköltség és az állami normatíva alapján a házi segítségnyújtás térítési díjai a következők. Kategória nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem éri el. nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át eléri, de 300 %-át nem haladja meg. nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja. Ft/óra 200,- 230,- 250,-

5 A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. A tevékenység mentes az ÁFA-alól. Az idősek nappali ellátása térítési díja meghatározásánál a szolgáltatási önköltség: 3-szori étkezés esetén: 2.455,- Ft/nap, 1-szeri étkezés esetén: 2.235,- Ft/nap, étkezés nélkül: 1.717,- Ft/nap. Az idősek nappali ellátásának térítési díjai a következők. nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem éri el. nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át eléri, de 300 %-át nem haladja meg. nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja. Ft/nap 660,- Ft 480,- Ft 160,- Ft 740,- Ft 540,- Ft 180,- Ft 820,- Ft 600,- Ft 200,- Ft A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az intézmény alanyi mentes. 15. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kelt.: Bezi, szeptember 9. Bősze Kolozs Polgármester Veilandics Eszter Körjegyző A rendelet kihirdetése szeptember 9-én megtörtént. Veilandics Eszter körjegyző

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben