NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 199O. LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv-ben (továbbiakban: Sztv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. sz. rendeletében kapott felhatalmazás alapján a természetben nyújtott szociális ellátások térítési díjainak, valamint az Önkormányzat által fenntartott gyermekintézmények étkezési térítési díjainak helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Szociális Otthonban, a Szociális Gondozási Központ által fenntartott Bokréta utcai Hajléktalanok Átmeneti Szállásán, valamint az orosi Idősek Átmeneti Elhelyezését Szolgáló Intézményében, a Családsegítő Központ Átmeneti Szállásán, valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság átmeneti szállásán (Pihenőház), és Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthonában személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra terjed ki. A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó gyermekintézményekre (bölcsődék, óvodák, általános iskolai napköziotthonok, általános iskolai tanulószobák, menzák, középiskolai tanulószobák -, menzai ellátás és általános és középiskolai diákotthonok, kollégiumok) is. (2) Jelen rendelet szempontjából: a.) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: az Általános Szociális Otthon, valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által fenntartott Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona. b.) Nappali ellátást nyújtó intézmények: a Szociális Gondozási Központhoz tartozó idősek klubjai, valamint az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona. c.) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság átmeneti szállása (Pihenőház), Családsegítő Központ átmeneti szállása, valamint a Bokréta utcai Hajléktalanok Átmeneti Szállása. d.) Szociális alapellátási forma: a szociális étkeztetés és a házi szociális gondozás.

2 Egyes ellátások térítési díjai 2.. (1) Az étkeztetés intézményi térítési díjai: reggeli: 29.-Ft.,ebéd: 75.-Ft., vacsora: 67.- Ft., mely 12% ÁFÁ-t tartalmaz, összesen: 171.-Ft. Ezen térítési díjakat kell figyelembe venni az Sztv szerinti étkeztetés, valamint a nappali ellátást nyújtó intézmények (Sztv a idősek klubjai, fogyatékosok nappali intézménye) ellátásainál is. (2) A házi segítségnyújtás (Sztv. 63.par.) óradíja: 1OO.-Ft. (3) Az Sztv szerinti étkeztetés csak ebédet tartalmaz, és csak munkanapokon biztosítható. (4) Az idősek klubjai munkanapokon tartanak nyitva, de az igénybevevők legalább 3O%-ának kérésére munkaszüneti és ünnepnapokon is kötelesek nyitva tartani. Az idősek klubjai napi háromszori étkezést biztosítanak, melynek térítési díja: Ft./nap/fő. (5) Az ebéd lakásra való kiszállításának maximált ideje 3O perc, adagonként a kiszállítás intézményi térítési díja: 75.-Ft. (6) Az előző bekezdésekben szereplő ellátásoknál az intézményi térítési díjakat jelen rendelet melléklete szerint kell személyi térítési díjként meghatározni. (7) Az Önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó gyermekintézményekben az étkezési térítési díj alapja azonos a mindenkor megállapított nyersanyagköltséggel. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díjai 3.. (1) Az időskorúak gondozóházában (Pihenőház) az intézményi térítési díj: 5OO.- Ft./nap/fő. A személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal: 5OO.- Ft./nap/fő, 15.OOO.-Ft./hó/fő. (2) A személyi térítési díjat az ellátásban részesülő rendszeres havi jövedelmének 6O%-ában kell meghatározni. Amennyiben a rendszeres havi jövedelmének 6O%-a nem fedezi a személyi térítési díj összegét, úgy a beutalt készpénzvagyona vagy ingatlana terhére, ezek hiányában a tartásra köteles hozzátartozók fizetési kötelezettségével kell a gondozási díjat megállapítani. Amennyiben a beutaláskor az ellátásban részesülő vagy tartásra köteles hozzátartozója írásban nyilatkozik a teljes összegű személyi térítési díj megfizetéséről, úgy a beutalt, illetve hozzátartozója vagyoni helyzetét vizsgálni nem szükséges. (3) Hajléktalanok átmeneti szállása (Bokréta utcai Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Csillag utcai Segítőház) intézményi térítési díja: 49.-Ft./fő/nap, 1.7OO.-Ft/fő/hó. Az

3 átmeneti szállás első 3O napjára személyi térítési díj nem állapítható meg. Az átmeneti szálláson elhelyezett kiskorú személyi térítési díja: 24.-Ft./fő/nap, 85O.- Ft./fő/hó. (4) Az időskorúak gondozóháza, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása személyi térítési díjának összegét egyedi előterjesztés alapján az intézet vezetőjének részletes indokolására az Egészségügyi-Szociális-Lakásügyi Bizottság csökkentheti, illetve elengedheti, ha a fizetésre kötelezettek viszonyai ezt indokolttá teszik. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény térítési díjai 4.. (1) Az idősek otthonában (Sztv. 68., Általános Szociális Otthon) az intézeti térítési díj: 422.-Ft./fő/nap, 12.65O.-Ft./fő/hó. (2) Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által fenntartott Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthonában az intézeti térítési díj: 5OO.-Ft./fő/nap, 15.OOO.-Ft./fő/hó. (3) A személyi térítési díj az ellátásban részesülő havi jövedelmének 8O%-a. Az átmeneti és tartós személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézmények igénybevételének módja 5. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények igénybevételét az intézmények vezetőinél kell kezdeményezni. Az intézmények vezetői soron kívül intézkedhetnek az ellátás biztosításáról és 3O napon belül meghatározzák a gondozási díjakat. Az ellátás igénybevételének elutasítása indokáról és a kérelemről 3 napon belül köteles az Egészségügyi-Szociális-Lakásügyi Bizottságot értesíteni. (2) Az intézmény vezetője a beutalt azonnali elhelyezéséről köteles gondoskodni, ha a beutalt helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. (3) Az időskorúak gondozóházában 1 éven túl csak az Egészségügyi-Szociális- Lakásügyi Bizottság engedélyével maradhat az intézetben az ellátott. A hajléktalanok átmeneti szállásán 6 hónapon túl csak az Egészségügyi-Szociális- Lakásügyi Bizottság engedélyével maradhat az ellátott. 6.. (1) Az idősek otthonába történő felvétel kezdeményezhető a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál, illetve az intézet igazgatójánál. Az idősek otthonába történő felvételi kérelmet az Egészségügyi-Szociális-Lakásügyi Bizottság bírálja el. 7.. (1) Az 5. és 6. -ban nem említett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az illetékes intézmény vezetője bírálja el.

4 (2) Az ellátás igénybevételének elutasítása indokáról és a kérelemről 3 napon belül köteles az Egészségügyi-Szociális-Lakásügyi Bizottságot értesíteni az intézmény vezetője. 8.. A rendelet március O1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés többször módosított 2O/1993. (IV. 28.) számú, a szociális törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelete hatályát veszti. Jelen rendelet alkalmazása során a jövedelem-számításnál és igazolásnál a szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 26/1994. (V.18.) számú önkormányzati rendelet 4. -a az irányadó. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Fazekas János jegyző

5 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.115..(1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (intézményi térítési díj) az intézményt fenntartó szerv évente egyszer - minden év március 30-ig - állapítja meg. A szociális törvény 115/A..(1) bekezdése rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés (gyermekétkeztetés) személyi térítési díjának megállapításáról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/0993.(IV.28.) számú, a szociális törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelete csak az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapítását szabályozta, ezért volt szükséges olyan rendelet megalkotása, amely az Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjak megállapítására vonatkozik. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményei az évi III.tv.alapján: szociális otthon, segítőház, pihenőház, idősek klubjai, értelmi fogyatékosok napköziotthona, idősek klubjai, értelmi fogyatékosok napköziotthona, szociális étkeztetés, házi szociális gondozás, valamint idősek otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, idősek gondozóháza. A rendelet hatálya kiterjed az összes élelmezést nyújtó gyermekintézményekre. 2. -hoz Az étkeztetés intézményi térítési díj megállapítása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) számú Korm. rendelet 9. -ban megadott szempontok alapján: élelmezési nyersanyagköltség, étkeztetés megszervezése, a konyha üzemeltetési kiadására tervezett összeg az ellátott létszámra jutó napi összegek figyelembevételével történt. A személyi térítési díjat az adott hónapban igénybevett étkezési napok határozzák meg, mely térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő rendszeres jövedelmének 25 %-át. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az erre a célra betervezett éves kiadásoknak az évi munkaórára és egy gondozóra jutó összegét tartalmazza. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, de nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20 %-át. A házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, az ebéd kihordására maximum 30 percet és ennek megfelelő díjat lehet figyelembe venni. A személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

6 Az Önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó gyermekintézményekben az étkezési térítési díj alapja azonos a mindenkor megállapított nyersanyagköltséggel. 3. -hoz Az időskorúak gondozóházában az intézményi térítési díj megállapításához a működő férőhelyekre és a tervezett nyilvántartási napokra jutó élelmezésre, gyógyszerre, vegyszerre, az ellátottak ruházatára és textiliával való ellátására, valamint az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó személyzet adott évben betervezett bérköltségeinek 100 %-át kell figyelembe venni. A hajléktalanok átmeneti szállásában az intézményi térítési díj a betervezett éves bér és bérjellegű kiadásokat tartalmazza, mely nem haladhatja meg a működő férőhelyekre és tervezett nyilvántartási napokra jutó összeget. A szálláson elhelyezett kiskorú után a meghatározott térítési díj 50 %-át kell fizetni. 4. -hoz Az idősek otthonában az intézményi térítési díj meghatározása az idősek gondozóháza intézményi díjának kiszámításával megegyezik okhoz A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételének egyes helyi szabályait tartalmazza a tervezet.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-3118-5/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2006. (II.10.) számú rendelete Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi gondoskodás szabályairól Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati

Részletesebben