Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. (II.14.) önkormányzati RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. (II.14.) önkormányzati RENDELETE"

Átírás

1 Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II.14.) önkormányzati RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés és egyéb szolgáltatások nyersanyagnormáiról és térítési díjáról (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 11/2008.(IV.30.) és 24/2008. (VIII.27., valamint a 6/2009.(II.13.) és 8/2009.(IV.01.), valamint a 7/2010.(III.31.) számú rendelettel, továbbá a 11/2011.(V.04.) önkormányzati rendelettel) Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 2. -ában biztosított felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Szilvásvárad Község Önkormányzatára, az Önkormányzat valamennyi intézményére, az Önkormányzat intézményeiben ellátott, az azokban alkalmazott, valamint az intézményekben egyéb szolgáltatásokat igénybevevő személyekre. 2. E rendelet alkalmazásában 1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások: a) Szociális étkeztetés, b) Házi segítségnyújtás, c) Nappali szociális ellátás, d) Általános iskolai intézményi étkeztetés, e) Óvodai intézményi étkeztetés. 2. Munkahelyi étkeztetés: az Önkormányzat étkezést nyújtó intézményeiben az önkormányzattal vagy annak valamely intézményeivel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban kivéve a közcélú, közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat álló alkalmazottak részére nyújtott étkeztetés. 3. Egyéb szolgáltatások: az 1. és 2. pontba nem tartozó személyek által igénybevett étkeztetés és szolgáltatás (pl. saját nyugdíjas étkeztetése, vendégebéd, táboroztatás). 2. Intézményi térítési díjak: (1) Az ellátások nyersanyagnormáit és az ellátásokért fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az intézményekben igénybevett munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díj a megállapított nyersanyagnorma 173 %-a. (3) Az intézményekben igénybevett egyéb szolgáltatásokért a saját nyugdíjas étkeztetését kivéve fizetendő térítési díj a megállapított nyersanyagnorma 200 %-a. (4) Az intézményekben igénybevett saját nyugdíjas étkeztetésért fizetendő térítési díj a megállapított nyersanyagnorma 100 %-a.

2 3. Intézményi térítési díj- kedvezmények: 2 (1) Munkahelyi étkeztetés esetén az Önkormányzat alkalmazottai részére természetben nyújtott étkeztetést (étkezési hozzájárulást) biztosít, amelynek mértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. mellékletében munkahelyi étkeztetésként adható adómentes juttatás legnagyobb összege. (2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében: 1 a) Szociális étkezők esetében: Megnevezés Jövedelemhatár (Ft) Önköltségszámítás alapján számított térítési díj Kedvezmény (%) Fizetendő intézményi térítési díj (Ft) ,- 597,- 61,5 230, , ,- 597, , ,- 34,7 390,- 2 b) Házi szociális gondozottak esetében: Megnevezés Jövedelemhatárra tekintet nélkül (Ft) Önköltségszámítás alapján számított térítési díj Kedvezmény (%) Fizetendő intézményi térítési díj (Ft) 0,- 0 0,- c) Nappali szociális ellátást igénybevevők esetében: ca) A Képviselő-testület a nappali szociális ellátásban étkezés igénybevétele nélkül részesülő ellátottak (napközbeni tartózkodást igénybevevők) részére jövedelmüktől függetlenül 50 %-os kedvezményt biztosít a nappali tartózkodás díjának megfizetése alól. cb) A Képviselő-testület a nappali szociális ellátáshoz kapcsolódó étkezést (ebéd, vagy tízórai+ebéd) igénybevevők részére jövedelmüktől függetlenül 100 %-os kedvezményt biztosít a nappali tartózkodás díjának megfizetése alól. cc) 3 cd) 2 4. Személyi térítési díjak: (1) A személyi térítési díjat az ellátás igénybevétele szerinti intézmény vezetője az 1. sz. mellékletben, valamint a 3. -ban megjelölt kedvezmények, valamint a vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak alapján állapítja meg. (2) A gyermekjóléti ellátások személyi térítési díját az intézményvezető (élelmezésvezető) az 1. sz. mellékletben, a Gyvt (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Gyvt (5)-(6) bekezdésében megjelölt kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 1 Módosította az Önkormányzat 7/2010. (III.31.) számú rendelete. Hatály: Módosította az Önkormányzat 11/2011. (V.04.) számú rendelete. Hatály: Hatályon kívül helyezte a 7/2010.(III.31.) számú rendelet 1. (2) bekezdése. Hatály:

3 3 4 (3) a) A személyi térítési díjat a b) pontban foglalt kivétellel egy havi időtartamra előre tárgyhónap 20. napjáig kell megfizetni. b) A házi segítségnyújtás után fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag tárgyhónap 20. napjáig kell megfizetni. (4) Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjak megállapításánál az intézményvezető köteles figyelembe venni a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseit. 5 (5) Az intézményvezető vagy élelmezésvezető a (3) bekezdésben foglalt, illetve a külön jogszabályban meghatározott határidőt követő 2 munkanapon belül köteles gondoskodni a beszedett térítési díjak összegének az Önkormányzat házi pénztárába történő befizetéséről. 6 (6) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az intézményvezető javaslata alapján, - különös méltánylást érdemlő esetekben - az egyes ellátások után fizetendő személyi térítési díjat részben vagy egészben elengedheti, mérsékelheti. 5. (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv.-ben, a Gyvt.-ben, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadóak. (2) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2003. (XII.15.) számú., valamint annak módosítására hozott 4/2004. (II.17.) számú, valamint 14/2006.(XII.13.) számú rendelet. Szilvásvárad, február 12. Szaniszló László sk. polgármester Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (2) bekezdése alapján a rendelet február 14. napján kihirdetésre került. Szilvásvárad, február 14. Szilvásvárad, május 1. Szilvásvárad, szeptember 1. 4 Módosította az Önkormányzat 6/2009. (II.13.) számú rendelete. Hatály: Beiktatta az Önkormányzat 6/2009. (II.13.) számú rendelete. Hatály: Beiktatta az Önkormányzat 6/2009. (II.13.) számú rendelete. Hatály:

4 4 Szilvásvárad, február 20. Szilvásvárad, április 1. Szilvásvárad, április 1. Dobosné dr. Kvesztár Henriettask. Szilvásvárad, június 1. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

5 5 7 Melléklet A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés és egyéb szolgáltatások nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 6/2008.(II.14.) számú Étkeztetés Nyersanyagnorma Intézményi térítési díj nyersanyagnorma %-ában Ft összegben Egy egységre (nap, adag, alkalom, óra) vetítve () 1. Általános iskola - egész napos 300,- Ft 100 % 300,- Ft - tízórai és ebéd 252,- Ft 100 % 252,- Ft - ebéd 195,- Ft 100 % 195,- Ft 2. Óvoda - egész napos 240,- Ft 100 % 240,- Ft - tízórai és ebéd 202,- Ft 100 % 202,- Ft 3. Szociális ellátások a) nappali szoc. ellátás - napközbeni tartózkodást igénybevevők ,- Ft - napközbeni tartózkodáshoz kapcsolódó tízórai ,- Ft b) szociális étkeztetés - - Jövedelem-kategóriák szerint differenciált (ld. 3. (2) a) pont c) ebédkihordás ,- Ft d) házi szoc. gondozás - - Ld. 3. (2) b) pont 4. Munkahelyi étkeztetés 300,- Ft 150 % 450,- Ft 5. Saját nyugdíjas 300,- Ft 100 % 300,- Ft 6. Vendégétkeztetés 300,- Ft 200 % 600,- Ft 7. Táborozás - reggeli 110,- Ft 200 % 220,- Ft - ebéd 330,- Ft 200 % 660,- Ft - vacsora 220,- Ft 200 % 440,- Ft 7 Módosította az Önkormányzat 7/2010. (III.31.) számú rendelete. Hatály: