Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző."

Átírás

1 Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság Tervezett döntés: Rendelet Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi-. Gazdasági Bizottság Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója máfcius 20-án érkezett levelében javaslattal élt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítására. A mellékelt levélben mind a javasolt térítési díjak, mind pedig azok számításának az indoka bemutatásra került. A javaslatok figyelembevételével elkészült a vonatkozó helyi rendeletet módosító rendelettervezet, ami szinténjelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet. Mezőberény, március 20. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

2 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról Mezőberény Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 2. A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, ás az azt követő napon hatályát veszti. Mezőberény, 2014 Siktósi István Di. Földesi Szabolcs polgármester jegyző

3 ].meliéklet a /2014. (... )önkorinányzati rendelethez Idó sek Klub/a és Szociális étkeztetés térítési dl/aj 1.) Idősek Klubja intézményi térítési díja O Ft/nap 2.) Szociális étkeztetés térítési díja a) intézményi (kiszállítás nélküli) térítési díj 31 0,- Ft/nap b) intézményi térítési díj kiszállítással 350,- Ft/nap

4 2.melléklet ci... /2014.(. )önkorniánvzaui rendelethez A.) Házi segítségnyújtás térítési díja: 170,-Ft/óra 8.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 23,- Ft/nap C.) Támogató szolgálat: - Szociálisan rászorult személyek részére: * kilométer díj 80,- Ft/km/fő (szállítás) - a szolgáltatás óradíja: 170,- Ft/óra (személyi segítés)

5 3.rneUk1eí a.../2014.(. )önkormányzati rendeleíhez Állandó ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthonában intézményi térítési díj: a.) Puskin u. 1. sz. alatti egységben: aa) általános gondozást igénylő idősek esetében: 2.590,- Ft/nap ,- Ft/hónap ab) dernens ellátottak esetében: 2.260,- Ft/nap ,- Ft/hónap b.) Juhász Gyula 1, sz. alatti egységben: ba) általános gondozást igénylő idősek esetében: 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hónap bb) demens ellátottak esetében: 2.415,- Ft/nap ,- Ft/hónap

6

7 Á I Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. Tel./fax: 66/ Tel.: 66/ ; 66/ web: Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő Testület! Mezőberény. Város Képviselőt-testületének, mint intézményünk fenntartójának évre vonatkozóan is meg kell határoznia a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díja it. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének - támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás szolgáltatási önköltséget a tárgyév adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. különbözete. A Az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szo lgá ltatásonként közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 1.) Étkeztetés Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. /29/1993.(ll.17.) Korm. rend. 9../ Különbséget szükséges tenni a szerint, hogy helyben, az idősek klubjában kerül elfogyasztásra az étel, vagy kiszállítással jut el az ellátást igénybe vevőhöz Étkeztetés kiszállítással: Az étkeztetés évi önköltsége: 574 Ft/fő/nap Az étkeztetésben részesülők után igényelhető normatíva összege: 221 Ft/fő/nap Intézményi térítési díj alapja: 353 Ft/nap Javasolt intézményi térítési díj: 350 Ft/nap 1.2. Étkeztetés helyben fogyasztússal Az étkeztetés évi önköltsége: 535 Ft/fő/nap Az étkeztetésben részesülők után igényelhető normatíva összege: 221 Ft/fő/nap Intézményi térítési díj alapja: 314 Ft/nap Javasolt intézményi térítési di: 310 Ft/nap 1

8 2.) Házi segítségnyújtás A 29/1993. (11.17.) Korm. rend a alapján a gondozási óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó önköltség és a normatív hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. A házi segítségnyújtás évi önköltsége: Ft/óra A házi segítségnyújtásban részesülő ellátott után 926 Ft/óra összegű támogatást igényelhet az önkormányzat. Intézményi térítési díj alap 176 Ft/óra. Intézményi térítési dijként javasoljuk az elmúlt évi térítési divat változatlanul hagyni, és a 170 Ft óradi)at ismételten megállapítani. 3.) Idősek Klubja A nappali ellátás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó önköltség és a állami támogatás különbségének egy napra jutó összegét. A nappali ellátás önköltsége: 710 Ft/fő/nap Egy ellátottra igényelhető támogatás mértéke: 434 Ft/fő/nap Ennek megfelelően a nappali ellátás számított intézményi térítési díja: 276 Ft/fő/nap Javasolt intézményi térítési di,i: O Ft/fójnap A számított intézményi térítési díj mértékére növekedő hatással volt a kistérségi kiegészítő támogatás kiesése. Ettől függetlenül továbbra is javasoljuk az intézményi térítési díjat a klubban tartózkodók esetében O Ft/nap összegben megállapítani. Amennyiben a klubban való tartózkodásért térítési díjat kellene fizetniük az időseknek, biztosan nem foják igénybe venni a szolgáltatást. Az önkormányzatnak azonban lehetősége van az intézményi térítsi díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározni. 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A térítési díjat befolyásoló tényezők a tavalyi évhez viszonyítva változatlanok, így az intézményi térítési di7at ellátottanként: 23 Ft/nap összegben javasoljuk ismételten meghatározni. A szolgáltatás önköltsége: 108 Ft/fő/nap Költségvetési támogatás: 85 Ft/fő/nap Számított intézményi térítési díj: 23 Ft/fő/nap 5.) Támogató szolgálat Az intézményi térítési díj az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. a) A támogató szolgálati óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó önköltség és a költségvetési hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. b) A kilométerdíj nem haladhatja meg az adott évben szállításra betervezett kiadásoknak az előző év tényleges adatai alapján megállapított éves futott kilométerre és egy gépkocsira jutó összegét. 2

9 a) Személyi segítés Önköltsége: 3436 Ft/óra Az állami finanszírozás mértéke: 3123 Ft/óra Intézményi térítési díj alapja: 313 Ft/óra b) Személyi szállítás Önköltsége: 614 Ft/km Az állami finanszírozás mértéke: 480 Ft/km Intézményi térítési díj alapja: 134 Ft/km Javasoljuk, hogy a szociálisan rászorult személyek részére a támogató szolgáltatás óradíját 170 Ft/órában határozza meg a fenntartó, a kilométerdíjat pedig 80 Ft/km díjban. Szociálisan nem rászorult személyek esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg, így a személyi segítés óradíját 310 Ft/órában, a kilométerdíjat 135 Ft/km összegben javasoljuk megállapítani. 6.) Idősek Otthona Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó önköltség és a kötött felhasználású állami támogatás különbségének egy napra jutó összegét A két telephely különböző mértékű támogatásban részesül, az ellátotti létszám és az intézményi üzemeltetési költségek függvényében. Ennek megfelelően az alábbiak szerint alakulnak az otthonok intézményi térítési díjai. a) Puskin utcai Idősek Otthona: A szolgáltatás önköltsége: Ft/fő/hó Ft/fő/nap. Általános gondozóst igénylő idősek esetében: Bértámogatás összesen: Ft Intézményüzemeltetési támogatás összesen: Ft Az intézményi térítési díj alapja: Ft/fő/hó Javasolt intézményi térítési dj: Ft/fő/hó 2590 Ft/fő/nap. Demens ellátottak esetében: Bértámogatás összesen: Ft Intézményüzemeltetési támogatás összesen: Az intézményi térítési díj alapja: Ft/fő/hó Javasolt intézményi térítési dj: Ft/fő/hó Ft/fő/nap Ft 3

10 b) Juhász Gy. utcai Idősek Otthona A szolgáltatás önköltsége: Ft/fő/hó Ft/fő/nap. Általános gondozást igénylő Idősek esetében: Bértámogatás összesen: Ft Intézményüzemeltetési támogatás összesen: Ft Az intézményi térítési díj alapja: Ft/fő/hó Javasolt intézményi térítési dj: Ft/fő/hó 2800 Ft/fő/nap Demens ellátottak esetében: Bértámogatás összesen: Ft Intézményüzemeltetési támogatás összesen: Ft Az intézményi térítési díj alapja: Ft/fő/hó Javasolt intézményi térítési dj: Ft/fő/hó Ft/fő/nap A Juhász Gyula utcai otthonban a számított intézményi térítési díjak szinte változatlanok maradtak, a Puskin utcai idősek otthonában átlagosan 13%-kal emelkedtek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményi térítési díjak megállapításánál javaslatainkat szíveskedjen figyelembe venni, s lehetőség szerint jóvá hagyni. Mezőberény, március 20. Tisztelettel KovacsEdir(. igazgato 4

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére 6001-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben