Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 29-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjának a megállapítása Előterjesztő: Talabér Márta polgármester Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző Dobos Adrienn irodavezető Ádám Szilvia a Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője Béni Edit a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének a gazdasági ügyintézője Pecánkáné Szőke Judit a KLIK Várpalotai Tankerületének pénzügyi referense Koromné Palkovics Edit Ápoló Otthon intézményvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. Ellenőrizte: Bérczes Beáta jogi előadó Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 115. (9) bekezdése szerint: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának alapját képező szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Az Sztv (1) bekezdése értelmében: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A kötelezett által fizetendő térítési díj összege (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményi térítési díj összegét nem haladhatja meg. Mindezeket figyelembe véve a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, illetve az Ápoló Otthon tekintetében a Pénzügyi Iroda elkészítette az intézményi térítési díj alapját képező számításokat, amelyek az előterjesztés mellékletét képezik. Mivel az Sztv. lehetővé teszi, a korábbi évekhez hasonlóan a tagintézmény-vezetők javaslatot tettek a számított összegtől való eltérésre a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás vonatkozásában. A javaslatok és annak indokai az előterjesztés mellékletét képezik. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ intézményei társulási fenntartásban működnek. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 3/2011. (I. 26.) Társulási Tanács határozatával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkotó önkormányzatként Várpalota Város Önkormányzatát jelölte ki. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése kimondja, hogy rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. (4) bekezdése pedig rögzíti, hogy az önkormányzati rendelet bevezető részében meg kell jelölni, ha az önkormányzati rendeletet a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulásával vagy a társult képviselő-testület döntésének megfelelően alkotják meg. Fentiek miatt szükséges a rendeletalkotáshoz a társulásban részvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a hozzájárulása, amely március 18-án bekérésre került. Tekintettel arra, hogy az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek többsége március 28-án tartja ülését, és a térítési díjakat tárgyév április 1-jéig meg kell állapítani ezért a térítési díjak jóváhagyása a várpalotai képviselő-testület által március 29-én lehetséges.

3 2 A jelenleg hatályban lévő és a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak az alábbiak: 1. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ által biztosított, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege: Nappali ellátás: a.) Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub: aa) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása: 10 ab) napközbeni tartózkodást igénybe vevő átlagos ellátása háromszori étkezéssel: 124 ac) napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása ebéddel 47 ad) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása: 10 ae) napközbeni tartózkodás igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása háromszori étkezéssel: 124 af) napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása ebéddel: 47 ag) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása: ah) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása háromszori étkezéssel 114 ai) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása ebéddel 37 Fogyatékosok Napközi Otthona: ba) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja: bb) napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők térítési díja: Étkeztetés a) Étkeztetés intézményi térítési díja: 37 b) Az étel kiszállításáért fizetendő intézményi térítési díj: 345 Ft/adag Házi segítségnyújtás: 500 Ft/óra/fő 2. Várpalota Város Önkormányzata által biztosított, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege: Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés: Ápoló Otthon a.)tartós bentlakásos intézményi ellátás b.) Demens ellátás Ft/hó/fő Ft/hó/fő

4 A április 1-jétől javasolt intézményi térítési díjak az alábbiak: Nappali ellátás: a.) Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub: aa) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása: ab) napközbeni tartózkodást igénybe vevő átlagos ellátása háromszori étkezéssel: ac) napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása ebéddel 40 ad) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása: ae) napközbeni tartózkodás igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása háromszori étkezéssel: af) napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása ebéddel: 40 ag) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása: ah) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása háromszori étkezéssel ai) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása ebéddel 40 Fogyatékosok Napközi Otthona: ba) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja: bb) napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők térítési díja: 1325 Ft/nap/fő 187 Étkeztetés a) Étkeztetés intézményi térítési díja: 40 b) Az étel kiszállításáért fizetendő intézményi térítési díj: 400 Ft/adag Házi segítségnyújtás: 600 Ft/óra/fő 3. Várpalota Város Önkormányzata által biztosított, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege: Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés: Ápoló Otthon a.)tartós bentlakásos intézményi ellátás b.) Demens ellátás Ft/hó/fő Ft/hó/fő A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -ában meghatározottak szerint, a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget:

5 2 1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A javasolt intézményi térítési díjak a évihez képest alacsonyabbak. Ennek az oka minden esetben a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének az emelkedése a évre biztosított állami normatívához képest. Mindezen túl, tekintettel arra, hogy az ellátottak többsége jövedelme alapján még ezt az alacsonyabb összeget sem lenne képes megfizetni, az intézményvezetők a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás vonatkozásában a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegre tettek javaslatot. Ugyanis az Sztv. előír egy jövedelmi korlátot, amelynél a személyi térítési díj nem lehet magasabb. Tehát a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének a 30 %-át étkeztetés esetén, 25 %- át házi segítségnyújtás, 15 %-át nappali ellátás, 30 %-át nappali ellátás és étkezés esetén, 80 %-át tartós elhelyezést nyújtó intézmény esetében. Az intézmények működési kiadásai a évi költségvetésben megtervezésre kerültek, így a rendelet megalkotása többletkiadással nem jár. 2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: Nincsenek. 3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (9) bekezdése kötelezővé teszi. 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása után hozza meg döntését. Várpalota, március 18. Talabér Márta polgármester

6 3 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 115. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testületének, Öskü Község Önkormányzati Képviselőtestületének, Tés Község Önkormányzati Képviselő-testületének, Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a hozzájárulásával Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról a következőket rendeli el: 1. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ által biztosított, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege: 1. (1) Nappali ellátás: a) Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub: aa) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása: ab) napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása háromszori étkezéssel: ac) napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása ebéddel: 40 ad) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása: ae) napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása háromszori étkezéssel: af) napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása ebéddel: 40 ag) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása: ah) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása háromszori étkezéssel: ai) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása ebéddel: 40 b) Fogyatékosok Napközi Otthona: ba) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők: 1325 Ft/nap/fő bb) napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők: 187 (2) Étkeztetés: a) Étkeztetés intézményi térítési díja: 40 b) Az étel kiszállításáért fizetendő intézményi térítési díj: 400 Ft/adag (3) Házi segítségnyújtás: 600 Ft/óra/fő

7 4 2. A Várpalota Város Önkormányzata által biztosított, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege: 2. (1) Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés: Ápoló Otthon a.)tartós bentlakásos intézményi ellátás b.) Demens ellátás Ft/hó/fő Ft/hó/fő 3. (1)Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete. Várpalota, március Talabér Márta polgármester Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben