BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 29. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő szociális intézmények által biztosítja. Az egyes ellátásokra, valamint a fizetendő térítési díj akra vonatkozó rendelkezéseket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában müködő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendelet módosítását a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjak évi megállapítása indokolja. A Rendelet módosítása a Társulás fenntartásában működő Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: BKESZl) és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Szolgáltató Központ) szolgáltatásainak térítési díjait érinti. A térítési díjak megállapításának részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályozza.

2 2 A Szoctv (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani. A Szoctv (9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A Szoctv (10) bekezdése lehetővé teszi, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat a törvény szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg. A Szoctv. 92. (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A jogszabály alapján a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács a Társulási Megállapodás módosításával Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a rendeletalkotásra. A Szoctv. rendelkezései szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében felül kell vizsgálni és meg kell határozni a szolgáltatási önköltséget és az intézményi térítési díjakat a évre vonatkozóan. A fenntartó a BKESZl és a Szolgáltató Központ vonatkozásában kiszámította szolgáltatási önköltségeket. A térítési díj akban javasolt változások az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A BKESZl szociális alapszolgáltatásai: Az alapszolgáltatások térítési díjai tekintetében nem lesz lényeges a változás annak ellenére, hogy az állami normatív támogatások illetőleg a feladatfinanszírozás egy főre jutó összege, illetőleg a költségvetési támogatások azonos szinten maradtak a 3-4 évvel korábbi szintnek, illetve a támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében több mint 30 %-kal csökkentek. Térítésmentesen biztosítja az intézmény a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást az idősek klubjában, a fogyatékos és a demens személyek étkezés nélküli nappali intézményi ellátását, a szenvedélybetegek étkezés nélküli nappali ellátását, a támogató szolgáltatást valamint a tanyagondnoki szolgáltatást. A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának emelkedése 25,- Ft+áfa/fő/nap. A demens személyek, a fogyatékos személyek, valamint a szenvedélybetegek részére étkezéssel nyújtott nappali ellátás intézményi térítési díjának emelkedése 15, Ft+áfa/fő/nap. Ajelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a korábbi 20,-Ft/nap/készülék helyett 30,- Ft/nap/készülék. A szakosított ellátások tekintetében az intézményi térítési díj telephelyenként 3.480, Ftlhó és 4.980,-Ftlhó közötti összeggel emelkedik, azonban az még így is lényegesen a

3 3 számított intézményi térítési díj alatt maradt. A szenvedélybetegek otthona esetében a térítési díj csökkenése: ft/hó. 2. A Szolgáltató Központ szakosított szolgáltatásai: Az idősek otthona bentlakásos ellátásainak havi térítési díja ,- Ft-tal emelkedik. Itt is elmondható, hogy a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj a jogszabály szerint kiszámolt térítési díj ( ,- FtJhó) alatt marad. A hajléktalanok átmeneti szállása esetén nem a férőhelyet finanszírozzák a évtől, arra csupán akkor jár normatív támogatás, amennyiben a férőhely betöltött, amely várhatóan mintegy 50 % forráskiesést eredményez. Ezen ellátás tekintetében az intézményi térítési díj havi 300,- Ft-tal emelkedik. A nappali melegedő esetében is nőttek a költségek, azonban - a hajléktalan személyek kiszolgáltatott és vagyontalan helyzetére tekintettel - a Szoctv. szerint a hajléktalan személyek nappali ellátását térítésmentesen rendeli el biztosítani. Technikai módosítás, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM. rendeletnek megfelelően a mellékietek számozása módosul 1. és 2. mellékletre. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendeletalkotás várható hatásai a következők: Társadalmi hatásként várható, hogy a térítési díjak minimális változása miatt a szolgáltatások igénybevétele nem csökken, így a rászoruló családok, személyek szociális ellátását továbbra is a szükségleltnek megfelelően biztosítja az önkormányzat. Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatások. A jogszabály megalkotásának hiányában az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét, valamint a rendelet ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabályokkal. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály; Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport; Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései az előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a melléklet szerinti rendelett rveze alapján a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. Békéscsaba, március 25. Dr. E~len:egy~ penzugyl:..

4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ( ) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a f"lzetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésében az " 1lA. melléklete" szövegrész helyébe a,,2. melléklete" szöveg lép. A Rendelet lia. mellékiete helyébe 1. mellékletkéntjelen rendelet 1. mellékiete lép. A Rendelet 11B. mellékiete helyébe 2. mellékletkéntjelen rendelet 2. mellékiete lép Ez a rendelet május hó 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

5 1. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézmény (BKESZl) szakfeladatonként és telephelyenként meghatározott szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak évre ALAPSZOLGÁLTATÁSOK I. a.) Szociális étkeztetés: - egyellátottra eső szolgáltatási önköltség napi: - egyellátottra eső normatív hozzájárulás: 772,89,- Ft/adag/nap ,- Ft/év napl: 242,61,- Ft/adag/nap napi: 530,28,-Ft/adag/nap 425,-Ft+áfa/fő/nap II. Házi segítségnyúitás: - egy ellátási órára eső szolgáltatási önköltség: - egyellátottra eső normatív hozzájárulás Ft/év 253,62,- Ft/óra 94,- Ft/óra 160,- Ft lóra 0,- Ft/fő/óra III. a.) Nappali ellátás idősek klubjában: - egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség: - egyellátottra eső normatív állami hozzájárulás Ft/év 743,77,- Ft/nap 651,- Ftlnap 93,- Ft/nap 0,- Ft/nap 111/ b.) Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - egyellátottra jutó költség - egyellátottra eső normatív hozzájárulás Ft/ év - számított intézményi térítési díj - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 2.772,78,- Ftlnap 2.191,- Ft/nap 581,- Ft/nap 275,- Ft+áfa/nap 111/ c). Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül - egyellátottra jutó költség 2.498,- Ft/nap - egyellátottra eső normatív hozzájárulás 2.191,- Ft/nap - számított intézményi térítési díj 307,- Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft/nap 111/ d.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - egyellátottrajutó költség 2.773,-Ft/nap - egyellátottra eső normatív hozzájárulás Ft/év 2.191,- Ft/nap - számított intézményi térítési díj 582,- Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 275,- Ft+áfa/nap

6 2 111/ el. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül - egyellátottra jutó költség 2.498,- Ft/nap - egyellátottra eső normatív hozzájárulás 2.191,- Ft/nap - számított intézményi térítési díj 307,- Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft/nap IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: - Működési költség 1. negyedévre ismert adattal 1-3. hóra tervezve ,- Ft (a központi költségvetési támogatás ig van ellátási jogviszonya a Magyar Állam és a fenntartó között ,- Ft) - egy gondozási napra eső szolgáltatási önköltség: 136,- Ft/nap/készülék - 1 napra jutó költségvetési támogatás: 80,- Ft/nap 56,- Ft/nap/készülék 30,- Ft/nap/készülék V. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: V.1. - egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség étkezés nélkül: - egyellátottra eső normatív hozzájárulás Ft/év 696,- Ft/nap 1482,- Ft/nap 0,- Ft/nap 0,- Ft/nap V.2. - egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség étkezéssel: - egyellátottra eső normatív állami hozzájárulás Ft /év 1.845,- Ft/nap 1482,- Ft/nap 363,- Ft/nap 275,- Ft+áfa/nap VI. Támogató szolgáltatás: Működési költség: egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség egy feladategységre jutó állami hozzájárulás Személyi segítés Szállítási kilométer díj - l személyesetén ,- Ft 2.880,- Ft 2.629,- Ft 250,- Ft/óra 0,- Ft/óra 150,- Ft/km 0,- Ft/km Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani. VII. Tanyagondnoki szolgálat: - Működési költség (2 szolgálat): ,- Ft - normatív állami hozzájárulás Ft/szolgálat/év ,- Ft 0,- Ft/fő/nap 0,- Ft/fő/nap - térítésmentesen kell nyújtani az évi III. törvény 115/A. (1) bek. alapján

7 3 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VIII. Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás VIII.l. Ady Endre utcai Idősek otthona - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj ,- Ft/hó VIII.2. Bartók Béla úti Idősek Otthona - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj ,- Ft/hó VIII.3. Csaba utcai Idősek Otthona - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj ,- Ft/hó VIllA. Bankó András utcai Idősek Otthona - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj ,- Ft/hó IX. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás IX.l.Szenvedélybetegek otthona ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ftlhó 90.00S,-Ftlhó 2.950,-Ft/nap ,- Ft/hó ,-Ftlhó 90.00S,-Ftlhó 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó ,-Ftlhó 90.00S,-Ftlhó 2.800,- Ft/nap Ftlhó Ftlhó 90.00S Ftlhó 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó 104.S88,- Ftlhó ,- Ftlhó 2.000,- Ft/nap IX. 2. Időskorúak demens ellátása - ellátottra jutó szolgáltatási önköltség ,- Ft/hó ,- Ftlhó ,- Ft/hó - Ady Endre utcai telephely demens részleg: ,- Ft/hó, 3.000,- Ft/nap - Csaba, Bartók, Bankó utcai telephelyek: ,- Ft/ hó, 2.800,- Ft/nap IX.3. Időskorúak átmeneti ellátása 4 férőhely (Ady utcai telephelyen) - ellátottra jutó szolgáltatási önköltség ,- Ft/hó ,- Ftlhó 86.S48,- Ftlhó ,- Ftlhó 3.000,- Ft/nap

8 4 2. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ szakfeladatonként és telephelyenként meghatározott szolgáltatási önköltségszámítás adatai és az intézményi térítési díjak évre ÉLETFA IDŐSEKOTTHONA TELEPHELY SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK X.l. Emelt szintű ellátás: : ,- Ftlhó X.2. Általános szintű ellátás : ,- Ft/hó X.3. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens ellátás egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: ,- Ft/hó ,- Ftlhó ,- Ft/hó ,- Ft! hó 3.170,- Ft/nap ,- Ftlhó ,- Ftlhó ,- Ftlhó 3.170,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ftlhó ,- Ft /hó 3.170,- Ft/nap XI. Hajléktalanok Átmeneti Szállása évi tervezett költségek - értékcsökkenés szolgáltatási önköltség összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft évi normatív hozzájárulás -1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség - számított napi intézményi térítési díj - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 1411,- Ft! nap 3.472,- Ft/nap 2.061,- Ft!nap 160,- Ft/nap 4.800,- Ftlhó XII. Nappali Melegedő évi tervezett költségek ,- Ft évi normatív hozzájárulás 985,- Ft!nap -1 ellátási naprajutó szolgáltatási önköltség 1.539,- Ft!nap - számított napi intézményi térítési díj 554,- Ft/nap A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft, az évi III. tv. US/A. (1) 1) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 53/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi személyes

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-3118-5/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére. a 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére. a 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére a 3. napirendi ponthoz Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben