BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III /2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Egészségügyi Alapellátási Intézmény Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 29. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a Családok Átmeneti Otthona, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Helyettes Szülői Hálózat térítési díjaira vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A rendelet felülvizsgálata szükséges az alábbiak miatt: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. (1) bekezdése értelmében, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak megállapítására vonatkozó szabályokat a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza. A Gyvt (1) bekezdése alapján a fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, amely a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A Gyvt (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsej éig kell megállapítani.

2 2 A fentiek értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának felül kell vizsgálnia a fenntartásában működő személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díj ára vonatkozó rendelkezéseket a évre tervezett adatok alapj án számított önköltségek szerint. I. A bölcsődei térítési díj megállapítása Békéscsaba Megyei Jogú Városban három önkormányzati fenntartású bölcsőde (218 férőhely) és egy vállalkozásban üzemeltetett bölcsőde (42 férőhely) működik. Az önkormányzati fenntartású bölcsődék évi működési adatai: Sorszám: Megnevezés: 3. számú 6. számú 8. számú Összesen: Bölcsőde: Bölcsőde: Bölcsőde: 1. Férőhelyek száma: Nyitvatartási napok száma: ,66 3. Beíratott gyermekek száma 118,48 % 120,59 % 119,39 % 119,48 % a férőhelyhez visz. %: 4. Gondozott gyerm. száma a 87,62 % 87,63 % 81,75 % 85,66 % férőhelyhez visz. %: 5. Beírt gyermekek száma/hó: átlag: 122 átlag: 59 átlag: 74 átlag: Napi átlag gyermeklétszám: Gondozott sérült gyermek: l l A bölcsődei csoportokba jellemzően több mint 12 gyermek van beíratva, amelyet a felvételi igények magas száma és az indokol, hogy a normatív támogatás igénylésének az alapja a gondozási napok száma. A Gyvt (2) bekezdése szerint a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a 151. (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. I. 1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: A Gyvt (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj ának alapj a az élelmezés nyersanyag költségének egyellátottrajutó napi összege. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: Az élelmiszer nyersanyag beszerzés évben tervezett összege: Az élelmiszer nyersanyagköltségének egyellátottra eső napi összege: Az intézményi térítési díj (nyersanyagköltség + áfa) ,- Ft/év 281,- Ftlnap 357,- Ft/nap A évi étkezési térítési díjhoz képest (340,- Ftlnap) ez 5 %-os emelkedést jelent, amit a nyersanyagköltségek emelkedése indokol. I. 2. A gondozás intézményi térítési díja: A Gyvt január 1. napjától hatályba lépett módosítása lehető vé teszi, hogyabölcsődében a fenntartó az étkezésen túl a gyermek gondozásáért, neveléséért, felügyeletéért, a vele való foglalkozásért (a továbbiakban: gondozás) is térítési díjat határozzon meg.

3 3 A fentiek alapján az Egészségügyi Alapellátási Intézmény együttműködésével megvizsgáltuk a gondozásért fizetendő térítési díj bevezetésének lehetőségét. Önköltségszámítás : A kormányrendelet 9. (1) bekezdése értelmében bölcsőde esetében a gyermek Gyvt (2) bekezdése szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. A fenti rendelkezések szerint az intézményi térítési díjak az alábbiak: A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: A évi tervezett működési költség: Az élelmiszer nyersanyag beszerzés összege: Az egy ellátottra/férőhelyre eső önköltség: Az egyellátottra eső önköltség: A tervezett lehívható normatív hozzájárulás (a 218 férőhelyre): Az egy ellátottra/férőhelyre eső normatív hozzájárulás: Az egyellátottra eső normatív hozzájárulás: A számított egy főre eső intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): A számított egy főre eső intézményi térítési díj: A számított egy főre eső intézményi térítési díj: ,- Ft/év ,- Ftlév ,- Ftlév ,- Ft/év ,- Ftlév 2.783,- Ftlnap ,- Ft/év ,- Ft/év 1.529,- Ftlnap ,- Ftlév ,- Ftlhó 1.255,- Ft/nap A fentiek alapján az önkormányzatnak 1.255,- Ftlnap intézményi gondozási díj megállapítására lenne lehetősége. A gondozási díj bevezetésének vizsgálata 1. A Gyvt (6) bekezdése alapján a bölcsőde esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő RGYK), a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, a három- vagy többgyermekes család gyermekének, gyermek (a továbbiakban: az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezésért kérhető. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődékben - a 218 férőhely vonatkozásában - a január hónap adatai alapján a gondozási díj megfizetése alól mentesülők száma 60 fő az alábbiak szerint.

4 4 3 vagy több gyermek RGYK Sérült, tartósan beteg Összesen gyermek Összesen 14 fő 37 fő 9 fő 60 fő A fentiek alapján a 218 férőhely vonatkozásában 158 gyermek esetében lehetne a gondozásért térítési díjat megállapítani. Amennyiben az önkormányzat a jogszabály alapján meghatározott térítési díjat állapítaná meg, havonta ,- Ft plusz kiadással terhelné a kisgyermekes családokat. Ez a térítési díj ,- Ft bevételt jelentene a 158 fő fizető férőhely és a 245 nyitvatartási nap számításával (amennyiben mind a 158 gyermek minden napon jelen lenne). Ez az összeg azonban a személyi térítési díjak megállapítására vonatkozó szabályozás miatt nem realizálható, ugyanis a személyi térítési díj összege nem haladhat ja meg a gyermek családjában az egy főre eső rendszeres jövedelem 25 %-át. Ezentúl a kisgyermekek gyakori betegsége által okozott hiányzások miatt a maximális gondozási napok száma sem érhető el. A bölcsődébe felvételt nyert gyermekek kb. 27,5 %-a mentesül a gondozási díj megfizetése alól, 72,5 % a potenciális fizető réteg. A fiatal szülők jövedelmi helyzetét figyelembe véve a gondozási díj fizetésére kötelezhető családokat tekintve is nagy lehet a szórás, mert a gyermekenként megállapított személyi térítési díj (gondozási díj és az étkezési térítési díj összege együtt) nem haladhat ja meg a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem 25 % át. 2. A gondozási térítési díj megállapítása esetén a békéscsabai gyermekintézmények más formáinak térítésmentes ellátása miatt - a szülők előzetes jelzései alapján - várható, hogya bölcsődébe beíratott gyermekek közül a 3. életévüket a nevelési év közben betöltők közül többen a bö1csődei nevelési év vége (2013. augusztus 31.) előtt kívánnak majd óvodába beiratkozni. Ez megnövelheti az óvodai férőhelyek iránti igényt és csökken a bölcsődében gondozottak száma, ami normatíva kiesést fog jelenteni. A normatíva csökkenése valószínűsíthetően nagyobb mértékű lenne, mint amit a gondozási díj bevétele jelentene. Ez év március 31-ig a három önkormányzati bö1csődében a beíratott gyermekek közül 50 fő lesz abban a helyzetben, hogya évi óvodai nevelési év kezdetét megelőzően élhet óvodai felvétel kéreimével. A bölcsődékbe beíratott kisgyermekek közül április 1. napja és augusztus 31. napja között újabb 80 kisgyermek tölti be a 3. életévét. Amennyiben minden 3. életévét betöltő kisgyermek azonnal óvodai elhelyezést igényeine, az jelentős, akár millió forint normatíva kiesést is jelenthet a bö1csődék esetében. A Gyvt (4) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat a rendelkezések szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díj nál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A kormányrendelet 9. (2) bekezdése értelmében, ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. A fentiekre tekintettel javaslom, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő bö1csődék tekintetében mellőzze - az étkezés ért fizetendő étkezési térítési díj mellett - a gondozási díj megállapítását. Az idézett rendelkezések alapján a rendeletet módosítani szükséges, és az 5. mellékletben a bölcsőde intézményi térítési díját a gondozási díj tekintetében továbbra is 0,- Ft-ban kell megállapítani.

5 5 Fontos megemlíteni, hogy a normatív hozzájárulás csak a ténylegesen a bölcsődében tartózkodó kisgyermekek után igényelhető. A korábbi gyakorlatban problémát jelentett, hogy voltak olyan beíratott gyermekek, akik - nem számítva a betegség miatti távollétet - gyakran maradtak távol az intézménytől. Ez azt jelentette, hogy a hiányzások napján az állami támogatásra az intézmény nem volt jogosult, holott a kiadások az adott férőhely vonatkozásában - az étkezés költségét leszámítva - ugyanúgy megjelennek. A bölcsőde racionális működése és a férőhelyek hatékony kihasználása érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is kéri a szülők együttműködését. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert az önkormányzat a fentiek szerint ebben az évben nem kíván gondozási díjat bevezetni, de ennek a felülvizsgálatára az évközi folyamatok függvényében a jogszabály lehetőséget biztosít. II. A Családok Átmeneti Otthona, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Helyettes Szülői Hálózat térítési díjainak a megállapítása A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a Családok Átmeneti Otthona, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Helyettes Szülői Hálózat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működik. A Gyvt. 29. (3) bekezdése értelmében, ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. A jogszabály alapján a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács a Társulási Megállapodás módosításával Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a rendeletalkotásra. A Gyvt. rendelkezései szerint a Családok Átmeneti Otthona, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Helyettes Szülői Hálózat tekintetében is felül kell vizsgálni és meg kell határozni a szolgáltatási önköltséget és az intézményi térítési díjakat évre vonatkozóan. A fenti intézményekre vonatkozó szabályozást a rendelet tartalmazza. Az intézmények elkészítették az önköltség és intézményi térítési díj számításokat, amelyeknek megfelelően a rendelet 4. mellékletét, 6. mellékletét és 7. mellékletét módosítani kell. Az intézményi térítési díjak a évhez képest az alábbiak szerint alakulnak. A fenntartó által A fenntartó által Az ellátás megnevezése megállapított évi megállapított évi Változás intézményi térítési díj intézményi térítési díj Családok Atmeneti Otthona 1.010,- Ft/nap 1.100,- Ft/nap 90,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ft/hó 2.700,- Ft/hó Gyermekek Atmeneti Otthona 1.930,- Ft/nap 2.000,- Ft/nap 70,- Ft/nap ,- Ft/hó Ft/hó 2.100,- Ft/hó Helyettes Szülői Hálózat 803,- Ft/nap 1.490,- Ft/nap 687,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a rendeletalkotás várható hatásai a következők:

6 6 Társadalmi hatásként várható, hogyabölcsődés korú kisgyermekek ellátása a nevelési év végéig továbbra is a koruknak megfelelő intézményben történik. A kisgyermekes családokat újabb fizetési kötelezettség nem terheli. Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások és adminisztratív terheket befolyásoló hatások. A jogszabály megalkotásának hiányában az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét, valamint a rendelet ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabályokkal. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései az e.őterjesztés mellékletét képezik. A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egységek: Szociálpolitikai Osztály, Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a melléklet szerinti rend ette ezet alapján a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. Békéscsaba, március 25. Ellenjegyzés: PénzügYi.. á~ I

7 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2013. (... ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (11.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a gyennekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. -ában, valamint a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pon~ában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A gyennekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. mellékiete helyébe jelen rendelet 1. mellékiete lép. 2. A Rendelet 5. mellékiete helyébe jelen rendelet 2. mellékiete lép. 3. A Rendelet 6. mellékiete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete lép. 4. A Rendelet 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete lép. 5. Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

8 1. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíílésének... /2013. (... ) rendeletéhez 1. A helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 2. Az intézményi térítési díj A évre tervezett ellátási napok száma: A évi várható normatív hozzájárulás A évi normatív hozzájárulás: Az 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség: A havi intézményi térítési díj: A napi intézményi térítési díj: ,- Ft 100 nap ,- Ft 2.090,- Ft/nap 3.580,- Ft/nap ,- Ft/hó 1.490,- Ft/nap

9 2 2. melléklet Békéscsaba Megyei JogÚ Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2013. (..) rendeletéhez I. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai és a szociális intézményben étkezők étkezési térítési díjai Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nag Ebből ebéd Ft/nag Bölcsőde 281,- + áfa Bentlakásos óvoda 401,- + áfa Napközis rendszerű óvoda 267,- + áfa 169,- + áfa Bentlakásos általános iskola 539,- + áfa 204,- + áfa Napközis rendszerű általános iskola 346,- + áfa 204,- + áfa Középiskolai kollégium 568,- + áfa 238,- + áfa Gyermekek átmeneti otthona 568,- + áfa Szociális intézményben étkezők 909,- + áfa 381,- + áfa 2. A diétás étkezés (ebéd) intézményi térítési díjai Intézmény tígusa: Óvoda Általános iskola Középiskola Térítési díj Ft/ebéd 425,- + áfa 480,- + áfa 512,- + áfa 3. A térítési díj kérelem alapján az alábbiak szerint csökkenthető Kategória A család egy főre jutó havi nettó jövedelme 1. Legfeljebb egyenlő az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 2. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél legfeljebb 2.000,- Ft-tal több A csökkentés mértéke 50% 25 % 4. A bö1csődei gondozás intézményi térítési díja A évi tervezett működési költség: Az élelmiszer nyersanyag beszerzés összege: Az egy ellátottra/férőhelyre eső önköltség: Az egyellátottra eső önköltség: A tervezett lehívható normatív hozzájárulás (a 218 férőhelyre): Az egy ellátottra/férőhelyre eső normatív hozzájárulás: Az egyellátottra eső normatív hozzájárulás: ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év 2.783,- Ftlnap ,- Ftlév ,- Ft/év 1.529,- Ftlnap

10 3 A számított egy főre eső intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): A számított egy főre eső intézményi térítési díj A számított egy főre eső intézményi térítési díj A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/év ,- Ft/hó 1.255,- Ft/nap 0,- Ft/nap

11 4 3. melléklet Békéscsaba Megyei JogÚ Város Önkormányzat Közgyíílésének.../2013. (..J rendeleté hez l. A családok átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 2. Intézményi térítési díjak: A évi várható normatív hozzájárulás: Az l ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség: A számított napi intézményi térítési díj: A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft 2.090,- Ft/nap 4.012,- Ft/nap 1.922,- Ft/nap ,- Ft/hó 1.100,- Ft/nap

12 5 4. melléklet Békéscsaba Megvei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2013. G......) rendeleté hez 1. A gyermekek átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 2. Intézményi térítési díjak: A évi várható normatív hozzájárulás Az 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség: A számított napi intézményi térítési díj: A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft 2.090,- Ft/nap 7.962,- Ft/nap 5.872,- Ft/nap ,- Ft/hó 2.000,- Ft/nap

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben