(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 14. (3) bekezdésében, a 29. -ában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a 6/2012. (II. 16.) határozatával módosított Társulási Megállapodása alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdésében meghatározott és Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. (2) E rendelet hatálya a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 1 Központ által biztosított Családok Átmeneti Otthona, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Helyettes Szülői Hálózat és a Gyermekjóléti Központ vonatkozásában a Társulási Megállapodásban szereplő önkormányzatok illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a Gyvt. 4. (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 2. 1 Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 10. -a hatályos

2 2 a) 2 a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által biztosított gyermekjóléti szolgáltatás, b) a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei ellátás, időszakos gyermekfelügyelet és játszóház a gyermekek napközbeni ellátása körében, c) a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ által biztosított gyermekek átmeneti gondozása körében a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családok Átmeneti Otthona és a Helyettes Szülői Hálózat által nyújtott szolgáltatás. 3. Általános eljárási szabályok 3. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik a Gyvt ában foglaltak szerint. (2) A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak az igénybevétele - kivéve a hatóság által együttműködésre kötelezettek esetében - önkéntes. A kliensfogadási időben a segítséget kérők bármely problémával fordulhatnak a központhoz, felkereshetik a családgondozókat. A békéscsabai lakosság az intézmény székhelyén és területi irodájában, a kistérségi települések lakossága a helyi területi irodában veheti igénybe az ellátást. (3) 3 A bölcsődei ellátásra vonatkozó felvétel iránti kérelmet folyamatosan a bölcsődei telephely vezetőjénél lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) a törvényes képviselő(k) és a gyermek személyes adatait tartalmazó jelentkezési lapot; b) a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvéleményt; c) a törvényes képviselő(k) és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt; d) a gyermek TAJ kártyáját; e) a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő esetén a munkáltatói igazolást vagy a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, f) az orvosi igazolást, amennyiben a bölcsődei ellátást a szülő tartós betegsége indokolja, g) a szülő nevére szóló iskolalátogatási igazolást, amennyiben a bölcsődei ellátást a szülő nappali oktatási rend szerinti tanulmányai indokolják, h) a szeptember 1. és december 31. között 3. életévüket betöltő gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a 3. életév betöltését követően a nevelési év végéig a bölcsődei vagy az óvodai ellátást kívánja igénybe venni. (4) Az időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház igénybevételére irányuló kérelmet az érintett bölcsőde vezetőjénél lehet előterjeszteni. 2 Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 10. -a hatályos Kiegészítette a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a hatályos

3 3 (5) A bölcsődei ellátásra irányuló kérelemről az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatójának, illetve a bölcsőde vezetőjének a javaslata alapján a polgármester dönt. (6) Az időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház igénybevételére irányuló kérelemről az érintett bölcsődei telephely vezetője dönt. (7) 4 A Gyermekek Átmeneti Otthonába történő felvételről - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője dönt. (8) 5 A Családok Átmeneti Otthonába történő felvételről - lehetőség szerint az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát figyelembe véve - a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője dönt. (9) 6 A Helyettes Szülői Hálózat ellátásának az igénybevételére a szülő(k) kérelme vagy beleegyezése alapján kerülhet sor. A kérelmet az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz kell benyújtani. A gyermekjóléti szolgálat javaslatával együtt eljuttatja az igénylő kérelmét a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjéhez, a kérelemről az intézményvezető dönt. (10) Az egyes ellátások megszüntetésére a Gyvt. 37/A. -ában foglaltak alapján kerülhet sor. II. Fejezet Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó részletes rendelkezések 4. A gyermekjóléti szolgáltatás 4. (1) 7 A gyermekjóléti szolgáltatás a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által nyújtott a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) 8 A Gyermekjóléti Központ - összehangolva tevékenységét a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal - szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el a Gyvt ában meghatározottak szerint. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes. 4 Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 2. -a hatályos Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 3. -a hatályos Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 4. -a hatályos Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 5. -a hatályos Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 6. -a hatályos

4 4 5. A gyermekek napközbeni ellátása 5. (1) A Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei ellátás, az időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja a Gyvt /A. -ában foglaltak szerint. (2) Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. (3) A bölcsődei ellátás, az időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház térítési díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 6. A gyermekek átmeneti ellátása 6. (1) 9 A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról gondoskodik a Gyvt ában meghatározottak szerint. (2) A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő térítési díjakat e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 7. (1) 10 A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Családok Átmeneti Otthonában biztosítja az otthontalanná vált szülő kérelmére a szülő(k) és gyermek(ek), valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére részére az együttes lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét, segíti a szülőt gyermeke - szükség szerinti - ellátásában, gondozásában, nevelésében a Gyvt ában meghatározottak szerint. 8. (1) 11 A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Helyettes Szülői Hálózat működtetése során folyamatosan segíti a helyettes szülők tevékenységét. Feladata a 9 Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 7. -a hatályos Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 8. -a hatályos Módosította a 4/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 9. -a hatályos

5 5 helyettes szülők tevékenységének ellenőrzése, a férőhelyek nyilvántartása, megállapodások megkötése a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozóan, a helyettes szülő szakmai segítése, továbbképzésének megszervezése. A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a saját háztartásában biztosítja a Gyvt ában foglaltak szerint. (2) A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő térítési díjakat e rendelet 4. melléklete tartalmazza. III. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozó általános rendelkezések 9. (1) A Gyvt. eltérő rendelkezésének a hiányában a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjakat a Gyvt ában meghatározott rendelkezések és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani. (3) A gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó gyermekétkeztetés intézményi térítési díja valamennyi, Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő minden önkormányzati és állami fenntartású intézménnyel (óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, diákotthon, kollégium) jogviszonyban álló gyermekre és tanulóra kiterjed. (4) A gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza. IV. fejezet Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2011. (VI. 27.), 31/2011. (XII. 19.), 14/2012. (IV. 2.), 33/2012. (X. 29.), 5/2013.(II. 28.), 7/2013.(IV. 5.), és 21/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelet.

6 6 Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Záradék: Kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel április 30. napján. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

7 7 1. melléklet A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai Részétkezések Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Forint Napi összesen Normál étkeztetés 1. Bölcsőde 48,- +áfa 19,- + áfa 166,- +áfa 48,- + áfa - 281,- + áfa 2. Általános iskolai kollégium 90,- +áfa 65,- +áfa 204,- +áfa 65,- +áfa 115,- +áfa 539,- + áfa 3. Középiskolai kollégium 146,- +áfa - 238,- +áfa - 184,- +áfa 568,- + áfa 4. Óvoda - 49,- +áfa 169,- +áfa 49,-+ áfa - 267,- + áfa 5. Általános iskola - 71,- +áfa 204,- +áfa 71,- +áfa - 346,- + áfa 6. Általános iskolai menza ,- +áfa ,- + áfa 7. Középiskolai menza ,- +áfa ,- + áfa Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek 8. általános iskola 90,- +áfa 65,- +áfa 204,- +áfa 65,- +áfa 115,- +áfa 539,- + áfa Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek középiskola 146,- +áfa - 238,- +áfa - 184,- +áfa 568,- + áfa Diétás étkeztetés 9. Óvoda - 106,- +áfa 359,- +áfa 106,- +áfa - 571,- +áfa 10. Óvoda ebéd ,- +áfa ,- +áfa 12 Módosította a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

8 8 11. Általános iskola - 123,- +áfa 389,- +áfa 123,- +áfa - 635,- +áfa 12. Általános iskolai menza ,- +áfa ,- +áfa Általános iskolai 13. kollégium 153,- +áfa áfa 389,- +áfa 123,- +áfa 319,- +áfa 1.107,- +áfa 14. Középiskolai menza ,- +áfa ,- +áfa 15. Középiskolai kollégium 162,- +áfa áfa - 319,- +áfa 905,- +áfa Egyéb étkeztetés Napraforgó Gyógypedagógiai Központ ellátottai (3 éves kortól a tankötelezettség végéig ) Normál étkezés Diétás étkezés - 71,- +áfa 204,- +áfa 71,- +áfa - 346,- + áfa - 123,- +áfa 389,- +áfa 123,- +áfa - 635,- +áfa 1.2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja A évi tervezett működési költség: ,- Ft/év Az élelmiszer nyersanyag beszerzés összege: ,- Ft/év Ft/év Az egy ellátottra/férőhelyre eső önköltség (244 férőhely): Az egy ellátotra eső önköltség (245 tervezett nyitvatartási nap): ,- Ft/év ,- Ft/év 2.985,- Ft/nap A tervezett lehívható normatív hozzájárulás (185 főre tervezve): Az egy ellátottra/férőhelyre eső normatív hozzájárulás: Az egy ellátottra eső normatív támogatás (245 tervezett nyitvatartási nap): A számított egy főre eső intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): A számított egy főre eső intézményi térítési díj: A számított egy főre eső intézményi térítési díj: A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/év ,- Ft/év 1.529,- Ft/nap ,- Ft/év ,- Ft/hó 1.455,- Ft/nap 0,- Ft/nap 1.3. A Játszóház és az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja:

9 9 Az 1. órától a 4. óráig terjedően 200,- Ft/óra gyermekenként, az 5. órától 150,- Ft/óra. (napi 8 órára vetítve: Ft + az igénybevett étkezés). 2. melléklet A gyermekek átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni Az intézményi térítési díjak: A megállapított térítési díj: A megállapított térítési díj: 8.431,- Ft/nap ,- Ft/hó 2.000,- Ft/nap ,- Ft/hó

10 10 3. melléklet A családok átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézményi térítési díjak: A megállapított intézményi térítési díj: A megállapított intézményi térítési díj: 2.676,- Ft/nap ,- Ft/hó 590,- Ft/nap ,- Ft/hó

11 11 4. melléklet A helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni Az intézményi térítési díjak: Helyettes szülői szolgáltatás Helyettes szülői díj egy gyermekre vetítve ,- Ft/hó ,- Ft/év Nevelési díj ,- Ft/hó ,- Ft/év Ellátmány 8.550,- Ft/hó , - Ft/év Összesen: ,- Ft/hó ,- Ft/év

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.),

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.) és

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben