E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére"

Átírás

1 53/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 19/2005.(XI.01) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda önkormányzati, titkársági és hatósági csoportvezető, Papp Alexandra intézményvezető

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 92. (1)-(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. E feladatkörében Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete megalkotta a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.), melynek módosítására a csatolt rendelet-tervezetben foglaltak szerint teszek javaslatot. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapítható intézményi térítési díj szabályai változtak, a módosításokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény), a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CI. törvény, továbbá Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX törvény tartalmazza. A módosítások napjától hatályosak. Az új szabály értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, mely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte meghatározni. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásához a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa, azaz az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség összegét nem haladhatja meg. A módosítás célja, hogy a fenntartók rugalmasabb térítési díj megállapításával éljenek, illetve még hangsúlyosabbá váljon az öngondoskodás érvényesülése azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szoc.tv.) 92/B. (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása. A 115. értelmében: (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 2

3 (3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik A fentebb említett rugalmasság az intézményi térítési díjak meghatározása esetén azt is jelenti, hogy alkalmazhatjuk továbbra is a megállapítás módjaként az elmúlt évek gyakorlatát, hiszen állami támogatást kapunk ezen ellátások finanszírozásához. Amennyiben ezt az elvet a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja, az R. 23/A. (1) bekezdésében maghatározott intézményi térítési díj fogalmán nem kell változtatni. A normatív állami hozzájárulás évi mértékét a költségvetési törvény 2. számú melléklet III. fejezet (a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) 3. c) és d) pontja az alábbiak szerint határozza meg. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c) Szociális étkeztetés FAJLAGOS ÖSSZEG: ,- Ft/fő A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. d) Házi segítségnyújtás FAJLAGOS ÖSSZEG: ,- Ft/fő A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 3. (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára vetítve kell meghatározni. 3

4 Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. törvény 2. -ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. Javaslom a térítési díjak számítási módjaként az alábbiakat: Intézményi térítési díj = a szolgáltatási önköltség - a normatív állami hozzájárulás, az étkezésnél ellátási napban, a házi szociális gondozásnál ellátási órában megállapítva. Térítési díj számítás 2015-re: 1. Szociális étkeztetés: Önköltség = ,- Ft Normatív támogatás 2015-ben = Ft/fő x 52 fő = ,- Ft (a évi normatíva elszámolás alapján 49 főre Ft-ot kapunk évben) Tervezett adagszám (52 fő-re 251 nappal számolva) = 52 x 251 = adag Intézményi térítési díj = (önköltség-normatív tám.)/adag = = ( = / = 620,- Ft Szociális étkeztetés számított intézményi térítési díja: 620 Ft/nap Házhoz szállítás: 1 adagra eső bér+járulék+dologi kiadás figyelembe vételével: 84,- Ft Szociális étkeztetés számított házhoz szállítás intézményi térítési díja: 84,- Ft/nap 2. Házi segítségnyújtás: Önköltség = Ft Normatív támogatás 2015-ben = Ft/fő x 37 fő = ,- Ft (a évi normatíva elszámolás alapján 36 főre Ft-ot kapunk évben) Intézményi térítési díj = (önköltség-normatív tám.)/251nap/32 óra (4 fő gondozó, napi 8 órában számolva)= ( = )/251/32 = 672,06 670,- Ft Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja: 670 Ft/óra A jogszabályváltozások egyik következménye, hogy megszűnt a számított intézményi térítési díj dokumentálásának kötelezettsége. A magam részéről viszont szükségesnek tartom a tájékoztatás érdekében, így ennek a fentiekben eleget is tettem. Itt jegyzem meg, hogy a évi számított térítési díj a szociális étkezésnél Ft, a házhoz szállításnál 64.- Ft, a házi szociális gondozásnál Ft volt. A számított intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét Intézményvezető Asszony előterjesztéshez mellékelt javaslatára, melyet megfontolásra javaslok a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés, szállítás megállapítása során. 4

5 3. Bölcsődei ellátás: január 1-től jelentősen módosultak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) térítési díjak megállapítására vonatkozó rendelkezései (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni (1) A fenntartó megállapítja a 146. (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. (2) A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. (4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r) 9. (1) bekezdése szabályozza a bölcsőde esetében a gondozási díj megállapítását. E szerint a Gyvt 147. (2) bekezdés szerinti gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás összegének különbsége. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az ÁFA-val növelt összeget kell figyelembe venni. A normatív állami hozzájárulás évi mértékét a költségvetési törvény 2. számú melléklet III. fejezet (a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) 3. j) pontja az alábbiak szerint határozza meg. ja) Bölcsődei ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. A bölcsődében ellátott: - fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, - hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a 5

6 igényelhető. Az ellátottak számának meghatározása: - tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 235-tel, - elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 235-tel. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A bölcsődei élelmezés nyersanyagköltsége: Ft/év (9.723,- Ft/hó/fő, a január 1-től már megállapított 463.-Ft/nap térítési díjjal, 21 nappal számolva.) Szolgáltatási önköltség ,- Ft (a ,- Ft étkezés nélkül számítva, 24 főre) Állami normatíva ,- Ft/fő/év (a bölcsőde éves nyitvatartási napjainak száma: 235 nap) Normatíva: /235= 2103,- Ft/fő/nap Szolgáltatási önköltség: /24/235 = 5.765,- Ft/fő/nap Gondozási díj: = 3.662,- Ft 3.660,- Ft (a évi normatíva elszámolás alapján 24 főre Ft-ot kapunk évben) Bölcsődei gondozás számított intézményi térítési díja: 3.660,- Ft/nap. A Gyvt. 29. (2) bekezdés e) pontja szerint, ha a törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. A Korm.r. 9. (2) bekezdése szerint, ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kíván az Önkormányzat személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. A Képviselő-testület e kérdésben a költségvetési rendelet megalkotása során úgy foglalt állást, hogy gondozási díjat nem kíván megállapítani, így ennek megfelelően javaslom, hogy a bölcsődei gondozási díj mértéke maradjon változatlanul 0 Ft. Társulásban biztosított ellátások térítési díja: A Szt. 65/F. -a szerinti idősek nappali ellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Szoctv. 92. (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. E szabályoknak megfelelően az idősek nappali ellátásánál Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete határozza meg a térítési díjakat, melyről az előterjesztést a február 26-i képviselő-testületi ülésen tárgyalta a Tisztelt Testület. 6

7 A Szt. 65/F. -a szerinti fogyatékosok nappali ellátásánál Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete határozza meg a térítési díjakat, melyről az előterjesztés számon a március 27-i ülés napirendjén szerepel. Tisztelt Képviselő-testület! november 27-i ülésén a Képviselő-testület 519/2014.(XI.27.) számú határozatával az óvoda és 526/2014. (XI.27.) számú határozatával a bölcsőde vonatkozásában megállapította a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében szolgáltatott étkezés évi nyersanyag normáit és az ételt szállító vállalkozóknak fizetendő díjakat, és döntött az egyes intézmények esetében a szolgáltatóról. Az iskola esetében az 562/2014.(XII.18.) számú határozatával döntött. Mint ismeretes ezt követően a testület nem fogadta el a az intézményi térítési díj megállapításáról a rendelet-módosítást, így az étkezésért a évi norma alapján számolják az intézmények a személyi térítési díjat, a szolgáltató fele az önkormányzat a évre megállapított díjat fizeti. Az étkezési nyersanyag normák változása következtében továbbra is szükségesnek tartom az intézményi térítési díjak változtatását is. A Gyvt január 1-től hatályos szövege szerint a gyermekétkeztetés szabályai az alábbiak: Gyvt. 29. (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza ( ) e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, b) az óvodában, c) a nyári napközis otthonban, d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban, e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú iskolai menzai ellátás keretében, f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében, g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre. (2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 7

8 ( ) (2d) Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. (2e) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. (2f) Ha a (2), a (2b) és a (2c) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. (5) Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény]. (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A fentiek szerint tehát az önkormányzat rendeletében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját állapíthatja meg, mely azonos a képviselő-testületi határozatban megállapított nyersanyag normák összegével. Amit az igénybevevő az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjként ténylegesen megfizet, az az intézményi térítési díj ÁFÁ-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata, csökkentve a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményekkel. Fentiekre tekintettel javaslom az R. 1. és 2. mellékletének módosítását. Az R. 2. mellékletének elfogadását Intézményvezető Asszony javaslatainak figyelembevételével javaslom elfogadni, azaz a szociális étkeztetés intézményi térítési díjára javaslatom Ft/nap, a házhozszállítás továbbra is legyen díjmentes, azaz 0,- Ft-ban határozzuk meg, a házi segítségnyújtásra javaslom az 500,- Ft/óra díjat megállapítani. 8

9 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet módosítását szíveskedjen elfogadni. P é t f ü r d ő, március 20. Horváth Éva polgármester 9

10 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodás szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata A szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodás szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: 1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapítható intézményi térítési díj szabályai változtak. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásához a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa, azaz az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség összegét nem haladhatja meg. A szolgáltatási önköltséget tárgyév április 1-jéig kell megállapítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján. Amennyiben a 2. melléklet szerinti csökkentett intézményi térítési díj megállapításra kerül, a költségvetésben többletforrást igényel. A személyes gondoskodás keretébe tartozóan a Gyvt felhatalmazása szerint az önkormányzat rendeletben szabályozza a gyermekétkeztetésekért - melyet a bölcsődében, az óvodában és az általános iskolaiban kell biztosítania - fizetendő intézményi térítési díjat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Mivel az Önkormányzat csak a bölcsődében rendelkezik főzőkonyhával, a többi intézményben külső szolgáltatóktól vásárolt élelmezéssel oldja meg a gyermekétkezetést. A szolgáltatók nyersanyagnormára vonatkozó elfogadott - árajánlatának, a bölcsődére a nyersanyagárak emelkedésének figyelembevételével készült el a rendelet-módosítás. Amennyiben az 1. melléklet szerinti intézményi térítési díj megállapítására nem kerül sor, az a költségvetésben többletforrást igényel, mivel a évi intézményi térítési díjak maradnak hatályban. 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A magasabb szintű jogszabályok előírásaiból következő jogalkotási kötelezettség a térítési díjak meghatározása. A térítési díj megállapításának elmaradás a költségvetés bevételeinek elmaradását eredményezi. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. Pétfürdő, március 20. Szabóné Czifra Melinda csoportvezető 10

11 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./ (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. A szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet április 1-én lép hatályba. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 11

12 1. melléklet a./. (.. ) önkormányzati rendelethez (A 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete) 1. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben fizetendő intézményi térítési díj 1.1 A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: bölcsődében szolgáltatott gyermekétkeztetés: 365,- Ft/nap; gondozás: 0,- Ft/nap Az óvodában szolgáltatott gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: csak ebéd: 190,- Ft/nap; napi háromszori étkezés: 327,- Ft/nap Az általános iskolai ellátás keretében szolgáltatott gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: csak ebéd (menza esetén): 268,- Ft/nap; napi háromszori étkezés esetén: 418,- Ft/nap. 12

13 2. melléklet a./ (.. ) önkormányzati rendelethez (A 19/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete) Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjai 1. szociális étkeztetés: 400,- Ft/nap 2. szociális étkeztetés házhozszállítása 0,- Ft/nap 3. házi segítségnyújtás: 500,- Ft/óra 13

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 24 -i ülésére

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben