Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. -ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.(II.29.) önk. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki: i) tanyagondnoki szolgáltatás. A Rendelet az alábbi 3/A. -al egészül ki: 2. 3/A. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja: a) a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési hátrányok csökkentése, b) Békéscsaba közigazgatási területén, a Nagyréti tanyákon élık számára a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredı hátrányainak enyhítése, c) az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintő szükségletek teljesítésének segítése. (2) A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai: a) közremőködik az étkeztetésben a napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása révén, b) a házi segítségnyújtásban való közremőködés keretében: ba) biztosítja a gondozónak a szolgáltatást igénybe vevı lakására történı szállítását, bb) bevásárlást végez, illetve segítséget nyújt bevásárláskor, c) lakossági szolgáltatás keretében tüzelı beszerzést, favágást,tüzelı bekészítést, d) meghibásodott háztartási gépek szervizbe történı eljuttatását végzi, e) a szolgáltatást igénybe vevıt egészségügyi intézménybe, háziorvoshoz szállítja, amennyiben az érintett tömegközlekedési eszközt nem tud igénybe venni, f) gyógyszer kiváltás és a gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása, g) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába, iskolába, egészségügyi intézményekbe, és közösségi programokra, h) közremőködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 1

2 i) háziállatok etetése az ellátott gyógyító intézményben történı tartózkodása idejére. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítı feladatnak minısülnek a lakossági szolgáltatások, így a) a közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közremőködés. (4) A tanyagondnok térítés ellenében ellátandó, egyéb feladatai: a) szervezi a rokonok látogatását kórházban, szociális otthonban, b) családi eseményekre történı szállítás (pl. esküvı, temetés) c) gázpalack csere, d) vetımag, táp, mőtrágya beszerzése, e) bútor házhoz szállítása, költöztetés. (5) A tanyagondnok egyéb szállítási feladatokat is vállalhat, ez azonban nem akadályozhatja a kötelezı feladatok ellátását. (6) A (2) bekezdésben szereplı ellátások igénybevétele ingyenes. A (4) és (5) bekezdésben szereplı szolgáltatások térítési díját e Rendelet 1. számú melléklete szabályozza. 3. A Rendelet 10. -a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel az - Szt. 119/C. szerint - nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében az Szt (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép Ez a rendelet március hó 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzı 2

3 Térítési díjak mértéke 1. sz. melléklet Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés esetén a fizetendı térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı rendszeres havi jövedelmének 25 %-át. Megnevezés Térítési díj Étkeztetés 416,67,-Ft + ÁFA Ebédszállítás 2850,-Ft/hó 130 Ft/nap Idısek Klubja, Szenvedélybetegek nappali ellátása Reggeli Ebéd Vacsora 158,34,-FT + ÁFA 416,67-Ft + ÁFA 216,67,-Ft + ÁFA Házi segítségnyújtás Idısek Klubja Támogató szolgáltatás Személyi segítés Szállítás egy személy esetén 400,- Ft/óra 150,- Ft/km Jelzırendszeres segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat E Rendelet 3/A. (4) és (5) bekezdései esetén 100,-Ft/km (családonként) Támogató szolgálatnál térítési díját nem kell fizetni személyi segítés illetve személyszállítás esetén ha: - a szállítást, személyi segítést igénybevevı fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegő családi pótlékban részesül, - vagy jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. Szakosított szolgáltatási ellátások A Szt (2) bekezdése szerint a tartós elhelyezésért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80%-át. Átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás Ady Endre utcai Idısek otthona - ha 2007.december 31. elıtti idıponttól ellátott Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó 3

4 Bartók Béla úti Idısek Otthona - ha 2007.december 31. elıtti idıponttól ellátott Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Csaba utcai Idısek Otthona - ha 2007.december 31. elıtti idıponttól ellátott Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Bankó András utcai Idısek Otthona - ha december 31. elıtti idıponttól ellátott Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó Fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás Ady Endre utcai Szenvedélybetegek otthona Ft/nap Ft/hó Ady Endre utcai Demens betegek otthona Ft/nap Ft/hó A Szociális törvény 117. (2) bekezdése szerint az átmeneti elhelyezésért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60%-át. Idıskorúak gondozóháza Ft/nap Ft/hó (Urszinyi Andor utcai, 4-es Honvéd utcai, Orosházi úti ) Hajléktalanok átmeneti szállása 100 Ft/nap Ft/hó (Gyár u. 16) Alkalmazottak térítési díja: Reggeli: 105,- Ft + ÁFA Ebéd: 177,- Ft + ÁFA Vacsora: 136,- Ft + ÁFA Összesen: 418,- Ft + ÁFA A fentiekben részletezett intézményi térítési díj a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény minden egységére értendı, úgymint Békéscsaba, Kétsoprony, Doboz, Csabaszabadi, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós településeken lévı szociális ellátásaira. 4

5 Életfa Idısek Otthona - emelt szintő ellátás Ft/nap Ft/hó - általános szintő ellátás Ft/nap Ft/hó ha az ellátott december 31. elıtti idıponttól intézményi elhelyezett Ft/nap Ft/hó ha az ellátott január 1-tıl intézményi elhelyezett és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át Ft/nap Ft/hó ha az ellátott január 1-tıl intézményi elhelyezett és jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át Ft/nap Ft/hó Fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - demens ellátás Ft/ nap Ft/hó 5

6 2. sz. melléklet Az étkeztetés igénybevételéért fizetendı térítési csökkentésére az jogosult, akinek az egy fıre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének alábbi mértékét: Egyedül élı kérelmezı esetén A kedvezmény mértéke Étkeztetés, Idısek klubja, Szenvedélybeteg nappali Amennyiben az ellátást igénybevevı nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át 85% 62,50,-Ft + ÁFA 100%-150% 70% 125,-Ft+ÁFA 150%-200% 60% 166,67,-Ft+ ÁFA 200%-250% 30% 291,65,-Ft + ÁFA 250%-300% 10% 375,-Ft + ÁFA 300% 0% 416,67,-Ft+ ÁFA 6

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VIII.12.) rendelete a szociális ellátásokról (A 3/2004.(II.17.), 9/2004.(VI.25.),17/2004.(XII.21.) 9/2005.(VII.1.),17/2005.(X.14.),3/2006.(II.27.),7/2006.(V.19.)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben