E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére"

Átírás

1 NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére Napirend címe: Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005. (III. 7.) számú rendelete módosítására Készítette: Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető, Szociális Osztály Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság A közgyűlésre meghívott(ak): Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Egyeztetve: Cseresnyés Péter, alpolgármester Beznicza Miklós Gazdálkodási Osztály vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tuboly Marianna jegyző 1

2 Tisztelt Közgyűlés! A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának Szt. 92/B. (1) bekezdés a.) pontja szerinti feladat- és jogköre, hogy meghatározza az intézményi térítési díjat. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló évi C. törvény ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. A fenntartó az intézményi térítési díjat az előzőek szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Az ellátásban részesülők által fizetett személyi térítési díj megállapítása során továbbra is érvényes szabály, hogy a személyi térítési díj az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a szociális törvényben meghatározott mértékét nem haladhatja meg. Az egyes ellátási formákra vonatkozóan a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözetének a meghatározása az alábbiak szerint történt: ÉTKEZTETÉS: 29/1993.(II. 17.) Korm.rendelet 9. (2) bekezdése: Az étkeztetés intézményi díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 29/1993.(II. 17.) Korm.rendelet 9. (4) bekezdése: Az étkezés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 2

3 29/1993.(II. 17.) Korm.rendelet 4/A. (2) bekezdése: Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj étkeztetés esetén ide nem értve a népkonyhát esetében 50 Ft/nap Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó Tervezett ellátotti létszám: 240 fő Ellátotti napok száma: 251 Szállítás működési költsége: Ft/év Szállítás működési költsége: 169 Ft/adag ( Ft : adag) Szociális étkeztetés normatívája :, a) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 150%-át nem éri el. b) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a 150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át. c) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 300%-át meghaladja. Intézményi térítési díj ( önköltség-normatíva): a.) Ft Ft = Ft/év : 251 nappal = 240 Ft/fő/nap b.) Ft Ft`= Ft/év : 251 nappal= 281 Ft/fő/nap c.) Ft Ft = Ft/év : 251 nappal= 347 Ft/fő/nap Kiszállítás önköltsége: Ft bér járulék = Ft Ft, dologi költsége a gépkocsinak= Ft : adaggal = 169 Ft/adag A szállítás intézményi térítési díjára vonatkozó javaslat: 169 Ft/adag A szociális étkeztetés térítési díja 20 %-os ÁFÁ-t tartalmaz. 3

4 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 29/1993.(II. 17.) Korm.rendelet 12. (1) bekezdése : A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. 29/1993.(II. 17.) Korm.rendelet 12. (2) bekezdése: Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe. Szolgáltatás önköltség: Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó Tervezett ellátotti létszám: 51 fő Összes ellátottra jutó éves gondozási óra: Egy főre jutó gondozási óra: 551 óra (összes ellátottra jutó éves gondozási óra óra : 51 fő) Házi segítségnyújtás normatívája: A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. a) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 150%-át nem haladja meg. b) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását a Szoctv ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén: forint/fő Intézményi térítési díj ( önköltség-normatíva): a.) Ft Ft = Ft/fő/év : 551 óra = 548 Ft/óra b.) Ft Ft = Ft/fő/év : 551 óra = 729 Ft/óra A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az egy főre jutó családi jövedelem 20 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak. A házi segítségnyújtás térítési díja mentes az ÁFA alól. A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának javasolt csökkentési rendszerét a rendelet tervezet melléklete tartalmazza. 4

5 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet 14/A (1): A támogató szolgáltatás térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. Az Szt (2): Az 59/A (1) bekezdése szerinti szolgáltatóknál (pl. támogató szolgáltatás) a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Szolgáltatás önköltség: Ft/év Finanszírozás : Ft/év A támogató szolgálat igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0 Ft IDŐSEK KLUBJA 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet 15. -a szerint: Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a.) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével. 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése szerint: Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj nappali ellátás esetében a) étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, b) étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi idősotthoni ellátás esetében a 119/C. (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30 %-át a nappali ellátást és ott étkezést nyújtó intézmények esetén Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó Tervezett ellátotti létszám: 163 Fő Ellátotti napok száma: 251 Időskorúak nappali intézményi ellátás normatívája: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. -a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén: forint/fő 5

6 Az intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): Ft Ft= Ft/év : 251 nappal = Ft/fő/nap Dokumentált intézményi térítési díj mértékétől eltérő javaslat nappali ellátás esetén 1. Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén: 20 Ft/nap/fő 2. Napközbeni tartózkodást és egyszeri étkezést igénybe vevők esetén : 531 Ft/nap -napközbeni tartózkodásra megállapított összeg: -egyszeri étkezés összege: 100.-Ft 431.-Ft (ebéd önköltsége) 531.-Ft 3. Napközbeni tartózkodást és háromszori étkezést igénybe vevőknél : 825 Ft/nap - napközbeni tartózkodásra megállapított összeg: 100.-Ft - háromszori étkezés esetén: 725.-Ft 825.-Ft (ebéd önköltsége + reggeli, uzsonna nyersanyagköltsége ÁFÁ-val (431 Ft+ 294 Ft) Javaslom, hogy az intézményi térítési díjon belül az étkezés alapja az ebéd önköltsége legyen, mivel a dokumentált intézményi térítési díj alapul vételével a klub térítési díja olyan mértékű lett, melyet a klubtagok nem képesek jövedelmünkből megfizetni, ezáltal a nappali ellátásból kikerülnek. Ezen belül sávos térítési díj csökkentést javaslok, így a napközbeni tartózkodás díjával együtt megfizethető térítési díj kerül megállapításra. Az 1.) pontban, valamint a 2.) és 3.) pont napközbeni tartózkodásra számított összege mentes az ÁFA alól. A 2.) és 3.) pontban étkezésre számított összege 20% ÁFÁ-t tartalmaz FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPKÖZI OTTHONA 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet 15. Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet 4/A (2) Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj nappali ellátás esetében a) étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, b) étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó Tervezett ellátotti létszám: 17 Fő Ellátotti napok száma: 251 6

7 Fogyatékkal élők nappali intézményi ellátás normatívája: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő Ft: 251 nap = Ft/nap Ft: 251 nap= Ft/nap 18 életévet be nem töltött ellátottak esetén: csak tartózkodás esetén: = Ft/nap napi térítés: 333 Ft tartózkodás: Ft étkezés esetén: Ft/nap 18 életévet betöltött ellátottak esetén: napi norma: 380 Ft rezsi díj 82 %: 312 Ft tartózkodás: Ft étkezés esetén: Ft Fogyatékkal Élők Napközi Otthona térítési díjára tett javaslat: 18. életévét betöltött ellátott esetén: Ft/nap, 18 év alatti ellátott esetén: Ft/nap. csak tartózkodás esetén: Ft/nap IDŐSEK GONDOZÓHÁZA Szt.115 (1): A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ellátotti létszám: Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó 15 fő Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás normatívája: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják. 7

8 Az intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): a.) Ft Ft= Ft/év: 12 hó= Ft/fő/hó b.) Ft Ft= Ft/év: 12 hó= Ft/fő/hó A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 60 %-át. FOGYATÉKKAL ÉLŐK GONDOZÓHÁZA Szt.115 (1): A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó Ellátotti létszám: 10 fő Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás normatívája: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő Az intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): Ft Ft= Ft/év: 12 hó= Ft/fő/hó IDŐSEK OTTHONA Szt.115 (1): A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ellátotti létszám: Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó 56 fő Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása normatívája: A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn. a) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő,a hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel december hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és a Szoctv. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot nem folytatták le. b) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon - a Szoctv ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező - ellátottak után illeti meg, akiknek a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a 150%-át nem haladja meg. 8

9 c) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon - a Szoctv ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező - ellátottak után illeti meg, akiknek a Szoctv. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását a Szoctv. 68/B. -ának (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzi. d) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják. Intézményi térítési díj (önköltség normatíva): a Ft Ft= Ft/év : 12 hó = Ft/hó/fő b Ft Ft= Ft/év : 12 hó = Ft/hó/fő c Ft Ft= Ft/év : 12 hó = Ft/hó/fő d Ft Ft= Ft/év : 12 hó = Ft/hó/fő A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80%-át. FOGYATÉKKAL ÉLŐK OTTHONA Szt.115 (1): A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ellátotti létszám: Ft/év Ft/fő/év Ft/fő/hó 50 fő Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása normatívája: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő Intézményi térítési díj (önköltség normatíva): Ft Ft = Ft/év : 12 hó = Ft/fő/hó Az ismertetett indokok alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 9

10 Rendeleti javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005. (III.7.) számú rendeletét módosító.../2009. (...) számú rendeletét megalkotja. (A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.) Nagykanizsa, február 23. Marton István 10

11 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2009. (...) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) számú rendelet módosításáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 92. (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. tv. 29. (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 9. (3) bekezdésének e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: e.) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában mint együttműködésre kijelölt szerv ellátja az Szt. 37/D. -ban és a külön jogszabályban meghatározott feladatokat. 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete VII. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: VII. Nappali ellátás: - Idősek Klubja I. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 40/a. - Idősek Klubja II. Nagykanizsa, Corvin u Idősek Klubja III. Nagykanizsa, Kodály Z. u Idősek Klubja IV. Surd, Kossuth u. 35/a - Idősek Klubja V. Zalakomár, Petőfi u Idősek Klubja VI. Zalakomár, Fő u Fogyatékkal Élők Napközi Otthona Nagykanizsa, Űrhajós u Nappali Melegedő Nagykanizsa, Dózsa Gy. u Pszichiátria betegek nappali intézménye Nagykanizsa, Ady u

12 3. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. Nagykanizsa, Dr. Tuboly Marianna jegyző Marton István polgármester A kihirdetés napja: Dr. Tuboly Marianna jegyző 12

13 MELLÉKLET 2. sz. melléklet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK I. A rendelet 7. -ában meghatározott étkeztetés térítési díja: 1. Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 2. Étkezés térítési díja elvitel esetén: Megnevezés Térítési díj összege elvitellel Havi jövedelem nem haladja meg a 100 %-át. ( Ft-ot) Havi jövedelem meghaladja a 100%-át, de nem éri el a 150%-át. ( Ft-ig) Havi jövedelem meghaladja a 150%-át, de nem éri el a 300%-át. ( Ft- ig) Havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimu m 300%-át Ft felett 50 Ft/nap 240 Ft/nap 281 Ft/nap 347 Ft/nap 3. Étkezés térítési díja szállítással: Megnevezés Havi jövedelem nem haladja meg a 100 %-át, azaz Ft-ot Havi jövedelem meghaladja a 100%-át, de nem éri el a 150%-át. ( Ft-ig) Havi jövedelem meghaladja a 150%-át, de nem éri el a 300%-át. ( Ft- ig) Havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimu m 300%-át Ft felett Térítési díj összege Ft/nap 281 Ft/nap 347 Ft/nap Szállítási költség Ft/nap 169 Ft/nap 169 Ft/nap Térítési díj kiszállítással Ft/nap 450 Ft/nap 516 Ft/nap 13

14 4. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott Szt. 119/C -a alapján megállapított egy főre jutó havi jövedelmének 25 %-át. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 5. A 7.. (4) bekezdés szerinti hajléktalan személy, valamint a jövedelemmel nem rendelkező személy, illetve jövedelemmel nem rendelkező családja étkezése térítésmentes. 6. A térítési díjak 20 %-os ÁFÁ-t tartalmaznak. II. A rendelet 8. -ában meghatározott házi segítségnyújtás térítési díja 1. A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj gondozási órára megállapított mértéke nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. 2. A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj gondozási órára megállapított mértéke: a.) azon ellátott esetén, akinek családjában az Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 150 %-át nem haladja meg: 548 Ft b.) azon ellátott esetén, akinek családjában az Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 150%-át meghaladja, vagy akinek ellátását az Szt ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi: 729 Ft 3. A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke az ellátott havi jövedelme, illetve családjának egy főre jutó havi jövedelme alapján: Megnevezés a 100%-ig ( Ft-ig) a %-ig ( Ft-ig) a nyugdíjminimu m %-ig ( Ft-ig) a %-ig ( Ft-ig) a %-ig ( Ft-ig) a 300 % felett ( Ft felett) Térítési díj 80 Ft/óra 160 Ft/óra 290 Ft/óra 440 Ft/óra 580 Ft/óra 729 Ft/óra 4. A jogosult részére megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át. 14

15 III. A rendelet 10. -ában meghatározott támogató szolgáltatás térítési díja 1. A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. 2. A támogató szolgálat igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0, azaz nulla forint. IV. A rendelet 12/A -ában meghatározott Idősek Klubja intézményi térítési díja 1. Az Idősek Klubja nappali ellátásáért fizetendő intézményi térítési díj napi összege csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 20 Ft. 2. Az Idősek Klubja nappali ellátásáért fizetendő intézményi térítési díj napi összege napközbeni tartózkodást és egyszeri étkezést igénybevevők esetén 531 Ft. 3. Az Idősek Klubja nappali ellátásáért fizetendő intézményi térítési díj napi összege napközbeni tartózkodást és háromszori étkezést igénybevevők esetén 825 Ft. 4. Az Idősek Klubja nappali ellátásáért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének összege (a.) csak napközbeni tartózkodás, b.) napközbeni tartózkodás egyszeri étkezéssel, c.) napközbeni tartózkodás háromszori étkezéssel) az ellátott rendszeres havi jövedelme alapján: Megnevezés a.) nappali ellátás térítési díja csak napközbeni tartózkodás esetén, egységesen 20 Ft b.) nappali ellátás térítési díja napközbeni tartózkodás és egyszeri étkezés esetén Jövedele m a ny.min. 100%-ig ( Ft-ig) Térítési díj %-os mértéke Térítési díj 43 egyszeri Ft/nap étkezés esetén napközbeni 100 tartózkodás Ft/nap esetén Összesen. 143 Ft/nap %-a között ( Ftig) %-a között ( Ftig) %-a között ( Ftig) %-a között ( Ftig) %-a között ( Ftig) %-a között ( Ftig) 400%-a felett Ft felett 10% 20% 40% 50 % 60% 80% 90% 100% 86 Ft/nap 172 Ft/nap 216 Ft/nap 259 Ft/nap 345 Ft/nap 388 Ft/nap 431 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 186 Ft/nap 272 Ft/nap 316 Ft/nap 359 Ft/nap 445 Ft/nap 488 Ft/nap 531 Ft/nap 15

16 c.) nappali ellátás térítési díja napközbeni tartózkodás és háromszori étkezés esetén. Megneve zés Térítési díj %-os mértéke Térítési díj egyszeri étkezés esetén napközb eni tartózkod ás esetén Összesen. 100%-ig ( Ftig) %- a között ( Ftig) any.min %- a között ( Ftig) a ny.min %-a között ( Ftig) %- a között ( Ftig) %- a között ( Ftig) %- a között ( Ftig) 400%-a felett Ft felett 10% 20% 40% 50 % 60% 80% 90% 100% 73 Ft/nap 145 Ft/nap 290 Ft/nap 363 Ft/nap 435 Ft/nap 580 Ft/nap 653 Ft/nap 725 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 100 Ft/nap 173 Ft/nap 245 Ft/nap 390 Ft/nap 463 Ft/nap 535 Ft/nap 680 Ft/nap 753 Ft/nap 825 Ft/nap V. A rendelet 12/B. -ában meghatározott Fogyatékkal Élők Napközi Otthona térítési díja 1. A Fogyatékkal Élők Napközi Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott esetén napi 1 226,- Ft 2. A Fogyatékkal Élők Napközi Otthona igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott esetén nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 15%-át. 3. A Fogyatékkal Élők Napközi Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevő, 18. életévét betöltött ellátott esetén napi Ft. 4. A Fogyatékkal Élők Napközi Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevő, 18. életévét be nem töltött ellátott esetén napi Ft. 5. A Fogyatékkal Élők Napközi Otthona igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevő ellátott esetén nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30%-át. 16

17 VI. A rendelet 14. -ában meghatározott Idősek Gondozóháza térítési díja 1. Az Idősek Gondozóháza igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete a 2. pont kivételével havonta ,- Ft, naponta 2479,- Ft. 2. Az Idősek Gondozóháza igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátása esetén a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete havonta Ft, naponta Ft 3. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át. VII. A rendelet 16. -ában meghatározott Fogyatékkal Élők Gondozóháza térítési díja 1. A Fogyatékkal Élők Gondozóháza igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, havonta Ft, napi 1340 Ft. 2. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át. VIII. A rendelet 17. -ában meghatározott Idősek Otthona térítési díja 1. Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege a december hónapban normatív hozzájárulásban részesült ellátott esetén, akinek az Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatát nem folytatták le, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, havonta Ft, naponta 2630,- Ft. 2. Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege az Szt ban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátott esetén, ha az Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a 150%-át nem haladja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, havonta ,- Ft, naponta 2398,- Ft. 3. Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege az Szt ban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátott esetén, ha az Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a 150%-át meghaladja, vagy akinek ellátását a Szt. 68/B. -ának (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, havonta ,- Ft, naponta 2630,- Ft. 4. Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum 17

18 demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátása esetén a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, havonta Ft, naponta Ft 5. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott Szt. 119/C-119/D. -ai szerint megállapított jövedelmének 80%-át. IX. A rendelet 18. -ában meghatározott Fogyatékkal Élők Otthona térítési díja 1. A Fogyatékkal Élők Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, havonta Ft, napi Ft. 2. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. 18

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos től)

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos től) Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2018.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 5-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. február 5-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó

Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó A Kecel Időseiért Közalapítvány 2018. február 08. napján 18 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2009.. február 27-én tartandó

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2015.(II.26.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1925-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Ebéd Uzsonna Össz.: Napközi gyermek. Alkalma zottak. Szoc.

Ebéd Uzsonna Össz.: Napközi gyermek. Alkalma zottak. Szoc. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(VI.9.) számú rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások évi önköltségének meghatározása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások évi önköltségének meghatározása 1 KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE Tárgyalja: Humán Bizottság napirendi pont A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi önköltségének meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A személyes

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület május 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület május 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 45. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/ ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/ ELŐTERJESZTÉS Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 5920. Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/258060 ELŐTERJESZTÉS CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ a személyes gondoskodást

Részletesebben

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes

Részletesebben

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a fizetendő térítési díjakról

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a fizetendő térítési díjakról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a fizetendő térítési díjakról Az előterjesztést készítette: Dombovári Sándorné Pénzügyi csoportvezető Juhász Lászlóné

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1364-9/2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő testületének - 2011.március 24-én tartandó ülésének 5/b. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-án tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 26-án tartandó ülésére A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére III-2 Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-i

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 76. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 34/2018. (IV.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (lll.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2.

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.17.)) sz. rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 5/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról Kalocsa Város

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-8353-6/2017. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék:

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2015. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézményekben az ellátás igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 6 db számítási anyag

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 6 db számítási anyag 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-16747-5/2012. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2017.(11.24.) önkormányzati rendelete

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2017.(11.24.) önkormányzati rendelete NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2017.(11.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság TERVEZET E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 242/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4843-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója. Ózd, március 30.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója. Ózd, március 30. J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 25-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet módosítása Előterjesztő:Patay

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben