Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete"

Átírás

1 Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendelet módosításáról Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételét a családsegítés kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. A kérelmeket az intézmény vezetőjénél kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kérelemhez csatolni kell a) a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokról szóló hivatalos igazolás(ok)at, valamint b) a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben és a 11/2006. (XII. 27.) SzMM rendeletben foglaltak szerint. (2) Az Ör. 5. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Étkeztetés - a népkonyha kivételével-, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és közösségi ellátás a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának kivételével- igénylése esetén az intézményvezető a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete szerint értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátás biztosításáról. 2. Az Ör. 7. -a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult igénybevevők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. 3. (1) Az Ör. 13. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) Az Ör a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 63. (4)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 4. (1) Az Ör. 15. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 1

2 (2) Az Ör.15. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 65. (4)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. 5. Az Ör. 15/A. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (2) A közösségi ellátások keretében az Szt. 65/A. (2)-(3) bekezdésében meghatározott ellátásokat kell biztosítani. 6. (1) Az Ör. 16. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (5) A támogató szolgáltatás személyi segítés személyi térítési díját e rendelet 3. számú melléklete, a szállítási térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Ör.16. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 65/C. (4)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadók. 7. Az Ör. 1. számú, 3. számú és 4. számú melléklete jelen rendelet 1. számú, 2. számú és 3. számú melléklete szerint módosul. 8. Az Ör. 1. számú függeléke jelen rendelet 1. számú függeléke szerint módosul. 9. (1) Jelen rendelet - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetés napjával lép hatályba. (2) Jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete április 1-jén lép hatályba. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör.: (2) bekezdés a) pontja, (10) bekezdése, (4) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket jelen rendelet hatálybalépése utáni új igénylők esetében kell alkalmazni január 1-jétől ilyen alapszolgáltatások csak a szociális rászorultság vizsgálata alapján nyújthatók. (5) Jelen rendelet 2. -ának térítési díj szabályait a rendelet hatálybalépésétől azokra az új igénylőkre kell alkalmazni, akiknek szociális rászorultságát a (4) bekezdés szerint megvizsgálták. A szolgáltatást évben is igénybe vevő személyekre január 1-jéig e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos szabályokat kell alkalmazni. (6) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 2

3 [13/2005.(III.3.)Ör. 1. számú melléklete] 8/2007.(II. 28.) Ör. 1. sz. melléklet Az önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai Étkeztetés ÉTKEZÉS TÍPUSA Idősek étkeztetése NYERSANYAG BRUTTÓ ÁR (fizetendő) Egész nap Reggeli Ebéd Szociális kímélő ebéd Vacsora Ebéd házhozszállításának díja 132 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Egész nap Tízórai Ebéd Uzsonna Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye Reggeli 48 Ebéd A házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgáltatás személyi segítés intézményi térítési díja Főállású gondozónő esetén az intézményi térítési díj: 758,-Ft/óra Társadalmi aktíva esetén az intézményi térítési díj: 379,-Ft/óra A támogató szolgáltatás szállítási térítési díja: 110,-FT/km/fő A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: Éves szinten egy készülékre vetítve: ,-Ft/év Havi szinten egy készülékre vetítve: 4.030,-Ft/hó Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Derűs Alkony Idősek Átmeneti Gondozóházának intézményi térítési díja 4.027,-Ft/nap, mely magában foglalja az étkeztetés intézményi térítési díját is. 3

4 [13/2005.(III.3.)Ör. 3. számú melléklete] 8/2007.(II. 28.) Ör. 2. sz. melléklet A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgáltatás személyi segítés személyi térítési díjáról az ban nyújtott ellátás esetén A kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva: 100% 100%- 122%- 144%- 166%- 188%- 210%- 232%- 254%- 276%- 300%- alatt: 122%-ig 144%-ig 166%-ig 188%-ig 210%-ig 232%-ig 254%-ig 276%-ig 300%-ig felett Az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

5 [13/2005.(III.3.)Ör. 4. számú melléklete] 8/2007.(II. 28.) Ör. 3. sz. melléklet Derűs Alkony Idősek Átmeneti Gondozóháza személyi térítési díja Az intézmény egy ellátottra jutó napi önköltsége: 5.945,-Ft Az intézményi térítési díj összege: 4.027,-Ft/nap Személyi térítési díj: A III. kerületből érkező ellátott esetén: Havi összege az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60%-a az Szt (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel. A Főváros más kerületéből érkező ellátott esetén: napi 4.000,-Ft (havi ,-Ft) Az ellátásért fizetendő térítési díj: nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelme 60%-át, illetőleg az intézményi térítési díjat. 5

6 [13/2005.(III.3.)Ör. 1. számú függeléke] 8/2007.(II. 28.) Ör. 1. sz. függeléke Az ellátás formája Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres segítségnyújtás házi Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek ellátás Szenvedélybetegek ellátása Támogató Szolgáltatás Utcai Szociális Munka Idősek Nappali Intézménye közösségi közösségi Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Nappali Melegedő Időskorúak Gondozóháza Éjjeli Menedékhely Átmeneti Hajléktalan személyek átmeneti szállása A szolgáltató intézmény megnevezése Értelmi fogyatékosok nappali intézménye Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szent Erzsébet Karitasz Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Békásmegyeri Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ Kilátó Klubház Derűs Alkony Gondozóház A szolgáltató intézmény fenntartója Sotéria Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Központ Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége Sotéria Alapítvány 6

7 INDOKOLÁS A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendelet módosításához A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításáról szóló évi CXVII. törvény rendelkezései módosították a szociális törvény szociális szolgáltatásokról szóló egyes szakaszait. A legfontosabb módosításokat a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából bevezetett szociális rászorultság fogalma és a térítési díjra vonatkozó szabályok január 1-jétől történő módosítása jelentik. 1. A 10/2006.(XII.27.) SzMM rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletet. A módosítás szükségessé teszi a szociális ellátás igénybevételére vonatkozó szabályozásnak a változásokhoz való igazítását. A szociális rászorultság vizsgálatára vonatkozó szabályok a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletbe kerültek beépítésre, az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályait pedig a 11/2006.(XII.27.) SzMM rendelet tartalmazza. 2. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetében - a szociális rászorultság fogalmának bevezetésével állami normatív hozzájárulás csak a szociálisan rászorult ellátottak után igényelhető. Ezen szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 3. A házi segítségnyújtás törvényi szabályozása változott, ennek megfelelően került a rendelet is módosításra. A szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására a szociális törvényben foglaltak az irányadók. 4. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a helyi rendelet eddig térítésmentesen biztosította, azonban a szolgáltatás működtetésének önköltsége 3,5 millió forint éves szinten, amiből 1,6 millió forintot tesz ki az állami normatív hozzájárulás, így közel 2 millió forint az intézményi térítési díj. Ez az összeg az engedélyezett 40 készülékre vetítve közel ,-Ft/év. Ekkora költségek mellett a térítésmentesség biztosítása lehetetlen. Az intézményi térítési díj havi összege 4.030,-Ft. A szociális törvény rögzíti, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult igénybe vevő havi jövedelmének 2%-át, tehát a gyakorlatban a személyi térítési díj csak az intézményi térítési díj töredékét jelenti. A szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására a szociális törvényben foglaltak az irányadók. 5. A közösségi ellátás fogalma a törvényben módosult, bevezetésre került a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. 7

8 6. Támogató szolgáltatás térítési díj számításának törvényi szabályozását január 1-jétől a jogalkotó hatályon kívül helyezte, emiatt az Ör.-ben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak figyelembe vételével került a támogató szolgáltatás térítési díja kiszámításra. A személyi segítés intézményi térítési díja megegyezik a házi segítségnyújtásnál használt óradíjjal. A szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására a szociális törvényben foglaltak az irányadók. Az 1. számú melléklet és 3. számú melléklet módosítását a szociális törvény térítési díjra vonatkozó rendelkezéseinek változása indokolja. A törvény 115. (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani. A Mellékletekben feltüntetett intézményi térítési díjak az előző év adatai alapján az új szabályok figyelembevételével kerültek megállapításra. A számítás pontos menetét az Óbudai Gondozási Központ Vezetőjének és a Derűs Alkony Gondozóház Vezetőjének mellékelt összesítései tartalmazzák. A rendelet 2. számú melléklete annyiban módosult, hogy a személyi segítés személyi térítési díj táblázata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi segítésre is vonatkozik. Az 1. számú függelék módosítása részben a szociális törvény módosítása, részben az elmúlt év során létrejött ellátási szerződések megkötése miatt szükséges. A szociális információs szolgáltatás, mint alapszolgáltatás a szociális törvényben hatályon kívül lett helyezve január 1-jétől a jegyzők feladata a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás. A függelékben feltüntetésre került a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása január 1-jétől a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány szenvedélybetegek közösségi ellátását, elsősorban drogbetegek ellátását végzi a kerületben ellátási szerződés alapján, valamint szintén ezen időponttól működteti a Sotéria Alapítvány a pszichiátriai betegek közösségi ellátását január 1-jétől jött létre a Szent Erzsébet Karitasz központtal szenvedélybetegek közösségi ellátásának feladatátvállalására kötött szerződés. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével novemberében, a Központi Támogató Szolgálat működtetésére kötött ellátási szerződés is feltüntetésre került a táblázatban. 8

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-3118-5/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben