Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 29. (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01.28) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás - alapján az alábbiakat rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: intézmény) által nyújtott személyes gondoskodási formákat, azok igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat egységesen szabályozza. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Madocsa, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, és Tengelic közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. -ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 4. -ában meghatározott személyekre. 2 Általános szabályok 3. Az ellátások igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendeletet, a

2 gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM. rendeletet, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet kell alkalmazni. 4. (1) Az intézmény szükség esetén környezettanulmányt, szükségletfelmérést végez, tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről, egészségi állapotáról. (2) Ha a szociális ellátás biztosításának időtartama alatt a támogatott anyagi, szociális körülményeiben változás következik, azt 15 napon belül be kell jelenteni. (3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredően jogosulatlanul nyújtott ellátást meg kell szüntetni, és a jogosulatlanul igénybevevőt az Szt a szerinti megtérítésre kell kötelezni. Szociális és gyermekjóléti alapellátások Az ellátások formái 5. 2 (1) Az intézmény keretein belül biztosított az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása valamint a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői hálózat működtetése, az e rendeletben meghatározott kivételekkel. (2) Bölcske, Dunaföldvár, Madocsa településeken kizárólag helyettes szülői szolgáltatást biztosít az intézmény. (3) Helyettes szülői szolgáltatást Kölesd, Kistormás településeken nem biztosít az intézmény. (4) Györköny településen étkeztetés szolgáltatást nem biztosít az intézmény. (5) Medina, Tengelic településeken kizárólag családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az intézmény. 2 Étkeztetés 6.

3 (1) Az Szt ában meghatározottak szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak a számára, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére más módon nem képesek biztosítani. (2) Szociálisan rászorult az a személy aki a) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban vagy rendszeres szociális segélyben részesül b) egészségi állapota alapján napi egyszeri étkezése csak így biztosítható c) fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybeteg, vagy hajléktalan. (3) Étkeztetést házhozszállítással kizárólag akkor lehet biztosítani, ha a házhozszállításra az igénylő egészségi állapotánál fogva rászorul. (4) Azt a személyt, aki egészségi állapota miatt az ebéd házhozszállítására, vagy házi segítségnyújtásra szorul, az étkezésre szociálisan rászorultnak kell tekinteni. 2 Házi segítségnyújtás 7. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt ában meghatározott személyekről. Családsegítés 8. A családsegítő szolgáltatás az Szt. 64 -a szerinti általános és speciális szolgáltatás keretében nyújt segítséget az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak a) az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, b) a krízishelyzet megszüntetése, c) életvezetési képesség megőrzése céljából. Gyermekjóléti szolgálat 9.

4 A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek érdekében ellátja a a) a Gyvt ában foglaltakat, b) szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Helyettes szülő 10. A helyettes szülő a Gyvt ában foglaltak szerinti gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. Nappali ellátás 11. Az Szt. 65/F -ában meghatározott az idősek nappali ellátását nyújtó intézmény (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, igény szerit étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Intézményi jogviszony Általános szabályok 12.

5 (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele ha jogszabály másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. (2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a intézmény telephelyein, vagy székhelyén az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (3) A kérelemről az intézményvezető dönt. (4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a fenntartóhoz fordulhat. 13. Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor a Szt. 94/C - ában meghatározott írásbeli megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. 14. (1) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szakmai programja határozza meg. (2) Az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére az Szt ában foglaltakat kell alkalmazni. Térítési díjak 15. (1)Az intézményben nyújtott egyes ellátásokért a (2) bekezdésben foglaltak kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) Térítésmentes a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői ellátás igénybevétele. 16. (1) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját a fenntartó kijelölése alapján az illetékes önkormányzatok véleményének kikérésével Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete állapítja meg.

6 (2) A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját az 1. melléklet 2 tartalmazza. (3) Az intézményi térítési díjak kiszámításának módját a 2. mellékelt 2 tartalmazza. (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló jogszabályban foglaltak szerint. (5) Személyi térítési díj felső határát a vonatkozó hatályos jogszabályok illetve paksi tartózkodási helyű ellátott esetén Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (III. 11.) önkormányzati rendeletét is figyelembe véve kell meghatározni. 17. (1) Az igénybevett szolgáltatásokért megállapított személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető, a hátralék befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti. (2) A kérelem elbírálása a fenntartó hatáskörébe tartozik. (3) A napi megélhetése különösen annak a személynek veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt vagy közüzemi hátralékot halmozott fel. Záró rendelkezések 18. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 19. (1) Hatályát veszti Paks Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjáról. (2) Hatályát veszti Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti

7 igazgatás helyi szabályozásáról szóló 8/2003. (III. 11.) önkormányzati rendelete a, a, 63. -a, 65/A -a. (3) Hatályát veszti június 15-én az (1) és (2) bekezdés. Paks, május 25. Hajdú János sk. polgármester Dr. Blazsek Balázs sk. címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a május 23-i ülésen fogadta el. 1 Módosította a 8/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet április 1-i hatállyal. A módosító rendelet április 15-én hatályát veszti. 2 Módosította a 10/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet május 1-jei hatállyal. A módosító rendelet május 8-án hatályát veszti.

8 1. melléklet a 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 2 Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja BIKÁCS 1.1 Étkeztetés (adag) 575.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja DUNASZENTGYÖRGY 1.1 Étkeztetés (adag) 520.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 500.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) 400.-Ft Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja GERJEN 1.1 Étkeztetés (adag) 530.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 425.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

9 Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja GYÖRKÖNY 1.1 Étkeztetés (adag) nincs 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja KAJDACS 1.1 Étkeztetés (adag) 450-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) 20.-Ft Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja KISTORMÁS 1.1 Étkeztetés (adag) 375.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 55.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

10 Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja KÖLESD 1.1 Étkeztetés (adag) 390.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 55.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) 100.-Ft Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja NAGYDOROG 1.1 Étkeztetés (adag) 445.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 75.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) 100.-Ft Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja NÉMETKÉR 1.1 Étkeztetés (adag) 500.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 600.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja

11 PAKS 1.1 Étkeztetés (adag) 750.-Ft 1.2 Étkezetés házhozszállítással (adag) 850.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 700.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) 100.-Ft Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja PÁLFA 1.1 Étkeztetés (adag) 600.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 545.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja PUSZTAHENCSE 1.1 Étkeztetés (adag) 450.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 200.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja SÁRSZENTLŐRINC

12 1.1 Étkeztetés (adag) 450.-Ft 1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 10.-Ft 1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

13 2. melléklet a 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 2 1. Alapellátás intézményi térítési díja: a./ étkeztetés Napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak a számára, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére más módon nem képesek biztosítani. Az étkeztetés esetén a jogosultsági feltételeket az önkormányzat rendeletében határozza meg, azzal hogy jogosultsági feltételként a jövedelmi helyzet nem határozható meg. Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. Bikács évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 824 Ft (2014. évi összes adag: 1255) Fajlagos normatíva (3. sz. mell:) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 581.-Ft Javasolt napi intézményi térítési díj: 575.-Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 575 Ft/nap) Dunaszentgyörgy évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 762 Ft (2014. évi összes adag: ) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 519 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 520 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 485 Ft

14 2 Gerjen évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 827 Ft (2014. évi összes adag: ) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 584 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 530 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 530 Ft Kajdacs évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 718 Ft (2014. évi összes adag: ) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 475 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 450 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 430 Ft Kistormás évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 618 Ft (2014. évi összes adag: 5.522) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 375 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 375 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 285 Ft

15 Kölesd évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 632 Ft (2014. évi összes adag: ) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 389 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 390 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 355 Ft Nagydorog évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 688 Ft (2013. évi összes adag: ) Fajlagos normatíva (3. sz. mell:) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 445 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj: 445.-Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 555 Ft/nap) Németkér évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 744Ft (2014. évi összes adag: 3.514) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 501 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 500 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 500 Ft Paks évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: Ft (2013. évi összes adag: ) évi szállítás költsége: Ft Egy adagra jutó szállítási költség: (2013. évi kiszállított adagszám: ) Fajlagos normatíva: Egy napra jutó normatíva: Ft Ft 243 Ft

16 1.1. Étkeztetés: 946 Ft 1.2. Étkeztetés házhozszállítással: Ft (Számított napi intézményi térítési díj 2013.: 1.1. Étkeztetés: 837 Ft 1.2. Étkeztetés házhozszállítással: Ft) 4 Javasolt napi intézményi térítési díj 1.1 Étkeztetés 750.-Ft/nap 1.2 Étkeztetés házhozszállítással 850.-Ft/nap (2013. évi napi intézményi térítési díj 1.1.Étkeztetés 750 Ft 1.2 Étkeztetés házhozszállítással 850 Ft) Pálfa évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 843 Ft (2014. évi összes adag: 3.765) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 600 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 600 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 605 Ft Pusztahencse évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 704 Ft (2013.évi összes adag (8.032) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 461 Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 450 Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 450 Ft

17 Sárszentlőrinc évi teljes költség: Ft Egy adagra jutó önköltség: 705.-Ft (2014. évi összes adag: (5.773) Fajlagos normatíva (3.sz mell.) Ft Egy napra jutó normatíva: 243 Ft (fajlagos normatíva osztva az ellátási napok számával (251)) 462.-Ft Javasolt napi intézményi térítési díj 450.-Ft/nap (2013. évi intézményi térítési díj: 450 Ft 5

18 6 b./ Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség, és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. Bikács évi kiadás: Ft 1 ellátottra jutó kiadás: Ft (8 fő ellátott) Normatíva (3. sz. mell): 1 ellátottra jutó normatíva: Különbözet Ft Éves gondozási órák száma óra 1 gondozási órára jutó különbözet 52 Ft/óra 52 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 0 Ft/óra) 0Ft/óra Dunaszentgyörgy évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (1 főállású gondozónő) Egy munkaórára jutó önköltség: Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 400 Ft/óra) 500 Ft/óra

19 Gerjen évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (1 főállású,2 tiszteletdíjas gondozónő (4 órás)) Egy munkaórára jutó önköltség: 521 Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) (2013. évi intézményi térítési díj 500 Ft/óra) Györköny 427 Ft/óra 425 Ft/óra évi kiadás: Ft Ellátottak száma: 9 fő Egy ellátottra jutó önköltség (kiadás / ellátottak száma / ellátási nap / 8 óra) 138 Ft Egy ellátottra jutó önköltség: 138 Ft/óra Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Összes normatíva 9 főre Ft Normatíva egy ellátottra jutó óradíja: 94 Ft (normatíva / ellátottak száma (9) / ellátási napok száma (251) / napi 8 órás munkaidővel) 44Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 0 Ft/óra) Kajdacs 0 Ft/óra évi kiadás: Ft Ellátottak száma: 9 fő Egy ellátottra jutó önköltség (kiadás / ellátottak száma / ellátási nap / 8 óra) 130 Ft Egy ellátottra jutó önköltség: 130 Ft / óra Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Összes normatíva 9 főre Ft Normatíva egy ellátottra jutó óradíja: 94 Ft (normatíva / ellátottak száma (9) / ellátási napok száma (251) / napi 8 órás munkaidővel) 36 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 0 Ft/óra) 7 0 Ft/óra

20 Kistormás évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (1 főállású) Egy munkaórára jutó önköltség: Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) (2013. évi intézményi térítési díj 55 Ft/óra) Kölesd Ft/óra 55 Ft/óra évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (1 főállású) Egy munkaórára jutó önköltség: Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) (2013. évi intézményi térítési díj 55 Ft/óra) Nagydorog Ft/óra 55 Ft/óra évi kiadás: Ft 1 ellátottra jutó kiadás: Ft (10 fő ellátott) Normatíva (3. sz. mell): 1 ellátottra jutó normatíva: Különbözet Ft Éves gondozási órák száma gondozási órára jutó különbözet 75 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 35 Ft/óra) 8 75 Ft/óra 75 Ft/óra

21 9 Németkér évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (1 főállású gondozónő) Egy munkaórára jutó önköltség: 984 Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) 890 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 500 Ft/óra) 600 Ft/óra Paks évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (5 hivatásos és 3 társadalmi gondozó(10 óra/nap)) Egy munkaórára jutó önköltség: 975 Ft Fajlagos normatíva: Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft 881 Ft 700 Ft (2013. évi intézményi térítési díj: 700 Ft/óra) Pálfa évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (1 főállású gondozónő) Egy munkaórára jutó önköltség: 885 Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) 791 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 545 Ft/óra 545 Ft/óra

22 10 Pusztahencse évi kiadás: Ft Éves munkaórák száma: (2 főállású gondozónő, ebből 1 fő 6 órás) Egy munkaórára jutó önköltség: 953 Ft normatíva (3. sz. mell): Egy munkaórára jutó normatíva: 94 Ft (normatíva osztva ellátási napok számával (251) és osztva a napi 8 órás munkaidővel) 859 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 200 Ft/óra 200 Ft/óra Sárszentlőrinc évi kiadás: Ft 1 ellátottra jutó kiadás: Ft (28 fő ellátott) Normatíva (3. sz. mell): Különbözet Ft Éves gondozási órák száma gondozási órára jutó különbözet 10 Ft/óra 10 Ft/óra (2013. évi intézményi térítési díj: 10 Ft/óra) 10 Ft/óra A megállapítható térítési díjak esetében a gondozottnál töltött tényleges munkaórákat kell figyelembe venni.

23 11 c./ Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő vagy hajléktalan személyek napközbeni ellátására, tartózkodására szolgáló intézmény január 1-től a nappali ellátás esetében az étkeztetés biztosítása nem kötelező. Aki étkezni is szeretne az étkezésben is fog részesülni. Itt csak a napközbeni tartózkodás intézményi térítési díját kell meghatározni. Dunaszentgyörgy évi kiadás: Ft Egy ellátottra jutó napi önköltség: Ft Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Ft Napi normatíva: 651 Ft (fajlagos normatíva osztva ellátási napok számával (251)) Ellátottak száma: (havi átlag) 7 fő Ft 400 Ft/nap (2013. évi tartózkodási díj 300 Ft/nap) Kajdacs évi kiadás: Ft Egy ellátottra jutó napi önköltség: (Kiadás / 251 / ellátottak, 20 fő) Ft Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Ft Összes normatíva (20 főre): Ft Egy ellátottra jutó napi normatíva: 651 Ft (összes normatíva / ellátási napok száma (251) / 20 fő) Számított napi intézményi térítési díj (tartózkodásért) (önköltség normatíva) 533 Ft Számított intézményi térítési díj (tartózkodásért): 533 Ft/nap Javasolt intézményi térítési díj (tartózkodásért): (2013. évi tartózkodási díj 20 Ft/nap) 20 Ft/nap

24 Kölesd évi kiadás: Ft Egy ellátottra jutó napi önköltség: (Kiadás / 251 / ellátottak, 10 fő) Ft Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Ft Összes normatíva (10 főre): Ft Egy ellátottra jutó napi normatíva: 651 Ft (összes normatíva / ellátási napok száma (251) / 10 fő) Számított napi intézményi térítési díj (tartózkodásért) (önköltség normatíva) Ft Számított intézményi térítési díj (tartózkodásért): Ft/nap Javasolt intézményi térítési díj (tartózkodásért): (2013. évi tartózkodási díj 100 Ft/nap) Nagydorog 100 Ft/nap évi kiadás: Ft Egy ellátottra jutó napi önköltség: Ft Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Ft Napi normatíva: 651 Ft (fajlagos normatíva osztva ellátási napok számával (251)) Ellátottak száma: (havi átlag) 16 fő Ft/nap (2013. évi tartózkodási díj 100 Ft/nap) Paks 100 Ft/nap évi kiadás: Ft Egy ellátottra jutó napi önköltség: Ft Fajlagos normatíva (3. sz. mell): Ft Napi normatíva: 651 Ft (fajlagos normatíva osztva ellátási napok számával (251)) Ellátottak száma: (havi átlag) 18 fő Ft (2013. évi tartózkodási díj 100 Ft/nap) Ft/nap A tartózkodásért fizetendő térítési díj évben került bevezetésre. Ezt megelőzően kizárólag az étkezésért kellett fizetni. Az intézmény fenntartása képezi a költségek legnagyobb hányadát, amit az ellátottak képtelenek megfizetni. Az ellátási forma biztosítása a kistelepülések számára nem kötelező.

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben