(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)"

Átírás

1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.), 55/2008.(XII.19.), 14/2009.(III.31.), 10/2010.(III. 31.), 15/2010.(IV.30.), 28/2010.(XI.9.), 14/2011.(IV.1.), 33/2011.(VII.5.), 39/2011. (IX. 12.), 17/2012. (III. 30.), 42/2012. (XI. 30), 18/2013. (III. 29.), 9/2014. (IV. 16.), 3/2015. (I. 30.), 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2003. (VIII. 26.) rendelete a szociális szolgáltatásokról (Egységes szerkezet) 1 Dombóvár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 29/1993.(II.17.) és a 32/1993.(II.17.) Kormányrendelet figyelembevételével az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések rendelet hatálya 1. (1) rendelet személyi hatálya kiterjed Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Szt. 3. -ában meghatározott személyekre, valamint más önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátott személyekre. (2) (3) 2 rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokra terjed ki. 3 személyes gondoskodást nyújtó intézményfenntartó társulások esetében, a tag önkormányzatok döntései alapján április 1. napjától a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat Dombóvár Város Önkormányzata e rendeletben határozza meg. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Módosította a 4/2005.(I.28.) R. 2 Módosította a 14/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: április 1. 3 eiktatta a 14/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: április 1. 4 Módosította a 39/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: október 1., 3/2015. (I. 30.) R., hatályba lép: január 31.

2 (1) képviselő-testület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, mely a képviselő-testület által jóváhagyott ügyrend szerint működik. (2) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzatnak és a szolgáltatást nyújtóknak a tevékenységek összehangolása érdekében. (3) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal vezetője a képviselő-testület által delegált személy, tagjai a következő szervezetek képviselői: 1) Egyesített Szociális Intézmény, 2) Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ, 3) Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás, 4) Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása, 5) Civil Tanács, 6) Dombóvári Rendőrkapitányság, 7) Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 8) Dombóvár Város Könyvtára, 9) dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok, 10) a Dombóváron működő egyházak, 11) PRESIDIUM Közhasznú Egyesület, 12) Nők Dombóvárért Egyesület, 13) Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 14) Dombóvár-Kernen I.R.aráti Kör, 15) Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület, 16) Nagycsaládosok Egyesülete Dombóvári Csoport, 17) Magyar Vöröskereszt Dombóvár Városi-Területi Szervezete, 18) Szemem Fénye - eteg Gyermekekért lapítvány, 19) Őszidő Nyugdíjas Klub. z ellátások formái 3. (1) szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következő alapellátásokat biztosítja: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) 5 tanyagondnoki szolgálat d.) családsegítés e.) 6 támogató szolgáltatás f.) 7 közösségi ellátások pszichiátriai illetve szenvedélybetegek részére 5 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R. hat.: jún eiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályba lép: március 1., módosította a 37/2005.(VI.8.) hat jún. 1., 10/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: április 1. 7 eiktatta a 37/2005.(VI.8.) R., módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1.

3 g.) 8 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás h.) 9 nappali ellátások (2) z önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a következő szakosított ellátást nyújtja: a.) 10 b.) intézményi átmeneti ellátást, c.) intézményi ápolást, gondozást (3) z ellátásokat biztosító intézmények felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (1) II. fejezet lapellátások Étkeztetés térítés ellenében igénybevett étkeztetés és a Népkonyhán történő ellátás az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében valósul meg. (2) 12 Étkeztetés igénylése esetén szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki: éven felüli, vagy 2. orvosi igazolás szerint mások gondozására, ellátására szorul, vagy 3. fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, vagy 4. hajléktalan vagy lakhatási körülményei melegétel elkészítését nem teszik lehetővé, vagy 5. aki átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, és létfenntartása veszélyeztetett. (1) Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtást az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ által foglalkoztatott hivatásos és tiszteletdíjas gondozók végzik. szolgáltatásért a Szt. alapján megállapított e rendelet 2. melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni. (2) Házi segítségnyújtásban az Szt a szerint gondozásra szorulók részesíthetők. 8 eiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1. 9 eiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.), hatályos: május Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december Módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1., 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december Módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december 1.

4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 14 Tanyagondnoki szolgálat Dombóvár Város Önkormányzata a város közigazgatási területéhez tartozó külterületi lakott helyeken (Mászlony, Szilfás, Kiskonda, Szarvasd, Szőlőhegy, Nagykonda) a szociális alapellátási feladatok megoldására tanyagondnoki szolgálatot működtet. tanyagondnoki szolgálat működtetését a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ végzi. 16 tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása továbbá egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 17 tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen: a.) egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása, b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, c.) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között, d.) tanyagondnoki szolgálat térítési díj fizetési kötelezettség mellett szabad kapacitása terhére egyéb szolgáltatásokat is nyújthat. szolgáltatás térítési díját a gépkocsi üzemeltetési szabályzat tartalmazza. 21 z (5) bekezdésben foglalt térítésköteles ellátások iránti szolgáltatási igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni. szolgáltatás iránti igények teljesítéséről a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ vezetője dönt. Családsegítés 7. (1) családsegítő szolgáltatás célja a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése 14 Címet módosította a 37/2005.(VI.8.) R. 15 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május Módosította a 37/2005.(VI.8.) R. 17 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R. 18 Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályos: május Hatályon kívül helyezte a 37/2006.(VI.8.) R. 20 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 14/2009.(III.31.) R. 21 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május 1.

5 a szociálismunka eszközeivel valamint krízissegély, gyógyszertámogatás nyújtásával, utazási költség átvállalásával. (2) 22 családsegítő szolgáltatást a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ végzi. (3) családsegítő szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 23 Támogató szolgáltatás 7/ (1) z önkormányzat a támogató szolgáltatást a Szt. 65/C. -a szerint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ által működtetett Támogató Szolgálaton keresztül biztosítja. (2) támogató szolgáltatás szállító szolgálatát a Szt. 65/C. (4)-(5) bekezdése alapján szociálisan nem rászorult személy is igénybe veheti az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében (szociális taxi). szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 24 Közösségi ellátások pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére 7/ (1) 25 z önkormányzat a közösségi ellátásokat a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ útján biztosítja. (2) közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. (3) z ellátás térítésmentes. 26 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7/C (1) z Szt a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Egyesített Szociális Intézmény keretében működő Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság u. 6.) szervezésében valósul meg. 22 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május eiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályba lép: március 1. címet módosította: 37/2005.(VI.8.) R., módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1., 10/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: április eiktatta a 37/2005.(VI.8.) R., címet módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május Módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május eiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1., módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december 1.

6 (2) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 1. az egyedül élő 65 év feletti személy, 2. az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 3. a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását, 4. az a 65 év alatti személy, aki orvosi igazolás alapján tartósan beteg. 27 Nappali ellátás 7/D (1) rászoruló idős lakosok nappali ellátásáról az Egyesített Szociális Intézmény gondoskodik két Idősek Klubja működtetésével. (2) hajléktalanok nappali ellátását a Nappali Melegedőben az Egyesített Szociális Intézmény végzi. (3) 28 rászoruló fogyatékos emberek részére a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület biztosít nappali ellátást az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján. (4) 29 III. fejezet Szakosított ellátási formák (1) z önkormányzat a rászorulók részére a következő szakosított ellátásokat nyújtja: 1. átmeneti elhelyezés: a) idősek, betegek átmeneti ellátása, b) hajléktalanok átmeneti ellátása. 2. tartós, bentlakásos elhelyezés a) idősek, betegek ápolása, gondozása. 31 Nappali ellátás 9. Átmeneti elhelyezés eiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008.május Módosította a 18/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április eiktatta a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december 1., hatályon kívül helyezte a 18/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április Módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályos: május 1.

7 (1) (2) (3) 32 z Egyesített Szociális Intézmény Támasz Otthonában lehet elhelyezni azt az időskorú vagy 18. életévét betöltött beteg személyt, akinek ellátása egészségi állapota vagy más okból átmenetileg nem biztosított hajléktalan személyek átmeneti elhelyezése az Egyesített Szociális Intézmény által működtetett Éjjeli Menedékhelyen történik. szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. Tartós, bentlakásos elhelyezés, ápolás, gondozás 11. (1) z önkormányzat az Szt ában meghatározott személyek tartós bentlakásos ápolását és gondozását a tulajdonában álló Egyesített Szociális Intézményben biztosítja. (2) (1) 35 IV. fejezet z ellátások igénybevétele szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik. kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon. felvételi eljárást az Szt., a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, valamint a 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet előírásai szerint kell lefolytatni. (2) z önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjének döntése ellen 8 napon belül a polgármesterhez, egyéb intézmény esetén az intézmény fenntartójához lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani. (3) 37 polgármester határozata ellen a képviselő-testülethez lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül. (4) személyes gondoskodást nyújtó intézménybe való felvételkor az intézmény a jogosult és a hozzátartozója részére tájékoztatást ad az Sztv / -ában foglaltaknak megfelelően. 32 Módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május Módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december Módosította a 15/2010.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1.

8 (5) személyes gondoskodást nyújtó intézményben a jogosultak érdekvédelméről az Sztv aiban lévő rendelkezéseknek megfelelően gondoskodni kell. (6) z intézményi jogviszony megszüntetésére az Sztv ának rendelkezései az irányadók. (7) 38 szociális taxi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Térítési díj, egyszeri hozzájárulás 13. (1) z intézményekben nyújtott egyes ellátásokért az Szt-ben és a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint térítési díjat kell fizetni. (2) z egyes személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (3) (4) V. fejezet Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet szeptember 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/1998.(IV.30.) ök. rendelet és azt módosító 4/1999.(I.26.), 8/1999.(III.3.), 4/2000.(II.2.), 25/2000.(VIII.22.), 4/2001.(I.31.), 35/2001.(XI.6.), 36/2001.(XI.28.), 3/2002.(I.30.), 1/2003.(I.29.) ök. rendelet. Dombóvár, augusztus 26. z aláírás időpontjában távollévő Jegyző helyett: Szabó Loránd sk. polgármester dr.radochayné dr.molnár Zsuzsanna sk. aljegyző 38 eiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályba lép: március 1., módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályos: május eiktatta a 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május 1., hatályon kívül helyezte a 10/2015. (III. 30.) R., hatálytalan: április 1.

9 Záradék: rendelet kihirdetése augusztus 26-án megtörtént. Dr.Radochayné dr.molnár Zsuzsanna sk. aljegyző

10 41 1. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez 1. lapellátások 1.1 Étkeztetés Személyes gondoskodást nyújtó intézmények Szociális konyha keretében: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény Őszikék Szociális lapszolgáltató Központ, Dombóvár, rany J. tér Népkonyhai ellátás: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény, Dombóvár, rany János tér Házi segítségnyújtás: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény Őszikék Szociális lapszolgáltató Központ Dombóvár, rany J. tér Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény Platán Otthon Dombóvár, Szabadság u Családsegítés: Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ Társulás Dombóvár, Kinizsi u Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás: Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ Társulás Dombóvár, Kinizsi u Közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása: Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti lapszolgáltató Központ Társulás, Dombóvár, Kinizsi u Nappali ellátást nyújtó intézmények: I. sz. Idősek Klubja Dombóvár, rany J. tér II. sz. Idősek Klubja Dombóvár, III. u Hajléktalanok nappali melegedője Dombóvár, rany János tér PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u Szakosított ellátások 2.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak részére: Támasz Otthon Dombóvár, III. u Hajléktalanok részére: Dombóvár, Erdősor u Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (tartós bennlakás) rany Sziget Idősek Otthona, Dombóvár, rany János tér Platán Otthon Dombóvár, Szabadság u Módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1., 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: december Módosította a 18/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április 1.

11 43 2. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJK 1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 1.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása (rany Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon) C 1. Átlagos napi 3000 Ft/fő Ft/fő 2. Demens napi 3000 Ft/fő Ft/fő 1.2. Idősek gondozóháza - idősek, demens betegek átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátása (Támasz Otthon) C 1. Átlagos napi 3000 Ft/fő Ft/fő 2. Demens napi 3000 Ft/fő Ft/fő 1.3. Nappali ellátás csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül (Őszikék Szociális lapszolgáltatások Intézménye) 1. Idősek nappali ellátása - átlagos 2. Demens betegek nappali ellátása 3. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 270 Ft/nap 370 Ft/nap 370 Ft/nap 1.4. Nappali ellátás étkeztetéssel (Őszikék Szociális lapszolgáltatások Intézménye) 1. Idősek nappali ellátása - átlagos bruttó 620 Ft/nap 43 Módosította a 8/2006.(II.20.), 2/2007. (I.31.) R., 7/2008.(I.30.), hatályba lép: február 1., módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: május 1., 55/2008.(XII.19.) R., hatályba lép: január 1., 14/2009.(III.31.) R., hatályba lép: április 1. 10/2010.(III.31.) R., hatályba lép: április 1., 28/2010.(XI.29.) R., hatályba lép: november 10., 14/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: április 1., 17/2012. (III. 30.) R., hatályba lép: április 1., 18/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: április 1., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: május 1., 10/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: április 1.

12 12 2. Demens betegek nappali ellátása 3. Pszichiátriai betegek nappali ellátása bruttó 720 Ft/nap bruttó 720Ft/nap z intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák Szociális étkeztetés (Őszikék Szociális lapszolgáltatások Intézménye) 1. Étkeztetés helyben fogyasztással 2. Szociális étkeztetés elvitellel 3. Szociális étkeztetés kiszállítással kiszállítás díja bruttó 350 Ft/nap bruttó 350 Ft/nap bruttó 127 Ft/alkalom z intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák Házi segítségnyújtás (Őszikék Szociális lapszolgáltatások Intézménye) 1. Házi segítségnyújtás 300 Ft/óra 1.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Platán Otthon) 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett készülék/nap 2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- IDŐSEK OTTHON SZKCS 2.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása C 1. Átlagos napi 2750 Ft/fő Ft/fő 2. Demens napi 2750 Ft/fő Ft/fő 2.2. Szociális étkeztetés

13 13 1. Szociális étkeztetés helyben fogyasztással és elvitellel 2. Szociális étkeztetés kiszállítással kiszállítás díja 550 Ft/nap 0 Ft/alkalom z intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák Házi segítségnyújtás 1. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett készülék/nap 3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- IDŐSEK GONDOZÓ OTTHON GYULJ 3.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása C 1. Átlagos napi 2600 Ft/fő Ft/fő 2. Demens napi 2700 Ft/fő Ft/fő 3.2. Szociális étkeztetés 1. Szociális étkeztetés 610 Ft/nap z intézményi térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazzák Házi segítségnyújtás 1. Házi segítségnyújtás 75 Ft/óra 3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

14 14 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett készülék/nap 4. KPSZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI LPSZOLGÁLTTÓ KÖZPONT 4.1. Támogató szolgáltatás 1. Szállító szolgálat 125 Ft/km szociálisan rászoruló személy részére 2. Szállító szolgálat 340 Ft/km szociálisan nem rászorult személy részére 2. Személyi segítés 500 Ft/óra 4.2. Házi segítségnyújtás 1. Házi segítségnyújtás 350 Ft/fő/óra

15 44 3. sz. melléklet 44 eiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályos: május 1.

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben