13/2005. (III. 3.) RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2005. (III. 3.) RENDELETE"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL A 43/2005. (X. 5.), A 48/2005. (X. 28.), A 13/2006. (III. 13.), A 44/2006. (IX. 1.), A 46/2006. (IX. 1.), A 8/2007. (II. 28.), A 37/2007. (VI. 29.), A 46/2007. (VIII. 31.), A 7/2008. (II. 29.), A 44/2008. (VIII. 29.), A 4/2009. (II. 27.), A 25/2009. (VI. 25.), A 8/2010. (III. 4.), A 41/2010. (VIII. 11.) ÉS AZ 58/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1

2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL A 43/2005. (X. 5.) 2, 48/2005. (X. 28.) 3, A 13/2006. (III. 13.) 4, A 44/2006. (IX. 1.) 5, A 46/2006. (IX. 1.) 6, A 8/2007. (II. 28.) 7, A 37/2007. (VI. 29.) 8, A 46/2007. (VIII. 31.) 9, A 7/2008. (II. 29.) 10, A 44/2008. (VIII. 28.) 11, A 4/2009. (II. 27.) 12, A 25/2009. (VI. 25.) 13, A 8/2010. (III. 4.) 14 A 41/2010. (VIII. 11.) 15 ÉS AZ 58/2010. (XII. 17.) 16 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az alábbi rendeletet alkotja. 17 A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, szervezetét, a szolgáltatásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjakat. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a) 19 ha e rendelet másként nem rendelkezik, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdése szerint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személyekre, valamint b) az Szt. 6. alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékességi területét jelölték meg. (2) A rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete; b) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Jegyzője; c) a szociális szolgáltató, illetve szociális intézmény vezetője gyakorolja. (3) A rendelet meghatározza Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott, az Szt.-ben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátás formáit, igénybevételének módját, az ellátásért fizetendő térítési díjat, az ellátás megszüntetésének módját és eseteit. 1 Elfogadva: március 2. 2 Elfogadva: szeptember Elfogadva: október Elfogadva: március 1. 5 Elfogadva: augusztus Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: június Elfogadva: március 3. Hatályos: április 1-jétől 15 Elfogadva: augusztus 10. Hatályos: szeptember 1-jétől 16 Elfogadva: december 16. Hatályos: január 1-jétől 17 Új szövegét megállapította: 48/2005. (X. 28.) Ör Új szövegét megállapította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 1. 2

3 (4) A rendelet szabályozza az ellátottak jogait és érdekérvényesítési lehetőségeit, valamint a tájékoztatási kötelezettséget. (5) E rendelet hatálya nem terjed ki az Szt. 3. (6)-(8) bekezdéseiben megjelölt ellátásokra és szolgáltatásokra. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást szociális alapszolgáltatás, szakosított ellátás, keretében biztosítja. (2) A szociális alapszolgáltatások formái a következők: 1 a) b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) 2 közösségi ellátások, g) támogató szolgáltatás, h) utcai szociális munka, i) nappali ellátások. (3) A szakosított ellátások formái a következők: a) időskorúak átmeneti gondozóháza, b)-c 3 ) (4) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokat saját intézményein, illetve ellátási szerződés keretében más intézményeken keresztül nyújtja, mely intézményeket e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. Általános rendelkezések 4. 4 (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén személyes gondoskodás kereteibe tartozó ellátásokat az önkormányzat által fenntartott intézményeken kívül az a nem állami, illetve egyházi fenntartásban működő szolgáltató nyújthat, amely jogerős működési engedéllyel rendelkezik. (2) Az önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatal útján kezdeményezi az intézmény működési engedélyének, szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának szükség szerinti módosítását. Az ellátás igénybevételének módja 5. (1) 5 Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételét a családsegítés kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. A kérelmeket az intézmény vezetőjénél kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kérelemhez csatolni kell a) a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokról szóló hivatalos igazolás(ok)at, valamint b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben és a 36/2007.(XII.22.) SzMM rendeletben foglaltak szerint, c) 6 étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 12. alapján a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat. (2) A családsegítő szolgáltatást igénybevevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a forgalmi naplóban történik. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. A tájékoztatás tartalmazza: - az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 1 Hatályon kívül helyezte: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (3) bekezdés 1. pontja 2 Kiegészítette, illetve betűjelét módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 1. pontja 4 Új szövegét megállapította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 2. (1) bekezdés 6 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 1. (1) bekezdés 3

4 - az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások esetében a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; - panaszjoguk gyakorlásának módjáról; - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; - az intézmény házirendjéről; - a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; - a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. (4) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézményvezető, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: intézményvezető) döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. (5) 1 Ha az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, a döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. A Képviselő-testület határozatban dönt az intézményi jogviszony keletkezéséről, illetve a felülvizsgálati kérelem elutasításáról. (6) A személyes gondoskodást végző intézmény vezetője a külön jogszabályban meghatározottak szerint előgondozást végez. (7) 2 Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az intézményi jogviszony keletkezése esetén, az intézményvezető az ellátás igénybevételének időpontjában népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása igénybevétele kivételével - az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) az intézményi térítési díj összegét, d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, e) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját, f) a megállapodás módosításának szabályait, g) az intézményi jogviszony megszűnésének módját, h) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. (9) 3 Az ellátás biztosításáról való értesítésre az Szt. 94/A. (2) bekezdése, 95. (1)-(2) bekezdése, valamint a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet a irányadók. Az intézményi jogviszony megszűnése 6. (1) Az intézményi jogviszony megszűnik, illetve azt az intézményvezető megszünteti, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően. (2) Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetéséről, illetőleg az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat. (3) 4 Ha az ellátott az intézményvezető intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntésével nem nem ért egyet, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a Képviselőtestület, illetőleg a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Térítési díj 7. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 5 A térítési díjat a külön jogszabályban meghatározott személy köteles fizetni (a továbbiakban: kötelezett). Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 1 Módosította: 46/2007. (VIII. 31.) Ör Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 2. (2) bekezdés 3 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 1. (2) bekezdés 4 Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör Módosította: 46/2006. (IX. 1.) Ör. 1. (1) bekezdés 4

5 (3) 1 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete évente kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú melléklete 2 tartalmazza. (4) 3 A kötelezett által fizetendő térítési díj konkrét összegéről, (a továbbiakban: személyi térítési díj), az intézmény vezetője dönt, és döntéséről írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. (5) Térítésmentesen kell biztosítani a külön jogszabályban foglalt ellátásokat, szolgáltatásokat. (6) 4 A szociális szolgáltatások keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét, b) 5 étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén az Szt (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. (7) Az intézményi térítési díjak megállapításánál a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. (8) 6 (9) 7 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a Budapest III. kerületi lakcímmel nem rendelkező igénybevevők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. (10) 8 (11) 9 (12) 10 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult igénybevevők, továbbá támogató szolgáltatás esetén a finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási területen kívülről érkezők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. Méltányossági jogkör 8. (1) Az ellátásra jogosult, vagy fizetésre kötelezett kérelmére a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat indokolt esetben a Polgármester méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti. (2) A méltányossági kérelmeket részletes indokolással ellátva, az intézményvezetőnél kell írásban benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet javaslatával ellátva 8 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. Az ellátottak jogai és érdekvédelme 9. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben az ellátottnak joga van az ellátással kapcsolatban panaszt tenni. A panaszt, az intézmény vezetője köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panasztevőt 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni. (2) 11 Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézményvezető intézkedésével, a határidő elmulasztásától, illetve az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. (3) A szociális szolgáltatások esetében az Szt. 94/K. -ban foglaltaknak megfelelően az intézményvezető köteles az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, valamint az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről az ellátottakat tájékoztatni. (4) Az intézménybe való felvételkor az intézményvezető tájékoztatást ad a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ellátott és hozzátartozója számára. (5) A szociális intézmény vezetője köteles gondoskodni az érdekképviseleti fórum megalakításáról. Az érdekképviseleti fórumba az Szt. 99. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 1 tagot delegál. (6) Az érdekképviseleti fórumot évente legalább egyszer, illetőleg, az Szt. 99. (4) bekezdésében foglaltak esetén össze kell hívni. 1 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 2. (1) bekezdés 2 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés a) pontja 3 Módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör. 4. (1) bekezdés 4 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 4. (1) bekezdés 5 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 2. (2) bekezdés 6 Hatályon kívül helyezte: 46/2007. (VIII. 31.) Ör. 4. (3) bekezdés 7 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 4. (2) bekezdés 8 Hatályon kívül helyezte: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (3) bekezdés 2. pontja 9 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (II. 29.) Ör. 15. (4) bekezdés a) pontja 10 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 2. (3) bekezdés 11 Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör. 5. 5

6 (7) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirendben kell szabályozni. (8) A nappali ellátást nyújtó és az átmeneti bentlakásos intézményekben lehetőséget kell biztosítani az Szt. 99/A. -ban foglalt ellátotti önkormányzat létrehozására, melynek feladatát az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben szabályozni kell. A szociális intézmények működésének ellenőrzése 1 9/A. 2 (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az általa fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben a Polgármesteren keresztül a Szociális Szolgáltató Főosztály közreműködésével évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység, valamint dokumentálása megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek. (2) A Szociális Szolgáltató Főosztály a (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvből készített vizsgálati jelentés alapján az intézményvezető hatáskörébe tartozó hiányosság észlelése esetén -, a Polgármester hatvan nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja az intézmény vezetőjét a hiányosság megszüntetésére. Az intézményvezető köteles megszüntetni az észlelt hiányosságot és beszámolni a megtett intézkedésekről. Szociális alapszolgáltatások 10. (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. (2) Az alapszolgáltatást biztosító együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjólétigyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint a Polgármesteri Hivatallal. (3) Az alapszolgáltatást biztosító a külön jogszabályban meghatározottak szerint gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról. Szociális információs szolgáltatás Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülő személy, b) 5 megváltozott munkaképességű személy, amennyiben a munkaképesség csökkenés, vagy az egészségkárosodás mértéke eléri az 50%-ot, és alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet nem folytat; c) azon személy, aki egészségi állapota miatt nem képes elkészíteni a napi egyszeri meleg ételt, d) súlyosan fogyatékos személy, e) pszichiátriai beteg személy, f) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján, a Munkaügyi Központ által álláskeresőként nyilvántartott személy, illetve családtagjai, g) aktív korúak ellátásában 6 részesülő személy, illetve családtagjai h) az Szt. 32/B. (1) bekezdése szerint időskorúak járadékában részesülő személy. (3) 7 A megváltozott munkaképesség, illetve az egészségkárosodás mértékének igazolására az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított igazolás szolgál. 1 Beiktatta: 46/2007. (VIII. 31.) Ör Beiktatta: 46/2007. (VIII. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (3) bekezdés 3. pontja 4 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 6 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (2) bekezdés a) pontja 7 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 6

7 (4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti állapot fennállását az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1 környezettanulmány készítése során vizsgálja. (5) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában súlyos fogyatékos a külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló okirattal. (6) A (2) bekezdés e) pontja alkalmazásában a pszichiátriai betegség igazolására pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye fogadható el. (7) A nyilvántartott álláskeresőnek a kérelemhez csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel-e a nyilvántartásban. (8) Az aktív korúak ellátásában 2, illetve időskorúak járadékában részesülő személy szociális rászorultságát a megállapító határozattal és az utolsó havi csekkszelvénnyel vagy bankszámla kivonattal igazolhatja. (9) Szükség szerint lehetőséget kell biztosítani az ellátott saját otthonában történő étkezés biztosítására, az étel elvitelének lehetőségével vagy az étel lakásra történő szállításával. (10) 3 Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. Házi segítségnyújtás 13. (1) 4 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást, d) szükség szerint biztosítani kell a beszerzést-bevásárlást, az ügyintézés segítését, a kísérést, etetést, mentális gondozást. (3) 5 Az ellátás iránti igény jelzésére elsősorban a háziorvos, de bárki jogosult, aki az ellátás szükségességét az ellátásra szoruló környezetében észlelte. A bejelentés nyomán az intézményvezető köteles: a) a bejelentésben foglaltakat kivizsgálni, és b) dönteni a jogosult részéről felmerülő ellátási igénynek megfelelően, továbbá c) amennyiben az ellátásra szoruló kéri, a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet szerinti szakértői bizottság véleménye, valamint az Szt (2) bekezdése és 116. (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelemvizsgálat alapján az ellátást igénylővel megállapodást kötni. (4) 6 Amennyiben az ellátásra jogosult igényét szóban jelzi, illetve a más által tett jelzés alapján az igényt írásban megerősíti, az intézmény vezetője köteles írásban részletes tájékoztatást adni az intézmény által nyújtott szolgáltatásról, az ellátást igénybevevő jogairól és kötelezettségéről, valamint a térítési díjakról. (5) A házi segítségnyújtást végző személy szükség szerint kapcsolatot létesít az otthonápolási szolgálattal. (6) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete 7 tartalmazza. (7) 8 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet (a továbbiakban: Szr.) 15. alapján ápolt személy csak az Szr. 15. (6) bekezdésében meghatározott esetekben részesülhet házi segítségnyújtásban. (8) 9 A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a gondozási szükséglet vizsgálatára az Szt. 63. (4)-(8) bekezdésében foglaltak irányadók. 1 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés a) pontja 2 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (2) bekezdés b) pontja 3 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör. 3. (1) bekezdés 5 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 4. (1) bekezdés 6 Módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör. 15. (3) bekezdés b) pontja 8 Beépítette: 43/2005. (X. 5.) Ör. 5. (4) bekezdés 9 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 4. (2) bekezdés 7

8 Családsegítés 14. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) 1 A családsegítés keretében biztosítani kell az Szt. 64. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt szolgáltatásokat. (3) A Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ vezetője együttműködési megállapodás létrehozását kezdeményezheti, ha a családsegítő tevékenység eredményességéhez az igénylő meghatározott formában történő közreműködése szükséges. Jogszabály által meghatározott esetben együttműködési megállapodás kötése kötelező. (4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 15. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) 2 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete 3 tartalmazza. (4) 4 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 65. (4)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Közösségi szolgáltatások 15/A. (1) 5 Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (2) 6 A közösségi ellátások keretében az Szt. 65/A. (2)-(3) bekezdésében meghatározott ellátásokat kell biztosítani. (3) A közösségi ellátások térítésmentesen vehetők igénybe az Szt. 115/A. d) pontja szerint. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A támogató szolgáltatatás együttműködik a fogyatékos személyek segítő-szolgáltató szervezeteivel és gyógypedagógiai-nevelési szakszolgálatokkal, a területen lévő szociális alap- és nappali ellátást biztosító intézményekkel, a házi orvosi szolgálatokkal, a körzeti védőnői hálózattal, otthoni szakápoló szolgálatokkal, valamint a művelődési és sportintézményekkel. (3) A támogató szolgáltatás feladatait az Szt. 65/C. (3) bekezdése tartalmazza. (4) A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a személyi segítés, illetve a speciális személyi szállítás kivételével, térítésmentes. (5) 1 A támogató szolgáltatás személyi segítés térítési díját, valamint a szállítás térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 1 Módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör. 4. (1) bekezdés. Alkalmazására lásd még: 21/2007. (IV. 27.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör. 15. (3) bekezdés c) pontja 4 Beépítette: 8/2007. (II. 28.) Ör. 4. (2) bekezdés 5 Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör Alkalmazására lásd még: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (4) bekezdés 8

9 (6) 2 A támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 65/C. (4)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadók. Utcai szociális munka 17. (1) Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (2) Az utcai szociális munka igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni. Nappali ellátások 18. (1) 3 Az önkormányzat nappali ellátást nyújt a) idősek klubja b) fogyatékos személyek nappali ellátása c) pszichiátriai betegek nappali ellátása d) nappali melegedő 4 e) formájában. (2) 5 A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. Idősek klubja Az idősek klubjában 7 ellátást kell biztosítani a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére. Fogyatékos személyek nappali ellátása (1) A Fogyatékosok Nappali Otthona (továbbiakban FNO) az Szt. 65/F. (1) bekezdés c) pontja alapján a tankötelezettségből kikerült, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista, elsősorban Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer területén lakcímmel rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni gondozásra, foglalkoztatásra és nevelésre. (2) Az FNO-ba történő felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét. (3) Az FNO térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 20/A. 11 Fejlesztő Napközi Otthon 10 1 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör Beépítette: 8/2007. (II. 28.) Ör. 6. (2) bekezdés 3 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés c) pontja 5 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 9. (2) bekezdés 6 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés b) pontja 7 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés b) pontja 8 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Beépítette: 37/2007. (VI. 29.) Ör Hatályon kívül helyezte: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés c) pontja 9

10 Pszichiátriai betegek nappali ellátása (1) A pszichiátriai betegek nappali ellátását az Szt. 65/F. (1) bekezdés b) pontja alapján a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére kell biztosítani. (2) A Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonába (továbbiakban PNO) történő felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. (3) Az PNO térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Nappali melegedő 22. A hajléktalan személyek nappali ellátását az önkormányzat nappali melegedőben biztosítja. Szakosított ellátások 23. (1) Az önkormányzat szakosított ellátást nyújt a) idősek átmeneti gondozóháza, b)-c) 3 formájában. (2) Szakosított ellátásban azt az életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt rászorult személyt kell részesíteni, akit alapszolgáltatás keretében nem lehet gondozni. (3) A szakosított ellátási formákat igénybevevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról - külön jogszabályban meghatározott tartalommal - gondozási tervet kell készíteni. Időskorúak átmeneti gondozóháza 24. (1) Az időskorúak átmeneti gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. (2) 4 Az átmeneti elhelyezést elsősorban Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer területén lakcímmel rendelkező személyeknek kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, elhelyezés biztosítható a Budapest vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkezők részére is. (3) 5 Az intézményi jogviszony létesítésére, illetve meghosszabbítására az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak. (4) 6 (5) Az idősek átmeneti gondozóházában nyújtott ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét e rendelet 1. számú 7 melléklete tartalmazza. Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása /A Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 3. pontja 4 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör Módosította: 37/2007. (VI. 29.) Ör Hatályon kívül helyezte: 37/2007. (VI. 29.) Ör. 4. (2) bekezdés 7 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés c) pontja 8 Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 4. pontja 9 Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 5. pontja 10 Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (3) bekezdés c) pontja 10

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben