13/2005. (III. 3.) RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2005. (III. 3.) RENDELETE"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL A 43/2005. (X. 5.), A 48/2005. (X. 28.), A 13/2006. (III. 13.), A 44/2006. (IX. 1.), A 46/2006. (IX. 1.), A 8/2007. (II. 28.), A 37/2007. (VI. 29.), A 46/2007. (VIII. 31.), A 7/2008. (II. 29.), A 44/2008. (VIII. 29.), A 4/2009. (II. 27.), A 25/2009. (VI. 25.), A 8/2010. (III. 4.), A 41/2010. (VIII. 11.) ÉS AZ 58/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1

2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL A 43/2005. (X. 5.) 2, 48/2005. (X. 28.) 3, A 13/2006. (III. 13.) 4, A 44/2006. (IX. 1.) 5, A 46/2006. (IX. 1.) 6, A 8/2007. (II. 28.) 7, A 37/2007. (VI. 29.) 8, A 46/2007. (VIII. 31.) 9, A 7/2008. (II. 29.) 10, A 44/2008. (VIII. 28.) 11, A 4/2009. (II. 27.) 12, A 25/2009. (VI. 25.) 13, A 8/2010. (III. 4.) 14 A 41/2010. (VIII. 11.) 15 ÉS AZ 58/2010. (XII. 17.) 16 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az alábbi rendeletet alkotja. 17 A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, szervezetét, a szolgáltatásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjakat. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a) 19 ha e rendelet másként nem rendelkezik, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdése szerint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személyekre, valamint b) az Szt. 6. alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékességi területét jelölték meg. (2) A rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete; b) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Jegyzője; c) a szociális szolgáltató, illetve szociális intézmény vezetője gyakorolja. (3) A rendelet meghatározza Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott, az Szt.-ben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátás formáit, igénybevételének módját, az ellátásért fizetendő térítési díjat, az ellátás megszüntetésének módját és eseteit. 1 Elfogadva: március 2. 2 Elfogadva: szeptember Elfogadva: október Elfogadva: március 1. 5 Elfogadva: augusztus Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: június Elfogadva: március 3. Hatályos: április 1-jétől 15 Elfogadva: augusztus 10. Hatályos: szeptember 1-jétől 16 Elfogadva: december 16. Hatályos: január 1-jétől 17 Új szövegét megállapította: 48/2005. (X. 28.) Ör Új szövegét megállapította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 1. 2

3 (4) A rendelet szabályozza az ellátottak jogait és érdekérvényesítési lehetőségeit, valamint a tájékoztatási kötelezettséget. (5) E rendelet hatálya nem terjed ki az Szt. 3. (6)-(8) bekezdéseiben megjelölt ellátásokra és szolgáltatásokra. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást szociális alapszolgáltatás, szakosított ellátás, keretében biztosítja. (2) A szociális alapszolgáltatások formái a következők: 1 a) b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) 2 közösségi ellátások, g) támogató szolgáltatás, h) utcai szociális munka, i) nappali ellátások. (3) A szakosított ellátások formái a következők: a) időskorúak átmeneti gondozóháza, b)-c 3 ) (4) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokat saját intézményein, illetve ellátási szerződés keretében más intézményeken keresztül nyújtja, mely intézményeket e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. Általános rendelkezések 4. 4 (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén személyes gondoskodás kereteibe tartozó ellátásokat az önkormányzat által fenntartott intézményeken kívül az a nem állami, illetve egyházi fenntartásban működő szolgáltató nyújthat, amely jogerős működési engedéllyel rendelkezik. (2) Az önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatal útján kezdeményezi az intézmény működési engedélyének, szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának szükség szerinti módosítását. Az ellátás igénybevételének módja 5. (1) 5 Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételét a családsegítés kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. A kérelmeket az intézmény vezetőjénél kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kérelemhez csatolni kell a) a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokról szóló hivatalos igazolás(ok)at, valamint b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben és a 36/2007.(XII.22.) SzMM rendeletben foglaltak szerint, c) 6 étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 12. alapján a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat. (2) A családsegítő szolgáltatást igénybevevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a forgalmi naplóban történik. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. A tájékoztatás tartalmazza: - az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 1 Hatályon kívül helyezte: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (3) bekezdés 1. pontja 2 Kiegészítette, illetve betűjelét módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 1. pontja 4 Új szövegét megállapította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 2. (1) bekezdés 6 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 1. (1) bekezdés 3

4 - az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások esetében a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; - panaszjoguk gyakorlásának módjáról; - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; - az intézmény házirendjéről; - a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; - a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. (4) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézményvezető, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: intézményvezető) döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. (5) 1 Ha az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, a döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. A Képviselő-testület határozatban dönt az intézményi jogviszony keletkezéséről, illetve a felülvizsgálati kérelem elutasításáról. (6) A személyes gondoskodást végző intézmény vezetője a külön jogszabályban meghatározottak szerint előgondozást végez. (7) 2 Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az intézményi jogviszony keletkezése esetén, az intézményvezető az ellátás igénybevételének időpontjában népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása igénybevétele kivételével - az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) az intézményi térítési díj összegét, d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, e) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját, f) a megállapodás módosításának szabályait, g) az intézményi jogviszony megszűnésének módját, h) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. (9) 3 Az ellátás biztosításáról való értesítésre az Szt. 94/A. (2) bekezdése, 95. (1)-(2) bekezdése, valamint a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet a irányadók. Az intézményi jogviszony megszűnése 6. (1) Az intézményi jogviszony megszűnik, illetve azt az intézményvezető megszünteti, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően. (2) Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetéséről, illetőleg az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat. (3) 4 Ha az ellátott az intézményvezető intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntésével nem nem ért egyet, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a Képviselőtestület, illetőleg a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Térítési díj 7. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 5 A térítési díjat a külön jogszabályban meghatározott személy köteles fizetni (a továbbiakban: kötelezett). Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 1 Módosította: 46/2007. (VIII. 31.) Ör Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 2. (2) bekezdés 3 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 1. (2) bekezdés 4 Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör Módosította: 46/2006. (IX. 1.) Ör. 1. (1) bekezdés 4

5 (3) 1 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete évente kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú melléklete 2 tartalmazza. (4) 3 A kötelezett által fizetendő térítési díj konkrét összegéről, (a továbbiakban: személyi térítési díj), az intézmény vezetője dönt, és döntéséről írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. (5) Térítésmentesen kell biztosítani a külön jogszabályban foglalt ellátásokat, szolgáltatásokat. (6) 4 A szociális szolgáltatások keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét, b) 5 étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén az Szt (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. (7) Az intézményi térítési díjak megállapításánál a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. (8) 6 (9) 7 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a Budapest III. kerületi lakcímmel nem rendelkező igénybevevők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. (10) 8 (11) 9 (12) 10 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult igénybevevők, továbbá támogató szolgáltatás esetén a finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási területen kívülről érkezők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. Méltányossági jogkör 8. (1) Az ellátásra jogosult, vagy fizetésre kötelezett kérelmére a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat indokolt esetben a Polgármester méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti. (2) A méltányossági kérelmeket részletes indokolással ellátva, az intézményvezetőnél kell írásban benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet javaslatával ellátva 8 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. Az ellátottak jogai és érdekvédelme 9. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben az ellátottnak joga van az ellátással kapcsolatban panaszt tenni. A panaszt, az intézmény vezetője köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panasztevőt 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni. (2) 11 Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézményvezető intézkedésével, a határidő elmulasztásától, illetve az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. (3) A szociális szolgáltatások esetében az Szt. 94/K. -ban foglaltaknak megfelelően az intézményvezető köteles az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, valamint az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről az ellátottakat tájékoztatni. (4) Az intézménybe való felvételkor az intézményvezető tájékoztatást ad a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ellátott és hozzátartozója számára. (5) A szociális intézmény vezetője köteles gondoskodni az érdekképviseleti fórum megalakításáról. Az érdekképviseleti fórumba az Szt. 99. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 1 tagot delegál. (6) Az érdekképviseleti fórumot évente legalább egyszer, illetőleg, az Szt. 99. (4) bekezdésében foglaltak esetén össze kell hívni. 1 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 2. (1) bekezdés 2 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés a) pontja 3 Módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör. 4. (1) bekezdés 4 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 4. (1) bekezdés 5 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 2. (2) bekezdés 6 Hatályon kívül helyezte: 46/2007. (VIII. 31.) Ör. 4. (3) bekezdés 7 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 4. (2) bekezdés 8 Hatályon kívül helyezte: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (3) bekezdés 2. pontja 9 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (II. 29.) Ör. 15. (4) bekezdés a) pontja 10 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 2. (3) bekezdés 11 Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör. 5. 5

6 (7) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirendben kell szabályozni. (8) A nappali ellátást nyújtó és az átmeneti bentlakásos intézményekben lehetőséget kell biztosítani az Szt. 99/A. -ban foglalt ellátotti önkormányzat létrehozására, melynek feladatát az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben szabályozni kell. A szociális intézmények működésének ellenőrzése 1 9/A. 2 (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az általa fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben a Polgármesteren keresztül a Szociális Szolgáltató Főosztály közreműködésével évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység, valamint dokumentálása megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek. (2) A Szociális Szolgáltató Főosztály a (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvből készített vizsgálati jelentés alapján az intézményvezető hatáskörébe tartozó hiányosság észlelése esetén -, a Polgármester hatvan nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja az intézmény vezetőjét a hiányosság megszüntetésére. Az intézményvezető köteles megszüntetni az észlelt hiányosságot és beszámolni a megtett intézkedésekről. Szociális alapszolgáltatások 10. (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. (2) Az alapszolgáltatást biztosító együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjólétigyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint a Polgármesteri Hivatallal. (3) Az alapszolgáltatást biztosító a külön jogszabályban meghatározottak szerint gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról. Szociális információs szolgáltatás Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülő személy, b) 5 megváltozott munkaképességű személy, amennyiben a munkaképesség csökkenés, vagy az egészségkárosodás mértéke eléri az 50%-ot, és alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet nem folytat; c) azon személy, aki egészségi állapota miatt nem képes elkészíteni a napi egyszeri meleg ételt, d) súlyosan fogyatékos személy, e) pszichiátriai beteg személy, f) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján, a Munkaügyi Központ által álláskeresőként nyilvántartott személy, illetve családtagjai, g) aktív korúak ellátásában 6 részesülő személy, illetve családtagjai h) az Szt. 32/B. (1) bekezdése szerint időskorúak járadékában részesülő személy. (3) 7 A megváltozott munkaképesség, illetve az egészségkárosodás mértékének igazolására az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított igazolás szolgál. 1 Beiktatta: 46/2007. (VIII. 31.) Ör Beiktatta: 46/2007. (VIII. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (3) bekezdés 3. pontja 4 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 6 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (2) bekezdés a) pontja 7 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 6

7 (4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti állapot fennállását az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1 környezettanulmány készítése során vizsgálja. (5) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában súlyos fogyatékos a külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló okirattal. (6) A (2) bekezdés e) pontja alkalmazásában a pszichiátriai betegség igazolására pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye fogadható el. (7) A nyilvántartott álláskeresőnek a kérelemhez csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel-e a nyilvántartásban. (8) Az aktív korúak ellátásában 2, illetve időskorúak járadékában részesülő személy szociális rászorultságát a megállapító határozattal és az utolsó havi csekkszelvénnyel vagy bankszámla kivonattal igazolhatja. (9) Szükség szerint lehetőséget kell biztosítani az ellátott saját otthonában történő étkezés biztosítására, az étel elvitelének lehetőségével vagy az étel lakásra történő szállításával. (10) 3 Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. Házi segítségnyújtás 13. (1) 4 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást, d) szükség szerint biztosítani kell a beszerzést-bevásárlást, az ügyintézés segítését, a kísérést, etetést, mentális gondozást. (3) 5 Az ellátás iránti igény jelzésére elsősorban a háziorvos, de bárki jogosult, aki az ellátás szükségességét az ellátásra szoruló környezetében észlelte. A bejelentés nyomán az intézményvezető köteles: a) a bejelentésben foglaltakat kivizsgálni, és b) dönteni a jogosult részéről felmerülő ellátási igénynek megfelelően, továbbá c) amennyiben az ellátásra szoruló kéri, a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet szerinti szakértői bizottság véleménye, valamint az Szt (2) bekezdése és 116. (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelemvizsgálat alapján az ellátást igénylővel megállapodást kötni. (4) 6 Amennyiben az ellátásra jogosult igényét szóban jelzi, illetve a más által tett jelzés alapján az igényt írásban megerősíti, az intézmény vezetője köteles írásban részletes tájékoztatást adni az intézmény által nyújtott szolgáltatásról, az ellátást igénybevevő jogairól és kötelezettségéről, valamint a térítési díjakról. (5) A házi segítségnyújtást végző személy szükség szerint kapcsolatot létesít az otthonápolási szolgálattal. (6) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete 7 tartalmazza. (7) 8 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet (a továbbiakban: Szr.) 15. alapján ápolt személy csak az Szr. 15. (6) bekezdésében meghatározott esetekben részesülhet házi segítségnyújtásban. (8) 9 A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a gondozási szükséglet vizsgálatára az Szt. 63. (4)-(8) bekezdésében foglaltak irányadók. 1 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés a) pontja 2 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (2) bekezdés b) pontja 3 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör. 3. (1) bekezdés 5 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 4. (1) bekezdés 6 Módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör. 15. (3) bekezdés b) pontja 8 Beépítette: 43/2005. (X. 5.) Ör. 5. (4) bekezdés 9 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 4. (2) bekezdés 7

8 Családsegítés 14. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) 1 A családsegítés keretében biztosítani kell az Szt. 64. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt szolgáltatásokat. (3) A Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ vezetője együttműködési megállapodás létrehozását kezdeményezheti, ha a családsegítő tevékenység eredményességéhez az igénylő meghatározott formában történő közreműködése szükséges. Jogszabály által meghatározott esetben együttműködési megállapodás kötése kötelező. (4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 15. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) 2 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete 3 tartalmazza. (4) 4 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 65. (4)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Közösségi szolgáltatások 15/A. (1) 5 Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (2) 6 A közösségi ellátások keretében az Szt. 65/A. (2)-(3) bekezdésében meghatározott ellátásokat kell biztosítani. (3) A közösségi ellátások térítésmentesen vehetők igénybe az Szt. 115/A. d) pontja szerint. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A támogató szolgáltatatás együttműködik a fogyatékos személyek segítő-szolgáltató szervezeteivel és gyógypedagógiai-nevelési szakszolgálatokkal, a területen lévő szociális alap- és nappali ellátást biztosító intézményekkel, a házi orvosi szolgálatokkal, a körzeti védőnői hálózattal, otthoni szakápoló szolgálatokkal, valamint a művelődési és sportintézményekkel. (3) A támogató szolgáltatás feladatait az Szt. 65/C. (3) bekezdése tartalmazza. (4) A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a személyi segítés, illetve a speciális személyi szállítás kivételével, térítésmentes. (5) 1 A támogató szolgáltatás személyi segítés térítési díját, valamint a szállítás térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 1 Módosította: 13/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör. 4. (1) bekezdés. Alkalmazására lásd még: 21/2007. (IV. 27.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 29.) Ör. 15. (3) bekezdés c) pontja 4 Beépítette: 8/2007. (II. 28.) Ör. 4. (2) bekezdés 5 Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör Módosította: 8/2007. (II. 28.) Ör Alkalmazására lásd még: 8/2007. (II. 28.) Ör. 9. (4) bekezdés 8

9 (6) 2 A támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételeire és a feltétel fennállásának igazolására az Szt. 65/C. (4)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadók. Utcai szociális munka 17. (1) Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (2) Az utcai szociális munka igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni. Nappali ellátások 18. (1) 3 Az önkormányzat nappali ellátást nyújt a) idősek klubja b) fogyatékos személyek nappali ellátása c) pszichiátriai betegek nappali ellátása d) nappali melegedő 4 e) formájában. (2) 5 A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. Idősek klubja Az idősek klubjában 7 ellátást kell biztosítani a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére. Fogyatékos személyek nappali ellátása (1) A Fogyatékosok Nappali Otthona (továbbiakban FNO) az Szt. 65/F. (1) bekezdés c) pontja alapján a tankötelezettségből kikerült, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista, elsősorban Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer területén lakcímmel rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni gondozásra, foglalkoztatásra és nevelésre. (2) Az FNO-ba történő felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét. (3) Az FNO térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 20/A. 11 Fejlesztő Napközi Otthon 10 1 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör Beépítette: 8/2007. (II. 28.) Ör. 6. (2) bekezdés 3 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés c) pontja 5 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör. 9. (2) bekezdés 6 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés b) pontja 7 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés b) pontja 8 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Beépítette: 37/2007. (VI. 29.) Ör Hatályon kívül helyezte: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés c) pontja 9

10 Pszichiátriai betegek nappali ellátása (1) A pszichiátriai betegek nappali ellátását az Szt. 65/F. (1) bekezdés b) pontja alapján a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére kell biztosítani. (2) A Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonába (továbbiakban PNO) történő felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. (3) Az PNO térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Nappali melegedő 22. A hajléktalan személyek nappali ellátását az önkormányzat nappali melegedőben biztosítja. Szakosított ellátások 23. (1) Az önkormányzat szakosított ellátást nyújt a) idősek átmeneti gondozóháza, b)-c) 3 formájában. (2) Szakosított ellátásban azt az életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt rászorult személyt kell részesíteni, akit alapszolgáltatás keretében nem lehet gondozni. (3) A szakosított ellátási formákat igénybevevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról - külön jogszabályban meghatározott tartalommal - gondozási tervet kell készíteni. Időskorúak átmeneti gondozóháza 24. (1) Az időskorúak átmeneti gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. (2) 4 Az átmeneti elhelyezést elsősorban Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer területén lakcímmel rendelkező személyeknek kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, elhelyezés biztosítható a Budapest vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkezők részére is. (3) 5 Az intézményi jogviszony létesítésére, illetve meghosszabbítására az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak. (4) 6 (5) Az idősek átmeneti gondozóházában nyújtott ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét e rendelet 1. számú 7 melléklete tartalmazza. Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása /A Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 3. pontja 4 Módosította: 7/2008. (II. 29.) Ör Módosította: 37/2007. (VI. 29.) Ör Hatályon kívül helyezte: 37/2007. (VI. 29.) Ör. 4. (2) bekezdés 7 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés c) pontja 8 Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 4. pontja 9 Hatályon kívül helyezte: 13/2006. (III. 13.) Ör. 12. (3) bekezdés 5. pontja 10 Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (3) bekezdés c) pontja 10

11 Záró rendelkezések 27. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben, valamint az alkalmazott dokumentumok, nyilvántartások vezetéséről, továbbá az intézményi térítési díjak meghatározásánál az Szt., illetve a végrehajtására vonatkozó jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a (3) bekezdés kivételével, a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. (3) 1 (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/1997.(III.6.) számú rendelete, valamint az azt módosító 42/1997.(X.31.), 24/1998.(X.5.), 2/2000.(II.25.), 18/2000.(V.17.), 25/2000.(VII.3), 40/2000.(2001.I.11.), 6/2001.(IV.26.), 3/2002.(II.6), 7/2002.(III.1.), 10/2002.(IV.24.), 35/2002.(XII.9.), 24/2003.(IX.8..), 45/2003.((XII.13.), 1/2004.(II.12.), 10/2004.(III.1.), 24/2004.(VI.7.), 6/2005.(II.9.) rendelet, továbbá az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet 3. sz. melléletének az SZLB feladatköréből a 22. pont, hatásköréből a 21, 23, 24. pont hatályát veszti. (5) 2 (6) E rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. jegyző polgármester 1 Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (3) bekezdés d) pontja 2 Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (3) bekezdés d) pontja 11

12 Étkeztetés 13/2005. (III. 3.) Ör. 1. számú melléklete 1 Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény által nyújtott alapszolgáltatások térítési díjai A szolgáltatási önköltség: az étel helyben fogyasztása és elvitele esetében 910,-Ft/adag, az ételt az igénybevétel helyére szállítva 1.087,-Ft/adag. Intézményi térítési díjak: Az ételt helyben fogyasztva, vagy elvitelre: Az ételt az igénybevétel helyére szállítva: 690,-Ft/adag 870,-Ft/adag A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 10 % 100 % felett 122 %-ig 15 % 122 % felett 144 %-ig 20 % 144 % felett 166 %-ig 30 % 166 % felett 188 %-ig 40 % 188 % felett 210 %-ig 50 % 210 % felett 232 %-ig 60 % 232 % felett 254 %-ig 70 % 254 % felett 276 %-ig 80 % 276 % felett 300 %-ig 90 % 300 % felett 100 % Reggeli intézményi térítési díja: 270,-Ft/adag Vacsora intézményi térítési díja: 400,-Ft/adag Reggeli és vacsora igénylése esetén személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével. 1 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés d) pontja 12

13 A házi segítségnyújtás évi szolgáltatási önköltség: 484,-Ft/óra Intézményi térítési díj: 400,-Ft/óra A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 0 % 100 % felett 122 %-ig 10 % 122 % felett 144 %-ig 20 % 144 % felett 166 %-ig 30 % 166 % felett 188 %-ig 40 % 188 % felett 210 %-ig 50 % 210 % felett 232 %-ig 60 % 232 % felett 254 %-ig 70 % 254 % felett 276 %-ig 80 % 276 % felett 300 %-ig 90 % 300 % felett 100 % A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi szolgáltatási önköltség: 558,-Ft/készülék/nap Intézményi térítési díja: 430,-Ft/készülék/nap Személyi térítési díj a december 31. napját követően szolgáltatást igénylők számára: Éves szinten egy készülékre vetítve: ,-Ft/év Havi szinten egy készülékre vetítve: 5.000,-Ft/hó A január 1. napját megelőzően szolgáltatást igénylők esetében a személyi térítési díj összege 0,-Ft. Nappali ellátás évi szolgáltatási önköltség: nappali ellátás (csak napközbeni tartózkodás igénybevétele) esetében 1.136,- Ft/nap, étkezést is igénybe véve 1.617,-Ft/nap A nappali ellátás intézményi térítési díja: 780,-Ft/fő/nap Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átvállalja a nappali ellátás intézményi térítési díját, ezért a nappali ellátás intézményi térítési díja 0,-Ft. Átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza- Derűs Alkony Gondozóház: Az intézmény egy ellátottra jutó napi önköltsége: 6.962,-Ft Az intézményi térítési díj összege: 5.220,-Ft/nap ( ,-Ft/hó) Személyi térítési díj: A III. kerületből érkező ellátott esetén: Havi összege az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60%-a az Szt (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel. 13

14 A Főváros más kerületéből és az agglomerációból érkező ellátott esetén: napi 5.200,-Ft (havi ,-Ft) Az ellátásért fizetendő térítési díj: nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem 60%-át, illetőleg az intézményi térítési díjat. 14

15 13/2005. (III. 3.) Ör. 2. számú melléklete 1 Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ által nyújtott alapszolgáltatások térítési díjai Fogyatékosok Nappali Otthonának térítési díjai: évi szolgáltatási önköltség: napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetében 3.745,-Ft/fő/nap, csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében 3.145,-Ft/fő/nap Intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 2.520,-Ft/nap/fő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a nappali ellátás intézményi térítési díja a III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, valamint a április 1. napját megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak esetében étkezés igénybevétele esetén 600,-Ft/nap. A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva 100 % alatt 100 % %-ig 150 % felett 200 %-ig 200% felett jövedelemtől függetlenül Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 15 % 20 % 30 % 40 % Intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 1.920,-Ft/nap /fő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást étkezés igénybevétele nélkül igénylő, III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, illetve az intézménybe április 1-jét megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak intézményi térítési díját, ezért a nappali ellátás intézményi térítési díjának összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0,-Ft. A március 31. napja után felvett, a III. kerület területén kívül eső lakcímmel rendelkező ellátott esetén a személyi térítési díj: napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 2.520,-Ft/nap/fő csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 1.920,-Ft/nap/fő 1 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés d) pontja 15

16 Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonának térítési díjai: évi szolgáltatási önköltség: napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetében Ft/fő/nap, csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében Ft/fő/nap Intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: Ft/nap/fő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a nappali ellátás intézményi térítési díja a III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak esetében étkezés igénybevétele esetén 640.-Ft/nap. A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva 100 % alatt 100 % %-ig 150 % felett 200 %-ig 200% felett jövedelemtől függetlenül Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 15 % 20 % 30 % 40 % Intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 1.350,-Ft/nap /fő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást étkezés igénybevétele nélkül igénylő, III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak intézményi térítési díját, ezért a nappali ellátás intézményi térítési díjának összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0,-Ft. A III. kerület területén kívül eső lakcímmel rendelkező ellátott esetén a személyi térítési díj: napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: Ft/nap/fő csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: Ft/nap/fő 16

17 Támogató szolgáltatás évi szolgáltatási önköltség: 5.045,-Ft/feladategység A támogató szolgálat intézményi térítési díja: 2.560,-Ft/feladategység Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a szállítás intézményi térítési díja: 180,-Ft/km A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem 150 %-át összege az öregségi nyugdíj 150% felett 200% felett nem haladja mindenkori legkisebb 200%-ig 250%-ig meg összegéhez viszonyítva A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százaléka: 250% felett 300%-ig 300 % felett 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján személyi segítés intézményi térítési díja: 470,-Ft/óra A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 0 % 100 % felett 122 %-ig 10 % 122 % felett 144 %-ig 20 % 144 % felett 166 %-ig 30 % 166 % felett 188 %-ig 40 % 188 % felett 210 %-ig 50 % 210 % felett 232 %-ig 60 % 232 % felett 254 %-ig 70 % 254 % felett 276 %-ig 80 % 276 % felett 300 %-ig 90 % 300 % felett 100 % 17

18 13/2005. (III. 3.) Ör. 3. számú melléklete 1 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által nyújtott családsegítés szolgáltatás intézményi térítési díja A családsegítés évi szolgáltatási önköltsége: 2.929,-Ft/fő/nap A családsegítés intézményi térítési díja: 2.050,-Ft/fő/nap 1 Módosította: 8/2010. (III. 4.) Ör. 6. (2) bekezdés d) pontja. Hatályos: április 1-jétől. 18

19 13/2005. (III. 3.) Ör. 4. számú melléklete 1 Derűs Alkony Idősek Átmeneti Gondozóház 1 Hatályon kívül helyezte: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (3) bekezdés d) pontja 19

20 13/2005. (III. 3.)Ör. 1. számú függeléke 1 étkeztetés Az ellátás formája házi segítségnyújtás családsegítés jelzőrendszeres segítségnyújtás házi pszichiátriai betegek nappali ellátása pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogató szolgáltatás utcai szociális munka idősek klubja fogyatékos személyek nappali ellátása nappali melegedő időskorúak gondozóháza A szolgáltató intézmény megnevezése Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Szociális Konyha Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona Kilátó Klubház és III. kerületi Közösségi Ellátás Integrált szolgáltatás Kilátó Klubház és III. kerületi Közösségi Ellátás Integrált szolgáltatás Szent Erzsébet Karitasz Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálat Utcai Gondozó Szolgálat I-II. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Fogyatékosok Nappali Otthona Hajléktalanok Nappali Melegedője Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény - Derűs Alkony Gondozóház A szolgáltató intézmény fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Sotéria Alapítvány Sotéria Alapítvány Esztergom-Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitasz Központ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1 Módosította: 58/2010. (XII. 17.) Ör. 5. (2) bekezdés e) pontja 20

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2008. (II. 29.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2008. (II. 29.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (II. 29.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(... ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben