Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2008. (II. 29.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2008. (II. 29.) rendelete"

Átírás

1 Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (II. 29.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendelet módosításáról Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) A rendelet hatálya kiterjed] a) ha e rendelet másként nem rendelkezik, az Szt. 3. (1)-(3) bekezdése szerint Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személyekre, valamint 2. (1) Az Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételét a családsegítés kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. A kérelmeket az intézmény vezetőjénél kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kérelemhez csatolni kell a) a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokról szóló hivatalos igazolás(ok)at, valamint b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben és a 36/2007.(XII.22.) SzMM rendeletben foglaltak szerint, c) étkeztetés igénybevétele esetén az Önkormányzat Jegyzője által az Szt. 119/C. -a szerint kiállított igazolást az ellátást igénylő családjának egy főre jutó jövedelméről, valamint e rendelet 12. -a alapján a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat. (2) Az Ör. 5. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az intézményi jogviszony keletkezése esetén, az intézményvezető az ellátás igénybevételének időpontjában népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása igénybevétele kivételével - az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) az intézményi térítési díj összegét, d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, Elfogadva: február 27.

2 e) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját, f) a megállapodás módosításának szabályait, g) az intézményi jogviszony megszűnésének módját, h) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 3. Az Ör. 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha az ellátott az intézményvezető intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntésével nem ért egyet, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a Képviselőtestület, illetőleg a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 4. (1) Az Ör. 7. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A szociális szolgáltatások keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás megállapításánál az Szt (1) bekezdés b) pontja, illetve 119/C. (1) bekezdése alapján az ellátást igénylő családjának egy főre jutó jövedelmét kell figyelembe venni. (2) Az Ör. 7. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a Budapest III. kerületi lakcímmel nem rendelkező igénybevevők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. 5. Az Ör. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézményvezető intézkedésével, a határidő elmulasztásától, illetve az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. 6. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülő személy, b) megváltozott munkaképességű személy, amennyiben a munkaképesség csökkenés mértéke eléri az 50 %-ot, és alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet nem folytat, c) azon személy, aki egészségi állapota miatt nem képes elkészíteni a napi egyszeri meleg ételt, d) súlyosan fogyatékos személy, e) pszichiátriai beteg személy, 2

3 f) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján, a Munkaügyi Központ által álláskeresőként nyilvántartott személy, illetve családtagjai, g) az Szt. 37/A. (1) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy, illetve családtagjai h) az Szt. 32/B. (1) bekezdése szerint időskorúak járadékában részesülő személy. (3) A megváltozott munkaképesség igazolására Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított igazolás szolgál. (4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti állapot fennállását az Óbudai Gondozási Központ környzettanulmány készítése során vizsgálja. (5) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában súlyos fogyatékos a külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló okirattal. (6) A (2) bekezdés e) pontja alkalmazásában a pszichiátriai betegség igazolására pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye fogadható el. (7) A nyilvántartott álláskeresőnek a kérelemhez csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel-e a nyilvántartásban. (8) A rendszeres szociális segélyben, illetve időskorúak járadékában részesülő személy szociális rászorultságát a megállapító határozattal és az utolsó havi csekkszelvénnyel vagy bankszámla kivonattal igazolhatja. (9) Szükség szerint lehetőséget kell biztosítani az ellátott saját otthonában történő étkezés biztosítására, az étel elvitelének lehetőségével vagy az étel lakásra történő szállításával. (10) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) Az Ör. 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az ellátás iránti igény jelzésére elsősorban a háziorvos, de bárki jogosult, aki az ellátás szükségességét az ellátásra szoruló környezetében észlelte. A bejelentés nyomán az intézményvezető köteles: - a bejelentésben foglaltakat kivizsgálni, - dönteni a jogosult részéről felmerülő ellátási igénynek megfelelően, - amennyiben az ellátásra szoruló kéri, a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet szerinti szakértői bizottság véleménye, valamint az Szt. 119/C. -a szerint jövedelemigazolás alapján az ellátást igénylővel megállapodást kötni. (2) Az Ör. 13. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a gondozási szükséglet vizsgálatára az Szt ában, valamint az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem Önkormányzat Jegyzője általi igazolására az Szt. 119/C. -ában foglaltak az irányadók. 8. Az Ör. 16. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A támogató szolgáltatás személyi segítés személyi térítési díját, illetve a szállítási térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3

4 9. (1) Az Ör. 18. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: [(1) Az önkormányzat nappali ellátást nyújt] e) az Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pontja alapján a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, megváltozott munkaképességű, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek nappali intézménye [formájában.] (2) Az Ör. 18. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. 10. Az Ör. 20. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ÉNO-ban elsősorban Budapest, III. kerület területén lakcímmel rendelkező, tankötelezettségből kikerült, önálló életvitelre részben képes értelmi fogyatékosok napközbeni gondozását, foglalkoztatását és nevelését kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, ellátás biztosítható a Budapest vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkezők részére is. 11. Az Ör. 20/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Fejlesztő Napközi Otthonban (a továbbiakban FNO) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. (1) bekezdés a) pontja alapján a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, megváltozott munkaképességű, aktív korú, nem foglalkoztatott, elsősorban Budapest, III. kerület területén lakcímmel rendelkező személyek napközbeni ellátását kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, ellátás biztosítható a Budapest vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkezők részére is. 12. Az Ör. 24. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az átmeneti elhelyezést elsősorban Budapest, III. kerület területén lakcímmel rendelkező személyeknek kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, elhelyezés biztosítható a Budapest vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkezők részére is. 13. Az Ör. a következő 26/A. -sal egészül ki: (1) E rendelet alkalmazásában: a) Budapesti Agglomeráció: a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. Törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt települések, b) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, c) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, d) közeli hozzátartozó: a Ptk b) pontja szerinti személyek és az élettárs, e) lakcím: az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol kérelmező életvitelszerűen lakik, megállapítása szempontjából a személyiadat és lakcímnyilvántartás adatai irányadók. 4

5 14. (1) Az Ör. 1. számú, 2. számú, és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú, 2. számú, és 3. számú melléklete lép. (2) Az Ör. 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép. 15. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel március 1. napján lép hatályba. (2) április 1. napjával az Ör. 2. számú mellékletében, valamint 1. számú függelékében az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ elnevezés helyébe az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ elnevezés lép. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Ör. a) 7. (3) bekezdésében az 1. számú melléklete szövegrész helyébe az 1 számú, 2. számú, valamint 4. számú melléklete szövegrész lép, b) 13. (6) bekezdésében a 3. számú melléklete szövegrész helyébe az 1 számú melléklete szövegrész lép, c) 15. (3) bekezdésében a 3. számú melléklete szövegrész helyébe az 1 számú melléklete szövegrész lép. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör. a) 7. (11) bekezdése, b) 3. számú melléklete. (5) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 5

6 [13/2005.(III.3.)Ör. 1. számú melléklete] 7/2008.(II. 29.) Ör. 1. sz. melléklet Az Óbudai Gondozási Központ által nyújtott alapszolgáltatások térítési díjai Étkeztetés intézményi és személyi térítési díjai I.A december 31. napján szociális étkezésben részesülők estében az intézményi térítési díj: Az ételt helyben fogyasztva, vagy elvitelre: 289,-Ft/adag Az ételt az igénybevétel helyére szállítva: 399,-Ft/adag A személyi térítési díj: A kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva: 122% 144% 166% 188% 210% 232% 254% 276% 100% 100%- 300%- felett felett felett felett felett felett felett felett alatt: 122%-ig 144%-ig 166%-ig 188%-ig 210%-ig 232%-ig 254%-ig 276%-ig 300%-ig felett Az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 18% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% II.Az ellátást december 31. napját követően igénylők (továbbiakban: új belépők) esetében, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg az intézményi térítési díj: Az ételt helyben fogyasztva, vagy elvitelre: 247,-Ft/adag Az ételt az igénybevétel helyére szállítva: 357,-Ft/adag A személyi térítési díj: A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százalékában kifejezve, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegéhez viszonyítva 100 % alatt 100 % %-ig 125 % felett 150 %- ig Egyedülélő 21 % 25 % 30 % Nem egyedülélő 30 % 40 % 50 % III.Azon új belépők esetében, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van az intézményi térítési díj: Az ételt helyben fogyasztva, vagy elvitelre: 289,-Ft/adag Az ételt az igénybevétel helyére szállítva: 399,-Ft/adag A személyi térítési díj: A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százalékában kifejezve, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegéhez viszonyítva 150% felett 200%-ig 200% felett 250% ig 250% felett 300 %-ig Egyedülélő 40 % 50 % 60 % Nem egyedülélő 60 % 70 % 80 % 6

7 IV.Azon új belépők esetében, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja az intézményi térítési díj: Az ételt helyben fogyasztva, vagy elvitelre: 356,-Ft/adag Az ételt az igénybevétel helyére szállítva: 467,-Ft/adag A személyi térítési díj: A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százalékában kifejezve: Egyedülélő 80 % Nem egyedülélő 100 % Reggeli intézményi térítési díja: 164,-Ft/adag Vacsora intézményi térítési díja: 349,-Ft/adag Reggeli és vacsora igénylése esetén személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével. A házi segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díjai I.A december 31. napján ellátásban részesülők esetében, valamint akik ellátását évben az Szt ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi az intézmény az intézményi térítési díj: 419,-Ft/óra A személyi térítési díj: A kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva: 122% 144% 166% 188% 210% 232% 254% 276% 100% 100%- 300%- felett felett felett felett felett felett felett felett alatt: 122%-ig 144%-ig 166%-ig 188%-ig 210%-ig 232%-ig 254%-ig 276%-ig 300%-ig felett Az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% II.Azon új belépők esetében, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg az intézményi térítési díj: 377,-Ft/óra A személyi térítési díj: A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százalékában kifejezve, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegéhez viszonyítva 100 % alatt 100 % %-ig 125 % felett 150 %- ig Egyedül élő 10 % 30 % 40 % Nem egyedülélő 20 % 40 % 50 % 7

8 III.Azon új belépők esetében, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja az intézményi térítési díj: 427,-Ft/óra A személyi térítési díj: A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százalékában kifejezve, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegéhez viszonyítva 150 % felett 200 % felett 250 % felett 300 % felett 200 %-ig 250 %-ig 300 %-ig Egyedülélő 50 % 60 % 70 % 90 % Nem egyedülélő 60 % 70 % 80 % 100 % A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi térítési díja: Éves szinten egy készülékre vetítve: ,-Ft/év Havi szinten egy készülékre vetítve: ,-Ft/hó Személyi térítési díja a december 31. napját követően szolgáltatást igénylők számára: Éves szinten egy készülékre vetítve: ,-Ft/év Havi szinten egy készülékre vetítve: 5.000,-Ft/hó A január 1. napját megelőzően szolgáltatást igénylők esetében a személyi térítési díj összege 0,-Ft. A támogató szolgáltatás (2008. április 1. napjától az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ keretei között kerül megszervezésre) szállítási intézményi térítési díja: 180,-Ft/km/fő szállítási személyi térítési díja: Kérelmező jövedelme a nyugdíjminimum A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százaléka: 150 %-át nem haladja meg 150% felett 200%-ig 200% felett 250%-ig 250% felett 300%-ig 300 %-át meghaladja 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % személyi segítés intézményi térítési díja: 634,-Ft/óra személyi segítés személyi térítési díja: A kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva: 122% 144% 166% 188% 210% 232% 254% 276% 100% 100%- 300%- felett felett felett felett felett felett felett felett alatt: 122%-ig 144%-ig 166%-ig 188%-ig 210%-ig 232%-ig 254%-ig 276%-ig 300%-ig felett Az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8

9 Nappali ellátás Intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 826,-Ft/nap/fő Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az intézményi térítési díj étkezés igénybevétele esetén 374,-Ft. A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: A kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva: 122% 144% 166% 188% 210% 232% 254% 276% 100% 100%- 300%- felett felett felett felett felett felett felett felett alatt: 122%-ig 144%-ig 166%-ig 188%-ig 210%-ig 232%-ig 254%-ig 276%-ig 300%-ig felett Az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 452,-Ft/nap /fő Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást étkezés igénybevétele nélkül igénylők intézményi térítési díját, ezért az intézményi térítési díj összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0,-Ft. 9

10 [13/2005.(III.3.)Ör. 2. számú melléklete] 7/2008.(II. 29.) Ör.2. sz. melléklet Az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ által nyújtott alapszolgáltatások térítési díjai Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának térítési díjai: Intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 1.563,-Ft/nap/fő Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az intézményi térítési díj a III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, valamint a április 1. napját megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak esetében étkezés igénybevétele esetén 570,-Ft. A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 100 % %-ig 150 % felett 200 %-ig 200% felett jövedelemtől függetlenül 15 % 20 % 30 % 40 % Intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 993,-Ft/nap /fő Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást étkezés igénybevétele nélkül igénylő, III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, illetve az intézménybe április 1-jét megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak intézményi térítési díját, ezért az intézményi térítési díj összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0,-Ft. A március 31. napja után felvett, a Főváros más kerületében vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkező ellátott esetén a személyi térítési díj: napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 1.563,-Ft/nap/fő csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 993,-Ft/nap/fő Fejlesztő Napközi Otthon térítési díjai: Intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 712,-Ft/fő/nap Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az intézményi térítési díj a III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, valamint a április 1. napját megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak esetében étkezés igénybevétele esetén 570,-Ft. 10

11 A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 100 % %-ig 150 % felett 200 %-ig 200% felett jövedelemtől függetlenül 15 % 20 % 30 % 40 % Intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 142,-Ft/nap /fő Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást étkezés igénybevétele nélkül igénylő, III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, illetve az intézménybe április 1-jét megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak intézményi térítési díját, ezért az intézményi térítési díj összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0,-Ft. A március 31. napja után felvett, a Főváros más kerületében vagy a Budapesti Agglomeráció területén lakcímmel rendelkező ellátott esetén a személyi térítési díj: napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 712,-Ft/nap/fő csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 142,-Ft/nap/fő 11

12 [13/2005.(III.3.)Ör. 4. számú melléklete] 7/2008.(II. 29.) Ör. 3. sz. melléklet Derűs Alkony Idősek Átmeneti Gondozóháza személyi térítési díja Az intézmény egy ellátottra jutó napi önköltsége: 6.481,-Ft Az intézményi térítési díj összege: 4.563,-Ft/nap Személyi térítési díj: A III. kerületből érkező ellátott esetén: Havi összege az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60%-a az Szt (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel. A Főváros más kerületéből és az agglomerációból érkező ellátott esetén: napi 4.563,-Ft (havi ,-Ft) Az ellátásért fizetendő térítési díj: nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem 60%-át, illetőleg az intézményi térítési díjat. 12

13 7/2008.(II. 29.) Ör. 1. sz. függeléke [13/2005.(III.3.)Ör. 1. számú függeléke] Az ellátás formája A szolgáltató intézmény megnevezése A szolgáltató intézmény fenntartója Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres segítségnyújtás házi Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek ellátás Szenvedélybetegek ellátása Támogató Szolgáltatás Utcai Szociális Munka Idősek Nappali Intézménye közösségi közösségi Óbudai Gondozási Központ Óbudai Gondozási Központ Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Óbudai Gondozási Központ Szent Erzsébet Karitasz Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Óbudai Gondozási Központ (2008. március 31. napjáig) Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ (2008. április 1. napjától) Központi Támogató Szolgálat Óbudai Gondozási Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Óbudai Szociális Foglalkoztató Otthona Központ Fejlesztő Napközi Otthon Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Kilátó Klubház Nappali Melegedő Időskorúak Gondozóháza Éjjeli Menedékhely Átmeneti Hajléktalan személyek átmeneti szállása Derűs Alkony Gondozóház Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Sotéria Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Központ Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Sotéria Alapítvány Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete 13

14 INDOKOLÁS a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III.3.) rendelet módosításához 1. Az Ör. hatályára vonatkozó rendelkezések pontosításra kerülnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szellemének megfelelően, amely szerint a személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakásához legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania. Ennek megfelelően a rendelet hatálya Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személyekre, valamint azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Önkormányzat illetékességi területét jelölték meg. A lakcím az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol kérelmező életvitelszerűen lakik, megállapítása szempontjából a személyiadat - és lakcímnyilvántartás adatai irányadók. A rendelet hatályától eltérő módon, elsősorban Budapest, III. kerület, másodsorban Budapest és a Budapesti Agglomeráció területén való lakcímmel rendelkezés kerül meghatározásra illetékességi szabályként az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ és a Derűs Alkony Gondozóház esetében. Ezen intézmények működési területét Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésén, 685/ÖK/2007.(XII.19.) számú határozatával, illetve 687/ÖK/2007.(XII.19.) számú határozatával kiterjesztette az egész Főváros, illetve a Budapesti Agglomeráció területére is. 2. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény január 1-jei hatállyal módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás során változtak egyes ellátások igénybevételének szabályai. Házi segítségnyújtás esetében a törvény megszüntette a szociális rászorultság vizsgálatát, helyette a gondozási szükséglet fogalma került bevezetésre. Emiatt az 5. (1) bekezdés b) pontja szerint csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében kell a kérelemhez csatolni a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat. Étkeztetés esetén az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetének vizsgálatára az ellátás igénybevételét megelőzően kerül sor. Az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet a települési önkormányzat jegyzője vizsgálja meg, és arról igazolást állít ki. A jegyző által kiállított jövedelemigazolást, valamint a szociális rászorultságot igazoló dokumentumot csatolni kell az ellátás igénylése során a kérelemhez. Az Szt. 94/B. -a megállapodás megkötését teszi kötelezővé az ellátást igénybevevő és a szolgáltató, intézmény között, valamint meghatározza a megállapodás kötelező elemeit január 1. napjától változott azon szolgáltatások köre, amelyek esetében nem kell megállapodást kötni az ellátottal. A rendelet módosítása a törvény előírásait követi. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet szerint az intézményi térítési díjról az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket tájékoztatni kell. Ezért indokolt az intézményi térítési díj konkrét összegét is feltüntetni a megállapodásban. 14

15 3. Az Szt. biztosítja a szolgáltatást igénybevevőnek a lehetőséget, hogy az intézményvezető döntésével szemben a fenntartóhoz forduljon jogorvoslatért. Ennek eljárási szabályai kerülnek pontosításra az Ör-ben, szabályozva, hogy az ilyen jellegű kérelmeket a Szociális Szolgáltató Főosztályon kell benyújtani nyolc napos határidőn belül. 4. Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételéhez szükséges jegyzői jövedelemvizsgálat esetében - a többi ellátási formától eltérően - az Szt. nem az ellátást igénylő jövedelemének vizsgálatát írja elő, hanem a kérelmező családjának jövedelemvizsgálatát. A kérelmező által fizetendő személyi térítési díj a család egy főre jutó jövedelméhez igazodik. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatot ellátási kötelezettség a lakosságára kiterjedően terheli, a III. kerületi lakcímmel nem rendelkező ellátottak esetében a fizetendő személyi térítési díj összege megegyezik a szolgáltatás nyújtásának állami normatívával csökkentett önköltségével, tehát az intézményi térítési díjjal. 5. Pontosításra kerülnek az ellátást igénybevevő panaszjogának gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések. Az Szt. alapján az ellátott az ellátással kapcsolatban panasszal élhet az intézményvezetőnél, aki a panaszt köteles határidőben kivizsgálni és a megfelelő intézkedéseket megtenni. Ha nem intézkedik, vagy intézkedésével az ellátást igénybevevő nem ért egyet, az ellátott a fenntartóhoz fordulhat. Ezen kérelmét az ellátott szintén a Szociális Szolgáltató Főosztályon nyújthatja be. 6. A szociális étkezés szabályai módosulnak, tekintettel arra, hogy az Szt a szerint az ellátásra való jogosultsági feltételek részletes szabályait helyi rendeletben kell megállapítani. Az Ör. eddig általánosan megfogalmazva tartalmazta a szociális rászorultság szempontrendszerét, amit a módosítási tervezet konkrétan határoz meg. A szociálisan rászorultak körének meghatározása során - a törvény szempontrendszerének figyelembevételével - a leghátrányosabb társadalmi csoportok támogatására törekedtünk. 7. Az Szt. módosítása következtében pontosításra kerülnek a házi segítségnyújtás igénylése során az intézményvezető által teendő intézkedések. A évi CXXI. törvény a házi segítségnyújtás esetén a korábban létező szociális rászorultság helyett bevezette a gondozási szükséglet vizsgálatát az ellátás indokoltságának megállapítására. A gondozási szükséglet vizsgálatát a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet szerint felállított szakértői bizottság végzi, mely kötelező erejű szakvéleményt ad ki a napi gondozási szükséglet mértékéről. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani, azonban a gondozási szükséglet nem haladhatja meg a napi 4 órát. Gondozási szükséglet hiányában a szolgáltatás nem nyújtható csak átmeneti jelleggel vagy halaszthatatlan esetben legfeljebb 3 hónapos időtartamban. Amennyiben a gondozási szükséglet fennáll, a szolgáltató, intézmény vezetője kérelmezi a jegyzőnél a jövedelemigazolás kiadását, az ellátás csak ennek megtörténte után nyújtható. 15

16 8. A korábbi gyakorlattól eltérően, a könnyebb áttekinthetőség érdekében az Ör. mellékletében egy helyen kerül rögzítésre támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a személyi segítésért, illetve a szállításért fizetendő intézményi és személyi térítési díj összege. 9. Az Önkormányzat által nyújtott nappali ellátások köre pontosításra kerül, a felsorolásban feltüntetve a Fejlesztő Napközi Otthon által nyújtott ellátást is. A könnyebb átláthatóság érdekében az Óbudai Gondozási Központ és az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ által nyújtott nappali ellátásért fizetendő térítési díjak mértéke az Ör. külön mellékleteiben kerül szabályozásra A Képviselő-testület 685/ÖK/2007.(XII.19.) számú határozatával, illetve 687/ÖK/2007.(XII.19.) számú határozatával döntött az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, a Fejlesztő Napközi Otthon, illetve a Derűs Alkony Gondozóház működési terültének kibővítéséről - a kerületi lakosok irányában fennálló ellátási kötelezettség teljesítésének veszélyeztetése nélkül - a Főváros egész területére, valamint a Budapesti Agglomeráció területére. Az Ör. rendelkezései ennek megfelelően módosulnak. 13. A rendelet szövegébe értelmező rendelkezés formájában, beépítésre kerül a Budapesti Agglomeráció, a család, az egyedülélő, a közeli hozzátartozó és a lakcím fogalma. Mellékletek: Az Szt (9) bekezdése szerint a szolgáltatások intézményi térítési díját tárgyév március 1-jéig kell megállapítani a szolgáltatási önköltség alapján. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátott jövedelmétől függően differenciált normatíva kategóriákat állapít meg. A több normatíva kategória több intézményi térítési díj kategóriát eredményez ezen szolgáltatások esetében. Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében szintén új szabály, hogy január 1. napjától kezdve nem az ellátást igénylő jövedelme, hanem családjának egy főre jutó jövedelme a személyi térítési díj megállapításának alapja. A jövedelem vizsgálat új szabálya a december 31. napját követően ellátást igénylőkre (továbbiakban: új belépők) vonatkozik, a január 1-jét megelőzően ellátásban részesülőkre a tavalyi szabályok az irányadók. A rendelet mellékletében ennek megfelelően a tavalyi évben is ellátásban részesülők számára megmarad a korábbi táblázat a személyi térítési díj megállapításához, az új belépők esetében pedig - szintén jövedelemhez igazodóan, de kevesebb kategória feltüntetésével új táblázatok kerültek kidolgozásra. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet szabályai szintén január 1. napjától változtak. A kormányrendelet étkeztetés és nappali ellátás esetében minimális személyi térítési díj összegeket ír elő, melynek megállapítása kötelező. A nappali ellátás intézményi térítési díj alapját január 1. napjától nem az élelmezési térítés költsége jelenti, tehát az étkezés igénybevétele nélkül, csak napközbeni tartózkodást igénylők ellátása is térítésköteles. Az új szabályozás bevezetése miatt módosulnak a rendelet személyi térítési díj táblázatai. A személyi térítési díj legalacsonyabb 16

17 mértéke minden esetben úgy került meghatározásra, hogy a jogszabály által előírt minimum összegeknek (étkeztetés: 50,-Ft, nappali ellátás csak napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén 20,-Ft, étkezés igénybevételével 70,-Ft) megfelel. A csak napközbeni tartózkodást igénylők esetében a nappali ellátás igénybevétele idáig térítésmentes volt. A térítési díj bevezetése a nappali ellátást nyújtó intézmények látogatottságának visszaesését eredményezheti, ami a kerületi idős, valamint fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi elszigeteltségét erősítené, szociális helyzetét rontaná. A Képviselő-testületnek az intézményi térítési díj átvállalása útján nyílik lehetősége a jogszabályi előírásokkal összhangban a térítésmentesség biztosítására fenti ellátottak számára. Tekintettel arra, hogy az étkezés igénybevétele nélkül nappali ellátásban részesülők térítési díjat eddig sem fizettek, ezért a Képviselő-testület döntése nem jelent többlet kiadást az előző évekhez képest. 1.számú függelék: A függelékben az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központtá való átszervezése miatt módosul. 17

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) 1 RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya 1.

1. A rendelet célja és hatálya 1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(III. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe.

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe. Vaja város képviselő testületének 7/2018 (VI.14..) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület szeptember 4-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület szeptember 4-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2018. szeptember 4-én tartandó ülésére. Tárgy: A települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(... ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1. Hatásköri és eljárási szabályok. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni kell:

1. Hatásköri és eljárási szabályok. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni kell: Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Kihirdetve: június 16. Kifüggesztve: június július 1. Dr. Kelemen Henrietta jegyző

Kihirdetve: június 16. Kifüggesztve: június július 1. Dr. Kelemen Henrietta jegyző 1 Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/017. (VI.16.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 2400 Dunaújváros Dunasor 15. Tel: 25/500-641, 25/409-542 Fax: 25/401-821 e-mail: eszi1@invitel.hu Az intézmény által nyújtott

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 5/2008. (II. 22.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Vác Város Önkormányzat a helyi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 500-700 E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. március 5-i ülésére Napirend címe:

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.28.), a 9/2017. (VII.26.), a 4/2018. (II.21.) és a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(IV. 27.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(IV. 27.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. április 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(IV.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. 2

1. A rendelet hatálya 1. 2 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Hatályos: tól

Hatályos: tól Hatályos:2017-08-04 -tól Bakonyszombathely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete. Bakonyszombathely Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben