melléklete tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "melléklete tartalmazza."

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005.(III. 3.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az Ör. 5. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) A kérelemhez csatolni kell] c) étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 12. alapján a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat. (2) Az Ör. 5. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Az ellátás biztosításáról való értesítésre az Szt. 94/A. (2) bekezdése, 95. (1)-(2) bekezdése, valamint a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet a irányadók. 2. (1) Az Ör. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete évente kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Ör. 7. (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(6) A szociális szolgáltatások keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál] b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén az Szt (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelmet [kell figyelembe venni.] (3) Az Ör. 7. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (12) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászorult igénybevevők, továbbá támogató szolgáltatás esetén a finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási területen kívülről érkezők az intézményi térítési díj összegét kötelesek személyi térítési díjként fizetni. 3. Az Ör. 12. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. 4. (1) Az Ör. 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az ellátás iránti igény jelzésére elsősorban a háziorvos, de bárki jogosult, aki az ellátás szükségességét az ellátásra szoruló környezetében észlelte. A bejelentés nyomán az intézményvezető köteles: a) a bejelentésben foglaltakat kivizsgálni, és b) dönteni a jogosult részéről felmerülő ellátási igénynek megfelelően, továbbá c) amennyiben az ellátásra szoruló kéri, a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet szerinti szakértői bizottság véleménye, valamint az Szt (2) bekezdése és 116. (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelemvizsgálat alapján az ellátást igénylővel megállapodást kötni. Elfogadva: március 3.

2 (2) Az Ör. 13. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a gondozási szükséglet vizsgálatára az Szt. 63. (4)-(8) bekezdésében foglaltak irányadók. 5. Az Ör. 16. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A támogató szolgáltatás személyi segítés térítési díját, valamint a szállítás térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 6. (1) Jelen rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ör. a) 12. (2) bekezdés g) pontjában az Szt. 37/A. (1) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyben szövegrész helyébe az aktív korúak ellátásában szövegrész; b) 12. (8) bekezdésében az rendszeres szociális segélyben szövegrész helyébe az aktív korúak ellátásában szövegrész; c) 20/A. (2) bekezdésében a Fővárosi Munkaügyi Központ szövegrész helyébe a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ szövegrész, az Országos Orvosszakértői Intézet igazolását szövegrész helyébe az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét szövegrész; d) 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete; e) 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör. a) 20. (2) bekezdésének második mondata; b) 20/A. (1) bekezdésének második mondata; c) 26/A. -a; d) 27. (3) és (5) bekezdése. (4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester

3 [13/2005.(III.3.)Ör. 1. számú melléklete] 8/2010.(III.4.) Ör. 1. sz. melléklet Étkeztetés Az Óbudai Gondozási Központ által nyújtott alapszolgáltatások térítési díjai évi szolgáltatási önköltség: az étel helyben fogyasztása és elvitele esetében 889,- Ft/adag, az ételt az igénybevétel helyére szállítva 1.043,-Ft/adag. Intézményi térítési díjak: Az ételt helyben fogyasztva, vagy elvitelre: Az ételt az igénybevétel helyére szállítva: 670,-Ft/adag 820,-Ft/adag A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 10 % 100 % felett 122 %-ig 15 % 122 % felett 144 %-ig 20 % 144 % felett 166 %-ig 30 % 166 % felett 188 %-ig 40 % 188 % felett 210 %-ig 50 % 210 % felett 232 %-ig 60 % 232 % felett 254 %-ig 70 % 254 % felett 276 %-ig 80 % 276 % felett 300 %-ig 90 % 300 % felett 100 % Reggeli intézményi térítési díja: 260,-Ft/adag Vacsora intézményi térítési díja: 260,-Ft/adag Reggeli és vacsora igénylése esetén személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével. A házi segítségnyújtás évi szolgáltatási önköltség: 484,-Ft/óra Intézményi térítési díj: 400,-Ft/óra

4 A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 0 % 100 % felett 122 %-ig 10 % 122 % felett 144 %-ig 20 % 144 % felett 166 %-ig 30 % 166 % felett 188 %-ig 40 % 188 % felett 210 %-ig 50 % 210 % felett 232 %-ig 60 % 232 % felett 254 %-ig 70 % 254 % felett 276 %-ig 80 % 276 % felett 300 %-ig 90 % 300 % felett 100 % A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi szolgáltatási önköltség: 558,-Ft/készülék/nap Intézményi térítési díja: 430,-Ft/készülék/nap Személyi térítési díj a december 31. napját követően szolgáltatást igénylők számára: Éves szinten egy készülékre vetítve: ,-Ft/év Havi szinten egy készülékre vetítve: 5.000,-Ft/hó A január 1. napját megelőzően szolgáltatást igénylők esetében a személyi térítési díj összege 0,-Ft. Nappali ellátás évi szolgáltatási önköltség: nappali ellátás (csak napközbeni tartózkodás igénybevétele) esetében 1.136,-Ft/nap, étkezést is igénybe véve 1.617,-Ft/nap A nappali ellátás intézményi térítési díja: 780,-Ft/fő/nap Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átvállalja a nappali ellátás intézményi térítési díját, ezért a nappali ellátás intézményi térítési díja 0,-Ft.

5 [13/2005.(III.3.)Ör. 2. számú melléklete] 8/2010.(III.4.) Ör.2. sz. melléklet Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ által nyújtott alapszolgáltatások térítési díjai Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának térítési díjai: évi szolgáltatási önköltség: napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetében 3.745,-Ft/fő/nap, csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében 3.145,-Ft/fő/nap Intézményi térítési díj napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 2.520,-Ft/nap/fő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a nappali ellátás intézményi térítési díja a III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, valamint a április 1. napját megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak esetében étkezés igénybevétele esetén 600,-Ft/nap. A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az 200% felett 100 % % felett öregségi nyugdíj 100 % alatt jövedelemtől 150 %-ig 200 %-ig mindenkori legkisebb függetlenül összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési 15 % 20 % 30 % 40 % díjhoz viszonyítva Intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 1.920,- Ft/nap /fő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást étkezés igénybevétele nélkül igénylő, III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, illetve az intézménybe április 1-jét megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak intézményi térítési díját, ezért a nappali ellátás intézményi térítési díjának összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0,-Ft. A március 31. napja után felvett, a III. kerület területén kívül eső lakcímmel rendelkező ellátott esetén a személyi térítési díj: napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében: 2.520,-Ft/nap/fő csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében: 1.920,-Ft/nap/fő

6 Fejlesztő Napközi Otthon térítési díjai: évi szolgáltatási önköltség: napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetében 1.892,-Ft/fő/nap, csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében 1.292,-Ft/fő/nap A nappali ellátás intézményi térítési díja: 1.071,-Ft/fő/nap Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átvállalja a nappali ellátást igénybevevő, III. kerületben lakcímmel rendelkező ellátottak, illetve az intézménybe április 1-jét megelőzően ellátotti jogviszonyban lévő ellátottak intézményi térítési díját, ezért az intézményi térítési díj összege 0,-Ft. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 460,-Ft A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 100% felett 150 %-ig 150% felett 200 %-ig 200% felett 20 % 30% 40 % 50 % A március 31. napja után felvett, a III. kerület területén kívül eső lakcímmel rendelkező ellátott esetén a személyi térítési díj: nappali ellátás: 1.071,-Ft/nap/fő étkeztetés: 460,-Ft/nap/fő

7 Támogató szolgáltatás évi szolgáltatási önköltség: 5.045,-Ft/feladategység A támogató szolgálat intézményi térítési díja: 2.560,-Ft/feladategység Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a szállítás intézményi térítési díja: 180,-Ft/km A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem 150 %-át összege az öregségi 150% 200% 250% nem 300 % nyugdíj mindenkori felett felett felett haladja felett legkisebb összegéhez 200%-ig 250%-ig 300%-ig meg viszonyítva A személyi térítési díj az intézményi térítési díj százaléka: 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján személyi segítés intézményi térítési díja: 470,-Ft/óra A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat alapján: Egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva Személyi térítési díj az intézményi térítési díjhoz viszonyítva 100 % alatt 0 % 100 % felett 122 %-ig 10 % 122 % felett 144 %-ig 20 % 144 % felett 166 %-ig 30 % 166 % felett 188 %-ig 40 % 188 % felett 210 %-ig 50 % 210 % felett 232 %-ig 60 % 232 % felett 254 %-ig 70 % 254 % felett 276 %-ig 80 % 276 % felett 300 %-ig 90 % 300 % felett 100 %

8 [13/2005.(III.3.)Ör. 3. számú melléklete] 8/2010.(III.4.) Ör. 3. sz. melléklet Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által nyújtott családsegítés szolgáltatás intézményi térítési díja A családsegítés évi szolgáltatási önköltsége: 2.929,-Ft/fő/nap A családsegítés intézményi térítési díja: 2.050,-Ft/fő/nap

9 [13/2005.(III.3.)Ör. 4. számú melléklete] 8/2010.(III.4.) Ör. 4. sz. melléklet Derűs Alkony Idősek Átmeneti Gondozóház Az intézmény egy ellátottra jutó napi önköltsége: 6.962,-Ft Az intézményi térítési díj összege: 5.220,-Ft/nap ( ,-Ft/hó) Személyi térítési díj: A III. kerületből érkező ellátott esetén: Havi összege az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60%-a az Szt (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel. A Főváros más kerületéből és az agglomerációból érkező ellátott esetén: napi 5.200,-Ft (havi ,-Ft) Az ellátásért fizetendő térítési díj: nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem 60%-át, illetőleg az intézményi térítési díjat.

10 8/2010.(III.4.) Ör. 1. sz. függeléke [13/2005.(III.3.)Ör. 1. számú függeléke] Az ellátás formája A szolgáltató intézmény megnevezése A szolgáltató intézmény fenntartója étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzőrendszeres segítségnyújtás házi pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása szenvedélybetegek ellátás támogató szolgáltatás utcai szociális munka idősek nappali ellátása közösségi értelmi fogyatékosok nappali ellátása 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális ellátásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes megváltozott munkaképességű aktív korú nem foglalkoztatott személyek nappali ellátása Óbudai Gondozási Központ Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Szociális Konyha Óbudai Gondozási Központ Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Óbudai Gondozási Központ Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Kilátó Klubház és III. kerületi Közösségi Ellátás Integrált szolgáltatás Szent Erzsébet Karitasz Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Utcai Gondozó Szolgálat I-II. Óbudai Gondozási Központ Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Fejlesztő Napközi Otthon Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Szervezete Sotéria Alapítvány Esztergom-Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitasz Központ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hajléktalanok nappali ellátása Hajléktalanok Nappali Magyar Máltai Szeretetszolgálat Melegedője Egyesület Éjjeli menedékhely Hajléktalanok Éjjeli Magyar Máltai Szeretetszolgálat Menedékhelye Egyesület időskorúak átmeneti gondozása Derűs Alkony Gondozóház

11 INDOKOLÁS a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III.3.) rendelet módosításához 1. Az Szt január 1-jével megszüntette étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a települési jegyző általi jövedelemvizsgálatot és az arról szóló igazolás kiállítását. A jövedelemvizsgálatot ezentúl - a többi ellátási formához hasonlóan az intézményvezető végzi el az ellátás igénybevételét megelőzően. Ennek megfelelően módosításra került az Ör. rendelkezése a jegyzői jövedelemigazolásra való utalás vonatkozásában. Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője korábban a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon értesítette az igénylőt. E nyomtatvány ben hatályon kívül helyezésre került, az értesítés teljesítésére a továbbiakban az Szt. és a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet hivatkozott rendelkezései tartalmaznak előírásokat. 2. Pontosításra kerülnek az Ör. rendelkezései étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a jegyzői jövedelemvizsgálat és igazolás vonatkozásában. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás finanszírozása normatív állami támogatás helyett pályázati úton történik. Erre tekintettel szükséges a szociálisan nem rászorultak mellett azon ellátotti kör személyi térítési díjának rendezése is, akik a pályázat alapján megkötött finanszírozási szerződésben megjelölt területen kívülről érkeznek. E terület mindkét ellátás esetén a III. kerület, a támogató szolgáltatást nyújtó Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátási területe azonban ennél tágabb, egész Budapestről fogadhat ellátottakat. Ezért szükséges a III. kerületen kívülről érkezők személyi térítési díjának szabályozása, akik a teljes intézményi térítési díjat kötelesek megfizetni, ellentétben kerületi lakosainkkal, akik ennél kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe az ellátást. 3. Az Szt-ben január 1-jétől módosításra kerültek a nappali ellátás keretében biztosított étkeztetésre vonatkozó szabályok. Idősek nappali ellátása esetén már nem kötelező az étkeztetés egyidejű biztosítása. Amennyiben az intézmény a nappali ellátás mellett az étkeztetést továbbra is biztosítani kívánja, külön kell meghatározni az ellátások térítési díját. Az Óbudai Gondozási Központ mellett az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ is biztosítja az étkeztetés szolgáltatást (kizárólag a Fejlesztő Napközi Otthon ellátottai részére, akik előtt a nappali ellátáson belül részesültek étkeztetésben). Ezért az étkeztetés térítési díjai az 1. számú melléklet mellett a 2. számú mellékletben is megjelennek. 4. E rendelkezés szintén a jegyzői jövedelemigazolás megszűnéséből fakadóan pontosítja az Ör. rendelkezéseit a házi segítségnyújtás igénylése tekintetében. 5. Mivel a támogató szolgáltatás korábban az Óbudai Gondozási Központ keretében működött, térítési díjait az 1. számú melléklet szabályozta. A szolgáltatásnak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba való integrálása következésben térítési díjai is átkerültek a 2. számú mellékletbe.

12 6. Az Szt. korábban miden év március 1-jéig írta elő a szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát től erre április 1-jéig van lehetőség, az Ör. rendelkezései erre tekintettel április 1. napján lépnek hatályba. Pontosításra kerülnek az Ör. rendszeres szociális segélyre utaló rendelkezései. A 2009-ben bevezetett aktív korúak ellátása ugyanis a rendszeres szociális segély mellett magában foglalja a rendelkezésre állási támogatást is. Ezért szükséges, hogy az Ör. rendszeres szociális segélyben részesülőkre vonatkozó rendelkezéseinek a jelzett helyeken való módosítása. Pontosításra kerül a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ neve, továbbá beépítésre kerül a szakértői vizsgálatokat végző szervre történő általános utalás. Az intézményi és személyi térítési díjak változása következtében módosításra kerülnek az Ör. térítési díjakról rendelkező mellékletei. Az Ör. 1. számú függeléke az Önkormányzatunk által saját intézmények útján, továbbá ellátási szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokat és az ezeket biztosító intézmények felsorolását tartalmazza. Mivel múlt évben több szolgáltatás nyújtása is kikerült a kötelező önkormányzati feladatok köréből, az ezeket továbbra is biztosító civil fenntartók többségével ellátási szerződés helyett együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat, így e szervezetek kikerülnek az 1. számú függelékből. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátási területe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések többszöri módosítására tekintettel 2010-től változott. Ezért elsősorban a jogszabályok gyakori változására tekintettel indokolt az erre való utalást általánosan megfogalmazni. A konkrét rendelkezéseket az Alapító okirat és a működési engedély tartalmazza. A tervezet hatályon kívül helyezi az Ör. 26/A. -ában található értelmező rendelkezéseket. E fejezet olyan fogalmakat definiál, melyeket magasabb szintű jogszabályok - köztük az Szt. - is értelmeznek. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a korábbi gyakorlattal ellentétben kifejezetten megtiltja, hogy a felhatalmazás alapján kiadott jogszabály a felhatalmazást adó jogszabály értelmező rendelkezéseit megismételje, ezért szükséges az Ör. értelmező rendelkezéseinek elhagyása. Szintén a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján kerül kivételre az Ör-ből a 27. (3) és (5) bekezdése. E bekezdések ugyanis már végrehajtott átmeneti rendelkezéseket, valamint már hatályba lépett módosító rendelkezéseket tartalmaznak, melyeket az IRM rendelet alapján a technikai dereguláció keretében hatályon kívül kell helyezni. Mellékletek A szolgáltatások intézményi térítési díját az Szt (9) bekezdése szerint tárgyév április 1- jéig megállapított szolgáltatási önköltség alapján kell számítani. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak április 1. napján hatályba lépő összegei a szociális törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény rendelkezési alapján kerültek megállapításra.

13 Az előző évektől eltérően, étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén csak egy intézményi térítési díj kategóriát tartalmaz a tervezet, mivel az idei évi Költségvetési törvény szakított az ellátott jövedelme szerint differenciált normatíva kategóriák meghatározásának technikájával. Nappali ellátás esetében is tartalmaz eltérést a tervezet az előző évek gyakorlatához képest, mivel az Szt-ben január 1-jétől módosításra kerültek a nappali ellátás keretében biztosított étkeztetésre vonatkozó szabályok. Idősek nappali ellátása esetén már nem kötelező az étkeztetés egyidejű biztosítása, ezért az intézményi térítési díjak sem külön kerültek meghatározásra a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre és a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre vonatkozóan. A korábban a nappali ellátás keretében étkezést is igénylő ellátottak, januártól az étkeztetés szolgáltatás igénybevételével kérhetik a meleg étel biztosítását. A nappali ellátás igénybevétele továbbra is térítésmentes a módosítás szerint. A térítési díj bevezetése a nappali ellátást nyújtó intézmények látogatottságának visszaesését eredményezheti, ami a kerületi idős, valamint fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi elszigeteltségét erősítené, szociális helyzetét rontaná. A Képviselőtestületnek az intézményi térítési díj átvállalása útján nyílik lehetősége a jogszabályi előírásokkal összhangban a térítésmentesség biztosítására. Tekintettel arra, hogy az étkezés igénybevétele nélkül nappali ellátásban részesülők térítési díjat a korábbi években sem fizettek, ezért a Képviselő-testület döntése nem jelent többlet kiadást az előző évekhez képest. A személyi térítési díjak megállapítására vonatkozó táblázatok az előző évhez képest a már hivatkozott normatíva kategóriák megszűnése miatt változnak. A személyi térítési díjak számítása során minden esetben teljesülnek a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet minimális térítési díjakra vonatkozó rendelkezései. A rendelet tervezet új 3. számú melléklete az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által nyújtott családsegítés alapszolgáltatás intézményi térítési díját tartalmazza. A családsegítés szolgáltatást az Szt. szerint térítésmentesen kell biztosítani, azonban intézményi térítési díját a felettes szervek jelenlegi álláspontja szerint meg kell határozni. 1. számú függelék Az Óbudai Gondozási Központ mellett az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ is biztosít étkeztetést (kizárólag az FNO ellátottai részére), így a függelék megfelelő részében ezen intézmény is feltüntetésre kerül. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány által nyújtott szenvedélybetegek közösségi és alacsonyküszöbű ellátása, továbbá a Mozgáskorlátozottak Egyesületeink Országos Szövetsége által nyújtott támogató szolgáltatás biztosítása 2009-től nem jelent kötelező önkormányzati feladatot. Ezért e szervezettekkel a korábbi ellátási szerződés helyett 2009-ben együttműködési megállapodás került megkötésre, így feltüntetésük az 1. számú függelékben szükségtelen. A Sotéria Alapítvány által nyújtott pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása egy intézményen belül került integrálásra, e változás átvezetésre kerül a függelékben is. A függelékben pontosításra kerülnek továbbá a szolgáltatások és intézmények elnevezései.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. napirendi pont JEGYZŐJE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-9/2011. Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben