Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. a következő 21/B-D. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Karácsonyi támogatás 21/B. (1) A karácsonyi támogatás célja a III. kerület lakosságának, valamint az ünnep szellemiségében és hagyományai szerint szervezett karácsonyi ünnepségek rendezésének támogatása. A karácsonyi támogatás forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott összeg. (2) Karácsonyi támogatás nyújtható a) egyéni támogatás keretében (a továbbiakban: karácsonyi segély); b) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott intézményeknek, valamint c) az Önkormányzat illetékességi területén működő egyházi és civil szervezeteknek pályázat útján (a b) és c) pont a továbbiakban együtt: karácsonyi pályázat). 21/C. (1) Karácsonyi segélyben részesül: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt, b) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyám, c) az időskorúak járadékában részesülő személy, d) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, amennyiben tárgyév november 1. napjáig az a)-d) pontban felsorolt támogatások valamelyike megállapításra került részére. (2) A karácsonyi segély összegét a Képviselő-testület határozza meg. 21/D. (1) A karácsonyi pályázaton való részvétel részletes feltételeit és eljárási szabályait a Képviselő-testület a pályázati kiírásban határozza meg. (2) A karácsonyi pályázatról a Szociális Szolgáltató Főosztály az Óbuda Újságban és az Önkormányzat honlapján felhívást tesz közzé. (3) Az önkormányzati intézmények az ellátotti létszámot figyelembe véve legfeljebb a Képviselő-testület határozatában meghatározott összegű támogatásra pályázhatnak intézményenként. (4) Az önkormányzati intézmények által benyújtható pályázatok száma: a) Az Óbudai Gondozási Központ Gondozási Központjai és Idősek Klubjai nevében összesen kettő, 1 elfogadva: augusztus 29.

2 b) az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona nevében összesen három, továbbá c) az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ a Szociális Foglalkoztató, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye és a Fejlesztő Napközi Otthon nevében összesen három külön pályázat nyújtható be. d) Az a)-c) pontban nem említett intézmények intézményenként egy pályázatot nyújthatnak be. (5) Az Óbudai Gondozási Központ Gondozási Központjai, az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ Szociális Foglalkoztatója, valamint a Védőnői Szolgálat ünnepség szervezése helyett szociális támogatásként ajándék osztására is nyújthat be pályázatot. (6) A karácsonyi pályázaton az önkormányzat illetékességi területén működő azon egyházi és civil szervezetek vehetnek részt, amelyek bejegyzése legalább egy éves. A pályázó szervezetnek és a pályázó által megadott számlaszám tulajdonosának egyezőnek kell lennie. (7) Az egyházi és civil szervezetek a karácsonyi program teljes költségvetésének 70%-ára, legfeljebb azonban a pályázati kiírásban meghatározott összegű támogatásra pályázhatnak. A pályázat feltételeként a program teljes költségvetésének 30%-át kell önrészként igazolni a pályázat benyújtásakor. (8) A pályázat benyújtásának további feltétele a tárgyévet megelőző évben az önkormányzattól kapott egyéb támogatással való hiánytalan elszámolás. (9) A karácsonyi pályázat kizárólag az e célra szolgáló formanyomtatványon nyújtható be két példányban, a pályázati kiírásban szereplő időpontig a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján. (10) A határidő elmulasztása jogvesztő, vitás esetben a pályázat határidőben történő benyújtását a pályázónak kell bizonyítania. A hiányos kérelmek nem kerülnek elbírálásra. (11) Egy intézmény, szervezet a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kivételekkel - csak egy pályázatot nyújthat be. Az intézmény és az intézmény segítésére létrehozott alapítvány egy pályázó szervezetnek minősül. Többes pályázat esetén valamennyi pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. (12) A karácsonyi pályázatokról a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály 15 napon belül értesíti a pályázókat. (13) A nyertes pályázóval az önkormányzat szerződést köt. A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester írja alá. A megítélt összeg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül utalásra. (14) Az önkormányzati támogatás teljes összegét a pályázati kiírásban megjelölt célcsoport számára az (5) bekezdésben foglalt kivétellel karácsonyi ünnepség szervezésére kell fordítani. A fel nem használt támogatást 8 napon belül vissza kell utalni az Önkormányzat részére. 2

3 (15) A karácsonyi rendezvény e rendeletben és a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő - megtartását a Szociális Szolgáltató Főosztály képviselője személyesen ellenőrizheti. (16) A pályázat nyerteseinek a támogatás felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig el kell számolniuk az erre a célra szolgáló formanyomtatvány benyújtásával. Az elszámolási adatlaphoz mellékelni kell a közösségi rendezvényről szóló számlákat - egyházi, illetve civil szervezetek esetében a pályázat benyújtásakor igazolt, a program teljes költségvetésének 30%-át kitevő önrész felhasználását igazoló számlákat is -, valamint minimum egy oldal terjedelmű szöveges beszámolót. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Ör. a) 4. (5) bekezdésében a karácsonyi támogatásra szövegrész hatályát veszti; b) 16. (11) bekezdésének első mondatában a kérelem és a szükséges igazolások benyújtását követő hónap első napja szövegrész helyébe a kérelem benyújtása hónapjának első napja szövegrész lép. (3) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 3

4 1. INDOKOLÁS A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV.1.) rendelet módosításához A karácsonyi támogatás részben a III. kerületi lakosság egyénileg megvalósuló támogatására, részben az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, továbbá az Önkormányzat illetékességi területén működő egyházi és civil szervezetek által a kerületi lakosság részére szervezett karácsonyi ünnepségek, rendezvények támogatására irányul. A támogatás rendszere több éve sikeresen működik kerületünkben. A támogatás három formában nyújtható: egyéni támogatás keretében; az Önkormányzat által fenntartott intézmények pályázata alapján; valamint a kerületben működő egyházi, illetve civil szervezetek pályázata alapján. Az egyénileg nyújtható támogatás a lakosság négy célcsoportját érinti. A Képviselő-testület döntése alapján, az általa meghatározott összegben karácsonyi támogatás adható mindazon személyeknek, akik részére tárgyév november 1. napjáig rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, illetve rendszeres szociális segély került megállapításra. Az Önkormányzat által fenntartott szociális, gyermekjóléti intézmények, illetve az Önkormányzat illetékességi területén működő egyházi és civil szervezetek pályázati rendszer keretében juthatnak karácsonyi támogatáshoz. A pályáztatás részletes feltételeit a Képviselőtestület határozza meg pályázati kiírás formájában. Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület által meghatározott összeg erejéig juthatnak karácsonyi támogatáshoz. Azon intézmények, melyek esetében az ünnepség szervezésének lehetőségei korlátozottak, ajándék osztására is nyújthatnak be pályázatot. A több elkülönült szervezeti egységből álló, integrált önkormányzati intézmények a rendeletben meghatározottak alapján több pályázatot is nyújthatnak be egyszerre, egyéb intézmények esetében többes pályázat beadására nincs lehetőség. Az Önkormányzat illetékességi területén működő, a Fővárosi Bíróság nyilvántartásába legalább egy éve bejegyzett egyházi és civil szervezetek szintén pályázati rendszer keretében juthatnak karácsonyi rendezvények lebonyolítására fordítandó támogatáshoz. Ezen szervezetek a pályázatban megjelölt program teljes költségvetésének 70%-ára, legfeljebb azonban a Képviselő-testület által meghatározott összegű támogatásra pályázhatnak, a 30%-os önrész meglétének igazolása feltétele a pályázat benyújtásának. A pályázat benyújtásának feltétele a tárgyévet megelőző évben az önkormányzattól kapott egyéb támogatással való elszámolás. A pályázatokat az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján, a pályázati kiírásban szereplő időpontig. A pályázatokról a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt A nyertes pályázóval az Önkormányzat szerződést köt. A megítélt összeg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül átutalásra az adott intézmény, szervezet részére, amely a támogatás felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles részletesen elszámolni. Az Önkormányzati támogatás teljes összegét karácsonyi ünnepség szervezésére kell fordítani. 4

5 5

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben