Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. /1/ A rendelet célja a város környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítését szolgáló elkülönített helyi pénzalap létrehozása és a felhasználás szabályozása. /2/ Az alap megnevezése: Pécs Városi Környezetvédelmi Alap /továbbiakban: Alap/ Az Alap forrásai 2. /1/ Az Alap bevételi forrásai: a/ a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezet- és természetvédelmi bírság teljes összege; b/ a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka; c/ a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része; d/ a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege; e/ az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások; f/ az Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai; g/ egyéb bevételek. /2/ 1 Az Alap év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető. Az Alap felhasználása és kezelése 3. /1/ Az Alapot Pécs közigazgatási területén kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, különösen a/ a környezet károsodásának megelőzésére; 1 A bekezdést módosította a 71/2000. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos december 15-től.

2 2 b/ a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására, c/ levegőtisztaság-védelmi célokra d/ vízminőség-védelmi célokra e/ talajvédelmi célokra, f/ zajvédelmi célokra, g/ hulladékgazdálkodási célokra h/ a környezeti nevelés, oktatás és tájékoztatás céljaira, i/ környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok készíttetésére, j/ környezetvédelmi célú pályázatok finanszírozására, k/ természetvédelmi célokra l/ környezetminőség javítását célzó energia racionalizálási feladatokra /2/ 2 Az Alap pénzeszközeinek legfeljebb 80 %-át lehet infrastrukturális beruházásokra felhasználni. /3/ 3 4 A környezetvédelmi célú pályázatokra az Alapra előző év december 31-ig befolyt környezetvédelmi bírság összegének legalább 10 %-át, de minimum 1,5 mft-ot kell felhasználni, a pályázat rendjét a melléklet tartalmazza. /4/ 5 Az Alap pénzeszközeinek legalább 10 %-át környezetvédelmi vonatkozású szakmai anyagok, tervek elkészítésére, fejlesztésére, meglévő dokumentációk aktualizálására lehet felhasználni. 4. /1/ Az Alap felhasználásáról a Közgyűlésnek évente a költségvetési rendelet /Áht. 65. / és a zárszámadás /Áht. 85. / elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. Az Alapra előző évben befolyt bevételek felhasználásáról átruházott hatáskörben a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság dönt. /2/ 9 Az Alap - átruházott hatáskörben történt felhasználásáról a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 10 a képviselőtestületnek legalább évente egyszer beszámol. /3/ Módosította a 22/2011. (V.27.) Ör. 1. -a, mely hatályos május órától 3 Módosította a 71/2000. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos december 15-től. 4 Kiegészítette a 35/2009. (10.20.) Ör. 1. -a, mely hatályos október 20-tól. 5 Beiktatta a 22/2011. (V.27) Ör. 2. -a, mely hatályos május órától. 6 Módosította a 71/2000. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos december 15-től. 7 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 2. -a, mely hatályos október 20-tól. 8 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től. 9 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től. 10 Módosította a 35/2009. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos október 20-tól. 11 Hatályon kívül helyezte a 71/2000. ( ) Ör. 3. -a, hatálytalan december 15-től.

3 3 /1/ Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten kezeli. /2/ Az Alap átruházott hatáskörben történt felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság ellenőrzi. /3/ Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző a felelős. Záró rendelkezések 6. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Papp Béla s.k. alpolgármester Dr. Farkas Károly s.k. jegyző Záradék: Elfogadva: a Közgyűlés az december hó 5-i ülésén. Kihirdetve: december hó 20. napján. 12 Módosította a 71/2000. ( ) Ör. 4. -a, mely hatályos december 15-től. 13 Módosította a 35/2009. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos október 20-tól. 14 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től.

4 4 Melléklet Pécs Városi Környezetvédelmi Alaphoz benyújtandó pályázatok rendje Pécs Városi Környezetvédelmi Alap bevételeinek terhére 15 környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, akciók /továbbiakban együtt: programok/ 16 megvalósításához az alábbiakban meghatározott pályázati rend szerint adható támogatás. A pályázat útján adható támogatások I. 1./ 17 A fejlesztések megvalósításához benyújtott pályázat révén elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás. 2./ A nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt környezetvédelmi célt szolgáló fejlesztés költségeire fordítható. II. 1./ 20 Az I. 1. pontban foglalt támogatást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó kaphat. 2./ A támogatás egyszeri, folyamatosan és működési célra nem nyújtható. 3./ 21 Támogatás kizárólag arra a fejlesztésre nyújtható, amelynek kivitelezése a pályázat benyújtásának időpontjában még nem kezdődött meg. 4./ 22 A támogatás folyósítása előfinanszírozásban történik, a támogatás felhasználásáról el kell számolni. 15 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 35/2009. (10.20.) Ör. 4. -a, hatálytalan október 20-tól. 16 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 4. -a, mely hatályos október 20-tól. 17 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 5. -a, mely hatályos 2009.október 20-tól. 18 A 2. pontot hatályon kívül helyezte a 35/2009. (10.20.) Ör. 6. -a, hatálytalan október 20-tól. 19 A 3. pont számozását 2. pontra módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 6. -a, mely hatályos október 20-tól. 20 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 7. -a, mely hatályos október 20-tól. 21 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 8. -a, mely hatályos október 20-tól. 22 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör. 9. -a, mely hatályos október 20-tól.

5 5 III. 1./ A pályázatokat a tárgyévben legfeljebb kétszer a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság megbízása alapján május 31-ig és 27 október 15-ig közzétett felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani. 2./ A pályázatnak tartalmaznia kell: a/ a pályázó megnevezését, címét, b/ a megvalósítandó fejlesztés célját, a vele elérhető környezetvédelmi hatást, c/ a fejlesztés részletes leírását, bemutatását, d/ a fejlesztés költségvetését, e/ az önrész fedezetigazolásának eredeti példányát. 3./ 28 A pályázatot a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 29 bírálja el, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napon, és hozza meg a támogatásról szóló döntést. Alapítvány esetén a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 30 döntését követően a támogatást a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. 4./ A döntésről és annak indokáról a Polgármesteri Hivatal Referatúrája 31 értesíti a pályázót és az érdekelteket / Ugyanazon célra elutasított pályázat újra csak akkor nyújtható be, ha az elutasítás indoka fedezethiány volt. A támogatás igénybevétele IV. 1./ A támogatásra vonatkozó szerződést /továbbiakban szerződés/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy általa megbízott szervezet köti meg a támogatásban részesülővel /a továbbiakban: kedvezményezett/ Módosította a 71/2000. ( ) sz. Ör. 5. -a, mely hatályos december 15-től. 24 Módosította a 35/2009. ( ) Ör a, mely hatályos október 20-tól. 25 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 5. -a, mely hatályos november 22-től. 26 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től. 27 Módosította a 22/2011. (V.27.) Ör. 3. -a, mely hatályos május órától 28 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör a, mely hatályos október 20-tól. 29 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től. 30 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től. 31 Módosította a 8/2011. (II.21.) Ör. 7. -a, mely hatályos től. 32 Módosította a 71/2000. ( ) sz. Ör. 5. -a, mely hatályos december 15-től. 33 Módosította a 71/2000. ( ) sz. Ör. 5. -a, mely hatályos december 15-től.

6 6 2./A szerződésben foglalt környezetvédelmi követelmények teljesülésének, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzéséről a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 34 felkérése alapján a Referatúra 35 gondoskodik, míg a pénzügyi elszámolás ellenőrzését az önkormányzat Támogatási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés végzi / Ha a kedvezményezett a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság részben, vagy egészben visszavonhatja. Erről valamennyi érdekeltet tájékoztatni kell. 4./ A támogatás visszavonása esetén a már igénybevett összeget lejárt követelésként kell kezelni és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt a kedvezményezett köteles visszafizetni. 34 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től. 35 Módosította a 8/2011. (II.21.) Ör. 7. -a, mely hatályos től. 36 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör a, mely hatályos október 20-tól. 37 Módosította a 35/2009. (10.20.) Ör a, mely hatályos október 20-tól. 38 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos november 22-től.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1 Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapot

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Papkeszi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pályázati Kiírás. összhangban

Pályázati Kiírás. összhangban Pályázati Kiírás A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi vetéséről szóló 2014. évi C. törvény

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 3887 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 20.) 1 önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben