Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról"

Átírás

1 Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a helyi szervezetek pénzügyi támogatási rendjéről: A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a helyi szervezetek pénzügyi támogatási rendjét. 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező szervezetekre, önszerveződő közösségekre, alapítványokra, egyesületekre. Alapelvek 3. (1) Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, és együttműködik e közösségekkel. (2) A Képviselő-testület szükségesnek és hasznosnak tartja az önszerveződő közösségek által végzett azon közérdekű tevékenységeket, melyekkel hozzájárul az önkormányzati feladatok ellátásához, különösen: - a település köztisztasági, - a környezetvédelmi, - a közművelődési és kulturális, - a sport, - közrendvédelmi feladatokhoz. (3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján át nem ruházható hatáskörben dönt a közösségi célú alapítványi forrás átadásáról. A támogatások rendje 4.

2 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közfeladatokat ellátó önszerveződő közösségek (továbbiakban szervezetek) egyenlő eséllyel történő pénzügyi támogatásához jutása érdekében a következőket határozza meg: - a pénzügyi támogatások érdekében a szervezeteknek pályázniuk kell, - a pályázatok a Bizottságok egyeztetése után a Képviselő-testület által kerülnek elbírálásra, - a támogatás elszámolási kötelezettség mellett kerül folyósításra. (1) A szervezeteknek a pénzügyi támogatásra pályázatot kell benyújtaniuk. 5. (2) A pályázatnak tartalmaznia kell legalább: a) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét, számlaszámát), b) a bejegyzési okirat másolatát, c) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni, d) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az Önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, e) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését, elérhetőségét. f 1 ) a pályázó szervezetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. 75. (1) bekezdésben megállapított kötelezettség teljesítését igazoló beszámolóját, valamint a beszámoló benyújtását igazoló bizonylatot. g 2 ) a pályázó szervezet létesítő/alapító okiratát. (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati lehetőséget minden év november 20-ig hirdeti meg, a helyben szokásos módon. A hirdetményben közzé teszi a pályázat kötelező tartalmi elemeit, a pályázat benyújtásának és elbírálásának idejét, a pályázat eredményéről való értesítés módját, a pályázatra rendelkezésre álló várható pénzügyi keretet. (4) A pályázat benyújtásának határideje: december 31. A évben a határidő március 31. (5) A hiányosan benyújtott pályázatok esetében a polgármester gondoskodik a pályázók hiánypótlásra történő felhívásáról, a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül. (6) A hiánypótlási felhívásra nem, vagy nem megfelelően reagáló szervezetek pályázatai a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. (7) A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Bizottságai a polgármesterrel előzetesen véleményezik, majd legkésőbb január 31-ig a évben április 30-ig a Képviselőtestület elé terjesztik. 1 Megállapította a 18/2013. (XI. 28.) ör. 1. -a Hatályba lépésének napja: november Megállapította a 18/2013. (XI. 28.) ör. 1. -a Hatályba lépésének napja: november 29.

3 6. (1) A Testület a beérkezett pályázatok tartalma (ellátandó feladat jelentősége, volumene, pénzügyi szükséglete) alapján dönt a szervezetek pénzügyi támogatásáról. (2) A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek a) hitelt érdemlően igazolni tudják korábbi év, illetve évek alapján az általuk végzett közcélú tevékenységet, b) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest reális, c) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást, hogy a más pályázat által kért saját forrás biztosítva legyen. (3) A pályázók közül el kell utasítani azt a pályázót, aki az adott évi pályázatkiírást megelőző 1 évben a) a pénzügyi támogatással aa) nem számolt el határidőre, ab) nem megfelelően számolt el, b) a pénzügyi támogatást ba) nem rendeltetésszerűen használta fel, bb) nem használta fel. (4) A (3) bekezdés bb) pontjában meghatározott esetben a szervezet pályázatát akkor nem kell elutasítani, ha a pénzügyi támogatás felhasználásának elmaradása nem a szervezet önhibájából következett be. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete csak a költségvetésében a szervezetek támogatására elkülönített forrás erejéig dönthet a támogatások odaítéléséről. (6) A Képviselő-testület a pénzügyi támogatásokról határozatban dönt. A határozatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (nevét, székhelyét), - a pénzügyi támogatás összegét, - a pénzügyi támogatás folyósításának módját és idejét, illetve ütemezését, - a pénzügyi támogatás engedélyezett felhasználási célját és határidejét, több ütem esetén mindezt ütemenként, - a támogatással való elszámolás módját és idejét, több ütem esetén az ütemenkénti elszámolásra vonatkozó adatokat, - a figyelmeztetést a fel nem használt, illetve a jogtalanul felhasznált támogatás esetén történő eljárásra. 7. A pénzügyi támogatást a pályázat nyerteseinek a Polgármesteri Hivatal folyósítja a határozatban rögzített formában és határidőig. 8.

4 (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a sikeres pályázók számára figyelembe véve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A..(2) bekezdését a vonatkozó határozatban számadási kötelezettséget ír elő. (2) Amennyiben a támogatást megállapító határozat más időpontot nem határoz meg, akkor a pénzügyi támogatásban részesített szervezet legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 20-ig köteles véglegesen elszámolni a részére juttatott forrással. (3) A (2) bekezdés szerinti elszámolásnak tartalmaznia kell legalább: - a pályázó adatait, - a pénzügyi támogatást megítélő képviselő-testületi határozat számát, - a kapott pénzügyi támogatás összegét, és időpontját, - a pályázatban meghatározott cél, és a ténylegesen megvalósított feladatokat, tevékenységet, - a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok hitelesített másolatát, - a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét. (4) A pénzügyi elszámolást a Képviselő-testület határozattal fogadja el legkésőbb január 31- ig. A támogatás nem megfelelő felhasználása 9. (1) Amennyiben a pénzügyi támogatásban részesülő szervezet az előírt számadási kötelezettségének a támogatást megállapító határozatban rögzített határidőig nem tesz eleget, a szervezet számára az adott évi, több részletben folyósítandó támogatás kifizetését fel kell függeszteni. (2) A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Egyéb és záró rendelkezések 10. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatásokkal kapcsolatos közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítésre kerüljön. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 11. Laczy Károly s.k. polgármester Göndör Ákos s.k. jegyző

5 Ez a rendelet helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, november 28. Göndör Ákos s.k. jegyző

6 3 1. számú melléklet a 22/2007. (XII. 20.) rendelethez ADATLAP INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA közigazgatási területén működő civil szervezetről A szervezet neve: címe: adószáma: számlaszáma: képviselője (név, cím, telefon, ): cégbírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni): közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú * célja (az alapító okiratot kérjük mellékelni): tagjainak száma: önkénteseinek száma: foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma: tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben: jelentősebb támogatói a megelőző 2-3 évben: * a megfelelő rész aláhúzandó I n á r c s, 200, aláírás 3 Módosította a 3/2008. (III. 11.) ÖR. Hatályba lépés: március 12.

7 (a szervezet képviselője) 4 2. számú melléklet a 22/2007. (XII. 20.) rendelethez PÁLYÁZATI ŰRLAP INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 22/2007. (XII. 20.) rendelete alapján meghirdetett, a támogatási alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet képviselőjének neve: A szervezet képviselőjének elérhetősége: (telefon, fax, ) A program szervezőjének neve, elérhetősége (cím, telefon, e- mail): A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma: A szervezet közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú* * a megfelelő rész aláhúzandó 4 Módosította a 3/2008. (III. 11.) ÖR. Hatályba lépés: március 12.

8 2. A pályázat tartalma A pályázat célja: A kérelmezett támogatás összege: A megvalósítás helyszíne: Időpont/időtartam: A megvalósítandó cél felhasználásának rövid leírása: A résztvevők várható létszáma/ebből inárcsi lakos: A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök: Inárcs Község Önkormányzatától a pályázat benyújtását megelőző évben kapott pénzbeni vagy természetbeni támogatás és annak becsült értéke. Más forrásból kapott pénzbeni vagy természetbeni támogatás a pályázat benyújtást megelőző évben Más forrásból kapott pénzbeni vagy természetbeni támogatás a pályázat benyújtásának évében A pályázathoz csatolt mellékletek megnevezése, száma: Egyéb megjegyzés:

9 3. Költségvetés (e Ft) Megnevezés Összes költség Saját forrás Egyéb forrás Igényelt összeg Mindösszesen: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak és az Inárcs Község Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam. Hozzájárulok, hogy - a támogatás megítélése esetén a szervezet neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Inárcsi Új Hírmondóban és a honlapon közzétételre kerüljenek. I n á r c s, 200. aláírás (a szervezet képviselője)

ADATLAP. a Sárosd Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetről

ADATLAP. a Sárosd Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetről 1. melléklet az 8/2012. (V.18.) önkormányzati rendelethez ADATLAP a Sárosd Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetről A szervezet neve: címe: adószáma: számlaszáma: képviselője

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben