Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (Szövege hatályos: február 26-tól) (Módosították: 20/2006. (IX. 1.), 1/2007. (I. 26.), 29/2007. (XII. 21.), 2/2008. (II. 28.) Kt. számú, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére a társadalmi önszerveződő közösségek munkájának fontosságát elismerve, a település érdekében végzett tevékenységük támogatására az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, annak szerveire, fenntartott intézményére, illetve azoktól önkormányzati közpénzekbőltámogatást kérő bármely társadalmi szervezetre, alapítványra és egyéb szervezetekre. (2) Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata támogatja -elsősorban, de nem kizárólagosan- a helyben működő, az önkormányzatot segítő bejegyzett kulturális, sport, szociális, egészségvédelmi, közbiztonsági, tűzvédelmi társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, közhasznú társaságokat, civil szervezeteket. (3) Társadalmi szervezetek és alapítványok pénzügyi és bármilyen természetbeni támogatása az önkormányzat képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik. (4) A támogatásokat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon közzé kell tenni. (5) A (2) bekezdésben meghatározott szervezetek pénzbeni támogatást az éves működéshez, programok és rendezvények szervezéséhez, illetve pályázati önrész biztosításához igényelhetnek. Az éves működési támogatás időarányosan, míg az egyszeri támogatás és a pályázati önrész biztosítása egy összegben folyósítható. (6) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati hozzájárulással működtetett egyházi fenntartású Boldogasszony Közösségi Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) pénzügyi támogatására és elszámolására. Éves működési támogatás 2.. (1) Az önkormányzat a 1.. (2) bekezdésben megjelölt szervezeteket az általuk vállalt feladatok ellátása érdekében, az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére pályázati úton pénzügyi támogatásban részesíti a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott módon. (2) Pályázható összeg a társadalmi szervezet, alapítvány éves működési, fenntartási, fejlesztési kiadásaira igényelhető. Az önkormányzati támogatás felhasználásakor a közbeszerzési előírásokat a támogatott szervezeteknek is be kell tartaniuk. (3) A pályázat célja: - Pusztaszabolcs nagyközségben a civil szervezetek működési támogatása, - Helyi egyesületek, intézmények és közösségek kapcsolatának erősítése, - A testvér településsel kapcsolatos események szervezése, rendezése, (4) A pályázat benyújtásának módja, határideje:

2 A pályázatot Pusztaszabolcs polgármesteréhez lehet benyújtani, minden év január 31-ig. A pályázatot az 1. sz. mellékletben meghatározott űrlapon lehet benyújtani. Hiánypótlásra a felhívástól számított 5 napon belül van lehetőség. (5) A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, címét, a pályázandó összeget, és a szervezet képviselőjének nevét. A pályázó szervezet támogatandó céljait, éves programját. Részletesen be kell mutatni a szervezet éves működésének bevételi forrásait és kiadásait. A Közptv-ben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat.(3. melléklet) (6) A tárgyévi pályázattal együtt be kell nyújtania a pályázónak az előző évi önkormányzati támogatás tételes elszámolását. A tételes elszámoláshoz számlákat kell csatolni. Az elszámolás elfogadásáról a képviselő-testület dönt. Az elszámolás elfogadása feltétele a tárgyévi támogatásnak. Elszámolás hiányában további támogatás nem folyósítható, és minden további támogatást fel kell függeszteni. A fel nem használt vagy nem a pályázati céloknak megfelelően felhasznált támogatást vissza kell fizetni, ennek elrendeléséről a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati támogatásról történő elszámolásnál az alábbi kiadások nem vehetők figyelembe: élelmiszer-, étel- és italszámlák (karitatív tevékenység kivételével); személyes használatot szolgáló tárgyi eszközök vásárlása; tagok és alkalmazottak részére biztosított személyi juttatások (kivéve a tűzvédelmi és közbiztonsági tevékenységet végzők). Programok és rendezvények támogatása 3. (1) Az önkormányzat a 1.. (2) bekezdésben megjelölt szervezeteket az általuk vállalt feladatok ellátása érdekében, az általános tartalék terhére pályázati úton pénzügyi támogatásban részesíti a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott módon. A társadalmi szervezetek és egyesületek részére rendezvények szervezéséhez az éves támogatáshoz képest többlettámogatás adható. (2) Pályázható összeg alkalmanként legfeljebb ,- Ft; évente több pályázat útján elérhető legfeljebb ,- Ft. (3) A pályázat célja: - Pusztaszabolcs nagyközségben állami és községi ünnepek, sport, kulturális, események, megemlékezések, megrendezésének segítése, - A rendezvények színvonalának emelése, - Helyi egyesületek, intézmények és közösségek kapcsolatának erősítése, - A testvér településsel kapcsolatos események szervezése, rendezése, - Minden itt fel nem sorolt olyan esemény, amely Pusztaszabolcs hírnevét pozitív módon öregbítheti. - Társadalmi szervezetek és egyesületek részére pályázati önrész biztosítása. (4) A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Pusztaszabolcs polgármesteréhez lehet benyújtani, úgy hogy a képviselőtestületi döntést megelőző bizottsági ülésekhez időben beérkezzen. (5) A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó, illetve a közösen pályázók nevét, címét, A pályázat tárgyát A rendezvény (esemény) részletes leírását: mégpedig helyét, idejét, költségtervet, mely a saját forrást, valamint a várható eredményt is tartalmazza, - A pályázandó összeget, - A főszervező, illetve a főrendező nevét, címét. A Közptv-ben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat.(3. melléklet)

3 (6) A rendezvény költségeiről, a felhasznált és fel nem használt támogatásról a rendezvénytől számított 30 napon belül el kell számolni a képviselő-testület felé. Az elszámolást a polgármesterhez kell benyújtani Elszámolás hiányában minden önkormányzati támogatás folyósítását fel kell függeszteni. A fel nem használt, vagy nem a pályázati céloknak megfelelően felhasznált támogatást vissza kell fizetni. Utófinanszírozott pályázati támogatás megelőlegezése 4.. (1) Az önkormányzat az 1.. (2) bekezdésében megjelölt szervezetek pályázati támogatás megelőlegezésére visszatérítendő támogatást nyújthat pályázat útján az e szakaszban meghatározott eljárási rend betartásával. (2) A pályázható összeg a társadalmi szervezet, alapítvány pályázati támogatás megelőlegezésére igényelhető. (3) A pályázat célja: - civil szervezetek nagyobb beruházásainak előkészítéséhez a pályázati támogatás megelőlegezése, - társadalmi szervezetek és alapítványok tárgyi eszközeinek beszerzéséhez pályázati támogatás megelőlegezése. (4) A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a polgármesterhez lehet benyújtani úgy, hogy a képviselő-testületi döntést megelőző bizottsági ülésekhez időben megérkezzen. (5) A pályázható összeg alkalmanként legfeljebb ,- Ft, évente több pályázat útján elérhető maximum ,- Ft. (6) A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó, illetve közösen pályázók nevét, címét, a pályázandó összeget, a szervezet képviselőjének nevét, - a pályázati támogatással elérni kívánt célt, a további forrásokat, - a támogatással megcélzott pályázat részletes bemutatását, a pályázat határidejét és a visszafizetés idejét. - A Közptv-ben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat.(3. melléklet) (7) A megelőlegezett pályázati támogatást az igénylésben megjelölt határidőre vissza kell fizetni a képviselő-testületnek. Visszafizetés hiányában minden önkormányzati támogatást fel kell függeszteni és a megelőlegezett pályázati támogatást bírósági úton visszakövetelni. A megelőlegezett támogatás biztosítására a mellékletben szereplő támogatási megállapodást kell alkalmazni azzal, hogy a visszafizetés dátumát pontosan meg kell jelölni. Záró rendelkezések 5. (1) A pályázati eljárásra és a támogatás odaítélésére a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat által támogatásban részesített kedvezményezettekkel a támogatás nyújtásának feltételeiről szerződést kell kötni, melyben számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A szerződés mintáját e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A szerződést a polgármester írja alá. (3) A képviselő-testület által el nem fogadott elszámolásokat polgári peres úton vissza kell követelni. A keresetindításról a képviselő-testület dönt.

4 (4) Az elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal akár helyszíni szemle tartásával is- ellenőrzi. Az ellenőrzésben a kötelezettek képviselőinek együtt kell működniük, az ellenőrzés meghiúsulása az elszámolás hiányát eredményezi. (5) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pusztaszabolcs Város közművelődési feladatairól szóló 12/2002. (IX. 27.) Kt számú rendelet 8-9 -ai hatályukat vesztik, valamint a 7.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozására minden évben a költségvetésében különböző címeken előirányzatokat tervez (pl: könyvtár, közösségi színtér fenntartási költségei, rendezvények szervezése, külföldi kapcsolatok fenntartása címmel). A közművelődési célú társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásáról külön önkormányzati rendelet szól. (6) Az önkormányzat tulajdonát képező azon épületek, épületrészek, amelyek nincsenek költségvetési szerv használatában, az 1. (2) bekezdésében szereplő szervezetek részére a térítésmentes használatról a képviselő-testület dönt. A térítésmentesen használatba adott ingatlan szerződés értékét tartsák nyilván és vegyék figyelembe a szervezetnek nyújtott támogatások során. (7) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a 2.. rendelkezéseit első alkalommal a évi támogatások megállapításához kell alkalmazni Czompó István s. k. Vezér Ákos s. k. polgármester jegyző

5 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ŰRLAP ÖNKORMÁNYZATI ÉVES MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE (Benyújtandó minden év január 31-ig) A pályázó neve: A pályázó címe: Szervezet képviselőjének neve: Pályázandó összeg: Ft Pályázó szervezet támogatandó céljai: Pályázó szervezet éves programja: A szervezet éves működése bevételi forrásainak és kiadásainak részletes bemutatása: BEVÉTELEK KIADÁSOK Pusztaszabolcs, pályázó képviselőjének aláírása, bélyegzője

6 2. sz. melléklet Támogatási megállapodás 1. Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzat (2490, Pusztaszabolcs, Velencei u. 2, -képviseli: polgármester, továbbiakban: támogató) a képviselő-testület számú határozata alapján (szervezet megnevezése, címe, képviselője, adószáma/adóigazgatási azonosítószáma) (továbbiakban: támogatott) részére Ft, azaz forint támogatást biztosít. A támogatás felhasználásának célja: 2.Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást jelen megállapodás aláírását követően átutalja támogatott (pénzintézetnél) vezetett számú számlájára, az alábbi ütemezés szerint: 3.Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról, a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-ig a támogató felé szöveges beszámoló, valamint a megállapodás mellékletét képező Elszámolás támogatásról című adatlap megküldésével elszámol. Az elszámolási adatlaphoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát. Támogatott vállalja, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit betartja. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, e kötelezettsége teljesítéséig a támogató a további támogatás folyósításának felfüggesztése iránt intézkedik. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének neki felróható módon nem tesz eleget az a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának minősül. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet a támogatás összegének visszafizetésére kötelezik. Pusztaszabolcs, Támogató Támogatott

7 3. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó/ kérelmező neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

8 ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL Támogatási megállapodás melléklete Támogatott megnevezése: Támogatás összege: Támogatás jogcíme: Sorsz. Dátum Felhasználási cél Jogcím megnevezés Az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója Felhasználás összege Összesen: - Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak. - Az elszámolólaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát. Dátum: PH. aláírás

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben