szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KKES Bizottsága nyílt pályázatot hirdet a XV. kerületi székhelyű szabadidősport egyesületek éves működésének önkormányzati támogatására. A pályázat célja az utánpótlás korú sportolók és a rendszeresen sportoló felnőttek számának növelése, az egyesületi szolgáltatások színvonalának javítása, a helyi közösségi élet fejlesztése. A pályázók köre Pályázatot nyújthat be a XV. kerületben bejegyzett vagy működő sportegyesület, amely alapszabálya szerint szabadidősport tevékenységet is ellát. A diáksport szervezetek és a XV. kerületi önkormányzat évi költségvetési rendeletében nevesített versenysport egyesületek nem nyújthatnak be pályázatot. A támogatott tevékenységek köre A vissza nem térítendő támogatás igényelhető a sportegyesület működésével kapcsolatos alábbi kiadásokra: sporteszközök, ruházat és felszerelések beszerzése, játékvezetői, versenybírói, nevezési díjak kifizetése, a sportolók szervezett, sportrendezvényre utaztatásának költségei, a közösségi élet fejlesztésére irányuló programok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségek fedezése. A támogatás más jellegű kiadásokra nem használható fel. A pályázat lebonyolításának ütemezése Megvalósítási időszak: január december 31. A pályázat benyújtásának határideje: május 23. (péntek) óráig Hiányos kérelem beérkezése esetén, a hiánypótlási felhívástól számított nyolc napos határidővel a pályázó hiánypótlást nyújthat be. A pályázatokat a beérkezést követő 30 napon belül a KKES Bizottság bírálja el, a pályázók értesítése a bizottság döntésétől számított 30 napon belül történik. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt. Elszámolási véghatáridő: a támogatási összeg felhasználásától számított 15 nap, de legkésőbb január 15. A támogatás összege A pályázati felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a évi költségvetési rendelet működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatánál elkülönített támogatás éves keretösszege eft. 1

2 A pályázat feltételei A pályázati program megvalósításának nem feltétele önrész biztosítása. Az önrészre vonatkozó nyilatkozat kitöltése kötelező. A pályázat kötelező tartalma: az adatlap és az adatlapon lévő nyilatkozatok pontos kitöltése a sportegyesület érvényes alapszabályának másolata 30 napon belül kiállított hiteles bírósági számítógépes kivonat aláírási címpéldány, vagy aláírás minta, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton pénzintézet által hitelesített példánya számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (tartalmazza a számlatulajdonos pontos megnevezését és a számlaszámot) a támogatás elnyerése esetén, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására (a támogatási szerződés aláírásakor, annak mellékleteként) A pályázat közzététele Az önkormányzat honlapján, ahol a pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozatok is letölthetőek. (www.bpxv.hu/pályázatok) A pályázat benyújtása A pályázatot személyesen kell leadni a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztályán, egy példányban, a KKES Bizottságnak címezve. A pályázatról felvilágosítást az IHF KKS Osztályon, Nagy Attila sport referens nyújt a 061/ as telefonszámon vagy személyesen (XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Bp., Bocskai u A épület fsz. 18-as szoba), ügyfélfogadási időben. 2

3 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság szabadidősport egyesületek éves működési támogatására kiírt pályázatának adatlapja A pályázó szabadidősport egyesület adatai Név Székhely Egyesület törvényes képviselőjének a neve A szakmailag felelős kapcsolattartó személy neve Telefonszám Számlavezető bank neve, címe Bankszámlaszáma Bírósági bejegyzés száma, kelte Adószáma A pályázatra vonatkozó adatok Igényelt támogatás összege Önrész összege (ha van) A pályázati támogatásból megvalósuló tervezett beszerzések, programok rövid összefoglalása: 3

4 1. Sportegyesület létszámához kapcsolódó adatok: Taglétszám összesen: felnőtt tagok létszáma: ebből utánpótlás tagok létszáma: Taglétszámból a nők létszáma: A taglétszámából a XV. kerületi lakosok száma: Versenyengedéllyel rendelkezők száma: 2. Tagdíj összege (fő/forint/hónap): Gyermek: Felnőtt: Egyéb (megnevezés) A szakosztályonként, korosztályonként eltérő tagdíjakat külön kérjük feltüntetni: 4

5 3. Sportegyesület tevékenységét jellemző szakmai adatok: Szakosztály megnevezése Létszámadatok Edzők neve Összesen felnőtt utánpótlás nő/lány helyszíne Edzések időpontja napra és órára lebontva (pl: Hétfő: ig; Kedd: ig stb ) 5

6 4. A sportegyesület évi főbb költségvetési adatai: Helyi önkormányzati támogatás: BEVÉTELEK Ft/év SZJA 1%-ból származó támogatás: Pályázatokon elnyert támogatások összesen: Egyéb támogatásból származó bevételek (szponzoráció, mecenatúra): Tagdíj bevételek: Egyéb saját bevételek: Tanfolyami bevételek: Bevételek összesen: KIADÁSOK Bér, bérjellegű költségek és járulékok: Ft/év Közműdíjak (villany, gáz, víz): Versenyeztetés költségei : utazás étkezés szállás nevezési díj szövetségi tagdíj bírói díj telefon irodaszer Sportlétesítmény bérlése: Sportruházat beszerzése: Sporteszköz vásárlás költsége: Egyéb kiadások: Kiadások összesen: A pályázó törvényes képviselőjének aláírása P.H 6

7 1. ÖNRÉSZRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT Alulírott (szig. szám:.. ), a(z)...(sportszervezet neve) törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága által évben a szabadidősport egyesületek éves működési támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázathoz önerő rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre*. (* a kívánt rész aláhúzandó) A rendelkezésre álló önerő összege:. Ft. 7

8 2. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat I. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE 1 : A./ A pályázó természetes személy: Neve: Lakcíme: Születési helye, ideje: B./ A pályázó gazdasági társaság: Cégneve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: C./ A pályázó egyéb szervezet: Neve: Székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okiratának száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 1 Az A, B, C rovatból csak a megfelelőt kell kitölteni. 8

9 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a honlapon történő közzétételét. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt sportszervezet nem áll csőd-, felszámolási és végelszámolás eljárás alatt, valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és vámtartozása, ellene egyéb megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban. 4. Kijelentem, hogy az általam képviselt sportszervezetnek a XV. kerületi Önkormányzattal szemben lejárt elszámolási kötelezettsége nincs. 5. Pályázó nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében az általa képviselt sportszervezet adólevonási joggal rendelkezik-e. * Igen Nem (* a kívánt rész aláhúzandó) 6. Nyilatkozom arról, hogy amennyiben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény vonatkozik, az általam képviselt sportszervezetre az abban foglalt közzétételi kötelezettségnek eleget teszek, és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. 7. Nyilatkozom arról, hogy a 368/2011. Korm. rendelet 72. (2) a) pont alapján, az általam képviselt sportszervezet nevében az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtottam be. 8. A pályázat beadásával vállalom, hogy hozzájárulok az általam képviselt sportszervezet adatainak és a döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez. 9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató az általam képviselt sportszervezet adatait felhasználhatja, nyilvántarthatja és szükség szerint további információt bekérjen. Kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatok tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Támogatót (Önkormányzat) haladéktalanul írásban tájékoztatom. Budapest, A pályázó törvényes képviselőjének aláírása P.H 9

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a sportszervezetek 2012. évi támogatására,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatásának rendje Sorszám: IV/4 Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens alapján Véleményező bizottság: Tisztelet Képviselő-testület! Oktatási,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben