Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról"

Átírás

1 Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek támogatásának fontosságát elismerve a csanádapácai székhelyű társadalmi szervezetek támogatásának szabályozására, a támogatási rendszer lehetőségeiről, az adományozás rendjének meghatározásáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések (1) Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csak csanádapácai székhelyű társadalmi szervezeteket részesíthet anyagi támogatásban. A nem csanádapácai székhelyű, vagy nevében nem Csanádapácára utaló társadalmi szervezeteket a Képviselő-testület nem részesít támogatásban. (2) Az Egyházközségeknek működésre nem, csak konkrét fejlesztési, felújítási és karitatív célokra adható támogatás. (3) Az év közben felmerülő, előre nem tervezhető támogatási igényekre a Képviselő-testület civil tartalékkeretet hoz létre, amelynek összege az éves civil támogatási keret 5%-a. Ennek a keretnek a felhasználásáról a polgármester átruházott hatáskörében dönt. A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadás keretein belül beszámol a Képviselőtestületnek. 2. A kategóriák A Képviselő-testület az igénylőket a benyújtott kérelmük alapján jellegük és tevékenységük szerint kategóriákba sorolja. 3. A szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek (1) A szolgáltató jellegű szervezetekkel a költségvetési rendelet elfogadása után a polgármester a Képviselő-testület döntése alapján együttműködési megállapodást köt.

2 (2) A szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek a következő évi támogatásra vonatkozó igényeiket minden évben december 15-ig írásban jelenthetik be a polgármesterhez intézett és jelen rendelet mellékletét képező kérelmükben (1. sz. melléklet). 4. A nem szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek (1) A nem szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek az éves munkatervük és költségvetésük alapján kaphatnak támogatást működésükhöz, és az általuk szervezett rendezvényeikhez. (2) A nem szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek a támogatásra vonatkozó kérelmüket szintén december 15-éig nyújthatják be. 5. A pályáztatás rendje (1) Egy pályázó (függetlenül a szervezet jellegétől) évente csak egy pályázatot nyújthat be. (2) Pályázni az e rendelet 1. (1) bekezdése kivételével működésre és meghatározott programok támogatására lehet. (3) A pályázathoz csatolni kell e rendelet 1. sz. melléklete szerinti adatlapot és a 3. sz. melléklet szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 6. Az éves támogatások odaítélése (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében biztosítja az éves keretösszeget. (2) A támogatás felosztásáról a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelet elfogadását követően dönt. (3) A Képviselő-testület külön határozatot hoz az egyes kategóriák főösszegéről és a kategóriákon belül a konkrét támogatási összegről. (4) A támogatások kifizetését megelőzően a Képviselő-testület határozatának megfelelően a társadalmi szervezetek képviselőivel a polgármester a tárgyévre szóló támogatási szerződést köt. (4. melléklet szerinti tartalommal) (5) A támogatások folyósítására a támogatási szerződésnek megfelelően az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

3 a) Ft összeghatárig egy összegben legkésőbb március 31-ig, b) Ft és Ft összeghatárig évi két egyenlő részletben, legkésőbb március 31-ig és szeptember 30-ig c) Ft feletti támogatás esetén három egyenlő részletben, legkésőbb március 31-ig, július 31-ig és szeptember 30-ig a támogatás összegének számlára utalásával kerül sor. 7. A támogatások felhasználása (1) A támogatott társadalmi szervezet köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben rögzítettnek megfelelően felhasználni és a támogatási összeggel e rendelet 2. sz. mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével és a Körjegyzőhöz történő benyújtásával határidőre elszámolni. (2) A támogatással legkésőbb a tárgyévet követő február 15-éig írásban kell elszámolni a támogatással kapcsolatos tevékenységéről, a támogatás felhasználásáról, továbbá a támogatott nevére és címére kiállított számlák alapján tételes elszámolást, illetve a számlákról összesítést készíteni. Az elszámolás benyújtásakor a számlák eredeti példányát be kell mutatnia, és csatolnia kell a számlamásolatokat. (3) Támogatásra fordításként elszámolható minden a társadalmi szervezet működésével kapcsolatos, a támogatási szerződésben rögzített költség, amely az elszámolás napjáig keletkezett. 4) Az elszámolásra benyújtott eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy évi támogatás elszámolásához benyújtotta, szignálni, a Körjegyzőségi Hivatal bélyegzőjével ellátni, majd szervezet részére az eredeti számlákat vissza kell adni. (5) Amennyiben a támogatási összeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a fel nem használt, fennmaradó összeget vissza kell utalnia úgy, hogy az Önkormányzat számlájára legkésőbb február 15-éig beérkezzen. (6) Ha az önkormányzati támogatást a támogatott nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatás összegét vissza kell utalnia, és a tárgyévben támogatás nem állapítható meg részére. (7) Késedelmes visszafizetés esetén, ha a támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni a visszafizetési kötelezettsége teljesítésének napjáig.

4 (8) Az a társadalmi szervezet, amely Csanádapáca Községi Önkormányzatától bármilyen jogcímen támogatásban részesült és a támogatással nem számolt el, nem jogosult támogatásra addig, amíg a korábbi támogatási összeggel el nem számol. 8. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet február 15-én lép hatályba. (2) jelen rendeletnek 4 melléklete van. - pályázati adatlap - elszámoló lap - összeférhetetlenségi nyilatkozat - támogatási szerződés minta Csanádapáca, január 31. Oláh Kálmán polgármester Dr. Lipták Péter körjegyző E rendelet február 13. napján kihirdetésre került. Dr. Lipták Péter Körjegyző

5 Iktatószám: 1. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Csanádapáca Községi Önkormányzat Társadalmi szervezetek támogatása 1. A pályázó szervezet neve : 2. A pályázó szervezet adatai: Település: Irányítószám: Utca, házszám: Telefon: 3. A pályázó szervezet értesítési címe: (a Hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket) Település: Irányítószám: Utca, házszám: Telefon: 4. A pályázó szervezeti-működési formája: a) egyesület b) 5. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma: 6. A társadalmi szervezet törvényes képviselőjének neve, telefonszáma: Képviselő neve: Telefon:

6 7. A pályázó bankszámlájának adatai: Számlavezető fiók neve: Bankszámla száma: Háromszor nyolc karakter! A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: Az eddigi tevékenység részletes leírása oldal A tervezett éves program, tevékenység részletes bemutatása: oldal A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése: oldal Bírósági bejegyzés másolata: oldal Csanádapáca, hó nap Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzőjét az adataim kezelésére. Tudomásul veszem, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. ph.... pályázó cégszerű aláírása

7 2. melléklet Csanádapáca Községi Önkormányzat által támogatott civil szervezetek pénzügyi beszámolója 201. évről Pályázat iktató száma: Az elszámoló lap oldal száma: Mellékletek száma: /. db Pályázó szervezet neve: Székelye (település): Utca, házszám: Irányítószám: E L S Z Á M O L Ó L A P Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselő- testülete által odaítélt....ft összegű támogatás felhasználásáról. Sor- A bizonylat (számla) A kifizetésjogcíme Összege (Ft) Hivatkozás i Szám szám kiállítója kelte száma összesen: Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási Szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / nem szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak. A szakmai beszámolót mellékeljük. Csanádapáca, év... hó... nap P.H. a Támogatott (cégszerű) aláírása

8 3. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó/ kérelmező neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján4

9 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Csanádapáca, hónap nap Aláírás/Cégszerű aláírás

10 4. melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől Csanádapáca Községi Önkormányzat (képviseli: Oláh Kálmán polgármester) székhely: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 31., adószám:, mint Támogató másfelől (képviseli:..) székhely:., adószám:., mint Támogatott között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1.) Támogató az önkormányzat Civil szervezetek támogatásáról szóló./2012. (..). sz. rendelete alapján (továbbiakban: Rendelet) Támogatottat a képviselő-testület. sz. határozata alapján Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 2.) Támogató az 1.) pont szerinti támogatást az alábbi céllal bocsátja Támogatott rendelkezésére: 3.) Támogató vállalja, hogy az 1. pont szerinti összeget napjáig Támogatott rendelkezésére bocsátja a.. számlaszámra történő utalással. 4.) A Támogatott kijelenti, hogy a Támogató által rendelkezésre bocsátott támogatási összeget a 2.) pontban megjelölt célra használja fel. Támogatott köteles az összeg felhasználásáról.a tárgyévet követő év február 15. napjáig, a 2. sz. mellékletben foglalt nyomtatvány felhasználásával elszámolni. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszámolási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, továbbá a támogatási összeget a megjelölt céltól eltérően használja fel, úgy köteles azt a Támogató részére egy összegben..napjáig visszafizetni. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a támogatási összeg felhasználására csak részben kerül sor, akkor a fel nem használt részt legkésőbb az elszámolással egyidőben kamatmentesen vissza kell utalnia a Támogató.. számú számlájára. 6.) Jelen szerződés a támogatási összeggel való elszámolás Támogató általi elfogadásával zárul le. Az elfogadással egyidőben jelen szerződés hatályát veszti. 7.) Felek kötelezik magukat, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel rendezik. 9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv évi IV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11 Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés 4 pld-ban készült, melyből 2 példányt a Támogatott kap kézhez, 2 példány, pedig a Támogatónál (pénzügyi csoport és irattár) kerül elhelyezésre. Kelt: Csanádapáca, 201. Támogató Támogatott Ellenjegyzem: Kör(jegyző)

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben