Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról."

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. tv., valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 13/A.. (2) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzata Képviselőtestületére, annak szerveire, fenntartott intézményeire, illetve azoktól önkormányzati közpénzekből támogatást kérő bármely társadalmi szervezetre, alapítványra, egyéb szervezetekre, illetve természetes személyekre. (2) Kardoskút Község Önkormányzata támogatja elsősorban, de nem kizárólagosan a helyben működő, az önkormányzatot segítő bejegyzett kulturális, sport, szociális, egészségvédelmi, közbiztonsági társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, civil szervezeteket, valamint a nem bejegyzett egyéb szervezeteket /pl.: nyugdíjasklub, szülői munkaközösség stb./ (3) Jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére külön szerződés alapján támogatásban részesülő határon túli személyek és szervezetek támogatására is. (4) Jelen rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az önkormányzat részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli szolgáltatás. 1

2 (5) A támogatási pályázatok tárgyában a döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. II. A támogatások fajtái Éves működési támogatás 2.. (1) Az önkormányzat az 1.. (1) bekezdésében megjelölt szervezeteket és személyeket az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére pályázati úton pénzügyi támogatásban részesíti a (2) (5) bekezdésben meghatározott módon. (2) Pályázható összeg a társadalmi szervezet, alapítvány, egyéb szervezet éves működési, fenntartási, fejlesztési kiadásaira támogatás igényelhető. (3) A pályázatot Kardoskút község polgármesteréhez lehet benyújtani e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott űrlapon, minden év január 15-ig. (4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a.) a pályázó nevét, címét, képviselőjének nevét; b.) a pályázandó összeget; c.) a pályázó szervezet támogatandó céljait, éves programját; d.) a szervezet éves működésének bevételeit és kiadásait; e.) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. tv ában előírt nyilatkozatot. (5) A tárgyévi pályázattal együtt be kell nyújtani a pályázónak az előző évi önkormányzati támogatás elszámolását. Az elszámolás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Az elszámolás elfogadása feltétele a tárgyévi támogatásnak. 2

3 Programok, rendezvények támogatása 3.. (1) Az önkormányzat az 1.. (1) bekezdésében megjelölt szervezeteket és személyeket rendezvények szervezéséhez az általános tartalék terhére pályázati úton pénzügyi támogatásban részesítheti a (2) (6) bekezdésben meghatározott módon. (2) A pályázat célja: a.) Kardoskút községben állami és községi ünnepek, sport, kulturális események, megemlékezések megrendezésének elősegítése; b.) A testvértelepüléssel kapcsolatos események szervezése, rendezése; c.) Helyi egyesületek, közösségek kapcsolatának erősítése; d.) Minden olyan fel nem sorolt esemény, mely Kardoskút hírnevét pozitív módon öregbítheti. (3) Pályázható összeg alkalmanként legfeljebb ,- Ft. Évente - több pályázat útján elérhető legfeljebb ,- Ft. (4) A pályázatot Kardoskút község polgármesteréhez kell benyújtani, úgy, hogy a testületi ülést megelőzően megérkezzen. (5) A pályázatnak tartalmaznia kell: a.) a pályázó, illetve a közösen pályázók nevét, címét; b.) a pályázat tárgyát; c.) a rendezvény (esemény) részletes leírását, azaz: helyét, idejét, költségtervet; d.) a pályázandó összeget; e.) főszervező nevét, címét; f.) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. tv ában előírt nyilatkozatot. (6) A rendezvény költségeiről, a felhasznált és fel nem használt támogatásról a rendezvénytől számított 30 napon belül el kell számolni a képviselő-testület felé. Az elszámolást a polgármesterhez kell benyújtani. 3

4 Alapítványok támogatása 4.. (1) Az önkormányzat támogatást nyújthat a Ptk. hatálya alá tartozó alapítványok részére, az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében. (2) Az alapítványok részére kérelmükre nyújtott támogatás biztosításáról a Képviselő-testület határozatban dönt. III. A támogatások nyújtása, elszámolása, nyilvántartása 5.. (1) Az önkormányzat által támogatásban részesített kedvezményezettekkel a támogatás nyújtásának feltételeiről szerződést kell kötni, melyben számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatási szerződéshez csatolni kell az aktualizált a támogatási döntés ismeretében átdolgozott költségvetést. A szerződés mintáját e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A szerződést a polgármester írja alá. (2) A támogatásban részesülő szervezetekről, a támogatás összegéről, céljáról, az elszámolás határidejéről a Polgármesteri Hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egysége nyilvántartást vezet. (3) A támogatásban részesülő szervezet köteles a támogatás felhasználásáról utólag részletesen elszámolni. Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a feltüntetett adatok valódiságát tanúsító igazolásokat, bizonylatokat. (4) Az elszámolásokat, azok benyújtását követően a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrzi. (5) Az elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület dönt. (6) Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatás összegét a szerződésben foglalt céloktól eltérően használja fel, a támogatás felhasználásáról nem számol el, illetve az elszámolást a képviselő-testület nem fogadja el, köteles a támogatás összegét egy hónapon belül az önkormányzat részére visszafizetni. 4

5 (7) Az a támogatott akinek visszatérítési kötelezettsége keletkezett az önkormányzat felé, a visszatérítés megtörténtétől számított 3 éven belül a jelen rendelet szerinti támogatásban nem részesülhet. IV. Zárórendelkezések 6.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok esetében kell alkalmazni. Kardoskút, június 21. ( Ramasz Imre ) ( dr. Mészáros Erzsébet ) polgármester jegyző Záradék: Kihirdetve: Kardoskút, június 26. ( dr. Mészáros Erzsébet ) jegyző 5

6 1. sz. melléklet a 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelethez. PÁLYÁZATI ŰRLAP ÖNKORMÁNYZATI ÉVES MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE (Benyújtandó minden év január 15-ig.) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázó képviselőjének neve. Pályázandó összeg: Pályázó szervezet támogatandó céljai: Pályázó szervezet éves programja: A szervezet éves működése bevételi forrásainak és kiadásainak részletes bemutatása: BEVÉTELEK KIADÁSOK Kardoskút,. Aláírás, bélyegző 6

7 2. sz. melléklet a 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelethez. Támogatási szerződés 1. Mely létrejött egyrészt Kardoskút Község Önkormányzata (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli: Ramasz Imre polgármester, a továbbiakban támogató) Másrészt: (szervezet neve, címe, képviselője, adószáma) a továbbiakban: támogatott között. 2. A támogató a Képviselő-testület /200 (.) sz. KT. határozata alapján támogatott részére.. Ft, azaz:.. forint támogatást biztosít. 3. A támogatás felhasználásának célja: 4. A támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást jelen szerződés aláírását követően átutalja a támogatott. (pénzintézetnél) vezetett. számú számlájára 200 -ig. 5. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról, a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-ig a támogató felé szöveges beszámoló és annak mellékletét képező számszaki beszámoló megküldésével elszámol. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát. 6. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, e kötelezettsége teljesítéséig a támogató a további támogatás folyósításának felfüggesztése iránt intézkedik. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a támogatást jogszabálysértő módon, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel a támogató a támogatás összegének visszafizetésére kötelezi. Kardoskút, Támogató Támogatott 7

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben