CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól"

Átírás

1 CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.(5) és 16.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja (1) A rendelet célja Csengőd Község Önkormányzata által juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítélése, felhasználása és annak elszámolási módjának meghatározása. 2. Fogalmak és értelmező rendelkezések (1) Támogatás: az önkormányzat részéről a támogatott által meghatározott, a tevékenységi körébe tartozó cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerinti ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatás. (2) Támogatottak: a rendelet 3. (1) (2) bekezdésben foglalt természetes és jogi személyek, non profit szervezetek. (3) Támogatás összege: a támogatás pénzben kifejezett mértéke. (4) Döntéshozó: Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete (5) Támogatási szerződés: az önkormányzat és a támogatott által kötött a támogatás juttatása, felhasználása és a felhasználásra vonatkozó szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás feltételeit meghatározó szerződés. 3. A rendelet hatálya (1) Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, csengődi székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet csengődi szervezettel is rendelkező, valamint nem csengődi székhelyű, de tevékenységével Csengődön is ható a.) egyesületek b.) alapítványok c.) közalapítványok d.) egyéb szervezetek amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják; továbbá a fenti feltételeknek megfelelő e.) egyházak f.) közfeladatot ellátó intézmények g.) helyi kisebbségi önkormányzatok

2 - 2 (2) Önkormányzati támogatást kaphatnak a csengődi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, amennyiben a 4. (1) bekezdésében felsorolt tevékenység(ek) valamelyikét Csengőd község érdekében végzik. (3) Nem támogathatóak a szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény, vagy más jogszabály tiltja. 4. Az önkormányzat által támogatott tevékenységek (1) Az önkormányzat által támogatott tevékenységek: a.) egészségmegőrzés b.) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése) c.) kulturális tevékenység d.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés e.) ismeretterjesztés f.) testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység g.) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem h.) gyermek- és ifjúságvédelem i.) közrend, közbiztonság védelme j.) sport, tömegsport 5. A szervezetek támogatása (1) Az önkormányzat éves költségvetéséből a támogatottak részére e rendeletben meghatározott alapelvek szerint nyújthat támogatást. (2) Az önkormányzat a helyi szerveztek tevékenységének pénzügyi támogatására éves költségvetésében keretösszeget különít el. (3) Az előirányzatból az alábbi célokra teljesíthetőek kifizetések: a.) a szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása b.) a szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása c.) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő programok támogatása d.) a 4. (1) bekezdése szerinti tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása e.) a szervezetek pályázati önrészének támogatása f.) az érdekképviseleti tevékenységek támogatása g.) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott célok érdekében végzett tevékenységek támogatása h.) a szervezetek működési költségeinek támogatása (4) A szervezetek számára támogatás vissza nem térítendő támogatásként, cél jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni. (5) A pályázati támogatás odaítélésére a 6. -ban meghatározott pályázati eljárási rend az irányadó.

3 A pályázati eljárás (1) A szervezetek adott évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A pályázati felhívásról, illetve a támogatásról a képviselőtestület dönt. (2) A képviselőtestület a pályázati felhívást évente március 15. napjáig évben június 30. napjáig közzéteszi az önkormányzat hirdetőtábláján, a honlapján, a helyi kábeltelevízió hálózaton és a helyi újságban. (3) A pályázati kiírásban meg kell határozni: a.) a lehetséges pályázók körét b.) a pénzügyi támogatás e rendelet 5. (5) bekezdésében rögzített általános feltételeit c.) a benyújtandó pályázat kötelező elemeit d.) a pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások megnevezését e.) a pályázat benyújtásának határidejét f.) a benyújtható pályázatok számát g.) a vissza nem térítendő támogatás maximum mértékét (4) A pályázatokat kizárólag írásban, a rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem űrlap kitöltésével lehet benyújtani. A benyújtási határidő: tárgyév március óra évben július 15. (péntek) 12 óra. (5) A pályázatnak tartalmaznia kell: a.) az igényelt támogatás összegét b.) a támogatandó program leírását (6) A pályázathoz csatolandó mellékletek: a.) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan b.) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs köztarozása c.) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt d.) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás e.) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik (7) A pályázatokat Csengőd Község Polgármesteréhez kell benyújtani írásban, 2 példányban. (8) A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület évente április 30. napjáig évben július 31. napjáig - bírálja el. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. (9) A képviselőtestület nem adhat támogatást a rendelet előírásainak nem megfelelően előterjesztett kérelmekre, valamint annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, továbbá annak a támogatást kérőnek, aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított harminc napon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy harminc napon belül a támogatás visszafizetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre, a mulasztástól számított két éven belül.

4 - 4 (10) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni. (11) A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi. 7. A támogatási szerződés megkötése és módosítása (1) A pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat nevében a rendelet 2. számú melléklete szerint támogatási szerződést köt a támogatást igénybe vevővel. A támogatás összegének a támogatott részére történő kifizetésére a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor. (2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket b.) a támogatást nyújtó döntést c.) a támogatás összegét d.) a támogatás célját e.) a támogatás feltételeit f.) a pénzügyi teljesítést g.) a teljesítés ütemezését h.) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit i.) a szakmai és pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét j.) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit (3) a támogatási szerződés módosítható, ha a támogatott önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét. A támogatási szerződés kizárólag a támogatottnak a támogatási szerződésben vállalt teljesítési határideje lejártát megelőzően módosítható. (4) Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a támogatási szerződéstől eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. A támogatottnak az elállás közlésétől számított 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell fizetnie. (4) A támogatás elszámolásai kötelezettség mellett kizárólag arra célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni. (5) A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi. 8. A támogatási szerződések nyilvántartása, közzététele (1) A képviselőtestület által nyújtott támogatásokról e rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilvántartást kell vezetni.

5 - 5 (2) Az önkormányzat az általa nyújtott támogatásokról a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig köteles a honlapján a támogatott nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósulási helyére vonatkozó adatokat közzé tenni, egy évig a honlap archívumában tárolni, és legalább öt évig biztosítani az adatok hozzáférhetőségét. 9. A pályázati támogatással történő elszámolás (1) A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év február 1. napjáig elszámolni. Az elszámoláshoz szakmai beszámolót kell mellékelni. A határidőre be nem nyújtott elszámolás megküldésére és a hiányosan benyújtott elszámolás kiegészítésére 10 munkanap határidő kitűzésével hiánypótlásra kell felszólítani a támogatottat. (2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselőjének a támogatás felhasználására vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint a becsatolt bizonylatok alapján teljesített kifizetéseket kizárólag a támogatási célok megvalósulásának érdekében teljesítette. Tartalmazza továbbá a megvalósított célok érdekében felmerült kiadások záradékkal ellátott bizonylatainak és a pénzügyi teljesítést bizonyító pénzintézeti kivonatok/pénztárbizonylatok hitelesített fénymásolatát. (3) A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket. (4) Amennyiben a támogatott a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai beszámoló benyújtási kötelezettségének nem az (1) - (2) - (3) bekezdésében foglaltak szerint tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év március 10. napjáig visszafizetni. (5)Amennyiben a támogatás odaítélését követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy az önkormányzat nevében a polgármester értesíti a támogatottat a támogatási szerződés felbontásáról. A támogatási szerződés felbontását követően a támogatott harminc napon belül köteles a támogatás visszafizetésére. (6) Amennyiben a támogatás visszafizetése a (4) (5) bekezdésben megjelölt határidőig nem történik meg, a támogatás behajtására a 4. számú melléklet szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízást kell kibocsátani. 10. Záró rendelkezések (1) E rendelet június 15. napján lép hatályba. Baltás István polgármester Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző

6 1. számú melléklet T Á M O G A T Á S I K É R E L E M I. Kérelmező 1. Neve (szervezet neve) 2. Címe, irányítószáma (szervezet címe) 3. Levelezési címe 4. Telefonszáma, faxszáma 5. címe 6. Szervezeti formája 7. Bankszámlaszáma 8. Adószáma 9. Szervezeti statisztikai kódja. 10. Kapcsolattartó személy neve Kapcsolattartó személy címe Kapcsolattartó személy telefonszáma, faxszáma Kapcsolattartó személy címe A kérelem célja, indoka II. A kérelem megvalósítása 1. Megvalósítás időszaka (kezdés és befejezés időpontja). 2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje.. 3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg Ft (támogatás + önerő) 4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg Ft (saját erő) 5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás.ft

7 Igényelt támogatás teljes összege Ft 7. A támogatást elő-, vagy utófinanszírozással kéri 8. Várható egyéb támogatás: ellenérték nélküli szolgáltatások Ft önkéntes munka.ft 9. Költségkategóriák szerint kért támogatás: Működési költségek....ft Ezen belül: személyi jellegű kifizetések.ft dologi kiadások...ft Felhalmozási költségek...ft III. A kérelem részletes indokolása A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása, működés esetében a szervezet tevékenysége) és a költségtételeket, melyekre a támogatást fel kívánja használni. IV. Nyilatkozatok 1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a..-nak köztartozása nem áll fenn. 2. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a. részére az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az önkormányzat elfogadta, visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. 3. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a. szemben nincs folyamatban tartozás rendezésére, a szervezet megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás. 4. A támogatást kérő képviselőjeként nyilatkozom, hogy a program megvalósításához a szervezet.ft összegű önerővel rendelkezik. V. Mellékletek Mellékelni kell a kérelmező 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzésének kivonatát, az alapító okiratot az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan és az aláírási címpéldány másolatát. Csengőd év. a kérelmező cégszerű aláírása

8 4. számú melléklet Számlavezető pénzintézet neve:. Címe:. F E L H A T A L M A Z Ó L E V É L A 18/2009.(VIII.6.) MNB rendelet 33. alapján felhatalmazom Önöket, hogy Csengőd Község Önkormányzata által a bankszámlánk ellen benyújtott azonnali beszedési megbízást a /201 számú szerződésben foglaltak szerint a támogatási összeg erejéig teljesítsék. A benyújtó bankszámla száma:. Felhatalmazó: Neve:. Számlaszáma: C s e n g ő d, év.. felhatalmazó bejelentett banki aláírása Pénzintézeti záradék: A felhatalmazást nyilvántartásba vettük: C s e n g ő d, 201.év.. hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

9 3. számú melléklet Tervezet a támogatások nyilvántartására 1. Sorszám 2. Iktatószám 3. Támogatott neve 4. Székhelye 5. Adószáma 6. Számlaszáma 7. Tevékenysége (kódok:egészségmegőrzés 1, szociális tevékenység 2, kulturális tevékenység 3, nevelés, oktatás, képességfejlesztés 4, ismeretterjesztés 5, testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység 6, természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem 7, gyermek- és ifjúságvédelem 8, közrend, közbiztonság védelme 9, sport, tömegsport 10) 8. Kérelem célja 9. Összköltség 10. Önerő 11. Kért támogatás összege 12. Döntés száma 13. Támogatás összege 14. Támogatási szerződés megkötésének időpontja 15. Elszámolás határideje 16. Módosítási kérelem benyújtásának időpontja 17. Módosítás tárgya 18. Módosító határozat száma 19. Támogatás kifizetésének/ utalásának időpontja 20. Elszámolás ellenőrzése (kódok: elfogadva 1, elutasítva 2, hiánypótlásra felszólítva 3) 21. Azonnali beszedési megbízás benyújtásának időpontja 22. Visszafizetés időpontja

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben