12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről"

Átírás

1 PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. -ban kapott eredeti felhatalmazással az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására és együttműködésre törekszik a községi egyházakkal, felekezetekkel és vallási közösségekkel (továbbiakban: egyházak). (2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli az egyházak helyi közéletre gyakorolt hatását az erkölcsi nevelés, a kultúra, a közművelődés, hagyományőrzés, a nevelésoktatás, de különösen a szociális-egészségügyi, a karitatív tevékenység, a rászorulók támogatása, a gyermekek üdültetése és táboroztatása, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése területén végzett munkálkodását. (3) Az önkormányzat elismeri, hogy egyes egyházi épületek kiemelkedő kultúrtörténeti, illetve faluképet alakító jelentőséggel bírnak. (4) Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az egyházaknak az önkormányzat céljait elősegítő e rendelet 4. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő közösségteremtő és értékhordozó tevékenységét. (5) Az esélyegyenlőség elvének megfelelően az önkormányzat az egyházak részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek szerint biztosítja. A rendelet célja 2. A rendelet célja az egyházak társadalmi szerepvállalásának elősegítése, megerősítése, az egyházak és az önkormányzat közötti partnerség előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. A rendelet hatálya 3. (1) E rendelet hatálya alá tartoznak az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl.: egyházközség) rendelkező egyházak. (2) Támogatható egyház: az a községben működő egyház, amely pályázatának benyújtását megelőző tíz évben a községben folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és alapszabályának megfelelő, folyamatos hitéletet folytat. (3) E rendelet alkalmazásában támogatás iránti kérelem: A támogatás iránti kérelmet a pályázati kiírásban előírt határidőre, az 1. sz. mellékletében található pályázati űrlapon, a 7. (3) bekezdés a), b),c), d) pontjaiban írt mellékletek csatolása mellett, a polgármesterhez kell benyújtani. 1

2 (4) E rendelet alkalmazásában pályázat: a pályázó által a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon és határidőre, pénzügyi támogatás elnyerése céljából a pályázat kiírójához írott formában benyújtott dokumentáció. A támogatás feltételei 4. (1) A községben működő egyház akkor részesíthető támogatásban, ha a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja. (2) A pályázati eljárást az egyházi alap alábbi kereteinek felhasználása során kell alkalmazni: a) a községben működő egyházi ingatlanok vagy egyházi fenntartásban, működtetésben lévő ingatlanok felújítási, karbantartási (átalakítás, építés, bővítés, napi és rendszeres karbantartás) és működtetésére elkülönített keret, bele nem értve a személyi, bér és bérjellegű (eseti vagy rendszeres) kiadásokat 1 b) a községi egyházak (3) bekezdésben meghatározott tevékenységi köreinek, ennek megfelelő programjainak támogatására kívánnak felhasználni. (3) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek: a) gyermekek üdültetése, táboroztatása, b) ifjúsági, sporttevékenység, c) szociális-egészségügyi tevékenység, d) karitatív tevékenység, e) esélyegyenlőség megteremtése. (4) A (2) bekezdés b) pontjában említett alapból a (3) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó működési célú támogatás (szervezési költség) is igényelhető. A működési támogatás nagysága nem haladhatja meg a pályázaton elnyert összeg tíz százalékát. (5) A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott alapból folyósított támogatások folyósítása az éves zárszámadási rendeletben nevesített módon történik. (6) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzletszerű gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni. A támogatás forrása 5. (1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített egyházi céltartalékból biztosítja a községben működő egyházak részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg 95%-át a 4. (2) bekezdése a) pontjában meghatározott felújítási, karbantartási feladatokra, működési kiadásokra, a keretösszeg 5%-át a 4. (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre kell elkülöníteni. 2 1 módosította a 6/2009.(III.30.). Hatályos: március megállapította a 1/2010.(I.29.) Hatályos: január 29. 2

3 (3) 3 Az egyházi alap tíz százalékát tartalékként el kell különíteni. E tartalékból a Képviselő-testület különösen indokolt esetben kérelemre, a községben működő egyház részére pályázaton kívül, de a 9. (2) bekezdésében szereplő szakértői bizottság véleményét kikérve e rendelet 4. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célra vissza nem térítendő támogatást nyújthat. (4) 4 Az egyházi alap adott évben fel nem használt összegét a következő évi egyházi alap összegéhez hozzá kell számítani. A pályázat 6. (1) A községben működő egyház pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet. (2) A pályázatot a Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés elfogadását követően az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembe vételével írja ki, és határozza meg a részletes pályázati feltételeket. (3) A 4. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott keretre évente egyszer, a költségvetés elfogadását követő 15 munkanapon belül, a b) pontjában meghatározott keretre évente kétszer írható ki pályázat. (4) A pénzügyi támogatást igénylő egyház egyidejűleg a 4. -ban meghatározott egy vagy több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat, a pályázat mellékleteit azonban ez esetben is csak egyszer kell becsatolni. (5) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. 7. (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati űrlapon a polgármesterhez kell benyújtani. (2) A 4. (2) bekezdés a)-b) pontja szerint kiírt pályázatok benyújtási határidejét a pályázati kiírás tartalmazza. (3) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell: a) a kérelmezett összeg felhasználásának egyszerű tervezetét, leírását, b) a 4. (2) bekezdés a) pontja szerinti pályázat esetén legalább egy vállalkozótól bekért árajánlatot, c) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolatát, d) az egyházi adatlap kitöltött példányát. (4) Amennyiben a községben működő egyház korábban már részesült támogatásban, melynek során (2) bekezdés c), valamint d) pontjaiban szereplő mellékletek már benyújtotta és azokban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e mellékletek benyújtása a pályázó írásbeli kérésére mellőzhető. (5) Amennyiben a pályázatot benyújtó községi egyház vezetőjének személyében a két pályázat között változás történt, a (2) bekezdés c), valamint d) pontjaiban szereplő mellékleteket újra be kell nyújtani. 3 számozását módosította a 6/2009.(III.30.). Hatályos: március számozását módosította a 6/2009.(III.30.). Hatályos: március 30 3

4 (6) A támogatás iránti kérelem, illetve a pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a pénzügyi támogatást igénylőt egy alkalommal írásban felhívja, hogy a hiányt támogatás iránti kérelem esetében a felhívás kézbesítésétől számított 3, pályázat esetén pedig 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pénzügyi támogatást igénylő a hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét, illetve pályázatát a Képviselő-testület elutasítja. A pályázati döntés előkészítése 8. (1) A 9. (1) bekezdésében foglalt pályázati űrlapot Papkeszi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. (2) A pályázó írásbeli kérésére a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási cselekményekről a nyomtatott forma mellett elektronikus úton is küldhető értesítés. 9. (1) A Képviselő-testület a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében szakértői bizottság, illetve a támogatható egyházak képviselőiből álló egyházi kollégium támogatja. A kollégiumot alkotó egyházak név és címjegyzékét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (2) A szakértői bizottság legalább három, de a pályázatok számától és tárgyától függően - legfeljebb öt tagból áll, akiket a polgármester az egyházi kollégium véleményének kikérését követően egy évre kér fel. A felkért személyek megbízatása meghosszabbítható. (3) A szakértői bizottság tagjainak tevékenységükért díjazás nem jár. A szakértői bizottság tagjainak indokolt esetben feladatuk elvégzéséhez a polgármester az egyházi alapból útiköltség-megtérítést engedélyezhet. (4) 5 A szakértői bizottság tevékenysége a 4. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kerettel kapcsolatban benyújtott támogatás iránti kérelmek, illetve az ugyanezen keretre benyújtott pályázatok szakmai-gyakorlati megvalósításának vizsgálatára terjed ki. E feladatának ellátása végett a meghatározott kerettel kapcsolatban benyújtott támogatás iránti kérelmeket a pályázat beadási határidejét követő 10 munkanapon belül írásban véleményezi. (5) A pályázó köteles a szakértői bizottság számára a (4) bekezdésben meghatározott vizsgálat elvégzéséhez szükséges tájékoztatást megadni, a pályázat megvalósításának helyszínére a bizottság tagjainak belépését biztosítani. (6) Az egyházi kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a támogatás összegének megajánlására és az elszámolás véleményezésére terjed ki. (7) A szakértői bizottság, illetve az egyházi kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, és támogatás iránti kérelem vagy a pályázat kiegészítését is kérheti. 10. (1) Döntését megelőzően a Képviselő-testület a szakértői bizottság, illetve az egyházi kollégium véleményének figyelembevételével tájékozódik: a) a pénzügyi támogatást igénylő egyház által a kerület érdekében végzett közérdekű tevékenységéről, b) az önkormányzat rendelkezésére álló szabadon felhasználható pénzügyi keret összegéről, c) az önkormányzattal szembeni korábbi elszámolási kötelezettség teljesítéséről. 5 módosította a 6/2009.(III.30.) Hatályos március 30. 4

5 (2) A pályázat elbírálását megelőzően a Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét kikéri. A pályázat elbírálása 11. (1) A Képviselő-testület a kérelmekről a 9. szerinti eljárást követően a pályázati kiírásban meghatározott határidőig dönt; döntéséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban értesíti. (2) A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét, b) a támogatás átutalásának módját, c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét, d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét. (3) A nyertes pályázóval az önkormányzat az értesítéstől számított 15 munkanapon belül támogatási szerződést köt. A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása 12. (1) A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatást a Támogatási szerződésben lévő ütemezésben utalja. (2) A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel. Az elszámolás szabályai 13. (1) A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni. A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni. A támogatás felhasználását az Önkormányzat a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi. (2) A pályázaton nyert összeg rendeltetésszerű felhasználását a pályázat kiírója, meghatalmazottja útján a könyvelési bizonylatok, számlák alapján, illetve a felhasználás helyszínén bármikor ellenőrizheti. A pályázat kiírója az ellenőrzésről 5 munkanappal korábban értesíti a nyertes pályázót. (3) A támogatás elszámolásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a 11. (2) bekezdésében meghatározottak teljesülésére figyelemmel elfogadja. 14. (1) Amennyiben a pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Képviselő-testület a támogatás azonnali visszafizetésének előírására rendeli el. (2) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható. (3) A támogatás felhasználására meghatározott határidőt, kérelemre, egy alkalommal a polgármester legkésőbb a költségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig meghosszabbíthatja. 5

6 A pályáztatás nyilvánossága 15. (1) A polgármester a községben működő egyház részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül az önkormányzat internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé. Az interneten közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig elérhetőeknek kell lenniük. (2) A támogatásban részesített, a községben működő egyházak által szervezett programokról a támogatási szerződésnek megfelelően készített és a Papkeszi Polgármesteri Hivatalban megküldött beszámolókat, fényképeket az önkormányzat internetes honlapján közzéteszi. Záró rendelkezés szeptember 1. napján lép hatályba. Papkeszi, augusztus 27. Ráczkevi Lajos polgármester Fodor Krisztina jegyző A rendelet kihirdetve: Papkeszi, augusztus 29. Fodor Krisztina jegyző 6

7 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ŰRLAP Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(VIII.27.) számú Önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján meghirdetett, az egyházi alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére A pályázat sorszáma: (Az önkormányzat tölti ki.) 1. A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet képviselőjének neve: A szervezet képviselőjének elérhetősége: (telefon, fax, ) A programfelelős (kapcsolattartó) elérhetősége: A pályázó kapcsolattartásra kijelölt címe: A pályázó kapcsolattartásra kijelölt mobiltelefonszáma: A pályázattal kapcsolatos eljárási cselekményekről (hiánypótlás (7. (6)), értesítés (10. (1)) elektronikus úton értesítést kérek. A pályázattal kapcsolatos eljárási cselekményekről (hiánypótlás (7. (6)), értesítés (10. (1)) sms-ben értesítést kérek. IGEN NEM IGEN NEM 7

8 2. A pályázat tartalma A pályázat jogcíme: A kérelmezett támogatás összege: A megvalósítandó cél felhasználásának rövid leírása: A résztvevők várható létszáma: (csak programtámogatás esetén kell kitölteni!) A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/állóeszközök: A pályázathoz csatolt mellékletek megnevezése, száma: A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma: Egyéb megjegyzés: Kelt: P.H.... képviselő 8

9 2. sz. melléklet Az egyházi kollégiumot alkotó egyházak név- és címjegyzéke Egyház Székhely Papkeszi Római Katolikus 8175 Balatonfűzfő, Jókai Mór u. 39. Egyházközség Papkeszi Református 8183 Papkeszi, Fő u. 20 Egyházközség 9

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben