MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 59/2004.(XII.17.), 55/2009.(XII.23.), 13/2010. (III.10.) és a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendeletekkel.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a környezetkímélő gazdasági szerkezet kialakítását ösztönözze, a környezeti ártalmak megelőzését, a bekövetkezett környezeti károk csökkentését, felszámolását, továbbá a védett természeti értékek és az épített környezet értékeinek megőrzését és védelmét, valamint a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének fejlődését elősegítse; az évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, illetve az évi XX. törvény 85. (1) bekezdés i.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja a környezeti ártalmak megelőzéséhez, a bekövetkezett környezeti károk csökkentéséhez, a természeti értékek fenntartásához és védelméhez, a hatékony környezetvédelmi és természetvédelmi megoldások ösztönzéséhez, valamint a környezet- és természettudatos szemlélet fejlődéséhez szükséges helyi elkülönített pénzalap létrehozása, továbbá az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályainak megállapítása. A környezet- és természetvédelmi alap (a továbbiakban: Alap) bevételi forrásai (1) A jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok: a.) légszennyezési bírság b.) veszélyes hulladék bírság c.) zaj- és rezgésbírság d.) szennyvízbírság e.) természetvédelmi bírság jogszabályban meghatározott hányada. (2) Környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része. 2. 1

2 (3) Az önkormányzat egyéb bevételeinek környezetvédelmi és természetvédelmi célokra elkülönített - az Alap támogatására szolgáló - része (költségvetési támogatás). (4) A környezet védelmét szolgáló - az Alap bevételeinek növelése céljából juttatott - segélyek és egyéb támogatások. (5) Az alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai. (6) Önkéntes befizetések és támogatások. (7) Egyéb bevételek. Rendelkezés az Alappal (1) Az Alapot elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni. (2) Az Alap felhasználásáról a Közgyűlés környezetvédelmi feladatokat ellátó szakbizottsága rendelkezik. (3) Az önkormányzat által kötelező jelleggel ellátandó, vagy önként vállalt környezet-és természetvédelmi feladatok hatékony megoldásának támogatása a szakbizottság döntése alapján pályázati eljárás nélkül is történhet. A támogatás igénybevételére, felhasználására, valamint az azzal való elszámolásra azonban ez esetben is az e rendelet 9. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (4) Az Alap kezelésével összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. (5) A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi védelmére kell felhasználni a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX törvénynek megfelelően. Pályázat útján nyújtható támogatások 4. 5 A nem önkormányzati környezetvédelmi és természetvédelmi beruházásokhoz, valamint a környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, rendezvények (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi tevékenységek) megvalósításához az Alapból támogatás adható. 1 Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos március 10. napjától. 2 Beiktatta az 59/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 17. napjától. 3 Beiktatta az 55/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1. napjától. 4 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 5 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 5. 2

3 (1) 6 A környezetvédelmi tevékenységek megvalósításához benyújtott pályázat révén támogatásra a.) vissza nem térítendő, b.) kamatmentesen visszatérítendő, vagy c.) kamatterhesen visszatérítendő formában kerülhet sor, melyek együttesen is alkalmazhatók. (2) Visszatérítendő támogatások esetében a visszatérítés időtartama (futamidő) a pályázat tartalmának figyelembevételével kerül megállapításra. A kamat mértéke a támogatás nyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat mértékével egyezik meg. (3) Nyereségérdekelt tevékenységre kizárólag visszatérítendő támogatás nyújtható. 6. (1) A pályázat útján elérhető összes támogatás nem nyereségérdekelt tevékenység esetében a tervezett költség 90 %-áig, nyereségérdekelt tevékenység esetében 50 %-áig terjedhet. (2) 7 A nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt környezetvédelmi célt szolgáló környezetvédelmi tevékenységek költségeire fordítható. 7. (1) 8 Az 5. (1) bekezdésben foglalt támogatást természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó kaphat. (2) Csődeljárás, felszámolás, vagy végelszámolás alatt álló pályázó részére nem nyújtható támogatás. (3) 9 Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinek 60 napon túli lejárt köztartozása van. (4) 10 A támogatás egyszeri. Folyamatosan, és a pályázati célhoz közvetlenül nem kapcsolódó működési célra nem nyújtható. (5) 11 Támogatás kizárólag arra a környezetvédelmi tevékenységre nyújtható, amelynek megvalósítása a pályázat benyújtásának időpontjában még nem kezdődött meg, kivéve a már elkezdett, de műszakilag elkülönített beruházást. (6) A támogatás folyósítására a pályázat jellegétől függően a 9. (1) bekezdésben foglaltak szerinti támogatási megállapodásban meghatározottak szerint (előzetesen, a környezetvédelmi tevékenység megvalósításának ütemében vagy utólag) kerül sor. 6 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 7 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 8 Módosította az 59/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 17. napjától. 9 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 10 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 11 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 12 Módosította az 59/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 17. napjától. 13 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 3

4 A pályázatok bonyolítása (1) A 4. -ban foglalt felhasználásokra a forrás rendelkezésre állása esetén a pályázatokat a Közgyűlés környezetvédelmi feladatokat ellátó szakbizottsága évente 2 alkalommal hirdeti meg pályázati felhívás alapján. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba, a szakbizottságnak címzetten, március 31. napjáig és szeptember 30. napjáig egy eredeti írott és egy az írottal mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. (2) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó megnevezését, címét, a képviselő nevét és elérhetőségét, cégjegyzék vagy bírósági bejegyzés számát, b) a megvalósítandó környezetvédelmi tevékenység céljának, a vele elérhető környezetvédelmi hatásnak az ismertetését, c) a környezetvédelmi tevékenység részletes leírását, bemutatását, d) a környezetvédelmi tevékenység részletes költségvetését, e) a 6. (1) bekezdésben meghatározott önrész fedezet-banki igazolásának eredeti példányát, vagy hiteles másolatát, f) a 7. (2) és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást és g) nyilatkozatot a pályázatban szereplő adatok nyilvános kezeléséhez való hozzájáruláshoz. (3) A Polgármesteri Hivatal az előírásoknak meg nem felelő pályázatokat nem fogadja be. Hiánypótlásra nincs lehetőség. (4) A pályázatokat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága bírálja el melynek során dönt a nyújtandó támogatás mértékéről, formájáról és feltételeiről a benyújtást követő bizottsági ülésén. (5) A döntésről és annak indokolásáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a pályázót és az érdekelteket. A támogatás igénybevétele (1) A támogatásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: megállapodás) az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg a támogatásban részesülővel (a továbbiakban: támogatott). (2) A szerződésben foglalt környezetvédelmi követelmények teljesülésének, valamint a támogatás 14 Módosította az 55/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1. napjától. 15 Módosította az 59/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 17. napjától. 16 Módosította az 55/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1. napjától. 17 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 18 Módosította az 55/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1. napjától. 19 Módosította a 31/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 2. napjától. 4

5 rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről a Polgármester gondoskodik. (3) Ha a támogatott a megállapodásban meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a Polgármester részben, vagy egészben visszavonhatja. Erről valamennyi érdekeltet tájékoztatni kell. (4) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett összeget lejárt követelésként kell kezelni és azt a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt a támogatott köteles visszafizetni. (5)A támogatás felhasználásáról a támogatott az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített határidőig - köteles a Polgármesteri Hivatal felé pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni. Ez a rendelet november 15-én lép hatályba. Záró rendelkezések 10. A rendeletnek a pályázat útján nyújtható támogatásokra vonatkozó előírásait (4-9..) a hatálybalépést követően benyújtott pályázatok elbírálása során kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 64/1993.(XI.25.), 27/1995.(V.30.) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. M i s k o l c, október 30. Dr. Szádeczki Zoltán jegyző Kobold Tamás polgármester 5

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben