MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 29. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A településkép javítása és védelme céljából létesült Pénzügyi Alapot (továbbiakban: Alap) a Közgyűlés évente a költségvetés önálló tételeként határozza meg. (1.) Az Alap bevételei lehetnek: 2. b.) c.) az 1. szerinti költségvetési pénzeszköz, az építésügyi bírságból származó önkormányzatot illető bevétel, pályázatokon e célra elnyert pénzeszközök. (2.) Az Alapból támogatás nyújtható: az ingatlantulajdonos által benyújtott pályázat alapján a Miskolci Építési Szabályzatban (MÉSZ) részletezett helyi védelem alatt álló egyedi épületeken történő a településkép védelme, illetve javítása érdekében a városépítészeti igények figyelembevételével készített műszaki tervek szerinti karbantartási, javítási, átalakítási és bontási munkák végzéséhez; b.) a MÉSZ-ben felsorolt helyrehozatali kötelezettséggel terhelt ingatlanoknak az Önkormányzatot terhelő és az Önkormányzat által megelőlegezendő költségek fedezetéhez, c.) településkép javítását és védelmét szolgáló építészeti tervek, tervpályázatok lebonyolításához. 3. (1.) Az Alapból nyújtott támogatás jellege lehet: b.) vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes hitel 5 éves lejárattal. (2.) Kamatmentes hitel csak abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező ingatlan tulajdonos:

2 2 természetes személy és b.) a tulajdoni arányát terhelő, a költségvetés alapján kiszámított építési költség összege a pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás levonása után nagyobb, mint a közös háztartásban élő tulajdonostársak 6 havi nettó jövedelme, és c.) közös háztartásban élő családjának 1 főre jutó jövedelme a családi pótlékot is figyelembe véve - kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 5/8-ad része. (3.) A (2) bekezdés szerinti hitel összege nem lehet nagyobb, mint az érintettet terhelő, vissza nem térítendő támogatással csökkentett rész 50 %-a. (4.) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti hitel visszafizetésének a nyertes pályázó időben nem tesz eleget úgy a hátralékot az általános mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetnie. 4. (1.) Az Alapból juttatható támogatás feltételeiről, a pályázati eljárás pályázót érintő szabályozásáról, a városépítészeti, városrehabilitációs tervekről, tervezési feladatokról a Polgármesteri Hivatal a helyi médiákon keresztül; helyreállítási kötelezettség elrendelése esetén pedig a társasház közös képviselője haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket. (2.) A városépítészeti követelményeknek megfelelő felújítási, helyreállítási tervek elkészülte után a Polgármesteri Hivatal a MIK Rt-vel együtt tájékoztató fórumot hív össze, ahol a tervezett munkák lebonyolítója és tervezője ismerteti annak műszaki tartalmát, és a munkák költségvetés szerinti kivitelezési költségét. (3.) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni. (4.) A (2) bekezdés szerinti fórum időpontjától a pályázat kiírásáig legalább 30 naptári napot kell biztosítani, mely időtartam alatt az érintetteknek a tervdokumentációba való betekintést biztosítani kell. (5.) A pályázat elbírálásának, az érintettekkel való közlésnek a benyújtást követő 30. naptári napig meg kell történnie. 5. A pályázatok kiírása, elbírálása (1.) A pályázat kiírója, illetve a benyújtott pályázatok elbírálója Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága. A pályázat feltételeit e rendelet keretein belül a Közgyűlés Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága határozza meg.

3 3 A Bizottság pályáztatással kapcsolatos ülésein tanácskozási joggal a városi főépítész és az Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály vezetője részt vesz. (2.) Az Alap pénzeszközeiből juttatható támogatás elnyerésére évente legalább 1 alkalommal kell pályázatot kiírni. (3.) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: az Alap rendelkezésére álló összeget, a pályázható felújítási, helyreállítási munkák meghatározását, a támogatás odaítélésének feltételeit, prioritásait, a pályázathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok felsorolását, a pályázat fő bírálati szempontjait, a benyújtási határidőt, valamint a pályázat elbírálási határidejét. (4.) A támogatás elnyerésére az ingatlan tulajdonosai közösen, társasházi tulajdon esetén a társasház közös képviselője - a társasház közgyűlésének kötelezettségvállalását tartalmazó határozatát mellékelve - nyújthat be pályázatot. (5.) A pályázatnak tartalmaznia kell: Az épület közterületről látszó homlokzatán, tetőszerkezetén, kerítésén tervezett munkák műszaki terveit, leírását és a tervezett munkák tételes árazott költségvetését. Helyrehozatali kötelezettség elrendelése esetén a tervdokumentációt a Polgármesteri Hivatal készítteti el. b.) A városi főépítész azon nyilatkozatát, hogy a terv szerinti munkák megfelelnek a városépítészeti követelményeknek, azok a környezet minőségét elvárható módon javítják, illetve előnyösen befolyásolják. c.) A tulajdonosok - társasház esetén a társasház közgyűlésének erre irányuló jegyzőkönyvével kiegészített - nyilatkozatát arról, hogy az épület közterületről látszó részeinek felújítására, helyreállítására vonatkozó műszaki terveket és költségvetést megismerték, azzal egyetértenek és vállalják, hogy a tervezett munkák megjelölt ütemű végzéséhez szükséges összeget biztosítják. d.) A tulajdonosok - társasház esetén a társasház közgyűlésének erre irányuló jegyzőkönyvével kiegészített - nyilatkozatát arról, hogy a c.) pont szerinti vállalási összeget az önkormányzat által megjelölt lebonyolítói számlára átutalják, és megbízzák az önkormányzatot (vagy az általa megjelölt szervezetet) a tervezett munkák lebonyolításával vagy arról, hogy a tervezett munkák lebonyolítását, a jogszabályok szerinti művezetést és műszaki ellenőrzést maguk végzik, közölve ennek módját, ütemezését.

4 4 e.) Társasházak által benyújtott pályázatok esetén: a társasház lakóépület 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját (egyéb esetben 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot), banki igazolást a társasház saját pénzügyi fedezetéről. f.) Kamatmentes hitel igénylése esetén írásos nyilatkozatot arról, hogy a támogatás elnyerése esetén 30 napon belül csatolja nyilatkozatát az önkormányzat javára szóló jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról, társasházi tulajdonrész esetén az albetét tulajdoni lapját. 6. Az elbírálás során előnyt élveznek a helyrehozatali kötelezettség elrendelésével érintett ingatlanokra vonatkozó, valamint az önkormányzat által szervezett városrehabilitációs akcióterületekre benyújtott homlokzatfelújítást tartalmazó pályázatok. 7. Pénzügyi rendelkezések (1.) A 2. (1) bekezdés szerinti befizetéseket elkülönítetten kell kezelni. (2.) Az elnyert támogatások a pályázók részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás keretében kerülnek átadásra. (3.) Elveszíti a támogatást a pályázó, amennyiben a megállapodást az eredményhirdetéstől számított 60 naptári napon belül nem írja alá. (4.) A támogatások pénzeszközeinek átadására a megállapodásban rögzített munkák elvégzéséről tételesen kiállított kollaudált számlák alapján kerül sor, olyan ütemben, amilyenben a pályázó a támogatást igényelte illetve az ennek megfelelő megállapodás megköttetett. (5.) Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel. (6.) Az elnyert támogatást a megállapodásban megjelölt befejezési határidőt követő legfeljebb 6 hónapig használhatja fel a nyertes pályázó. Ezen időpontig fel nem használt támogatást a pályázó elveszíti. (7.) A pályázaton elnyert, de fel nem használt pénzeszközök az Alapban maradnak. 8. A pénzügyi alap az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozó szakaszai alapján a településkép javítása vagy védelme

5 5 érdekében elrendelt munkák költségeit és az ezzel összefüggő egyes károk megtérítésének fedezetét biztosítja. 9. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. M i s k o l c, március 3. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester