2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése."

Átírás

1 Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A -ában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 8. (1), 19. (1), (2), 34. (3), 36. (1), 71. (3), 112. (2) d), 160. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a lakáscélú helyi támogatásokról a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja 1. Jelen rendelet hatálya Csolnok község közigazgatási területére kivéve az önkormányzati lakás jogosult által történő megvásárlását, bővítését, korszerűsítését, felújítását terjed ki. 2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. 3. A tárgyévben felhasználható keret nagyságáról az Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeletében dönt. 4. (1) Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújt a rászoruló családok részére: - lakás építéséhez, új vagy használt lakás vásárlásához - lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához (2) Jelen rendelet szempontjából támogatandó célnak minősül: a/ bővítés: - fürdőszobával vagy legalább egy lakóhelyiséggel történő hasznos alapterület növelés b/ felújítás, korszerűsítés: - tetőcsere - nyílászárók cseréje - komfortnövelő beruházás - külső homlokzat felújítása 5. A kamatmentes kölcsön igényléséhez a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, az e rendeletben előírt feltételek igazolására, elbírálására alkalmas dokumentumok csatolásával. A kérelemhez szükséges formanyomtatványt jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 6. A kölcsön odaítéléséről a Szociális és Humán Bizottság (továbbiakban: Bizottság) határozatával dönt. 7. (1) Jelen rendelet szempontjából rászoruló családnak minősül: a) az igénylővel közös háztartásban együtt lakók, együtt költözők jövedelmét figyelembe véve, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét b) az igénylők legalább egyike minimum 10 évig állandó csolnoki lakos volt

2 c) továbbá a 4. (1) bekezdése esetében az igénylők legalább egyikének életkora nem haladja meg a 35 évet, és mindegyikük betöltötte a 18. életévet (2) Az (1) bekezdés c) pontja tekintetében jövedelemnek az évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat kell érteni. 8. A jelen rendelet alapján biztosítható kamatmentes kölcsön maximuma a beruházási költség, vagy vételár 25 %-a, de legfeljebb ,- Ft 9. Az igénylő a jelen rendelet alapján nyújtható kamatmentes kölcsön és a teljes bekerülési költség különbözetének fedezetét amennyiben a környezettanulmány elvégzése után alaposan feltételezhető, hogy nem áll rendelkezésére igazolni köteles. 10. (1) Az igénylők kérelmüket minden év május 15. napjáig folyamatosan benyújthatják. A Bizottság a május 15. határidőt követő első ülésén határoz a kölcsönök odaítéléséről. (2) Amennyiben az éves költségvetésben meghatározott teljes keretösszeg az (1) bekezdés szerinti határidővel nem kerül kiosztásra, úgy a bizottság a kérelmek benyújtására póthatáridőt tűz. A póthatáridő minden év szeptember 30. napja, melyről a lakosokat a helyben szokásos módon tájékoztatja. (3) Jelen rendelet alapján kamatmentes kölcsönt az igénylő csak egy címen és egy alkalommal vehet igénybe. (4) Amennyiben a kérelmek benyújtására az (1) bekezdésben megjelölt első határidőre, a költségvetésben megjelölt keretet meghaladó összegű kérelem került benyújtásra, úgy a Szociális és Humán Bizottság a jogosultak között a költségvetéseik illetőleg vételáraik arányában osztja fel az éves teljes keretösszeget. 11. (1) A Bizottság határozata alapján az e rendeletben foglaltakat érvényesítve a kölcsön folyósítására a polgármester köt szerződést az igénylővel/igénylőkkel. (2) A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell: a) a felek megnevezését, adatait b) a kölcsön összegét és a kölcsönnyújtás jogcímét c) a havi törlesztő részlet összegét, a törlesztés kezdő időpontját d) a törlesztés elmulasztásának jogkövetkezményeit e) a kölcsön folyósításának módját f) a kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó rendelkezéseket 12. (1) A kamatmentes kölcsönt a kölcsönszerződés aláírását követő hónaptól kezdődően kell havi ötezer forintos törlesztő-részletekben visszafizetni. (2) Bármely esedékes törlesztő részlet határidejének elmulasztása esetén a teljes hátralékos összeg esedékessé válik. A kölcsönszerződésben ki kell kötni, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a hátralékot az önkormányzat jogosult a munkabérből letiltatni. (3) A kölcsön visszafizetésének biztosítékául a támogatott ingatlanra, Csolnok Község Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, és elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. (4) A kölcsönszerződés megkötésekor az ingatlanon valamely hitelintézet javára már fennálló jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom nem akadálya az e rendelet

3 szerinti kamatmentes kölcsön odaítélésének, amennyiben a hitelintézet az önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulását adja. (5) Az elidegenítési tilalom alól a Bizottság felmentést adhat, ha a szerző fél jelen rendelet szerint jogosult a kamatmentes kölcsönre, és vállalja a hátralék változatlan feltételek szerint történő visszafizetését. 13. Az elektronikus ügyintézés lehetősége kizárt. 14. A jelen rendelet szerinti eljárás hivatalos nyelve a magyar. 15. (1) Jelen rendelet november 1. napján lép hatályba, a rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: - a 12/2003. (X.31.) ökr. számú rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 3/1999. (II.26.) ökr. számú rendelet módosításáról - a lakáscélú támogatásokról szóló 3/1999. (II. 26.) ökr. számú rendelet Csolnok, szeptember 23. Bérces József Dr. Csorba Erika polgármester jegyző

4 1. számú melléklet Kérelem Lakáscélú helyi támogatás igényléséhez 1. Igénylő adatai: Név:.. Anyja neve.. Születési hely:... Születési idő: Állandó lakóhely: Munkahely neve, címe: Foglalkozása: Havi nettó jövedelem:. 2. Igénylő adatai: Név:... Anyja neve. Születési hely: Születési idő: Állandó lakóhely: Munkahely neve, címe: Foglalkozása: Havi nettó jövedelem:.

5 3. Közös háztartásban élők száma: 4. Háztartás havi összes nettó jövedelme: 5. Ingatlan címe, típusa (új vagy használt lakás): 6. Támogatni kívánt cél megnevezése a 4. alapján: Az igényelt támogatás mértéke:. 9/1. Alulírott. nyilatkozom, hogy Csolnok Község Önkormányzatától helyi lakáscélú támogatásban részesültem/nem részesültem. 9/2. Alulírott. nyilatkozom, hogy Csolnok Község Önkormányzatától helyi lakáscélú támogatásban részesültem/nem részesültem 10/1. Alulírott nyilatkozom, hogy kérelmem nem önkormányzati lakás jogosultkénti megvásárlására, illetőleg volt önkormányzati lakás felújítására, bővítésére, korszerűsítésére irányul. 10/2. Alulírott nyilatkozom, hogy kérelmem nem önkormányzati lakás jogosultkénti megvásárlására, illetőleg volt önkormányzati lakás felújítására, bővítésére, korszerűsítésére irányul. Alulírottak kijelentjük, hogy a kérelmünkben és nyilatkozatunkban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy általunk valótlan adatok közlése esetén részünkre támogatás nem adható. Kijelentjük, hogy a kérelmünk alapját képező /2005. (IX.23.) ökr. számú rendeletet átvettük, az abban foglaltakat megismertük és tudomásul vesszük. Csolnok, 20.

6 igénylők aláírása Mellékletek: 1. igénylők jövedelemigazolása 2. adásvételi szerződés/építési engedély 3. beruházás költségvetése 4. nyújtható kamatmentes kölcsön és a teljes bekerülési költség különbözete fedezetének igazolása 5. A kölcsönszerződés megkötésekor az ingatlanon valamely hitelintézet javára már fennálló jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom esetén a hitelintézet hozzájáruló nyilatkozatát az önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005.(XI. 15. ) rendelete A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (III.5.) Kt. sz., a 13/2006. (VI.27.) Kt. sz., és a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított a 9/2001. (III.27.) Kt. rendelete a lakásépítés

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Bakonyszentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII.24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyszentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII.24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyszentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII.24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyszentkirály községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/1996. (IV. 2.) számú. r e n d e l e t e. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/1996. (IV. 2.) számú. r e n d e l e t e. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/1996. (IV. 2.) számú r e n d e l e t e a lakáshoz jutók helyi támogatásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben