24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet"

Átírás

1 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet végrehajtására a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya azokra az V. kerületi, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra terjed ki, akik: (1) Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata közigazgatási területén ,-Ft-ot meg nem haladó forgalmi értéken lakást vásárolnak és nincs a tulajdonukban, haszonélvezetükben illetve házastársuk tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás valamint nem rendelkeznek határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonnyal vagy (2) Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata közigazgatási területén tetőtér beépítéssel (emeletráépítéssel) alakítanak ki saját használatukra lakást, amennyiben nincs a tulajdonukban, haszonélvezetükben vagy házastársuk tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás és nem rendelkeznek határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonnyal. 2. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata kamatmentes kölcsönt biztosít az e rendeletben foglalt feltételek szerint a rendelet hatálya alá tartozó állampolgárok részére. A kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei, mértéke és visszafizetése 3. A kamatmentes kölcsön az arra rászoruló, saját megtakarítással rendelkező kérelmezőnek adható az állami kamattámogatású hitelhez szükséges saját erő biztosításához. A támogatás mértéke legfeljebb az állami hitel igénybe vételéhez szükséges saját erő 50%-áig terjedhet, de nem haladhatja meg a ,-Ft-ot. 4. (1) Fiatal házasok illetve kiskorú gyermeküket egyedül nevelő szülők első lakáshoz jutásának segítése érdekében indokolt a 3. -ban megjelölt összegek felső határának megfelelő összegű kamatmentes kölcsön nyújtása. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából fiatal házas az a házaspár, ahol a kamatmentes kölcsön igénylésekor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. évét. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából első lakáshoz jutásnak minősül, ha a jelenlegi lakásvásárlást megelőzően sem a kérelmező, sem a házastársa nem rendelkezett lakástulajdonnal vagy határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonnyal. 5. (1) A folyósított kölcsönt havi egyenlő részletekben, legfeljebb 25 év alatt kell visszafizetni. 1

2 (2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselőtestülete egyedi elbírálás alapján, legfeljebb három alkalommal a törlesztést egy-egy évre felfüggesztheti, ha a lakásvásárlással, korszerűsítéssel kapcsolatos kölcsönök havi törlesztő részleteinek összege legalább három hónapon keresztül a család havi nettó összjövedelmének 33%-át meghaladja. A Képviselő-testület törlesztést felfüggesztő döntése után a támogatásról szóló szerződést megfelelően módosítani kell, azonban a visszafizetést ez esetben is az (1) bekezdésben megjelölt időtartam alatt kell a kérelmezőnek teljesíteni. A kamatmentes kölcsön nyújtásának eljárási szabályai 6. (1) A kölcsön igénylésére vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán az e célra rendszeresített formanyomtatvány (1. sz. melléklet) kitöltésével kell benyújtani. A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, ha a szükséges mellékletek csatolása megtörtént. (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést, b) a tetőtérben (emeletráépítéssel) létrehozni kívánt lakásra vonatkozó építési engedélyt és költségvetést. 7. A kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálásáról az Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított kereten belül a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályának előterjesztése alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 8. A kérelemnek részben vagy egészben helyt adó döntés esetén a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya megköti a kamatmentes kölcsön folyósítására vonatkozó szerződést. 9. A kölcsön folyósítására vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell az alább kikötéseket: (1) A szerződés csak akkor lép hatályba, ha a kérelmező az Önkormányzathoz benyújtott formanyomtatványon feltüntetett összegű állami kamattámogatású hitelt igénybe veheti és a hitelt folyósító pénzintézet erről szóló igazolását a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályának bemutatja. (2) A kölcsön összegét a Polgári Törvénykönyvben magánszemélyek pénztartozásainak esetére megállapított kamataival együtt egy összegben vissza kell fizetni abban az esetben, ha: a) a kölcsönt felvevő személy a lakást elidegeníti, kivéve, ha egy éven belül az eladott lakás értékében másik lakást vásárol, ebben az esetben nem terheli a visszafizetési kötelezettség. b) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli vagy c) megállapítást nyer, hogy a kölcsönt felvevő személy a Polgármesteri Hivatal, a Bizottságok illetve a Képviselő-testület félrevezetésével, a valóságnak nem megfelelő adatok közlésével jutott támogatáshoz vagy d) megállapítást nyer, hogy a kamatmentes kölcsön segítségével vásárolt vagy létrehozott lakás egészét a kölcsönt felvevő személy nem lakás céljára hasznosítja vagy használja illetve, ha a lakás egészét bérbe adja. e) ha a kölcsönt felvevő személy, az 5. (2) bekezdésében meghatározott, a fizetésre vonatkozó halasztási lehetőségek igénybevételét követően sem fizeti vissza a kölcsönt. (3) A felek a kamatmentes kölcsön visszafizetéséig, a tartozás biztosítékaként a megvásárolt illetve létrehozott lakásra az Önkormányzat javára jelzálogot alapítanak. 10. A 9. (3) bekezdése szerinti jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya köteles gondoskodni. 2

3 Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 11. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az évi LXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 12. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Rónaszéki László Jegyző Karsai Károly Polgármester A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel július 18 án megtörtént. A kifüggesztés időtartama: 30 nap. Dr. Rónaszéki László Jegyző 3

4 1. számú melléklet Kérelem Lakásvásárláshoz, tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön igénybevételéhez Az igénylő adatai Neve: (asszonyoknál leánykori név is) Mióta lakik folyamatosan Budapesten az V. kerületben állandó lakcím bejelentővel: év Állandó lakásának címe: utca házsz. em. ajtó Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakhelyük: utca házsz. em. ajtó A házastárs (élettárs) adatai Neve: (asszonyoknál leánykori név is) Mióta lakik folyamatosan Budapesten az V. kerületben állandó lakcím bejelentővel: év Állandó lakásának címe: utca házsz. em. ajtó Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakhelyük: utca házsz. em. ajtó Az igénylő (házastársa) által lakott lakás szobaszáma: alapterület nm, komfortfokozata A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, tulajdonos, családtag, ágybérlő, vagy 4

5 Mihez kéri az önkormányzati támogatást? Az építeni tervezett ingatlan címe: szoba száma: egyéb helyiségek: komfortfokozata: alapterülete: Összeg A lakás vételára vagy a tetőtér építési költsége A szociálpolitikai kedvezmény A bank részéről várható kedvezményes hitel Az igénylő munkáltatójától kért (várható) munkáltatói támogatás Az igénylő házastársának munkáltatójától várható munkáltatói támogatás Egyéb saját erő Az igényelt támogatás összege: Ft Az állami kölcsönre vonatkozó szerződést megkötöttem: igen nem A szerződéskötés időpontja: év hó nap A munkáltatói kölcsönre vonatkozó szerződést megkötöttem: igen nem A szerződéskötés időpontja: év hó nap Az igénylő Házastársa (élettársa) 5

6 Jelenlegi munkahelyének megnevezése Jelenlegi munkahelyének megnevezése ir. sz. címe ir. sz. címe foglalkozása: foglalkozása: Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 35. életévét: igen nem Az igénylő kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő: igen nem A jelenlegi lakásvásárlást megelőzően sem a kérelmező, sem a házastársa nem rendelkezett lakástulajdonnal vagy határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal: igen nem Az igénylővel kötött személyek adatai: Név Családi kapcsolata az igénylővel Születési éve Mióta lakik az igény-lővel együtt Átlagos havi jövedelme (Ft/hó) Igénylő: Házastársa (élettársa): Az igénylő és házastársa, kiskorú, valamint 25 év alatti, de nappali tagozaton továbbtanuló gyermekei: 6

7 Az igénylővel költöző egyéb személyek: Fiatal házasok által vállalt gyermek (gyermekek) száma: fő Költözők száma összesen: fő A család havi összes nettó jövedelme: Ft/hó Vagyoni körülmények: az igénylő, házastársa (élettársa) és a velük együtt költöző családtagok tulajdonában álló ingatlan(ok) és a szokásos életszükségletei, berendezési tárgyakon belül a jelentősebb értékű ingó vagyon együttes becsült forgalmi értéke Ft. Az ingatlan címe és rendeltetése: Ha gépkocsijuk van, annak típusa kora év A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert Nyilatkozat Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Magunk és a költöző (bentlakó) családtagjaink közül senki sem vett eddig fel kamatmentes lakásvásárlási (tetőtér beépítést) önkormányzati kölcsönt. Kijelentem, hogy nincs a tulajdonomban, haszonélvezetemben illetve házastársam tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás valamint nem rendelkezem sem én, sem a házastársam határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonnyal. 7

8 Kijelentjük, hogy igényünk teljesítésének későbbi vizsgálata esetén a kérelem adataiban bekövetkezett változásról írásban tájékoztatást adunk. Tudomásul vesszük, hogy igényünk nem teljesíthető illetve a megállapításra kerülő támogatás azonnal visszatérítendő, ha kérelmünkben valótlan adatot közöltünk. igénylő házastársa (élettársa) Szig. sz.: Szig. sz.: A kérelmet és db mellékletet átvettem és az igénylőt tájékoztattam elbírálásának rendjéről. Megállapítottam, hogy az igénylés és a személyi igazolvány adatai egyezők. Budapest, év hó nap átvevő aláírása A kérelem mellékletei: lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés, a tetőtérben (emeletráépítéssel) létrehozni kívánt lakásra vonatkozó építési engedély és a költségvetés. 8

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A MÁV-START Zrt. munkavállalói a VBKJ elemeként vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vehetnek igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben