1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény 6. (1) bekezdés (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan december 31-e napja után született gyermekre, aki születése napjától kezdődően az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkezik, valamint legalább egyik szülője/törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt legalább 1 évvel már - az V. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az V. kerületben lakik. (2) A rendelet tárgyi hatálya a gyermek 18. életének betöltése napjáig a Start-számlára és a kincstári letéti Start számlára terjed ki. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. helyi életkezdési támogatás: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény fiatal felnőtt: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény gyermek: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény kiutaló: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala; 5. Start-számla: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény számlavezető: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény szülő: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény utalási összeg: a kiutaló által a gyermek javára a Start-számlát vezető számlavezetőhöz e rendelet alapján utalt összeg. 2. Részletes rendelkezések 3. (1) Az Önkormányzat által nyújtandó helyi életkezdési támogatás beleértve annak valamennyi formáját utalása érdekében az igénylőnek az általa választott banknál, illetve befektetési szolgáltatónál Start-számlát kell nyitnia. A szülő/törvényes képviselő kérése alapján az önkormányzati helyi életkezdési támogatás összege, a Magyar Államkincstárnál a gyermek nevére nyitott kincstári

2 Start letéti számlára is utalható. A Polgármesteri Hivatal a támogatás összegének a Start-számlára való utalásáról amennyiben a rendeletben előírt feltételek hiánytalanul fennállnak 30 napon belül gondoskodik. (2) Amennyiben a szülő a Start-számlát nem a gyermek születési évében nyitja meg, az önkormányzati támogatás összegének megállapításánál a gyermek születési évében érvényben lévő költségvetési törvényben megállapított összeget kell alapul venni. (3) Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata által nyújtandó helyi támogatás iránti igényeket - e rendeletben meghatározott, cél szerinti formanyomtatványokon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani. (4) Az önkormányzati támogatás Start-számlára történő utalásának feltétele a szülő/törvényes képviselő, hozzájárulása a gyermek adatainak kezeléséhez, különösen a számla vezetéséhez és az utaláshoz szükséges adatokra vonatkozóan. (5) Az igényjogosultság megállapításához a szülő/törvényes képviselő köteles az alább felsorolt valamennyi okmányt, igazolást eredetben bemutatni és azok másolatát csatolni: a) a gyermek születési anyakönyvi kivonata, b) a gyermek lakcímigazolványa, c) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő/törvényes képviselő személyi igazolványa és lakcímigazolványa, d) Start-számla megnyitásáról szóló szerződés és számlaszám, e) a gyermek adószáma, f) családi pótlék folyósítását igazoló okirat g) a természetes személyek befizetéseiről szóló banki igazolás. (6) A helyi életkezdési támogatásban részesülő gyermek szülője/törvényes képviselője a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján írásban bejelenteni. 3. A támogatás szabályai 4. (1) A helyi életkezdési támogatás első utalási összegére jogosult az a Budapest V. kerületben születése napjától kezdődően bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek: 1. akinek legalább az egyik, családi pótlékra jogosult szülője/törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt legalább 1 évvel már az V. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az V. kerületben lakik, 2. és akinek nevére Start-számlát nyitottak. (2) A második és harmadik utalási összegre az a gyermek jogosult, aki megfelel a 4. (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és születésétől kezdve folyamatosan Budapest V. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) A fiatalok helyi életkezdési támogatásának fedezetét a mindenkori éves költségvetésben biztosítani kell. 4. Az életkezdési támogatás mértéke

3 5. Az Önkormányzat helyi életkezdési támogatást nyújt: (1) A évi CLXXIV. tv. 4. (2) bekezdés a) pontja alapján a gyermek születési évében alanyi jogon járó kezdő összeghez, amelynek mértéke a törvény 4. (4) bekezdés első fordulatában maghatározott összeg négyszerese. A Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata által nyújtandó kiegészítő támogatás iránti igényt a rendelet 1. sz. Mellékletét képező, erre rendszeresített formanyomtatványon a szülőnek/törvényes képviselőnek kell előterjesztenie. (2) A évi CLXXIV. tv. 4. (2) B) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása esetén a gyermek 7. és 14. éves korában, melynek összege a törvény 4. (4) bekezdés második fordulatában foglalt összeg kétszerese. Az Önkormányzat által nyújtandó emelt összegű támogatás iránti igényt a szülőnek/törvényes képviselőnek a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjesztenie, a gyermek 7. és 14. életévének betöltését követő 1 éven belül, amennyiben a jogosultság fennáll. Az 1 éves határidőn túl a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az igényjogosultság továbbra is megalapozott. (3) A jogosultságot a rendszeres gyermekvédelmi törvény vonatkozásában az illetékes jegyző hatáskörébe tartozó a gyámhatóság, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében pedig az illetékes gyámhivatal vizsgálja meg és az erről szóló igazolást hivatalból adja ki. (4) A évi CLXXIV. tv. 6. (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján történő befizetés esetén, amelynek összege a törvény ugyanazon pontjaiban meghatározott összeg kétszerese. A Belváros- Lipótváros V. ker. Önkormányzata által a természetes személyek által történő befizetések után nyújtandó támogatás iránti igényt a szülőnek/törvényes képviselőnek a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, évente, a naptári évet követő március 01-ig kell előterjesztenie. A kérelemhez mellékelni kell a számlavezető banktól származó, természetes személyek általi befizetések nagyságrendjéről szóló igazolást. 5. A támogatás felhasználása 6. (1) A helyi életkezdési támogatás kifizetését a jogosult a évi CLXXIV. tv. 5. (7) bekezdése alapján kérheti. (2) A jogosult a helyi életkezdési támogatást a évi CLXXIV. tv. 5. (8) bekezdésében meghatározott célra fordíthatja. (3) A gyermek V. kerületi bejelentett lakóhelyének megszűnése az V. kerületi helyi életkezdési támogatás megszűnését vonja maga után. (4) Az életkezdési támogatás védelme érdekében a Start-számlán lévő összeg a gyermek 18. életévének betöltéséig nem fizethető ki, nem fogadható el fedezetként és végrehajtás alá nem vonható tartozás kiegyenlítés céljából. 6. A jogosultság érvényesítése 7. (1) A támogatás odaítéléséről az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén a polgármester dönt.

4 (2) A rendelet 1. -ban meghatározott azon feltétel hiányában - mely szerint a gyermeknek születésekor az V. kerületben állandó lakcímmel kell rendelkeznie -, valamint az 1 éves időkorlát követelménye alóli felmentés tekintetében, különösen indokolt esetben, a támogatás odaítélésének kérdésében az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület egyedi méltányosságot gyakorolhat. 7. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 21/2006. (IV.21.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 6/2007. (II. 12.), 22/2008. (V. 29.) rendeletek hatályukat vesztik. dr. Rónaszéki László jegyző Rogán Antal polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel április 23. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. dr. Rónaszéki László jegyző 1. számú MELLÉKLET

5 a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Felhívom az igénylő szülő/törvényes képviselő szíves figyelmét, hogy a kérelem kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek melyeket az ügyintézéshez szíveskedjenek magukkal hozni: - gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek lakcímigazolványa, - a kerületben lakóhellyel (állandó bejelentett lakcím) rendelkező szülő/törv. képvis. személyi igazolványa és lakcímigazolványa, - Start-számla megnyitásáról szóló szerződés és számlaszám, - a gyermek adószáma - családi pótlék folyósítását igazoló okirat A SZÜLŐ ADATAI Szülő/törv. képvis. neve: Születési neve: Születési ideje, helye: Személyi igazolvány száma: A GYERMEK ADATAI Gyermek neve: Szül. ideje, helye: Adószáma: Start-számla száma: A számlát vezető pénzintézet neve, címe: Kérem Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy gyermekem részére a helyi életkezdési támogatást biztosítani szíveskedjék. Budapest,..év..hó.nap.... kérelmező aláírása, tel. száma 2. számú MELLÉKLET

6 a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Felhívom az igénylő szülő/törvényes képviselő szíves figyelmét, hogy a kérelem kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek melyeket az ügyintézéshez szíveskedjenek magukkal hozni: - gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek lakcímigazolványa, - a kerületben lakóhellyel (állandó bejelentett lakcím) rendelkező szülő/törv. képvis. személyi igazolványa és lakcímigazolványa, - Start-számla megnyitásáról szóló szerződés és számlaszám - családi pótlék folyósítását igazoló okirat, - a gyermek adószáma, megjegyzés: A SZÜLŐ ADATAI Szülő/törv. képvis. neve: Születési neve: Születési ideje, helye: Személyi igazolvány száma: A GYERMEK ADATAI Gyermek neve: Szül. ideje, helye: Adószáma: Start-számla száma: A számlát vezető pénzintézet neve, címe: hivatalból kerül kiadásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében a jogosultságra vonatkozó igazolás. Kérem Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy gyermekem részére a 7. illetve 14. életévében járó emelt összegű helyi életkezdési támogatást biztosítani szíveskedjék. Budapest,..év..hó.nap... kérelmező aláírása, tel. száma 3. számú MELLÉKLET

7 a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Felhívom az igénylő szülő/törvényes képviselő szíves figyelmét, hogy a kérelem kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek melyeket az ügyintézéshez szíveskedjenek magukkal hozni: - gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek lakcímigazolványa, - a kerületben lakóhellyel (állandó bejelentett lakcím) rendelkező szülő/törv. képv. személyi igazolványa és lakcímigazolványa, - Start-számla megnyitásáról szóló szerződés és számlaszám, - a gyermek adószáma, - családi pótlék folyósítását igazoló okirat, - természetes személyek általi befizetések nagyságrendjéről szóló igazolás. Megjegyzés: a tárgyi támogatási formát külön kell kérni minden olyan naptári évben, amelyben természetes személyek általi befizetés történt a számlára. A SZÜLŐ ADATAI Szülő/törv. képvis. neve: Születési neve: Születési ideje, helye: Személyi igazolvány száma: A GYERMEK ADATAI Gyermek neve: Szül. ideje, helye: Adószáma: Start-számla száma: A számlát vezető pénzintézet neve, címe: Kérem Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy gyermekem részére a természetes személyek befizetései után járó helyi életkezdési támogatást biztosítani szíveskedjék. Budapest,..év..hó.nap kérelmező aláírása, tel. száma

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben