BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1"

Átírás

1 Hatályos: január 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1), (2) és (5) bekezdéseiben, a 20/C. (4) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében, a 29. (1)-(3) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében, a 151. (2a) bekezdésében valamint a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 14. (3) bekezdésében és a 94. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárulásával a következőket rendeli el: 2 I. fejezet A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya - ha e rendelet másként nem rendelkezik - kiterjed a Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdésében meghatározott személyekre. (2) 3 E rendelet hatálya - a Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között május hó 31. napján létrejött, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) létrehozó Társulási Megállapodás 12. pontja kivételével - a 1 Módosítva a 19/2012. (VI. 29.), 8/2013. (III. 29.), 33/2013. (XII. 18.) önk. rendeletekkel 2 Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 3 Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 1

2 Társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában kiterjed a Tarhos község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdésében meghatározott személyekre. A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása 3. A Képviselő-testület a gyermekvédelmi feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át. Eljárási rendelkezések 4. Az e rendeletben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására és megszüntetésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szablyairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. II. fejezet A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Autóbusz bérlettámogatás 8. (1) Békés Város Önkormányzata az iskolába járás megkönnyítése érdekében autóbusz helyi járat igénybevételéhez, a bérlet megvásárlásához a diákbérlet árának 100 %-át támogatásként biztosítja a tanév időtartamára azon békési állandó lakhelyű gyermekek számára, akik Békésen folytatják általános- és középiskolai tanulmányaikat, és lakhelyük az általuk látogatott iskolától számított 500 méteres sugarú körön kívül esik, amennyiben a helyi autóbuszjárat az iskolába járáshoz igénybe vehető. (2) A kedvezmény iránti kérelmet az e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon annál az oktatási intézménynél kell benyújtani, ahol a tanulói jogviszony fennáll. A kérelmeket az oktatási intézmény továbbítja az önkormányzat részére. 4 Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 5 Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 6 Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 2

3 (3) A támogatásra jogosult részére az oktatási intézmény a támogatást kifizeti, amiről nyilvántartást vezet, és az önkormányzat felé havonta elszámol. (4) A közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegőktől a bérlettámogatás visszavonható. A visszavonást az iskola kezdeményezi, a visszavonásról a polgármester határozattal dönt. A támogatás visszavonása az adott tanév hátralévő részére szól. Életkezdési támogatás 9. (1) Életkezdési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkezik, és más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban nem részesült. (2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti. A kérelmet az e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani, a gyermek születését követő 1 éven belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az átutaláshoz szükséges azonosító adatokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. (4) A támogatás mértéke gyermekenként ,- Forint. (5) Az életkezdési támogatás az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény 2. -a szerinti Start-számlára történő átutalással kerül folyósításra a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig. Ellátások természetben nyújtása 10. (1) 7 Az óvodáztatási támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a) védelembe vett gyermek számára, a védelembe vétel időtartama alatt b) a gyermek tankönyv-, tanszerellátásának támogatására vagy az intézményi térítési díj kiegyenlítésére, c) ha a kérelem benyújtását megelőzően a nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátralék keletkezett, d) ha az ügy összes körülményeire tekintettel alaposan feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítaná, e) ha a gyermek érdeke ezt szolgálja. 7 Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 3

4 III. fejezet SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás 11. Békés Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának keretein belül látja el. Gyermekek napközbeni ellátása (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Társulás az általa fenntartott bölcsődékben és óvodákban, továbbá az önkormányzat a gyermekétkeztetést - előző intézményeken kívül - Békés város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja. (2) Az ellátásra vonatkozó kérelmeket az intézmények vezetőjénél kell benyújtani. (3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként fizetendő nettó intézményi térítési díjat a következők szerint határozza meg: a) Bölcsődei ellátás 300,- Ft, b) Óvodai napközis ellátás 284,- Ft, c) Általános iskolai menzai ellátás 220,- Ft, d) Általános iskolai napközis ellátás 323,- Ft, e) Középiskolai menzai ellátás 248,- Ft, f) Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel 348,- Ft, g) Kollégiumi óvodai ellátás ötszöri étkezéssel 534,- Ft, h) Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel 597,- Ft, i) Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel 620,- Ft, j) Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel 664,- Ft. 13. (1) A helyben lakos nevelőszülőnél elhelyezett, Békés városban közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek részére az Önkormányzat 50 %-os étkezési kedvezményt biztosít. (2) 9 A támogatásra vonatkozó kérelmet az e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályvezetőjénél kell benyújtani. A kérelemhez első alkalommal másolatban csatolni kell az átmeneti vagy tartós nevelt gyermeket a nevelőszülőhöz kihelyező gyámhivatali határozat jogerős példányát. (3) A kérelem az év során két alkalommal nyújtható be. A január hó 1. napjától június hó 30. napjáig tartó időszak vonatkozásában július hó 15-ig, a szeptember hó 1. napjától december 8 Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel, hatályba lépés időpontja: február 1. 9 Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 4

5 hó 31. napjáig tartó időszak vonatkozásában január hó 15-ig kell a kérelmeket benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) A határidőn belül érkezett kérelem vonatkozásában a támogatást az önkormányzat az intézmény számlájára utalja a beérkezést követő hónap 5. napjáig, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra biztosított szociális pénzeszközökből. Gyermekek átmeneti gondozása 13/A. 10 (1) E gondozási forma célja, hogy segítse a családot - a gyermekek érdekeinek elsődleges szem előtt tartásával - azzal, hogy ideiglenesen pótolja a gyermek gondozásában akadályozott szülő gondoskodását (2) A éves életkorú gyermekek átmeneti gondozásáról Békés Város Önkormányzata a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik. (3) Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a törvényes képviselő kérelmére történik. Az ellátásra irányuló kérelmet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell előterjeszteni. (4) A kérelem benyújtásakor a törvényes képviselőt és a gyermeket jegyzőkönyvben tájékoztatni kell a Gyvt. 33. (2) bekezdésében felsoroltakról. (5) A törvényes képviselő köteles a Gyvt. 33. (3) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tenni. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete. (3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 28/2010. (VIII. 23.) és 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete. Békés, március 29. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző 10 Kiegészítve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 5

6 A rendelet kihirdetésre került március hó 30. napján Tárnok Lászlóné jegyző 6

7 1. melléklet 11 a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 11 Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel 7

8 2. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M autóbusz-diákbérlet igényléséhez Alulírott törvényes képviselő Név: Születési név: Születési hely: Születési év, hó, nap: Anyja neve: Állampolgárság: Bejelentett lakóhely: Tartózkodási hely: kérem, hogy gyermekem Név: Születési hely: Születési év, hó, nap: Anyja neve: Bejelentett lakóhely: Tartózkodási hely: számára az iskolába járás megkönnyítése érdekében diákbérletet biztosítani szíveskedjenek. Tudomással bírok arról, hogy a közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegő gyermektől a bérlettámogatás vissazvonható. Kérelmemnek helytadó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. Békés, 20.. év.. hó nap törvényes képviselő A kérelmet továbbító oktatási intézmény neve, székhelye: P.H. 8

9 3. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Alulírott kérem, hogy gyermekemre tekintettel életkezdési támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. A kérelmező neve: Születési neve:. Anyja neve:. Családi állapota: Születési hely, idő:.., év..hó.nap Sz.i.g. szám:. Társadalombiztosítási azonosító jel: Állampolgársága: - magyar állampolgár - bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, engedély száma: - letelepedési engedéllyel rendelkező személy, engedély száma:.. - magyar hatóság által menekültként elismert személy, engedély száma:. - egyéb jogcím: Állandó lakcíme: 5630 Békés,..u. hsz.lph.em ajtó Bejelentkezés ideje: év hó nap Tényleges tartózkodási hely: A született gyermek neve: Születési hely, idő:.,..év.hó..nap Társadalombiztosítási azonosító jel:... Adószám:. A startszámlát vezető pénzintézet neve, székhelye: A startszámla azonosítója: NYILATKOZAT Alulírott kérelmező kijelentem, hogy más Önkormányzattól gyermekem születése címén támogatásban részesülök igen nem Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 9

10 Kérelmemnek helytadó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok igen nem Békés, 20.év.hó.. nap kérelmező aláírása A kérelem kötelező mellékletei: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a Start-számláról szóló igazolás. Tájékoztatom, hogy a támogatás összege gyermekenként Forint, amely a született gyermek részére nyitott Start számlára kerül utalásra. Hogyan lehet érvényesítetni a jogosultságot: A gyermek születését követő hónapban a Magyar Államkincstár a gyermek születését igazoló adat és a részére az APEH által hivatalból adott adóazonosító jel megérkezése alapján kincstári számlát nyit, amelyen elhelyezésre kerül ,- Forint. Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban az igény érvényesítéséhez sem a szülőnek sem a gyermek más törvényes képviselőjének semmiféle intézkedést, igénylést stb. benyújtani nem kell. A támogatás kincstári számlára történő elhelyezéséről a született gyermek gondozója, törvényes képviselője írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást kap a támogatás kérdéseiről is. Start-számla nyitása: A Start-számla megnyitása csak lehetőséget jelent, de nem kötelező. Ha a szülő további megtakarítással kívánja a gyermeke életkezdését könnyíteni, akkor ezt csak hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál nyitott Start-számlán teheti meg. Ekkor a szülő megtakarítását az állam további támogatással egészíti ki. A számlát a Magyar Államkincstárral szerződéses viszonyban álló pénzintézetnél nyithatja meg a szülő, vagy a 16 éven felüli gyermek szülői egyetértő nyilatkozat alapján. Szülőnek az minősül, aki a Start-számla megnyitásakor ténylegesen családi pótlékban részesül. A szülőnek a Start-számla megnyitása érdekében a választott pénzintézetet meg kell keresnie, ahol a számlanyitás részleteiről, a nyitáshoz szükséges iratokról és egyéb körülményekről szóban és írásban tájékoztatást kap. 10

11 4. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Oktatási intézmény megnevezése: Oktatási intézmény székhelye: Gyermek adatai. Név: Születési hely, idő: Lakóhely: Tartózkodási hely: Nevelőszülő adatai: Név: Lakóhely: Tartózkodási hely:. Az oktatási intézmény igazgatójaként igazolom, hogy fent nevezett gyermek vonatkozásában a év hó napjától év hó napjáig tartó időszak étkezési díja Forint összeget tett ki, amely összeg 50%-át,. Forintot kérem az intézmény - - számú számlájára átutalni Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló./2012. (III.29.) rendelet 13. -a alapján. Békés,.. év. hó. nap. az intézmény igazgatójának aláírása P.H. 11

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek. 30/2007. ( XII.14.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek. 30/2007. ( XII.14.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2007. ( XII.14.) rendelete A gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben