33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.), A 12/2001. (V. 21.), A 4/2005. (II. 9.) ÉS A 10/2006. (III. 13.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) 1 RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.) 2, A 16/2000. (V. 17.) 3, A 12/2001. (V. 21.) 4, A 4/2005. (II. 9.) 5 ÉS A 10/2006. (III. 13.) 6 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 63/A. b) pontja alapján a fiatal házasok első lakáshoz jutásához adott támogatásról, annak feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) 7 A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatban adott támogatásban (a továbbiakban: fiatal házasok támogatása) részesülhet az a fiatal házas kérelmező /akinek legalább az egyik tagja ténylegesen/, állandó jelleggel legalább 3 éve Budapesten lakik, és lakó- vagy tartózkodási helye Budapesten van. (2) 8 E rendelet szempontjából fiatal a házaspár, ha a támogatás biztosítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a negyvenedik életévét. (3) 9 A kérelmezők részére adott támogatás kizárólag Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén használható fel. 2. (1) 10 A fiatal házasok támogatása nyújtható: a) magántulajdonú lakás építéséhez (ideértve tetőtér-beépítéssel, emeletráépí-téssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését) b) értékesítés céljára épített, illetve építtetett lakás vásárláshoz c) magánszemélyektől történő lakás vásárláshoz d) az önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárláshoz kizárólag abban az esetben, ha a lakás beköltözhető állapotban forgalmi értéken kerül eladásra. 1 Elfogadva: december Elfogadva: május Elfogadva: április Elfogadva: május 9. 5 Elfogadva: február 2. 6 Elfogadva: márcus 1. 7 Módosította: 28/1997 (VII. 1.) Ör. 1. (1) bekezdés 8 Módoította: 4/2005. (II. 9.) Ör Módosította: 16/2000. (V. 17.) Ör Módosította: 28/1997. (VII. 1.) Ör. 2. 2

3 (2) 1 Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan csak abban az esetben adható támogatás, ha a kérelmezők kizárólagos tulajdonossá válnak, vagy tulajdonukba önállóan terhelhető, műszakilag önálló lakásnak minősülő résztulajdon kerül. A vásárolt, illetve épített ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti. 3. (1) 2 (2) 3 Támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, valamint forgalomképes vagyonuk mértéke nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 125- szörösét. (3) A fiatal házasok számára nyújtható támogatás egyösszegű és vissza nem térítendő (1) A fiatal házasok támogatása iránti igényeket az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtani. A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges -a formanyomtatványon feltüntetett- iratokat. (2) A kérelmeket döntésre a Polgármesteri Hivatal készíti elő. (3) Ha a kérelmező a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közli, illetve a nyújtott támogatást nem a rendeletben meghatározott célra használja fel, az önkormányzat a támogatás nyújtását megtagadja, illetve a jogtalanul igénybevett támogatást visszavonja. (4) A jogtalanul igénybevett támogatás összegét az igénybevétel napjától a kölcsönre érvényes és a mindenkori Ptk-ban szabályozott kamattal kell -egy összegbenvisszafizettetni. Ennek érdekében végrehajtási eljárást (akár ingatlan végrehajtást) is lehet folytatni. 6. (1) a) 5 az együttköltözők lakásigénye a táblázatban foglalt maximum szobaszámot és négyzetmétert nem haladja meg. Együtt költöző családtagok Lakásigény szobaszáma Hasznos alapterület (lakás) maximum Alsó maximum 3 és több gyermeknél m2 3 1,5 2,5-70 m m2 5 2,5 3, m m2 7 3,5 4, m m2 1 Módosította: 16/2000. (V. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/1997. (VII. 1.) Ör. 3. (1) bekezdés 3 Módosította: 28/1997. (VII. 1.) Ör. 3. (2) bekezdés 4 Hatályon kívül helyezte: 28/1997. (VII. 1.) Ör Módosította: 16/2000. (V. 17.) Ör. 4. 3

4 b) 1 a vásárolt lakás ára, vagy az építendő lakás építési költsége az előző évi fővárosi évente a Pénzügyminisztérium által közétett átlagköltséget nem haladja meg. (2) 2 Nem részesülhet önkormányzati támogatásban az a fiatal házaspár, aki: - az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felüli lakást épít vagy vásárol, - együttköltöző családtagjai, vagy kiskorú gyermekei lakástulajdonnal, - 1/2-ed vagy nagyobb tulajdoni hányaddal, - bérlettel rendelkezik, illetve rendelkezett. (3) Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik a vásárolt, vagy építendő lakás költségének 20 %-ával -mint saját erő- nem rendelkeznek. (4) 3 A lakásigény mértékét - az együttlakó, fiatal házaspár esetén legfeljebb két vállalt gyermekkel együtt - számításba vett személyek számától függően kell megállapítani. (5) 18 A gyermekek vállalására figyelemmel megállapított, nagyobb szobaszámú és alapterületű lakás vásárlásakor a vissza nem térítendő támogatás összegét - egy gyermek esetében három, két gyermek esetében hat évig - jelzálogjogi teherként fel kell tüntetni. (6) 18 Amennyiben a vállalt gyermek(ek) nem születik(nek) meg határidőre, úgy a támogatás kamatmentes, de visszatérítendő támogatásra változik és az önkormányzat részére a lakásépítés- és vásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 32/1995(XII.29) ÖK rendelet szabályai szerint vissza kell fizetni. 7. (1) A támogatásra vonatkozó jogsultságot és a nyújtandó vissza nem térítendő támogatás összegét az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestü-letének Szociálisés Lakásgazdálkodási Bizottsága e rendeletben foglaltak alapján állapítja meg. (2) 4 A támogatás összege a vásárolt ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás számával, vagy költségvetési összesítővel igazolt építési költségeinek tíz százaléka, de maximum Ft. (3) 5 A megállapodást a Polgármester köti meg. A jóváhagyott támogatás átutalásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (4) A Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezést Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el. 8. (1) A jogos igények kielégítése mindaddig teljesíthető, amig az önkormányzat évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújt. (2) 6 9. (1) A 33/1995.(XII.29.) rendelet január 1. napjával lép hatályba. A rendelet hatálybalépésének napján a III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 3/1993. (V.3.) rendelete hatályát veszti. 1 Módosította: 16/2000. (V. 17.) Ör Kiegészítette: 28/1997. (VII. 1.) Ör. 5. (2) bekezdés 3 Új szövegét megállapította: 28/1997. (VII.1.) 5. (3) bekezdés 4 Módosította: 10/2006. (III. 13.) Ör Módosította: 16/2000. (V. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/1997. (VII. 1.) Ör. 7. 4

5 (2) A kihirdetés (1995. XII. 29.) a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint -a lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében- sajtó útján történik. (3) A 33/1995.(XII.29.) rendeletet kell alkalmazni akkor is, ha az adásvételi szerződés, illetve telek vásárlás vagy építési engedély január 1-e előtt kelt, de a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására 1996-ban került sor. (4) Az 1995-ben beadott, de el nem bírált támogatási kérelmeket a beadás időpontjában érvényben volt rendelet alapján kell elbírálni. jegyző polgármester 5

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete a helyi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben