PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/"

Átírás

1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról a következ rendeletet alkotja.2 1. Pápa Város Önkormányzata a mindenkori éves költségvetésérl szóló rendeletében erre a célra biztosított összeg erejéig fiatal házasok els lakáshoz jutásához támogatást (továbbiakban: támogatás) biztosít e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén. 2. (1) 3 Támogatásra azok a magyar és az évi LXVI. tv. 4. (1) bek. b./ pontja szerinti, Európai Gazdasági Térségrl szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai - amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel -, fiatal házaspár kérelmezk jogosultak, akik a kérelmet megelzen legalább három éve Pápa városban életvitelszeren élnek és lakóhellyel rendelkeznek. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából fiatal házasnak kell tekinteni az igénylket, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának idpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét. 3. (1) 4 A támogatás igénylésére azok jogosultak, akik e rendelet hatályba lépését követen jogerre emelkedett építési engedély alapján kezdik meg a lakás, vagy lakóház építését. Lakásnak vagy lakóháznak minsül a kérelmezk tulajdonába kerül: - önálló családi ház - sorházban vagy társasházban lév lakás 1 Módosította: 11/2004. (IV.1.) rendelet 1. -a Hatályos: tl 2 Megállapította: 11/2004. (IV.1.) rendelet 2. -a Hatályos: tl 3 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 1. -a Hatályos: tl Módosította: 11/2004. (IV.1.) rendelet 3. -a Hatályos: az Európai Unióhoz történ csatlakozásról szóló nemzetközi szerzdést kihirdet törvény hatálybalépésének napjától ( tl) 4 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 2. -a Hatályos: tl

2 emelet ráépítéssel létrehozott önálló lakás - toldaléképítéssel létrejött önálló lakás - tettér beépítéssel létrejött lakás. A kérelem benyújtására az építési engedély jogerre emelkedésétl számított 90 napon belül van lehetség. (2) A támogatás igényelhet lakás vagy önálló lakásnak minsül tulajdoni hányad vásárlásához. A kérelem benyújtására az adásvételi szerzdés megkötését követ 30 napon belül van lehetség. (3) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott határid jogveszt határid. 4. A támogatásban azok az igénylk részesülhetnek, akik a lakást Pápa város közigazgatási területén építik, illetve vásárolják. A támogatásra akkor jogosultak az igénylk: ha nyilatkozatuk alapján külön-külön, vagy együttesen másik lakástulajdonuk - kivéve a haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvez által használt tulajdont - nincs és a kérelmet megelzen nem volt, - ha Pápa városban fiatal házasok részére 5 évre történ bérbeadás, pályázati úton 5 évet meg nem haladó idre történ bérbeadás a komfort nélküli és szükséglakás kivételével, lakásbérleti jogviszonyuk, állandó lakáshasználati joguk a kérelem benyújtásakor nincs és azt megelzen sem volt. 6. (1) Nem részesíthetk támogatásban azok az igénylk, akik támogatásra irányuló kérelmükben olyan valótlan adatokat közöltek, amely számukra jogtalan elnyt jelenthet. Akik a támogatásban jogtalanul részesültek, kötelesek azt visszatéríteni 30 napon belül egyösszegben, a mindenkori törvényes kamat felszámításával. (2) 2 Nem részesíthetk továbbá támogatásban a kérelmezk, ha az önkormányzati tulajdonú lakásukat bérli kedvezménnyel vásárolják. 1 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 3. -a Hatályos: tl 2 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 4. -a Hatályos: tl

3 (1) 2 A támogatás mértéke: - lakásépítés esetén ,- Ft, - lakásvásárlás esetén a lakás adásvételi szerzdésben foglalt árának 20 %-a, de legfeljebb ,- Ft. (2) A támogatás visszatérítend kamatmentes kölcsönként nyújtandó. (3) 3 A támogatás mértékérl a Képviseltestület a mindenkori éves költségvetésérl szóló rendeletében dönt. 8. A támogatás iránti kérelmet - formanyomtatványon - a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 4 A kérelemhez mellékelni kell a jogers építési engedélyt, a földhivatali bejegyzésre alkalmas adásvételi szerzdést, a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, kivéve, ha Pápán kötöttek házasságot. 9. A támogatás megállapításáról a Polgármester a 8. -ban meghatározott kérelem és mellékleteinek benyújtását követen - 30 napon belül - dönt. 10. (1) 5 A polgármester támogatásban részesített igénylkkel megállapodást köt, amelynek tartalmaznia kell a támogatás összegét, a támogatás visszafizetésének feltételeit. (2) 6 A kamatmentes kölcsön legfeljebb 5 évre adható. A jogosult kérelmére rövidebb törlesztési id is megállapítható. (3) A támogatást havi egyenl részletekben kell visszafizetni, a törleszt részletek minden hó 10. napjáig esedékesek. 1 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 5. -a Hatályos: tl 2 Módosította: 11/1998. (VI.29.) sz. rendelet 1. -a Hatályos: tl Módosította: 23/2000.(XI.27.) sz. rendelet 1. -a Hatályos: tl Módosította: 14/2001.(VI.11.) sz. rendelet 1. -a Hatályos: tl Módosította: 11/2004.(IV.1.) rendelet 4. -a Hatályos: tl Módosította: 6/2005. (II.25.) rendelet 9. -a Hatályos: tl Módosította: 5/2006. (II.24.) rendelet 9. -a Hatályos: tl 3 Megállapította: 11/2004.(IV.1.) rendelet 5. -a Hatályos: tl 4 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 6. -a Hatályos: tl 5 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 7. -a Hatályos: tl 6 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 7. -a Hatályos: tl

4 (1) A Polgármesteri Hivatal a visszatérítend kölcsön és a megfizetett törleszt részletek összegét nyilvántartja. A törlesztrészletek meg nem fizetése esetén a tartozás beszedése iránt intézkedik. Ha a kérelmez 3 hónapon keresztül a törleszt részletet nem fizeti meg, a törlesztés fennmaradó részét egyösszegben köteles 30 napon belül megfizetni. A határidben be nem fizetett törlesztrészlet után a Ptk. szerinti pénztartozás esetén megállapítható késedelmi kamatot is meg kell fizetni. 12. (1) Az épül, vagy megvásárolt lakásra - Pápa Város Önkormányzata javára - a kamatmentes kölcsön erejéig jelzálogjogot, a tartozás fennállásának idejére, annak teljes visszafizetéséig pedig elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlannyilvántartásba. (2) Ha a támogatásban részesültek a támogatással épített, vagy vásárolt lakást az (1) bekezdésben meghatározott id eltelte eltt elidegenítik, úgy kötelesek a kölcsön még vissza nem fizetett részét - egyösszegben - 30 napon belül visszafizetni. (3) 1 Az (1) bekezdés szerinti elidegenítési és terhelési tilalom alól kérelemre a polgármester felmentést adhat úgy, hogy a kölcsöntartozás fedezete más ingatlanon alapított jelzálogjoggal, elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított legyen változatlan feltételekkel, amennyiben: - a támogatásban részesültek közös háztartásában él eltartottak száma növekszik és a támogatással vásárolt vagy épített lakás helyett nagyobb szobaszámú, a lakásigény helyben szokásos fels mértékét (Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 16/1993. (V.04.) rendelete 3. (2) bekezdés) meg nem haladó, legalább komfortos komfortfokozatú lakást, - a támogatásban részesültek legalább egyike munkaképességét 67 %-ban vagy azt meghaladó mértékben elveszítette, és a támogatással vásárolt vagy épített lakás helyett azonos vagy kisebb szobaszámú, de legalább komfortos komfortfokozatú lakást vásárolnak, vagy építenek. (4) 2 Kivételes méltányosságból a polgármester a visszafizetési kötelezettség alól mentesítheti a támogatásban részesülteket, ha legalább egyikük munkaképességét 67 %-ban vagy azt meghaladó mértékben elveszítette. 1 Módosította: 16/1997. (V.21.) sz. rendelet 8. -a Hatályos: tl Módosította: 11/2004.(IV.1.) rendelet 6. -a Hatályos: tl 2 Megállapította: 11/2004.(IV.1.) rendelet 4. -a Hatályos: tl

5 - 5 - A kérelemhez mellékelni kell az Országos Orvosszakérti Intézet bizottságának szakvéleményét. 13. A Polgármester döntése alapján a támogatás folyósítása, Pápa Város Önkormányzatának számláját vezet pénzintézet útján történik. 14. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejleg a 17/1991. (X.1.) sz. rendelet - a fiatal házasok els lakáshoz jutásának külön támogatásáról - hatályát veszti. 15. E rendelet hatálybalépésével egyidejleg a módosított 49/1993. (XII.21.) Kt. rendelet 39. -a az alábbiak szerint módosul: "39. A vételár megfizetéséhez helyi önkormányzati támogatás nem vehet igénybe, kivéve a R ában meghatározott módon értékesített lakást, ha azt olyan fiatal házas veszi meg, aki megfelel a mindenkori fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról szóló kt. rendeletben foglaltaknak." Pápa, január 25. Dr. Kovács Zoltán sk. polgármester Maróti Miklósné dr. jegyz távollétében: Dr. Muzs Edit sk. osztályvezet Kiadmány hiteléül: köztisztvisel

6 - 6 - Értelmez rendelkezés: E rendelet alkalmazása szempontjából: Lakás : az olyan összefügg helyiségcsoport, amely a a./ helyiségei, b./ közmvesítettsége, c./ melegvíz-ellátása, és d./ ftési módja félkomfortos, alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, komfort nélküli) sorolható.

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete a helyi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRL (Egységes szerkezetben az 5/2001. (III.9) és a 24/2001. (XII.21.) valamint

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben