Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról"

Átírás

1 Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 23. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az első lakáshoz jutás helyi támogatási rendszerét az alábbi rendeletben szabályozza: 1. Vitnyéd Község Önkormányzata e rendeletben meghatározott feltételek szerint anyagilag támogatja a szociálisan arra rászoruló vitnyédi állandó lakos családoknak a községben történő első lakáshoz jutását. A helyi támogatás vissza nem térítendő támogatással (továbbiakban: támogatás) történik (1) A naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a képviselő-testület az adott év költségvetési rendeletében állapítja meg. (2) A támogatás költségvetési forrása különösen: a.) b.) a központi költségvetés lakáscélú támogatása az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevétel meghatározott része. 4. (1) A képviselő-testület a 3. -ban meghatározott előirányzat alapján a támogatás felhasználására minden évben kétszer, április 30-ig és október 31-ig pályázatot ír ki. (2) A pályázatot, formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban, a pályázati határidőn belül lehet benyújtani. (3) A támogatásról a képviselő-testület dönt a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat keretein belül. A pályázati határidőn túl érkezett, illetve hiányos pályázatokat a képviselő-testület elutasítja. 5. (1) A támogatási igényt a községben állandó bejelentett és életvitelszerűen itt tartózkodó családok nyújthatják be. E rendelet tekintetében családnak minősülnek az élettársak is, amennyiben élettársi kapcsolatukból közös gyermekük született. (2) A képviselő-testület amennyiben a támogatás egyéb feltételei fennállnak - egyedi mérlegelés alapján eltekinthet az (1) bekezdés előírásaitól abban az esetben, ha a pályázó család legalább egyik tagja a pályázat kiírásakor vitnyédi állandó lakos, vagy lakástulajdon megszerzése esetén érvényes (ügyvéd által ellenjegyzett) adásvételi szerződéssel rendelkezik és a községbe állandó lakosként beköltöznek. 1

2 6. (1) A támogatás iránti kérelmet csak konkrét, megjelölt lakás megszerzéséhez lehet benyújtani. (2) Támogatás nyújtható: a.) lakásépítés esetén önálló lakás létrehozásához, a jogerős építési engedély birtokában, a használatba vételi engedély kiadásáig, vagy a használatba vételi engedély kiadásától számított 6 hónapon belül, b.) nem lakás céljára létesített épület lakás céljára történő átalakításáig, jogerős építési engedély birtokában a használatba vételi engedély kiadásáig, c.) lakástulajdon vétellel történő megszerzéséhez érvényes adásvételi szerződés alapján a vételár teljes összegének kifizetéséig, illetve a tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséig, vagy a bejegyzéstől számított 6 hónapon belül. (3) A támogatás a Korm. rendelet 3. -ban foglalt lakásigény kielégítéséhez adható. A támogatás összegét a képviselő-testület egyenként határozza meg, de annak összege nem haladhatja meg a Ft-ot A támogatás az egyéb feltételek fennállásának esetén is csak akkor adható, ha a pályázónak, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának a pályázat benyújtásakor nincs és azt megelőzően sem volt lakástulajdona. 9. (1) Támogatásban részesíthető az, aki a 6. (2) bekezdésében felsorolt módon kívánja megoldani első lakáshoz jutását, ha a kérelmező és a vele együtt költöző családtagot egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. (2) A képviselő-testület kivételesen indokolt esetben támogatásban részesítheti azt a pályázót is, akinél az (1) bekezdésben számított egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg. (3) A jövedelem számításánál a felépített, az építeni kívánt, illetve vásárolni szándékozott lakásba a kérelmezőt és a vele együtt költöző családtagokat és közeli hozzátartozókat kell számításba venni. (4) A rendelet alkalmazásánál figyelembe vehető jövedelmek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározottakat kell érteni. 10. (1) A pályázathoz a pályázónak be kell csatolni a pályázati formanyomtatványon felsorolt igazolásokat és iratokat. (2) Amennyiben a támogatásra pályázó építkező nem a tulajdonában lévő ingatlanon valósítja meg lakásépítését, úgy köteles csatolni az ingatlan tulajdonosának, illetve valamennyi jogosultjának okiratba foglalt azon jognyilatkozatát, hogy a használatbavételi engedélyt követően hozzájárulását adja az építtetőnek az építményre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási 2

3 tulajdonjogi bejegyeztetéséhez, valamint ennek megtörténtéig a tulajdonát képező ingatlanra a támogatás jelzálogként történő bejegyzéséhez. 11. A támogatást a Ptk (1) bekezdés szerinti kamattal megnövelt értékben egy-összegben kell visszafizetni, ha a támogatásban részesített vásárolt, vagy épített lakását a polgármester előzetes hozzájárulása nélkül 5 éven belül elidegeníti, vagy bérbe adja, vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használja. 12. (1) A képviselő-testület döntésének megfelelően az e rendeletben foglaltakat érvényesítve a támogatás folyósítására a polgármester köt szerződést a pályázóval. (2) A szerződésnek tartalmaznia kell: a.) az önkormányzat illetve a támogatást igénybe vevők megnevezését, címét, b.) a támogatás összegét, jogcímét, c.) a támogatás visszafizetésének feltételeit, jogkövetkezményeit, d.) a támogatás kifizetésének módját, e.) a támogatást biztosító jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó rendelkezéseket. (3) A támogatási szerződés aláírásához a pályázónak be kell csatolnia: a.) vásárlás esetén a lakás tulajdonjogának adásvétellel történő megszerzésére irányuló eredeti aláírásokkal ellátott szerződést, melyet a Földhivatalnak benyújtottak és ennek ténye igazolt, b.) azt a valamennyi érintett által eredeti aláírással ellátott nyilatkozatot, melyben hozzájárultak ahhoz, hogy 5 évig az ingatlanra Vitnyéd Község Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba a jelzálogjog és annak biztosítására az elidegenítési tilalom bejegyzésre kerüljön. (4) A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről a polgármester gondoskodik. 13. A képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatott lakáskörülményei megváltozása esetén szerződés módosításával másik, a tulajdonába kerülő vitnyédi lakásra vigye át az eredeti támogatást. Ebben az esetben az eredeti szerződés más feltételei változatlanok maradnak. 14. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat első lakáshoz jutók vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 4/1991.(V.20.) ÖKT. és a 8/2002.(X.1.) ÖKT. rendeletek hatályukat vesztik. Vitnyéd, május 16. Tóth Kálmán polgármester Pásztor Katalin jegyző 3

4 Melléklet a 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelethez PÁLYÁZAT Vitnyéd Község Képviselő-testülete 9/2006. (V.26.) rendelete alapján az első lakáshoz jutás támogatására /helyi önkormányzati támogatás igényléséhez/ Igénylő Házastársa 1. Név/leánykori név is/: Anyja neve: Lakcíme állandó:... - ideiglenes: Mióta állandó lakos a fenti címen: Munkahelye: Beosztása: Munkaviszonyának kezdete: a.) egy havi nettó jövedelme:... /főfoglalkozásból eredő/ b.) egyéb tevékenységből eredő:... c.) családi pótlék összege:... /tartásdíj, árvaellátás/ Összes havi jövedelem /a+b+c/: Munkáltatói támogatás összege:... /a munkáltatói igazolást nemleges esetben is kérjük csatolni/ 10. Saját háztartásban eltartott családtagok száma:... fő Az új lakásba együtt költöző családtagok adatai: Név:... születési idő:... Név:... születési idő:... Név:... születési idő:... Név:... születési idő:... Név:... születési idő:... 4

5 11. Igénylő vagy házastársa gyermektartást fizet: Gyermek után...ft-ot... Gyermek után...ft-ot 12. Az igénylő jelenlegi lakása, amelyben lakik: Családi ház OTP társasház önkormányzati bérlakás szolgálati lakás Egyéb:... A lakás szobaszáma, komfortfokozata: Igénylőnek, házastársának vele együtt költöző családtagjainak volt-e már lakása: - az igénylés helyén: igen nem - más településen: igen nem - ha igen, milyen: családi ház OTP lakás önkormányzati bérlakás szolgálati lakás egyéb lakás:... - Mi történt a korábbi lakással:... - Elidegenítés esetén ára:... Ft, ideje Lemondás esetén a térítési díj összege: Önkormányzati bérlakásról térítés ellenében lemondott: igen nem Mikor év, a lakás címe:... Térítés összege:...ft 15. A helyi önkormányzati támogatást milyen építéshez/vásárláshoz igényli: Családi ház OTP társasházi lakás csoportos lakásépítés szövetkezeti lakásépítés önkormányzati kijelölésű OTP lakás vásárlása vállalati kijelölésű OTP lakásvásárlás OTP szabadértékesítésű lakásvásárlás önálló lakást eredményező emeletráépítés tetőtérbeépítés igényjogosultságának megfelelő lakásbővítés lakótelek vásárlása Egyéb: Lakásépítés esetén az ingatlan jellemző adatai: - az építkezés pontos helye: /utca, házszám/ - az ingatlan tulajdonosa:... 5

6 - lakószobák száma:.../12m 2 feletti/.../12 m 2 alatti/ - lakás alapterülete összesen:...m 2 - költségvetés szerinti összege:... Ft - saját erő meglévő összege:... Ft /beszámítandó készpénz, takarékbetét, meglévő építési anyag, már elvégzett munka, stb./ - építési engedély száma:... - igénybe vett kedvezményes kölcsön összege:..... Ft /eredeti vagy szerződésmásolatot kérjük bemutatni/ 17. Lakásvásárlás esetén a lakás jellemző adatai: - a megvásárolni kívánt lakás pontos címe: /utca, házszám/ - eladási ára: lakószobák száma:... /12m 2 feletti/.../12 m 2 alatti/ - lakás alapterülete összesen:...m 2 - saját erő meglévő összege:... Ft /beszámítandó készpénz, takarékbetét, meglévő építési anyag, már elvégzett munka, stb./ - a lakást biztosító szerv neve: Részesült-e már önkormányzati támogatásban? igen nem Ha igen, összege:... Ft... ideje 19. Egyéb közlendők:

7 NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon leírt és aláhúzott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy a valótlan adat közlése a hatóság félrevezetésének minősül és többszörösen módosított 5/1982. (XI. 29.) MT rendeletben foglaltaknak megfelelően a biztosított támogatást azonnal és egy összegben kamataival együtt vissza kell fizetni. Kelt:... igénylő igénylő házastársa Kérelemhez mellékelni kell: - Lakásvásárlás esetén adás-vételi szerződést - Építés esetén építési engedélyt - Munkáltatói igazolást a havi nettó jövedelemről 7

KÉRELEM LAKÁSÉPÍTÉSHEZ VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely:

KÉRELEM LAKÁSÉPÍTÉSHEZ VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely: KÉRELEM LAKÁSÉPÍTÉSHEZ VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 1.a. Kérelmező adatai: Alulírott, Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: év, hó, nap.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 2010. május június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról 1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben