E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: rendelettervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Várszegi Bernadett Építésügyi Osztály vezetője, Sümegi Attila jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2014 (V.5.) önkormányzati rendeletben megalkotta Zirc Város egyes ingatlanait és területeit érintő építészeti örökség helyi védelméről szóló rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet a korábban hatályban lévő építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos rendelteket foglalta egységes rendeletbe, aktualizálva azokat. Ezek a rendeletek a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003 (II.11.) önkormányzati rendelete Zirc Rákóczi tér 3-5. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről, valamint a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 26/2003 (VII.15.) önkormányzati rendelete Zirc Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről. A két rendelet alapvetően változatlanul került át a májusban megalkotott Rendeletbe, olyan rendelkezések kerültek ki, illetve nem kerültek be a Rendeletbe, melyek lejárt hatályú építési engedélyek tartalmának kötelező érvényű alkalmazását írta elő. A Rendelet ezen kívül szabályokat tartalmaz a Zirc Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005. (IV.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 28. (1) bekezdésében elrendelt helyi területi védelemmel érintett Kossuth Lajos utcával és Petőfi Sándor utcával kapcsolatban. A HÉSZ rendelkezései a települési főépítész és az örökségvédelmi hivatalnak a véleményére alapozottan írta elő az építési tevékenységek végzését, ami az építtetők számára előre nem volt jól kiszámítható. A Rendelet megalkotásával a tervezett építési tevékenységek szabályozása kiszámíthatóbbá vált, a jogbiztonságot növeli. Továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXVIII. törvény alapján az építésügyi hatóságnak az illeszkedés követelményeinek való megfelelést vizsgálni kell. A Rendelet ezen illeszkedési követelményrendszert határozta meg, szintén a kiszámíthatóság irányába hatva. A két temető az eddig nem védett eleme a Rendeletnek, eddig, mint védelemre javasolt ingatlan szerepelt a korábbi dokumentumokban. Ezek az ingatlanok azonban önkormányzati tulajdonban állnak. Összegezve a Rendelet önmagában új védettséget - a két temető kivételével- nem állapított meg, a korábbi rendeletek kerültek egységesítésre, aktualizálásra, a szabályrendszert kiszámíthatóbbá téve. Az egyedi védett ingatlanokon a védettség február 11-től fennáll, a területi védettségek pedig a Rákóczi tér tekintetében július 15-től, a Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcákon április 5-től. A kb. 10 éve fennálló védettségek ideje alatt a fenntartáshoz, felújításhoz nem kapcsolódott önkormányzati támogatás, így annak ténye, hogy új védettség - mely nem önkormányzati tulajdont érintene-, nem került megállapításra, önmagában nem indokolja a támogatásról szóló rendelet megalkotását. Tekintettel a Képviselő-testület 65/2014.(IV.28.) határozatára, jelen előterjesztés tartalmazza a helyi védettség alatt álló épületek felújításával kapcsolatos pályázati alap létrehozásának és felhasználásának szabályait részletező rendelettervezetet. Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására! Zirc, június 19. Sümegi Attila jegyző

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.( ) önkormányzati rendelete Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII törvény 62. (6) bekezdés 1. pont 1.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja a helyi védelem alatt álló, építészeti örökség körébe tartozó elemek fenntartása, amelyek értékük alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint nem részesülnek országos egyedi építészeti örökség védelemben. (2) A rendelet hatálya kiterjed Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Zirc város egyes ingatlanait és területeit érintő, építészeti örökség helyi védelméről szóló 9/2014.(V.5.) önkormányzati rendeletében nevesített ingatlanokra, mint védett értékekre. 2. Védett érték fenntartása 2. (1) A védett érték fenntartása, karbantartása az ingatlantulajdonos kötelessége. (2) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állékonyságát veszélyezteti és állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a használat megszüntetését az első fokú építésügyi hatóság elrendeli. (3) A védett értéket érintő építési munkák megkezdése előtt ki kell kérni a Jegyző - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztálya (a továbbiakban: Építésügyi Osztály) bevonásával készített - írásos szakvéleményét. 3. (1) Az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló munkálatok ezen belül építési munkák finanszírozásához Zirc Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évente meghatározott keretösszeg erejéig vissza nem térítendő támogatást adhat, mely utófinanszírozott. A támogatás forrását az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza, melynek felhasználására pályázatot kell kiírni. (2) A támogatás mértéke nem lehet több, mint az (1) bekezdésben részletezett munkálatok bekerülési összegének 20 %-a, de legfeljebb beruházásonként ,- forint, amely tartalmazza az áfát, az egyéb adókat és a közterheket is.

4 (3) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolja. (4) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett építési munkához támogatás nem nyújtható. 4. (1) A pályázat kiírásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) minden év március 31-ig dönt. A pályázati felhívás tartalmát Zirc Városi Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága (továbbiakban: Gazdasági Bizottság) állítja össze. A pályázatokról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Képviselő-testület dönt a Jegyző Építésügyi Osztály bevonásával készített - véleményének figyelembevételével. (2) Az Önkormányzat a nyertes pályázóval a mindenkori költségvetése terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárás rendre vonatkozó szabályokat tartalmazó rendelete alapján támogatási megállapodást köt. (3) A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését a Jegyző az Építésügyi Osztály útján ellenőrzi, véleményezi. 3. Záró rendelkezések 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Zirc, július Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet július napján lép hatályba. Zirc, július.. Sümegi Attila jegyző

5 INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Általános indokolás Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (39 bekezdése lehetőséget ad az önkormányzatnak az épített örökség helyi védelmére. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet rögzíti a védettség elrendelésének szakmai szabályait. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti jogszabályok alapján megalkotta a Zirc város egyes ingatlanait és területeit érintő, építészeti örökség helyi védelméről szóló 9/2014.(V.5.) önkormányzati rendeletét. A rendelet végrehajthatóságát és a rendeletben foglalt célok megvalósítását szem előtt tartva a Képviselő-testület a 65/2014.(IV.28.) számú határozatával utasította a jegyzőt, hogy a helyi védettség alatt álló épületek felújítását elősegítő pályázati alappal kapcsolatos rendelettervezetet elkészítse. 1. -hoz Részletes indokolás A rendelet célját a szakmai kritériumoknak megfelelően a 9/2014.(V.5.) önkormányzati rendeletben nevesített ingatlanokon lévő a helyi védelem alatt álló, építészeti örökség körébe tartozó elemek fenntartása jelenti. 2 -hoz A védett érték fenntartása a tulajdonos kötelessége, de a fenntartás egyben közösségi érdeket is szolgál. A védett érték megóvása érdekében indokolt előírni, hogy annak használata ne okozza a védett érték károsodását. Szintén a megóvás érdekében indokolt előírásként rögzíteni, hogy az átépítéssel kapcsolatosan a Jegyző írásos szakvéleményét ki kelljen kérni. 3. -hoz Mivel a védett érték megőrzése közösségi érdek, így a fenntartása érdekében az Önkormányzat pályázati formában, utófinanszírozás mellett támogathatja az építési beruházást. A támogatás százalékos mértéke igazodik a védelemmel összefüggésben esetlegesen felmerülő többletköltségek arányához, maximális mértéke pedig az Önkormányzat költségvetési lehetőségeihez. A (3) bekezdésben foglalt előírással kiküszöbölhető az, hogy olyan pályázó kapjon támogatást, aki eleve nem rendelkezik a megvalósítás anyagi hátterével, és ez által esetlegesen más pályázó elől veszi el a lehetőséget.

6 4. -hoz A pályáztatási eljárás egyes szabályait szükséges a rendeletben meghatározni, azonban a pályázati felhívás részletes tartalmát célszerű pályáztatási időszakonként az adott költségvetési lehetőségekhez igazodóan meghatározni, amelyre Zirc Városi Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága kapna felhatalmazást. A támogatási megállapodás tartalmi elemeit jelenleg a mindenkori költségvetési rendelet szabályozza, azonban a jövőbeni cél egy ezen tárgykört szabályozó külön rendelet megalkotása lenne. 5. -hoz A hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmazza.

7 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: I. 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai a) A Tervezet elősegíti a helyi közösség számára a településen lévő helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanok és területek jövő generációk részére történő megőrzését. Gazdasági hatásai között említendő a turisztikai vonzerőt jelentő városkép megőrzése. A költségvetést csak akkor és csak olyan mértékben terheli meg, amely az adott lehetőségekhez igazodik, kötelező jelleggel a költségvetésben nem kell forrást elkülöníteni. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A tervezetnek mérhető környezeti, vagy egészségügyi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

8 A Tervezet többlet adminisztratív terhet jelent a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal részére. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzat számára az épített örökség helyi védelmére. Az önkormányzatnak kötelezettsége nincs a rendelet megalkotására. A rendelet megalkotásának elmaradása jelentős következményekkel nem jár. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételek vizsgálatát évente a költségvetési rendelet megalkotása során lehet megteremteni.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 52. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben