E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: rendelettervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A május 26-i képviselő-testületi ülés alkalmával megtörtént a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a rendelet egészüljön ki a szabályok be nem tartása esetén alkalmazandó szankciókkal annak érdekében, hogy a rendelet szabályainak végrehajtását szükség esetén ki is lehessen kényszeríteni. Az ezen kiegészítésről rendelkező rendelettervezetet megküldtem véleményezésre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatnak. A véleményeket jelen előterjesztésem mellékleteként csatoltam. A vélemények nem tartalmaztak a rendelettervezet módosítására, kiegészítésére vonatkozó javaslatot, így az eredeti tervezetet változatlan formában tartalmazza jelen előterjesztés melléklete. A fentiek a rendelettervezet indokolását is tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelettervezet elfogadására! Zirc, szeptember 1. Sümegi Attila jegyző

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 85. (1) bekezdés e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában, a 48. (4) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 14/A -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 8. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 14/A. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 2. - ban, 3. -ban, 4. -ban, 5. -ban, 6. -ban, 7. -ban, 8. -ban, 10. -ban, 11. -ban foglaltakat megszegi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (XI.4.) önkormányzati rendeletet megfelelően alkalmazni kell. 2. A Rendelet 15. -át megelőző Záró rendelkezések alcím helyébe a következő alcím lép: 9. Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző

4 Záradék: A rendelet napján lép hatályba. Zirc, 2014 Sümegi Attila jegyző Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

5 a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendeletmódosítás tervezet előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendeletmódosítás tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A rendelettervezet célja a környezetvédelem részleges helyi szabályai alkalmazásának biztosítása, annak kikényszeríthetőségének megteremtésével. A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezet elfogadása feltétele a kedvező környezeti és egészségi állapotok fenntartásának. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet hatásaként többlet adminisztratív teher nem jelentkezik. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogalkotás elmaradása a rendelet végrehajthatóságát veszélyeztetné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

6 A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek. Az önkormányzat részéről többlet pénzügyi igény a Tervezet elfogadását követően nem merül fel. INDOKOLÁS

7 a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelettervezethez 1. -hoz A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások felsorolását tartalmazza. 2. -hoz A záró rendelkezések alcím számozását iktatja be. 3. -hoz A záró rendelkezéseket tartalmazza.

8

9