ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés tárgyát képező rendelet-módosítása kapcsán tekintettel döntéshozó testületünk összetételében bekövetkezett jelentős változásra - szükségesnek tartom az alábbi előzmények levezetését: Az Országgyűlés november 26-án elfogadta az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvényt, amely többek között módosította a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat is. Ez alapján a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 151. (2) bekezdése január 1-jétől az alábbi rendelkezést tartalmazza: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Fentiek értelmében Zirc Városi Önkormányzat feladata lett január 1-jétől az étkeztetés biztosítása a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium (továbbiakban Szakképző), valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Intézmény (továbbiakban Gimnázium) tanulói vonatkozásában. Módosításra került a rendeletünk, melyben az intézményi térítési díjak megegyeztek a Szakképző által évben alkalmazott térítési díjakkal, tehát az előző évhez képest nem tartalmaztak emelést. A Szakképző konyája tekintetében megkötöttük a szükséges megállapodásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A év minden tekintetben nehéznek volt mondható. Megpróbáltuk egységesíteni a két konyha működését, a beszerzéseket, az ételek minőségét, az informatikai hátteret, összehangolni a leállásokat, stb év végével tekintettel a közoktatás jelentős átalakítására és önkormányzatunk közoktatásban történő szerepvállalásának átalakulására új rendeletet alkottunk e tárgykörben. A közétkeztetésért felelős vezető közreműködésével felülvizsgáltuk a évi intézményi térítési díjakat. Az előterjesztés 1. melléklete a évi intézményi térítési díjakra tesz javaslatot év tükrében. Az élelmiszerek árindexe évben a KSH adatai szerint 2,8 % volt. A bölcsődei ellátás, az óvodai nevelés, valamint az általános iskolai oktatásban részt vevők esetében nincs jelentős korrekció, a középiskolai tanulók esetében pedig megtörtént a szintre hozás, továbbá az étkeztetés minőségének iskolaorvossal, védőnővel egyeztetett módosítása. Ez eredményezi, a kollégium esetében a reggeli és a vacsora közötti nyersanyag norma átcsoportosulást. (Bővebb reggeli és kevesebb vacsora) Az ebéd nyersanyag normájának megemelése a évi javaslat tekintetében megegyezik a felnőtt ebéd nyersanyag normájával. A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletmódosítás elfogadására. Zirc, december 1. Ottó Péter polgármester

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(...) önkormányzati rendelete a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(3) bekezdésében és a 151. (2f) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző

4 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelethez A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót tartalmazó összegei január 1. napjától 1./ Bölcsődei étkezés (négyszeri étkezés) 450 Ft/nap 2./ Óvodai ellátás (háromszori étkezés) 400 Ft/nap 3./ Óvodai tízórai 85 Ft/nap 4./ Óvodai uzsonna 75 Ft/nap 5./ Óvodai ebéd 240 Ft/nap 6./ Általános iskolai ellátás (háromszori étkezés) 530 Ft/nap 7./ Általános iskolai tízórai 125 Ft/nap 8./ Általános iskolai uzsonna 105 Ft/nap 9./ Általános iskolai ebéd 300 Ft/nap 10./ Kollégiumi ellátás (háromszori étkezés) 700 Ft/nap 11./ Kollégiumi reggeli 180 Ft/nap 12./ Kollégiumi vacsora 165 Ft/nap 13./ Kollégiumi ebéd 355 Ft/nap 14./ Középiskolai ebéd 355 Ft/nap

5 INDOKOLÁS Általános indokolás A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a január 1. napjától esedékes étkeztetéssel összefüggő térítési díjak megállapítása. Az étkeztetéssel összefüggő térítési díjak változtatására tett javaslat elkészítése során figyelembe vett fontosabb tényezők: a fogyasztók fizető képességének szem előtt tartása, és a közétkeztetésért felelős vezető által készített fogyasztói kosár. Az étkeztetést oly módon kell biztosítani, hogy a szigorodó alapanyag minőségi követelményeket, valamint az előírt tápanyag értékeket teljesíteni kell. Az erre való törekvés már eddig is - saját elhatározásból - megjelent az étkeztetésben. Változás főképpen a középiskolai étkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak tekintetében van. Ennek oka az, hogy a korábbiakban befagyasztásra kerültek a nyersanyag normák. A korábbi fenntartó azokat nem korrigálta. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet-tervezet 1. mellékletére vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, mely a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót is magába foglaló összegeit tartalmazza. 2. -hoz A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a rendelet-tervezet.

6 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2014.( ) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( ) önkormányzati rendelet-tervezete a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet gazdasági hatása: A Tervezetnek gazdasági hatása annyiban jelentkezik, hogy az étkeztetést igénybevevők számára (középfokú oktatásban részt vevők esetében) kis mértékű kiadás emelkedést jelent a jövő évre vonatkozóan. A Tervezet költségvetési hatása: A Tervezetnek költségvetési hatása nincs, ha a rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el a képviselő-testülete.

7 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak alapján, az abban meghatározott intézményi térítési díjak alapján biztosítható a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő étrend biztosítása. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet-módosítás szükségességét az indokolja, hogy ha nem történik meg a térítési díjak emelése, egységesítése, akkor ez a jövő évi önkormányzati költségvetés egyenlegére negatív hatással lesz. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételek körében új pénzügyi feltétel a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.

8 KALKULÁCIÓ A ÉVI ÉTKEZÉSI INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKHOZ év év Eltérés Javaslat Nyersanyag Nyersanyag Rezsi ÁFA Fizetendő norma norma Rezsi ÁFA Fizetendő Norma % Fizetendő Óvodai ebéd 189 Ft 0 Ft 51 Ft 240 Ft 189 Ft 0 Ft 51 Ft 240 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Óvodai tízórai 67 Ft 0 Ft 18 Ft 85 Ft 67 Ft 0 Ft 18 Ft 85 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Óvodai uzsonna 59 Ft 0 Ft 16 Ft 75 Ft 59 Ft 0 Ft 16 Ft 75 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Óvodai háromszori étkezés 315 Ft 0 Ft 85 Ft 400 Ft 315 Ft 0 Ft 85 Ft 400 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Bölcsödei négyszeri étkezés 354 Ft 0 Ft 96 Ft 450 Ft 354 Ft 0 Ft 96 Ft 450 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Iskolai ebéd 236 Ft 0 Ft 64 Ft 300 Ft 236 Ft 0 Ft 64 Ft 300 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Iskola tízórai 94 Ft 0 Ft 25 Ft 119 Ft 98,4 Ft 0 Ft 27 Ft 125 Ft 5 Ft 5% 5 Ft Iskola uzsonna 83 Ft 0 Ft 22 Ft 105 Ft 83 Ft 0 Ft 22 Ft 105 Ft 0 Ft 0% 0 Ft Iskolai háromszori étkezés 413 Ft 0 Ft 112 Ft 525 Ft 417,4 Ft 0 Ft 113 Ft 530 Ft 5 Ft 1% 5 Ft Középiskola reggeli 106 Ft 0 Ft 29 Ft 135 Ft 142 Ft 0 Ft 38 Ft 180 Ft 36 Ft 34% 46 Ft Középiskola vacsora 158 Ft 0 Ft 43 Ft 201 Ft 130 Ft 0 Ft 35 Ft 165 Ft -28 Ft -18% -36 Ft Középiskola ebéd 236 Ft 0 Ft 64 Ft 300 Ft 279,5 Ft 0 Ft 75 Ft 355 Ft 44 Ft 18% 55 Ft Háromszori étk. középiskola 500 Ft 0 Ft 135 Ft 635 Ft 552 Ft 0 Ft 149 Ft 700 Ft 51 Ft 10% 65 Ft

9 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 1 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében és a 151. (2a) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed a Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, zirci közigazgatási területén lévő bázisintézményben bölcsődei ellátást, óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeire, és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmények tanulóira. 2. (1) A bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díj mértékét, a számított térítési díj mértékét, valamint annak kalkulációját jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót tartalmazó összegeit jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 3. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet. 1 A rendelet 1. mellékletét módosította a 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. -a március 31-e 21 órai hatálybalépéssel.

10 1. melléklet a 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelethez 2 A bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díj mértéke és a számított térítési díj mértéke, valamint kalkulációja Megnevezés Összeg évi szolgáltatási összköltség e forint ebből: személyi juttatások e forint munkaadókat terhelő járulékok e forint dologi kiadások e forint évi normatív állami hozzájárulás összege e forint Összköltség és normatív állami hozzájárulás különbsége Ellátottak száma: e forint 20 fő Egy ellátottra jutó önköltség: Számított intézményi térítési díj egy ellátottra jutó havi összege: Számított intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összege: Alkalmazandó havi intézményi térítési díj összege: Alkalmazandó napi intézményi térítési díj összege: forint forint forint 0 forint 0 forint A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 2 Módosította a 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos március 31-e 21 órától.

11 2. melléklet a 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelethez A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót tartalmazó összegei január 1. napjától 1./ Bölcsődei étkezési térítési díj 450 Ft/nap 2./ Óvodai ellátás (háromszori étkezés) 400 Ft/nap 3./ Óvodai tízórai 85 Ft/nap 4./ Óvodai uzsonna 75 Ft/nap 5./ Óvodai ebéd 240 Ft/nap 6./ Általános iskolai ellátás (háromszori étkezés) 525 Ft/nap 7./ Általános iskolai tízórai 120 Ft/nap 8./ Általános iskolai uzsonna 105 Ft/nap 9./ Általános iskolai ebéd 300 Ft/nap 10./ Kollégiumi ellátás (háromszori étkezés) 635 Ft/nap 11./ Kollégiumi reggeli 135 Ft/nap 12./ Kollégiumi vacsora 200 Ft/nap 13./ Kollégiumi ebéd 300 Ft/nap 14./ Középiskolai ebéd 300 Ft/nap A térítési díjak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 53/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 24 -i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól 1. Napirend Az étkeztetés nyersanyagköltségei és térítési díjai 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben