ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 18.-án tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére"

Átírás

1 Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 1./ A gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a rendelkezik. A Gyvt (2) bekezdés értelmében.a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,.a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. A Gyvt (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése szerint a gyermekétkezetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A Gyvt. az alábbi normatív kedvezményeket biztosítja: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100 %-a, - három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a, míg - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-a. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete tartalmazza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját. A gyermekétkeztetést biztosító Hajdúhadház Város Önkormányzata Városgondnokságát Hajdúhadház Város Önkormányzata tájékoztatta a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján a közétkeztetésre vonatkozó szabályok változásáról. A Városgondnokság az EMMI rendeletre tekintettel jelezte a megnövekedett mértékben szükséges nyersanyag norma szükségletet, mely figyelembe vételével január 1-jétől kezdődően kerül sor a szolgáltatás ellátására. A nyersanyag norma változását a térítési díjakat tartalmazó rendeletnek követnie kell, ezért a térítési díj megemelt összegét át kell vezetni a rendeleten. Az étkezési térítési díjak emelésével kapcsolatban rendelet módosítása szükséges, amelyet az önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben fogad el.

2 Az EMMI rendelet a gyermekétkeztetés területén számos jogszabályi kötelezettséget keletkeztetett a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervek oldalán. Az új közétkeztetésről szóló rendelet a különböző életkori csoportokra lebontva meghatározza, hogy a különböző élelmiszerekből, táplálékcsoportokból mennyit kell biztosítani a gyermekeknek, rögzíti az iskolai menzákon, óvodákban és bölcsődékben adandó ételek elkészítését, összetételét és tápanyagtartalmát, az irányadó tápanyag-beviteli normákat, valamint a tiltott élelmiszereket. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás az 5/2014.(IX.16.)HMBIT. számú határozatában úgy döntött, hogy az intézményi térítési díjat évben nem emeli meg, évre vonatkozóan a Társulási Tanács még nem döntött. Tájékoztatásként, a jelenleg hatályos rendelet az óvodák, valamint az általános iskola vonatkozásában a következő díjakat tartalmazza: Általános Iskola: Napközi Menza Óvoda Ellátottak Ft Ft Ft A közétkeztetési szolgáltatást nyújtó Városgondnokság áremelkedésre irányuló igénye a következő árakat tartalmazza: Igénybevevők köre Óvodáskorú gyermek (napi háromszori étkezése) Iskolai napközis gyermek (napi háromszori étkezése) Menzás gyermek (napi egyszeri étkezésebéd január 1-től tervezett díjak (ÁFA nélkül) A Nyersanyagár (Ft) B Rezsi költség * (Ft) D Intézményi térítési díj (Ft) * A nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az intézményi térítési díj, mely gyermekétkeztetés esetében a rezsiköltséget nem tartalmazza. Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága az étkeztetésre vonatkozó áremelés tekintetében a számítást a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

3 szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján végezte el. Városunkban a gyermekek a közétkeztetésben év óta változatlan áron étkeznek. A gyermekétkeztetés térítési díján, az azóta eltelt időben emelés nem történt. Megvizsgálva a környező települések által alkalmazott nyersanyag árakat, megállapítható, hogy az emelt összegű gyermekétkeztetési térítési díj még így is kedvező, hiszen a szomszédos települések ennél magasabb áron biztosítják a gyermekek számára az étkezést. 2./ Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága a hivatkozott EMMI rendelet alapján a nevelési-oktatási intézmények alkalmazottai felnőtt étkezése, valamint az úgynevezett vendég ebédek térítési díjának emelésére vonatkozóan is javaslatot tett. Megállapításra került, hogy a év óta eltelt időben a térítési díj módosítására nem került sor. Az étkezés térítési díjának a változását csupán az ÁFA mértékének a változása okozta. A Városgondnokság a nyersanyag norma tekintetében javasolt emelést, mindösszesen nettó 14.- Forint összegben. A vendég étkezés térítési díját a Képviselő-testület határozatában állapítja meg. A fenti indokok, valamint a javaslat alapján szükséges a jelenleg alkalmazott térítési díjak felülvizsgálata és annak eredményeképpen a nyersanyag norma megemelése. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése. A Jat. 17. (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A fentiek alapján a rendelet módosításának várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható: a) a rendelet módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

4 A rendelet módosításának társadalmi hatása a gyermekek szüleinek anyagi helyzetére gyakorolt hatásában érhető tetten a gyermekétkeztetés díjának a szükségszerű megemelése következtében. A nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az intézményi térítési díj, mely gyermekétkeztetés esetében a rezsiköltséget nem tartalmazza. A gyermekétkeztetés vonatkozásában megjelenő térítési díj rezsiköltség összegét a központi költségvetés biztosítja. ab) környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek környezeti következményei nincsenek. Egészségi következményei pedig az EMMI rendelet kötelező szabályai alkalmazása által közvetetten következnek be azáltal, hogy a gyermekek részére - a nyersanyag norma megemelésével - még egészségesebb táplálkozás biztosítható. ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szolgáltatás árának változása miatt szükséges annak rendeleti szintű követése. A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, hiszen törvényesen a szolgáltató által rögzített árak csak így érvényesíthetők és a díjak ennek figyelembe vételével alkalmazhatóak. c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak, az eddigiekhez képest többlet pénzügyi feltételt pedig nem követel meg. A fenti indokok alapján szükséges módosítani a hatályos rendelet 3. számú mellékletének II. pontját, melyre tekintettel javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az 1. számú melléklet rendelet módosítás tervezetének, valamint a vendégebéd térítési díjának megállapításáról az előterjesztés 2. számú mellékletét képező határozati javaslat elfogadását. Hajdúhadház, december 08. Tisztelettel: Csáfordi Dénes polgármester Az előterjesztést összeállította: Dr. Sándor Barbara aljegyző

5 Rendelet tervezet Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdésében, 21. -ában, 29. -ában, 32. (1) bekezdés d) pontjában, 131. (1) bekezdésében 137. (1) bekezdésében, 132. (5) bekezdésében a 148. (5) bekezdésében valamint a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek pénzeli és természetbeni ellátásairól, a gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, a gyermekétkeztetés nyersanyag normájának és intézményi térítési díjának helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. A Rendelet 3. számú melléklete II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: II. Intézményi térítési díjak általános iskolában és óvodában 1. Általános Iskola: Napközi Menza Óvoda Ellátottak Ft Ft Ft 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Dr. Kiss Katalin jegyző Csáfordi Dénes polgármester Záradék: Ez a rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Hajdúhadház, december Dr Kiss Katalin jegyző

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A január 1. napján hatályba lépő, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szigorú előírásai indokolják az oktatásinevelési intézményekben alkalmazott gyermekétkeztetési térítési díjak megemelését. Ugyanis csak a megemelt nyersanyag normából lehet a rendeletben meghatározott és elvárt mennyiséget, megfelelő minőségben kigazdálkodni. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. A fent hivatkozott EMMI rendelet számos szigorítást vezet be a közétkeztetés területén. Meghatározza a rendelet, hogy nyersanyag fajtánként mennyi grammot kell tartalmaznia egy adagnak korcsoportonkénti bontásban, egy főre lebontva, korcsoportonként a napi energiaszükségletet, adagolási előírást korcsoportonkénti bontásban, a változatossági mutatót, az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitelt, egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat (zsírtartalom meghatározása, hány alkalommal adható, illetve nem adható) Az óvodában és az általános iskolában alkalmazott térítési díj emelését fenti rendelet előírásainak betartása indokolja. 2. A módosítás hatálybalépésének időpontja január 1. napja, tekintettel arra, hogy az EMMI rendeletet ettől az időponttól kezdődően kell kötelezően alkalmazni.

7 1. számú melléklet Határozati javaslat../2014. (.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nevelési-oktatási intézmények alkalmazottai és a vendég ebédek térítési díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy január 01. napjától az alábbi térítési díjakat állapítja meg: Forintban Megnevezés Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj Felnőtt étkezés, Vendég ebéd a) ebéd b) tízórai c) uzsonna ÁFA 62 +ÁFA 48+ÁFA A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőket értesítse ki. Határidő: azonnal Felelős: Csáfordi Dénes polgármester Intézményvezetők

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben